Studijní program Historie se zaměřením na české a československé dějiny (P0222D12035) - obecné informace o studiu [CZ]

Obecné informace CZ

Studijní program:

P0222D120035 Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Adresa pracoviště zabezpečujícího studium:

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Ústav historických věd

Masarykova tř. 343/37

746 01  Opava

Tel: 553 684 479

E-mail: zuzana.bergrova (at) fpf.slu.cz

Podmínky přijetí:

- absolvované vysokoškolské studium v magisterském (navazujícím) stupni, přednostně v oblasti vzdělávání Historické vědy, případně příbuzném humanitním studijním programu,
- úspěšné absolvování ústní přijímací zkoušky, složené z prokázání faktografických znalostí z oblasti historie se zaměřením na české a československé dějiny, včetně metodologických a oteoretických otázek historické vědy,
- představení kvalitního projektu disertační práce.

Cíle studia:

Cílem studijního programu po poskytnutí vysokoškolského vzdělání odpovídajícího skladbě předmětů ve studijním plánu. Studijní program poskytuje vzdělání  v oboru Historie, a to se zaměřením na české a československé dějiny. Doktorský studijní program je zaměřen na rozvíjení samostatné vědecké a tvůrčí činnosti v oblasti vzdělávání Historické vědy se zacílením na české a československé dějiny ve středoevropských souvislosteh. Doktorské studium  je návazným stupněm vzdělání pro magisterské (navazující) studijní programy v oblasti Historické vědy a slouží ke zvýšení kvalifikace pracovníků působících na vysokých školách v muzeích, archivech, na památkových ústavech a dalších paměťových institucích. je určen absolventům filozofických či pedagogických fakult, respektive dalších fakult humanitního zaměření, tedy absolventům studia historických a jim blízkých studijních oborů a programů, prioritně v oblasti vzdělávání Historické vědy. Studijní program reaguje na přetvrvávající potřebu zajištění většího počtu zejména mladších pracovníků disponujících vyšší kvalifikací ve zmíněném oboru.


Doba studia:

Standardní doba studia je tři roky, maximálně možná doba je sedm let (počítá se doba od zápisu do obhajoby disertační práce). Během studia bude možno po schválení školitelem jednou požádat o rozložení ročníku. V odůvodněných případech může děkan po doporučení školitele povolit přerušení studia nejdéle na 4 semestry. Doba přerušení se nepočítá do délky studia.

Profil absolventa:

Výstupní znalosti a dovednosti absolventa odpovídají struktuře studijního plánu, obsahu jednotlivých studijních předmětů, požadavkům na státní závěrečné zkoušky a obhajobu dizertační práce. Absolventi ovládají historickou faktografii se zaměřením na české a československé dějiny ve středoevropském kontextu. Absolventi jsou schopni samostatné vědecké a odborné tvůrčí činnosti v oblasti historie se zaměřením na české a československé dějiny, vnímané ve středoevropském kontextu, a to na teoretické a metodologické úrovni odpovídající doktorskému typu studijního programu. Absolventi dokáží reflektovat cizojazyčnou historiografii a tvůrčím způsobem uplatňovat, rozvíjet a verifikovat její teze. Absolventi jsou schopni se uplatnit na vysokých školách, na akademických pracovištích, na odborných a řídících postech v archivech, muzeích a dalších paměťových institucích. V rámci své specializace prokazují v průběhu studia a při jeho zakončení schopnost přispívat k aktuálním odborným diskuzím v oboru.