Kulatý stůl na téma Prevence rizikového chování na základní škole

  • Viktorie Kovářová
  • 03.05.2019
Ústav pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě ve spolupráci s P-centrem, spolkem v Olomouci, zorganizoval již čtvrtý kulatý stůl na téma Prevence rizikového chování na základní škole.
Děkan fakulty prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. a proděkanka pro studijní a sociální záležitosti Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. všechny přítomné přivítali a popřáli úspěšné pracovní setkání. Úvodní seznámení s výsledky projektu „Profesní připravenost učitelů ZŠ v oblasti rizikového chování a jeho prevence v MSK“ zprostředkovala vedoucí ÚPPV doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D., poté následovala vystoupení zástupců organizací na Opavsku zaměřující se na prevenci rizikového chování.
Za P-centrum, spolek v Olomouci, informoval PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D. o vzdělávacích aktivitách organizace nejen pro učitele, ale i pro žáky a studenty, seznámil s publikacemi k předmětné problematice, které nabízí on-line P-centrum, ale i Katedra psychologie FF UP v Olomouci. Policii ČR- KŘP Moravskoslezského kraje, Územní odbor Opava zastupoval por. Bc. René Černohorský, který hovořil o realizovaných a nabízených preventivních projektech pro děti a mládež v Opavě, např. Policejní pohádky, Učíme se s Honzíkem aj.  Uvedl, že témata jsou doplňována multimediální prezentací, ukázkami fotografií, promítáním informačních filmů, prezentací konkrétních případů. Bc. Dagmar Polášková, DiS., z odboru školství (prevence kriminality) ze Statutárního města Opava, seznámila s činností odboru v oblasti prevence rizikového chování (spolupráce se školními speciální pedagogy, s řediteli opavských škol), objasnila činnost MAS – místní akční skupina a MAP – plán rozvoje vzdělávání, hovořila rovněž o problematice třídnických hodin. Následně promluvila Mgr. Lucie Šimečková z Pedagogicko-psychologické poradny Opava, p. o., o spolupráci se školními metodiky prevence (98 škol) v rámci intervence ve školách v oblasti prevence rizikového chování. EUROTOPII CZ, o.p.s., Opava (nestátní neziskovou organizaci) představila Mgr. Eva Grydilová, DiS. a posluchače informovala i o nabídce konkrétních preventivních programů. Centrum inkluze o.p.s., Opava zastupovala ředitelka, Mgr. Lucie Stanjurová, která hovořila o peer programech, peer mediaci a upozornila i na možné vnitřní zdroje škol v této oblasti. Za ELIM Opava, o.p.s. se setkání zúčastnili – Bc. Julie Černá, Bc. Veronika Valachová a Tomáš Urválek. Za Probační a mediační službu Opava hovořila Mgr. Eva Holubová, která informovala o realizovaných přednáškách v oblasti primární prevence pro žáky, většinou 8. tříd, které zejména uskutečňuje Mgr. Dušan Beyer. Mgr. Pavla Střílková a Mgr. Klára Mikulcová z PdF UP Olomouc seznámily pedagogy s projektem E-bezpečí, který v současné době připravuje program i pro žáky nižšího stupně ZŠ. V průběhu debaty bylo tematizováno několik oblastí, ale zejména uskutečňování třídnických hodin k okamžitému řešení vzniklých problémů. Na závěr setkání někteří účastníci využili nabídku na prohlídku výslechové místnosti a výukového bytu. Kulatého stolu se zúčastnili i pedagogové ÚPPV. Účastnici z řad třídních učitelů 1. stupně ZŠ, školních metodiků prevence a výchovných poradců tak získali řadu informaci o možnostech využití nabídek spolupráce při řešení projevů rizikového chování u dětí a mládeže. Za ÚPPV zazněla nabídka na realizaci preventivních programů, příp. výzkumných šetření pro základní školy a nabídka spolupráce směrem k institucím, které se zúčastnily kulatého stolu. 

Autorka: doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.