Doktorský studijní program Historické vědy (P7105) - obecné informace o studiu [CZ]

Studijní program:

P7105 Historické vědy

Studijní obor:

Historie se zaměřením na české a československé dějiny (platnost akreditace do 31.12.2024)

Adresa pracoviště zabezpečujícího studium:

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Ústav historických věd

Masarykova 37

746 01 Opava

Tel: 553 684 479

Email: zuzana.bergrova (at) fpf.slu.cz

 

Podmínky přijetí ke studiu:

- ukončené magisterské studium historie (dějepis), resp. v oborech příbuzných,

- výsledek ústní přijímací zkoušky z českých (československých dějin),

- znalost historie na úrovni vysokolškolského studia a prokázání předpokladů k odborné práci na základě publikovaných , resp. nepublikovaných výsledků.

 

Podrobné informace o studiu:

Studium je organizováno v prezenční a kombinované formě.

Standardní doba studia je tři roky. U doktorandů, kteří budou studovat při zaměstnání, se předpokládá možnost pětileté doby studia. Interní doktorandi obdrží stipendium podle platných předpisů.

Doktorské studium budezaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu českých a československých dějin, zejména ve vztahu k problematice Slezska a jejích evropských souvislostí.

Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Individuální studijní plán sestavuje ve spolupráci se studentem školitel, který vede studenta po odborné stránce a kontroluje plnění plánu. Individuální studijní plány budou respektovat potřeby vědeckého výzkumu, budoucí předpokládané uplatnění frekventantů s přihlédnutím k jejich individuálním zájmům. Vzhledem k poměrně rozsáhlým stykům s domácími a zahraničními pracovišti mohou být zajištěny kvalitní konzultace s odborníky i mimo Slezskou univerzitu. Vzhledem k tematice a potřebám výzkumu je možno zajistit stáže na zahraničních pracovištích (Vratislav, Opole, Marburg, Würzburg).

Hlavní směr přípravy mladých vědeckých pracovníků spočívají v jejich samostatné vědecké aktivitě (samostatné studium, heuristika a koncipování disertační práce).

Studium je zaměřeno na starší a novější české dějiny. Teoretická a metodologická stránka přípravy spočívá ve studiu dějin historiografie, teoretických a metodologických otázek historické vědy obecně a v jednotlivých dějinných obdobích zvláště. K základům patří i prohloubené studium pomocných věd historických, metod a technik práce s prameny, zejména v souvislosti s příslušnou specializací. Druhou složku přípravy tvoří studium českých dějin a studium vztahující se k odborné specializaci a jejích obecných souvislostí.

Součástí studia je povinná zkouška z angličtiny a dalšího cizího jazyka (němčina, angličtina, francouzština, ruština, případně - vzhledem k specializaci - latina nebo polština). Předpokládané rozvržení zkoušek (požadavky a konkretizace termínů bude součástí individuálního studijního plánu).

Vedle základních povinností mohou být doktorandovi v přiměřené míře určeny další povinnosti, které souvisejí s charakterem jeho vědecké přípravy (např. podíl na pedagogické činnosti, přípravě výstav, ap.).

Vědecká příprava je dokončena státní doktorskou závěrečnou zkouškou, zpracováním a obhajobou doktorské disertační práce, jejíž rozsah je dán povahou řešené problematiky (nejméně však 200 str. rkp.) Disertační práce musí obsahovat původní poznatky, které obohatí dosavadní stav výzkumu problematiky, předpokládá se, že její výsledky budou publikovány nebo přijaty k otištění.

Při státní doktorské závěrečné zkoušce posuzuje výsledky doktoranda nejméně čtyřčlenná komise, nejméně dva její členové jsou členy oborové rady. Komise pro obhajobu doktorské disertační práce je nejméně šestičlenná, oborová rada je v ní zastoupena nejméně třemi členy. Počítá se s tím, že členy komisí a oponenty budou přední odborníci z jiných vysokých škol, ústavů AV ČR, případně jiných prestižních domácích nebo i zahraničních historických pracovišť.