Doktorský studijní program Archeologie (P7109) - doktorandi [CZ]

Seznam doktorandů

Doktorský studijní program Archeologie, studijní obor Archeologie

Jméno Téma disertační práce Školitel
V prezenční formě
Mgr. Tomáš Petr
Kartografie pravěkého a raně středověkého osídlení českého Slezska jako příspěvek k poznání dynamiky osidlovacího procesu
Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
Mgr. Ondřej Klápa
Vnitřní struktura pozdně halštatského období na Moravě a Horním Slezsku na bázi hmotné kultury
Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
Mgr. Jiří Skácelík
Novověké dýmky a tabák na historickém území Slezska do počátku 20. století
Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
Mgr. Petr Rataj, přerušeno
Středověká a raně novověká keramika z českého Slezska ve světle archeometrických, chemicko-technologických analýz a její odraz ve vývoji osídlení Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
V kombinované formě
Mgr. Jana Němcová
Vývoj osídlení českomoravského pomezí ve světle keramické produkce dvanáctého až první poloviny čtrnáctého století
Doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
Mgr. Pavel Fojtík
Prostějovská kotlina v raném středověku Doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.