• 0

Praktická výuka studentů zdravotnických oborů pokračuje pandemii navzdory

  • Viktorie Kovářová
  • 28.04.2021
Praktická výuka zdravotnických předmětů nemůže být plnohodnotným způsobem nijak nahrazena. Proto i za současné – stále nepříznivé – epidemiologické situace probíhá prezenční praktická výuka nejen ve specializovaných laboratořích na Ústavu nelékařských zdravotnických studií, ale také na klinických pracovištích.
Studentky prvního ročníku programu Porodní asistence se v rámci výuky předmětu fyziologie zúčastnily praktického cvičení přímo na Gynekologicko-porodnickém oddělení Slezské nemocnice v Opavě. Na operačním sále určeném k akutnímu ukončení porodu císařským řezem se seznámily s principy neinvazivních elektrofyziologických vyšetření. Vyzkoušely si elektrokardiografické vyšetření (EKG) na monitoru životních funkcí, ale také na běžném elektrokadiografu. EKG patří mezi standardní neinvazivní metody funkčního vyšetření elektrické aktivity myokardu. Kromě správného napojení elektrod na povrch těla pacienta získaly znalosti také z elektrické bezpečnosti a technických principů. Technicky chybně provedené měření může mít za následek získání nepřesného záznamu. Pozornost tak byla věnována síťovému brumu, artefaktům v záznamu způsobených záměnou svodů, nedostatečně fixovaným elektrodám, vodivosti měřicích elektrod atd. 
Kromě principů EKG si budoucí porodní asistentky vyzkoušely praktické dovednosti s kardiotografem, tedy fetálním monitorem pro kontinuální monitorování plodu v předporodní a porodní fázi. Kardiotokografie (CTG) je metoda objektivní monitorace plodu pomocí současného záznamu fetální srdeční frekvence (kardiotachogram) a děložní motility (tokogram). S touto monitorovací metodou se setkají ve své profesi dnes a denně, a to nejenom na porodnických odděleních, ale také v gynekologických ambulancích. CTG vyšetření podstupuje každá těhotná žena počínaje zhruba 32. týdnem gravidity, proto byla zejména této elektrofyziologické metodě věnována větší pozornost. I u této metody byly probrány technické aspekty měření (správné fixování měřicích sond pásem, elektrická bezpečnost apod.). 
Obě výše popsané elektrofyziologické metody musí každá všeobecná sestra umět nejen provádět, ale musí také porozumět jejich principům. Legislativně je tento požadavek zanesen také v platné Vyhlášce MZ ČR č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, hovoří o kompetenci všeobecných sester bez odborného dohledu a bez indikace lékaře při orientačním hodnocení fyziologických funkcí včetně EKG.
Mimo veškerých studijních povinností mají studenti zdravotnických oborů pracovní povinnost v souvislosti s epidemiologickou situací onemocnění Covid-19, kterou vyhlásila vláda. Tato povinnost neminula ani studenty oboru Dentální hygiena a také oni se zapojili do pomoci zdravotníkům, ať už s antigenním testováním, nebo výpomocí s administrativní činností v nemocnicích či pomoci ve stomatologických ordinacích. 
Většina stomatologických ordinací kvůli současné epidemiologické situaci běží ve velmi přísném režimu, ale nikoliv omezeném. Přísnější hygienicko-epidemiologický provoz stomatologických ordinací vyžaduje mnohdy více personálu. 
Nejen pracovní povinnost zdravotníků, ale také praktická výuka studentů na tomto oboru nemůže být nijak nahrazena či upozaděna. Spojení teorie s praxí je pro studenty více srozumitelná a pochopí tak širší souvislosti. Stejně tak tomu bylo na praktické výuce ve stomatologické ordinaci MUDr. Ing. Daniely Mošové. V rámci praktické výuky předmětu Veřejné zdravotnictví a Orální hygiena se měli možnost studenti zapojit do „ostrého“ provozu stomatologické ordinace a aplikovat získané teoretické znalosti v praxi. 

Ing. Iveta Bryjová
Ústav nelékařský zdravotnický studií
Fakulta veřejných politik v Opavě