Ohlédnutí za mezinárodní spoluprací v akademickém roce 2023/2024

  • Adéla Pluhaříková
  • 28.06.2024
Končící akademický rok bychom již tradičně rádi využili k příležitosti shrnout a prezentovat naše aktivity, dosažené výsledky a úspěchy v oblasti mezinárodní spolupráce FVP. I tentokrát bylo uplynulé období naplněné celou řadou pestrých aktivit, mezi které patřily nejen zahraniční mobility, navazování nových partnerství, různé akce pro studenty, domácí i zahraniční, ale i podpora a rozvoj také zcela nových oblastí spolupráce a objevování dalších možností.

Autorky: Mgr. Kateřina Janků, Ph.D. & Mgr. Jana Bortlíková

Do akademického roku Slezská univerzita v Opavě vstupovala jako hrdý člen právě oficiálně vzniklé aliance evropských univerzit STARS EU, což vnímáme jako klíčový a nejvýraznější moment v oblasti internacionalizace za celé období, který měl formativní vliv na směr, kterým se aktivity internacionalizace dále ubíraly. S velkým uspokojením můžeme konstatovat, že se naší fakultě, a zejména pak některým zapáleným akademickým pracovníkům, podařilo do užší spolupráce s partnery v rámci aliance velmi aktivně zapojit. Mezi nejvýraznější výsledky patřilo především zahájení dvou projektů strategického partnerství Erasmus+ „Innovation in and through Local Governments“ a „Breaking Fences“, přičemž jsme se již dočkali konkrétních výsledků, když u druhého jmenovaného projektu jsme v polovině června vyslali celkem pět našich studentů a dva pedagogy na intenzivní týdenní kurz na partnerskou univerzitu v portugalské Bragançe. Kromě těchto dvou projektů, pokračovalo naše zapojení do Thematic Interest Group (TIG) „Healthy Ageing“ a později od března do nově vzniklého TIG „Inclusion and Social Justice“. Další rozvoj spolupráce jsme pak měli možnost osobně zkonzultovat se zástupci partnerských univerzit při návštěvě Aleksandër Moisiu University in Durrës v Albánii na podzim 2023 a následně také při naší účasti na výroční konferenci aliance v březnu. V zahájených aktivitách hodláme intenzivně pokračovat i v následujícím akademickém roce a věříme, že se nám podaří dosáhnout dalších úspěchů.

Samozřejmě nemůžeme ale zapomenout na rozvoj a pokračování našeho zapojení do tradičních forem mezinárodní spolupráce s našimi dlouholetými i novými partnery v rámci programu Erasmus+. I tentokrát jsme úspěšně rozšířili portfolio partnerských institucí, když jsme napříč všemi ústavy uzavřeli celkem osm nových inter-institucionálních smluv, řadu ze stávajících smluv jsme rozšířili či naopak oslovili nové potenciální partnery.

·        Ústav nelékařských zdravotnických studií kromě aktivní spolupráce s partnery ze Švédska a Portugalska na projektu Breaking Fences navázal spolupráci s Vysokou školou zdravotnictva a sociálnej práce sv. Alžběty v Bratislavě a rozšířil spolupráci se Slovenskou zdravotnickou univerzitou.

·        Ústav speciální pedagogiky byl v navazování nových kontaktů nejaktivnější, když uzavřel hned čtyři nové smlouvy s University of Silesia in Katowice, University of Evora, University of Franche-Comté a University of Roma Tre.

·        Ústav pedagogických a psychologických věd dosáhl uzavření dvou nových partnerských smluv s University of Gdańsk a University of Silesia in Katowice a začal úžeji spolupracovat s Nicolaus Copernicus University in Torun.

·        Ústavu veřejné správy a sociální politiky se podařilo dosáhnout uzavření dvou nových smluv s University of Economics in Bratislava a Hanze University of Applied Sciences.

Na platformě programu Erasmus+ jsme pak díky novým i stávajícím smlouvám uskutečnili největší počet mezinárodních studentských i pedagogických mobilit v rámci všech mobilitních programů.

V rámci studentských mobilit jsme na studijní pobyt vyslali celkem sedm studentů: dvě studentky vyjely do španělské Valencie a ostatní studenti pak studovali na slovenských univerzitách v Trnavě, Prešově a Bratislavě. V tomto akademickém roce jsme pak poprvé v historii vyslali rovnou dvě skupiny našich studentů na Blended Intesive Programme Erasmus+, v obou případech do Polska, v zimním semestru byla pořadatelem University of Economics in Katowice, v letním semestru pak University of Gdańsk.

S cílem podpořit výjezdy studentů na partnerské univerzity do jedné z nejčetněji zastoupených zemí z nabízených destinací, tj. do Polska, jsme v listopadu uspořádali workshop pod vedením prof. Elzbieta Napora na podporu kulturních a jazykových kompetencí studentů a pedagogů v polském jazyce.

Největšího úspěchu v oblasti studentských mobilit jsme však zaznamenali zejména v kategorii praktických stáží, kdy jsme dosáhli historicky rekordního výsledku celkového počtu 12 vyslaných studentů. Jsme velmi rádi, že zájem našich studentů reflektuje studijní charakter profesně orientovaných studijních programů a můžeme tak studentům zprostředkovat také praktické zahraniční zkušenosti, které budou moci využít v praxi v rámci své budoucí profese. V tomto ohledu jsou zdaleka nejaktivnější studenti studijního programu Speciální pedagogika, kteří tvořili dvě třetiny všech vyjíždějících. Praktické stáže realizovali v české základní škole v chorvatském Daruvaru a další čtyři studentky pak v mateřské škole pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v italském Castelnuovo del Garda. Po dvou studentkách pak vyjelo z Ústavu pedagogických a psychologických věd do domova pro seniory v Portugalsku, a dvě studentky Ústavu nelékařských zdravotnických studií vycestovaly do zdravotnických zařízení v Madridu či Bratislavě.

Se zkušenostmi a zážitky našich studentů ze zahraničních pobytů, včetně fotek se můžete seznámit zde.

Věříme, že zájem našich studentů o zahraniční zkušenosti bude minimálně stejně velký i v příštím akademickém roce, již teď evidujeme celkem devět zájemců o studijní pobyty na univerzitách v Chorvatsku, Slovinsku či na Slovensku a další čtyři studentky speciální pedagogiky chtějí vyjet opět do školských zařízení v Chorvatsku a Itálii.

Velmi pozitivně kvitujeme také dosažené výsledky v oblasti příjezdů zahraničních studentů, kterých v průběhu akademického roku přijelo na fakultu v rámci programu Erasmus+ celkem šest, a to shodně po třech studentech z univerzit ve Španělsku (University of Valencia a Complutense University of Madrid) a v Polsku (University of Opole a Cardinal Stefan Wyszyński University in Warszaw). Kromě Erasmus studentů, jsme vždy na měsíční mobilitu v rámci programu CEEPUS v zimním semestru přijali jednoho studenta ze Slovenska, v letním semestru pak dva polské studenty. Na základě podaných přihlášek očekáváme v příštím akademickém roce velmi podobné výsledky, ať už se jedná o počty či domácí univerzity.

V oblasti pedagogických mobilit jsme akademický rok zahájili hned s jeho počátkem, kdy k nám na měsíční výzkumnou a pedagogikou stáž přijely tří kolegyně z University of Silesia in Katowice. V rámci programu Erasmus+ jsme pak v zimním semestru navázali realizací celkem osmi výukových pobytů, šesti školení a pěti monitorovacích návštěv pracovníků ze Slovenska a Polska, nad rámec programu Erasmus+ proběhla také krátkodobá mobilita odborné asistentky z Komenského Univerzity v Bratislavě. V letním semestru jsme pak z polských a slovenských univerzit přijali tři pracovníky na školení a čtyři na výukový pobyt, v rámci programu CEEPUS se pak uskutečnily dvě měsíční stáže pedagogů z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě a Adam Mickiewicz University in Poznan.

Naši pracovníci uskutečnili v rámci programu Erasmus+ celkem deset školících a sedm výukových mobilit a to na univerzity na Slovensku, Polsku, Chorvatsku a Norsku, kde se tímto uskutečnila první návštěva v rámci nově navázané spolupráce s Inland University of Norway. Kromě toho vycestovali dva pedagogové také v rámci CEEPUS na Slovensko a do Polska. Díky prostředkům z Programu na podporu strategického řízení jsme pak mohli finančně podpořit výjezdy našich pedagogů na partnerské univerzity STARS EU v Albánii a ve Francii, dále pak na Nicolaus Copernicus University of Toruń a Academy of Applied Sciences Higher School of Management and Administration in Opole. Další dvě cesty byly zrealizovány na instituce veřejné správy na Slovensku a v Chorvatsku s cílem dohodnout možnosti vysílání našich studentů na praktické stáže.

 

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem našim studentům i pracovníkům, kteří se do aktivit internacionalizace v tomto akademickém roce zapojili, a těšíme se na pokračování spolupráce na dlouhodobých projektech stejně jako na zahájení dalších aktivit s nimi i s novými kolegy v příštím období. 

Nový obrázek Nový obrázek Nový obrázek Nový obrázek Nový obrázek
Nový obrázek Nový obrázek Nový obrázek Nový obrázek Nový obrázek