Doktorský studijní program Filologie (P7310) - obecné informace o studiu [CZ]

Obecné informace o studiu

Studijní program:

P7310 Filologie

Studijní obor:

Korpusová lingvistika se zaměřením na konkrétní jazykovou skupinu (angličtina, němčina), (platnost akreditace do 31.12.2024)

Adresa pracoviště zabezpečujícího studium:

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Ústav cizích jazyků

Masarykova 37

746 01  Opava

Tel: 553 684 461

Email: petra.holleschova (at) fpf.slu.cz

Základní informace o studijním oboru:

Korpusová lingvistika představuje v současné době jednu z nejefektivnějších metod zpracování jazykových dat a jejich interpretace. Absolvent doktorského studia Korpusové lingvistiky proto musí být vybaven kompetencemi, které zahrnují jak obecný filozofický pohled na jazyk, zvládnutí metodologie výstavby a práce s jazykovým korpusem, tak i schopnost korpusová data účelně interpretovat a získané poznatky aplikovat v těchto oblastech:

a) zpracování přirozeného jazyka,

b) strukturní zkoumání jazyka (lexikon, gramatika, fonologie, pragmatika),

c) lexikografie a translatologické aplikace,

d) příprava výukových materiálů na bázi jazykového korpusu.

Skladba oborů na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě zahrnující oblast humanitních i přírodních věd představuje jedinečnou možnost pro mezioborovou spolupráci. Takovým příkladem je využití potenciálu pracoviště pro aplikace moderních informatických metod v lingvistice, které jsou pro daný studijní obor klíčové.

Profil absolventa:

Absolvent doktorského studia Korpusové lingvistiky se zaměřením na konkrétní jazykovou skupinu se uplatní jako vědecko-výzkumný nebo pedagogický pracovník na vysokých školách univerzitního i technického směru, jako vědecký, výzkumný nebo vývojový pracovník v jiných organizacích, firmách zabývajících se a využívajících jazykové technologie, které vyžadují vysoce kvalifikovaný a samostatný přístup k řešení problémů, resp. sestavování a vedení kolektivů určených k řešení takových problémů. Vzhledem k realizaci programu ve specifických podmínkách (Slezská univerzita ve spolupráci s Bayerische  Julius-Maximilians-Universität Würzurg) bude absolvent vybaven odpovídající odbornou jazykovou kompetencí jak v němčině, tak v angličtině.

Náplň studia:

Doktorand musí splnit všechny povinné předměty (A) a minimálně dva povinně volitelné předměty (B) z aplikovaného modulu KORPUSOVÁ FILOLOGIE. Pořadí předmětů je stanoveno: ZÁKLADNÍ MODUL 1, povinné předměty ZÁKLADNÍHO MODULU 2 a APLIKOVANÉHO MODULU a další povinně volitelné předměty podle zaměření. Na závěr studia se skládá státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce. Práce je koncipována v jazyce specializace, zpracovává lingvistické téma z pohledu korpusové lingvistiky, má prokázat znalost relevantní odborné literatury, schopnost samostatného tvůrčího uchopení problému a schopnost aplikovat znalosti korpusové lingvistiky a její metody.

ZÁKLADNÍ MODUL 1
ZÁKLADNÍ MODUL 2
APLIKOVANÉ MODULY
Předměty teoretického základu Korspusová a komputační ligvistika
Korpusová filologie
Dějiny jazykovědy (A)
Zpracování přirozeného jazyka (NLP) (A)
Lingvistická interpretace jazykových dat (A)
Filozofie jazyka (A)
Architektura jazykového korpusu a kódování textu (A)
Lingvistika struktury jazyka (angličtina/němčina) (B)
Cizí jazyk (A)
Programování pro filology (B)
Korpusová data v lexikologii a lexikografii (angličtina/ němčina (B)

Databanky a Datamining (B)
Jazykové variety: Mluvený jazyk (angličtina/němčina) (B)

Statistika pro filology (B)
Práce s historickým korpusem (B)

 

Obsah, rozsah a forma státní doktorské zkoušky:

Státní doktorská zkouška zjišťuje schopnost posluchače orientovat se v komplexních souvislostech oboru. Ověřují seznalosti lingvistické, v rámci zkoušky má bý prokázána profilující specializace na korpusovou lingvistiku resp. filologii.

Součástí zkoušky z jazyka je vědecká rozprava k dílčím částem jazykového systému podle zaměření. Doktorand zvolí tři oblasti podle své specializace a připraví ke zkoušce teze pro odbornou diskusi. Výběr těchto oblastí by měl směřovat k prokázání širších znalostí příslušného vědního oboru na úrovni doktorského studia a je po schválení školitelem předložen nejméně půl roku před konáním zkoušky oborové radě. Zkušební oblasti korespondují s předměty doktorského studia, neshodují se s tématem disertační práce a alespoň jedna oblast při zaměření na německý jazyk zohledňuje diachronní pohled na jazyk.