Autorskoprávní vymezení společných studijních projekcí a videotéky SU:

Uzavřené studijní filmové projekce a prezenční výpůjčky filmů studentům a pedagogům v prostorách Univerzitní knihovny nebo jednotlivých ústavů, výlučně ke vzdělávacím a vědeckým účelům, se opírají mj. o ustanovení § 31 a § 37 Zákona č. 121/200 Sb. o právu autorském, Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl, Směrnici 2001/29/ES o autorském právu v informační společnosti a doporučení ze Zelené knihy KOM(2011)/427 Generálního ředitelství Evropské komise. Tyto právní normy umožňují v rámci vzdělávacích zařízení in situ pořádat veřejnosti uzavřené studijní projekce filmů (provozování ze záznamu a jeho přenos), jakož i zhotovovat rozmnoženin děl za účelem jejich zachování a zpřístupňování audiovizuální knihovnou. Přitom však musí být splněny pro zpřístupnění či uchování audiovizuálních děl pro studijní či vědecké účely, která dosud nejsou volná, nejméně následující dvě podmínky.

Musí jít o zpřístupnění filmů pro výuku v odůvodněné vzdělávací oblasti a míře (tj. v našem případě akreditovanou výuku v oblasti filmu, televize a nových médiích), kdy jsou společné studijní projekce součástí oficiálního rozvrhu (tj. v našem případě zapsány ve Stagu). Vlastní projekce přitom nesmí být jediným cílem užití díla. Proto bude součástí každé projekce lektorský úvod studenta, doplněný případně pedagogem moderovanou besedou po projekci, přičemž vlastní účel výuky by měl tematicky překračovat zpřístupnění jednoho filmu směrem ke kolekci, korpusu různých filmů (také proto se navrhované projekce skládají ze souboru filmů).

Zároveň však s ohledem na zachování nejen práv autorů, ale i výrobců zvukově obrazových záznamů, musí být nosič, na kterém je dílo uloženo, legálně pořízen a musí být součástí sbírek (tj. ve vlastnictví) univerzity, nebo její součásti (např. fondu Univerzitní knihovny nebo knihovny ústavu).