Noc vědců na Fakultě veřejných politik proběhne 24. 9.

  • Viktorie Kovářová
  • 31.08.2021
Tradiční celorepubliková akce Noc vědců proběhne po roční pauze i v prostorách Fakulty veřejných politik na Bezručově náměstí 14, kde bude připraven zajímavý program pro návštěvníky všech věkových kategorií od dětí po seniory.
Program Noci vědců 2021
Fakulta veřejných politik v Opavě

Ústav nelékařských zdravotnických studií

PŘEDNÁŠKY
Aktivní využití času a volného času v druhé polovině života (PhDr. Zdenka Římovská, Ph.D., PhDr. Hana Heiderová, Ph.D.)
16:00 - 18:00 (místnost C306)
Přednáška bude zaměřena na vnímání času v druhém poločase lidského života od 50ti let. Bude rozdělena na jednotlivé časové etapy a to: 50–60 let, 60–70 let, 70–80 let a 80 +. V každém časovém úseku se soustředíme na změny, které ho provázejí. Následně doporučíme, jak je možné využít čas a volnočasové aktivity s ohledem na tyto změny a na mentální a fyzické zdraví včetně zdravé výživy. Poslední etapa se soustředí na doporučení využití času po sdělení závažné diagnózy. Zájemci si budou moci vyzkoušet krátké cvičení s názvem Spirála života.

Čas v první pomoci – Včas se načas dostat pod kůži (Mgr. Lucie Křáková)
18:00 - 19:00 (místnost C309)
V dnešní době je čas velmi vzácný jev, lze ho změřit a každá minuta má stále stejných 60 sekund. Ale čas nelze vidět, nelze ho uchopit a je velmi vzácný pro všechny jedince na světě. V různých situacích čas plyne extrémně rychle a jindy se zase z mnoha důvodů vleče. V oboru ošetřovatelství je nenahraditelný právě čas, a proto není v akutních situacích u těžce nemocných „čas ztrácet čas“. Současným trendem moderního ošetřovatelství je možnost zavádět centrální žilní vstupy z periferie nejen u onkologických pacientů. Z časového hlediska jsou tyto vstupy řazeny mezi tzv. dlouhodobé žilní vstupy neboli PICC a podkožní vstupy tzv. PORTY. Zastupují významnou roli při dlouhodobých a častých vstupech do centrálního řečiště. Tyto vstupy mají velký význam v onkologii, zvláště ve chvíli, kdy nelze dostatečně zajistit periferní žilní přístup. Pro pacienty je zajištění trvalého vstupu bezpečnější a méně komplikující, hlavně z důvodu prevence extravazace při aplikaci cytostatik. PICC i podkožní PORT může výrazně přispět ke zkvalitnění života pacientů v průběhu onkologické léčby.

Děti v čase – workshop: vývoj dítěte / růst / výchova / dospívání (Mgr. Gabriela Světnická, PhDr. Daniela Nedvědová, Ph.D.)
17:00 - 18:00 (místnost C307)
Workshop bude věnován vývoji dítěte – co je důležité pro jeho zdravý vývoj v jednotlivých věkových obdobích (období před porodem, období během porodu, po porodu, v novorozeneckém období, kojeneckém období, dítě ve školce, ve škole, problematika dětského věku a dospívání, puberta a dospělost). Blíže bude prenatální období mapovat vývoj dítěte po jednotlivých týdnech až do samotného porodu. Možnost nahlédnutí na jednotlivé modely vývoje dítěte, porodu, poporodní péče.


Ústav veřejné správy a sociální politiky

PŘEDNÁŠKY
Sociální služby v průběhu času lidského života (Mgr. Petr Fabián, Ph.D.)
21:00 - 21:45 (místnost C202)
Stará řečtina zná dva významy pro čas jako fenomén lidského života – chronos a kairos. Chronos je určení přesného časového údaje, kairos určení smyslu času pro daný jev. Přednáška se bude zabývat změnou pohledu na evaluační strategii času v rámci realizace sociální služby v návaznosti na lidský život. Čas v takových situacích má svůj význam etický i finanční.

Čas v právu jako důležitý aspekt (JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.)
18:30 - 19:30 (místnost C203)
Čas a jeho plynutí mají pro lidský život zásadní význam a nejinak je tomu i v právních vztazích.
Právní události (stejně jako právní jednání nebo protiprávní jednání) patří mezi skutečnosti, které mohou vést ke vzniku, změně nebo zániku právních vztahů.
Právní důsledky uplynutí času se liší podle toho, zda jím právo nebo povinnost vzniká, zaniká nebo se promlčuje, zda dochází k prodlení s plněním uložených povinností.


Ústav pedagogických a psychologických věd

PROGRAMY PRO DĚTI
17:00 - 19:00 (místnost C308)
VolnoČasování – aktivity/dílny pro děti s tématem „Čas“
Trampoty skřítka ČASOVÁČKA – hry, soutěže a kvízy, tvoření. Pomoz skřítku ČASOVÁČKOVI vyluštit tajný kód, a tím najít klíč k pokladu. Při plnění úkolů získej indicie pro vyluštění tajného kódu. Vhodné pro děti do 8 let (pro předškolní děti ideálně v doprovodu).

PŘEDNÁŠKY
17:15 - 18:15 (místnost C204)
Sociální patologie v ČASE (doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.)
Pojďte s námi cestovat ČASEM a zaměřte svou pozornost na vývoj vnímání a hodnocení sociálně patologických jevů obecně i konkrétně. 

VÝSTAVA
V prostorách FVP, 3. patro
Můj čas… (PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D., doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc.)
Na ČAS se můžeme v humanitních vědách dívat z různého pohledu. Přijměte pozvání na výstavu, která se vás pokusí pomocí obrazu (fotografií) i textu přimět k zamyšlení nad dimenzemi vnímání času ve stáří… jeho barvy, smyslu, přesahu.


Ústav speciální pedagogiky

VÝSTAVY
17:00 - 22:00 (5. patro, chodba)
Podmínky k rovným příležitostem pro osoby se zdravotním postižením včera a dnes
Výstava nabídne exkurz do historie vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením, přehled aktuálních trendů v jejich vzdělávání a sociální inkluzi osob se zdravotním postižením.

Reedukační, kompenzační a rehabilitační pomůcky ve speciálně pedagogické praxi a jejich proměny v čase
V rámci výstavy budou představeny jednotlivé pomůcky, krátké videoukázky nejnovějších pomůcek s komentářem, zážitkové aktivity, manipulace s pomůckami i modelové situace.

Aktuální protiepidemiolgické podmínky pro účast na akci: ZDE