Rodina, škola a přátelé na cestě ke společnému kvalitnímu vzdělávání

  • Martin Kaleja
  • 16.04.2019
Dne 11. dubna 2019 proběhla na FVP mezinárodní odborná a věděcká konference.


Mezinárodní odbornou a vědeckou konferenci, kterou realizovalo Výzkumné centrum pro sociální začleňování Fakulty veřejných politik v Opavě dne 11. dubna 2019, otevřel zdravicí děkan fakulty, prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. Svým pozdravem přivítala hosty i kolegy proděkanka pro studijní a sociální záležitosti Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. Úvodní konferenciérkou, jež ohlásila přítomným kulturní vystoupení dětského pěveckého sboru DOMINO, který byl doprovázen dirigentkou PaedDr. Ivanou Kleinovou z partnerské Základní školy I. Hurníka v Opavě, byla ředitelka školy Mgr. Monika Jarošová.


Konference s názvem „Rodina, škola a přátelé na cestě ke společnému kvalitnímu vzdělávání“, která je jedním z výstupů rozvojového projektu řešeného týmem pracovníků především z Fakulty veřejných politik v Opavě  se účastnili profesionálové, pracovníci a experti ve školství. Přítomni byli také odborníci z různých relevantních profesí, rodiče žáků a široká veřejnost zapojující se do věci školního vzdělávání. Společné setkání realizátorů projektu, akademických pracovníků a pedagogů z terénu se uskutečnilo v prostorách historické budovy Fakulty veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě, na adrese Bezručovo náměstí 14. Jednacími jazyky byly především čeština, polština a slovenština. Celé akce se zúčastnilo celkem 95 účastníků. 


Mezinárodní rozměr se nesl v participaci zahraničních partnerských a spřátelených institucí, které se nejenže účastnily této akce, ale přispěly rovněž s koordinací a participací na jejím celém dění. Jednalo se především o zástupce z polských univerzit – například z měst Czestochowa, Warszawa, Opole, Katowice, Lodz, Szeczyn a zástupce z univerzit ze Slovenska z Prešova, Bratislavy, Ružomberka, Bankej Bystrice. Z domácích akademických pracovišť byly zastoupeny Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci a Ostravská univerzita. O problematiku kvalitního a inkluzivního vzdělávání se zajímali rovněž představitelé veřejné správy a sociální politiky, kupříkladu zástupci z Úřadu vlády ČR, občanského sdružení ROMEA, kanceláře Veřejného ochránce práv, České školní inspekce, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a zástupci Magistrátu města Ostravy, Opavy a Bruntálu.


Významná akce byla rozdělená do dvou základních částí. První část byla tvořena plenárními přednáškami. V plénu zazněly zajímavé příspěvky. Jako první vystoupila s přednáškou „Psychické zdraví jako jeden z indikátorů kvality života žáků se SVP v inkluzivní škole“  prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.,  z Univerzity Karlovy. Následovala přednáška PhDr. Hany Slané, ředitelky Moravskoslezského inspektorátu České školní inspekce s názvem „Česká školní inspekce - Vybrané aspekty implementace společného vzdělávání“.  Zajímavé pojetí inkluze přednesla Gwendolyn Albert, expertka, konzultantka na řešenou oblast působící v několika světových a národních platformách, která současně působí v Romea. V závěru pléna vystoupil vedoucí Výzkumného centra pro sociální začleňování a hlavní řešitel projektu, doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., s příspěvkem „Realizace projektových záměrů, cílů a problémů na příkladu školsky inkluzivně orientovaného projektu Slezské univerzity v Opavě s názvem Přímá a jasná podpora školské inkluze – otázka školy, rodiny, okolí“.


Druhou část konference tvořilo jednání v tematických sekcích. V rámci první sekce, kterou moderovaly kolegyně z Ostravské univerzity, doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D. a Mgr. Taťána Göbelová, Ph.D., zazněly příspěvky související s  dvěma propojenými tematickými celky společného vzdělávání žáků: edukací žáků a kompetencí pedagogických pracovníků. Prezentovaná témata společné edukace žáků se týkala především oblasti hodnot, podpory učení, nebezpečí internetových výzev a zdravého způsobu života žáků. Oblast rozvoje pedagogických kompetencí byla zastoupena příspěvky týkající se možností mentoringu pedagogických pracovníků a systému profesní přípravy učitelů. Po každém prezentovaném příspěvku následovala diskuse, pro kterou byla obohacující účast představitelů různých institucí v oblasti společného vzdělávání a také samozřejmě možnost sdílet zkušenosti na mezinárodní česko-polské úrovni.  Příspěvky druhé sekce, jejíž moderátoři byli členové Výzkumného centra pro sociální začleňování, prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D. a Ing. Eva Nyklová, byly zaměřeny na otázky sociální, společenské, dotýkající se vztahů a relací dětí, žáků a pedagogů. Účastníci sekce diskutovali se zaujetím, řešili současné výzvy nejen v základním školství, ale dotkli se také pregraduální přípravy budoucích pedagogických pracovníků.  Třetí sekci moderovala prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., v tandemu s prof. PhDr. Marií Vítkovou, Ph.D., působící na Výzkumném centru pro sociální začleňování na Slezské univerzitě v Opavě. Tematizace sekce byla zaměřena na aktuální problematiku edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami společně s intaktními spolužáky v inkluzivní třídě školy hlavního vzdělávacího proudu. Inkluze cílila k tématu vzdělávání, vyučování a didaktika. Pamatovalo se také na individualizaci a diferenciaci ve vyučování s použitím adekvátních strategií, metod a forem práce. V závěru jednání pak v jednotlivých sekcích proběhly diskuze k předneseným příspěvkům. 

Řešitelský tým a účastníci konference celou akci již v průběhu vyhodnocovali jako zdařilou, což konfirmují obdržené ohlasy účastníků:

•    „Dzień dobry, Chciałam bardzo w imieniu swoim oraz swojej koleżanki i kolegi podziekować za udział w konferencji. Jest nam bardzo miło. Była cudowna rozmowa i jak zawsze cudowni ludzie. Bardzo dziekujemy :) Zapraszamy do Polski !!! Pozdrawiamy! BC

•    "Kolegové, cítím potřebu poděkovat Vám za konferenci - za její obsahovou náplň, kádrovou stránku, atmosféru a vyseknout poklonu za bezvadnou organizaci. Jste úžasní! Přeji pokud možno klidný víkend a hodně odpočinku! Zdraví ABK"

 Autoři: doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., Bc. Zlatuše Krpcová