Doktorský studijní program Historické vědy (P7105) - doktorandi [CZ]

Seznam doktorandů

Doktorský studijní program Historické vědy, obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Jméno

Téma disertační práce

Školitel

V prezenční formě


Mgr. Kirschnerová Kristýna

Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Mgr. Marcel Černý

Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Mgr. Eva Betlachová

Doc. Mgr. Petr Kozák, Ph.D.
Mgr. David Witoš

Doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D.
Mgr. Martina Bartoňová
Stravování vyšších vrstev v barokní době
Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Mgr. Milan Kalabza
Němci na Ostravsku v letech 1918-1939
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Mgr. Sabina Máchová
Úspěšnost medikalizace porodnictví ve vybraných periferních oblastech Moravy a Slezska od konce 18. století do 30. let 20. století
Doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D.
PhDr. Tomáš Rusek
Československá italská legie
Doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D.
Mgr. Jakub Strýček
Českoslovenští Židé v nacistických transitních ghettech lublinského distriktu generálního gouvernementu
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Mgr. Tomáš Krömer"Ideologická muzea" v českých zemích v 70. a 80. letecch 20. století (se zvláštním zřetelem k muzeu revolučních bojů a osvobození v Ostravě)Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Mgr. Vít Němec
Civilní protiletecká ochrana v českých zemích 1935 - 1946
Prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
Mgr. Pavel Židek Zemský soud v Opavě (1850-1918)
Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc.
Mgr. Dana Fügner Urbášková Němci v textilním průmyslu v Československé republice po roce 1945 Doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., DSc.
Mgr. Karolína Krempl Kirschnerová Měšťanská společnost biskupských panství Mírov-Svitavy vpředbělohorském období Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Mgr. Mikuláš Heinrich
Obraz strategií slezských měšťanských elit v majetkoprávních pramenech raného novověku Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
PhDr. Lucie Gilarová Síť předškolní péče a zařízení mimoškolní výchovy v Prešovském kraji v letech 1949-1970
Prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
Mgr. Jan Petrásek, přerušeno
Odraz česko-polských vztahů v 16. a 17. století v českých a polských pramenech neúřední povahy Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
Mgr. Michaela Tvarůžková, přerušeno
Žena ve svatebních a pohřebních rituálech raně novověkého Slezska Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
V kombinované formě


Ing. Jana Stuchlíková
Hotelnictví v Jeseníkách po roce 1945
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Mgr. Ing. Josef Svoboda
Transformace veřejné správy v České republice v 90. letech
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Mgr. Zuzana Urbánková
Kolektivizace zemědělství v Ostravském kraji 1949-1960
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Mgr. Bc. Vladimír Vícha Vývoj státních statků na Vítkovsku v letech 1947-1972 Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Mgr. Alexandr Michl-Bernard Obraz každodennosti měšťanské společnosti v pramenech městské provenience barokní doby Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D., přerušeno
Kulturně historické aspekty stravování ve Slezsku a jejich proměny v kontextu národnostních vlivů moderní doby Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.