Doktorský studijní program Archeologie (P7109) - obecné informace o studiu [CZ]

Studijní program:

P7109 Archeologie (platnost akreditace do 31.8.2024)

Studijní obor:

Archeologie

Adresa pracoviště zabezpečujícího studium:

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Ústav archeologie

Masarykova 37

746 01 Opava

Tel: 553 684 472

Email: petra.kuklova (at) fpf.slu.cz

Podmínky přijetí ke studiu:

- ukončené magisterské (nebo odpovídající VŠ) studium,

- výsledek ústní přijímací zkoušky,

- prokázání předpokladů k odborné práci na základě kvality magisterské práce, nebo jiných písemných prací uchazeče a publikovaných, resp. nepublikovaných výsledků,

- základem pohovoru je obhajoba projektu doktorské práce (1-2 strany: návrh tématu práce a postupu při její realizaci vč. časového harmonogramu).

Podrobné informace o studiu:

Studium je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu problematiky středoevropské archeologie v kontextu pravěkých a středověkých dějin, zejména ve vztahu k otázkám, týkajícím se území dnešního Slezska a jeho evropských souvislostí (slezská tématika však není podmínkou). Studium bude mít specializační charakter.

Standardní doba studia je tři roky, studium je organizováno v prezenční i kombinované formě. U doktorandů, kteří budou studovat při zaměstnání, se předpokládá možnost pětileté doby studia. Interní doktorandi obdrží stipendium podle platných předpisů.

Závazným dokumentem pro organizaci studia je individuální studijní program schválený oborovou radou. Individuální studijní program sestavuje v dorozumění s doktorandem školitel,  který ho vede po odborné stránce a kontroluje také plnění programu. Individuální studijní programy budou respektovat  potřeby vědeckého výzkumu i budoucí předpokládané uplatnění frekventantů s přihlédnutím k jejich individuálním zájmům.

Hlavní směr přípravy mladých vědeckých pracovníků bude spočívat v jejich samostatné vědecké aktivitě (samostatné studium, heuristika a koncipování disertační práce).

V rámci teoretické a metodologické části studia absolvují posluchači formou konzultací a referátů předměty Seminář k vybraným problémům dějin a metody středoevropské archeologie a Seminář k praktickým problémům vědecké práce v archeologii a skládají zkoušku z Dějin bádání, teoretických a metodologických problémů archeologické vědy ve střední Evropě. V rámci studia, vztahujícího se k odborné specializaci, absolvují  formou konzultací a referátů předmět Vybrané problémy studia relevantní epochy ve střední Evropě a jeden z nabídky výběrových předmětů (obojí podle specializace) a skládají zkoušku z Archeologie střední Evropy.

Během studia se budou posluchači (interní povinně, externí podle svých možností) zúčastňovat každoročních celostátních doktorandských seminářů a před koncem studia budou na některém z nich všichni bez rozdílu prezentovat výsledky, k nimž dospěli při realizaci doktorské práce. Všichni se musí rovněž během studia alespoň jedenkrát aktivně zúčastnit mezinárodní konference (podle specializace).

Relativně samostatnou součástí přípravy bude povinné studium dvou cizích jazyků (angličtina a jeden ze skupiny: francouzština, ruština, němčina, polština). Předpokládané rozvržení zkoušek (požadavky a konkretizace termínů) bude součástí individuálního studijního programu). Součástí jazykové výuky je také připravit do tisku odborný článek v cizím jazyce.

Další relativně samostatnou součástí přípravy bude povinné studium předmětu Filozofický a metodologický základ a získání zápočtu z něho.

Vedle základních povinností budou internímu doktorandovi v přiměřené míře určeny další povinnosti, které souvisejí s charakterem jeho vědecké přípravy (např. pedagogická činnost, vedení terénních průzkumů a výzkumů, pomoc při přípravě konferencí a výstav aj.). spolupráce externích doktorandů na pedagogické a vědecké činnosti pracoviště není povinná, ale je vítána.

Vědecká příprava bude dokončena státní doktorskou závěrečnou zkouškou a zpracováním   a obhajobou doktorské disertační práce, jejíž rozsah bude dán povahou řešené problematiky (nejméně  však 150 str. rkp. a 50 str. příloh (tabulky, mapy, plánky etc.) Disertační práce musí obsahovat původní poznatky, které obohatí dosavadní stav výzkumu problematiky, předpokládá se, že její výsledky budou publikovány nebo přijaty k otištění.

Při státních doktorských závěrečných zkouškách posuzuje výsledky doktoranda nejméně pětičlenná komise, nejméně tři její členové jsou členy oborové rady. Komise pro obhajobu doktorské disertační práce je rovněž nejméně pětičlenná a nejméně tři členové jsou členy oborové rady.


Základní předměty a bloky předmětů (doporučený semestr):

Povinné předměty (Z - zápočet, Zk - zkouška):

Dějiny bádání, teoretické a metodologické problémy archeologické vědy (2. - 3.), Zk

Archeologie střední Evropy (3. - 4.), Zk

Cizí jazyky (3. - 5.) (viz část 2)

Filozofický a metodologický základ (1. - 2.), Z

Státní doktorská zkouška s obhajobou disertační práce (6.)

Povinně volitelné předměty (1. - 4.) (výběr z části 1, 2, 3)

Seminář k vybraným problémům dějin a metody středoevropské archeologie - Z

Seminář k praktickým problémům vědecké práce v archeologii - Z

(Pro oba předměty-semináře je společná zkouška "Dějiny bádání, teoretické a metodologické problémy archeologické vědy", přístup k ní je podmíněn získáním zápočtů z obou předmětů-seminářů).

Vybrané problémy studia relevantní epochy ve střední Evropě - Z:

- posluchač zapisuje jeden z následujících seminářů podle specializace: 1) paleolit a mezolit; 2) neolit a eneolit; 3) doba bronzová a halštatská; 4) doba laténská; 5) doba římská a doba stěhování národů; 6) raný středověk; 7) vrcholný středověk.

(Získáním zápočtu z tohoto předmětu a získáním zápočtu alespoň z jednoho předmětu z povinně volitelných předmětů z části 3, je podmíněn přístup ke zkoušce "Archeologie střední Evropy".)

Doktorandská prezentace - Z

Angličtina - Zk

Publikace v cizím jazyce - Z

Povinně volitelné předměty:

Část 1:

Doktorandský seminář I - Z

Doktorandský seminář II - Z

Doktorandský seminář III - Z

Doktorandský seminář IV - Z

(Posluchač je povinen absolvovat alespoň jeden tento seminář za standardní dobu studia)


Část 2:

Francouzština  - Zk

Ruština - Zk

Němčina Zk

Polština - Zk

(Posluchač je povinen během studia absolvovat zkoušku z jednoho z těchto jazyků)

 

Část 3:

Metody výzkumu paleolitu - Z

Dvě kapitoly z neolitu a eneolitu horního Poodří - Z

Horní Poodří jako komunikační spojnice mezi severem a jihem - Z

Historické poměry a hmotná kultura starší a střední doby bronzové - Z

Úloha mince ve společnosti doby laténské a římské  - Z

Archeologické projevy kultu ve světě barbarů mezi středním Dunajem a Baltem - Z

Staří Maďaři a české země z pohledu archeologie - Z

(Posluchač je povinen absolvovat alespoň jeden z těchto seminářů za standardní dobu studia).