Jednací řád Vědecké rady Filozoficko-přírodovědecké fakulty

Slezské univerzity v Opavě

ze dne 22. 11. 2005

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Jednací řád Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, (dále jen „vědecké rady“) je vnitřním předpisem Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě (dále jen „fakulta“) podle § 33 odst. 2 písm.e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen „zákon“).

Čl. 2

Svolávání vědecké rady

1/ Řádné zasedání vědecké rady se koná nejméně jedenkrát za semestr.

2/ Řádné zasedání vědecké rady svolává nejpozději čtyři týdny před konáním děkan. Součástí informace o konání vědecké rady je datum, doba a místo zasedání vědecké rady.

3/ Nejpozději jeden týden před řádným zasedáním vědecké rady je zaslán všem členům vědecké rady upřesněný program a nezbytné podklady pro jednání vědecké rady.

4/ Děkan může v případě potřeby svolat mimořádné zasedání vědecké rady. Mimořádné zasedání vědecké rady se řídí čl. 3 a 4.

Čl. 3

Řízení vědecké rady

Vědeckou radu FPF SU svolává a řídí děkan fakulty nebo v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený proděkan.

Čl. 4

Hlasování vědecké rady

1/ Vědecká rada je schopna usnášení, účastní-li se zasedání alespoň tři pětiny všech jejích členů.

2/ Vědecká rada se usnáší hlasováním o všech návrzích, a to v pořadí, v jakém byly předloženy.

3/ Hlasování o usnesení vědecké rady je veřejné nebo tajné. O způsobu hlasování rozhoduje vědecká rada. Výjimkou je hlasování o usnesení podle § 30 odst. 1 písm. c) zákona, které je vždy tajné.

4/ Při tajném hlasování je návrh na usnesení přijat, hlasuje-li pro něj většina přítomných členů vědecké rady.

5/ Při veřejném hlasování je návrh usnesení přijat, hlasuje-li pro něj většina přítomných členů vědecké rady, nebo hlasuje-li pro něj polovina přítomných členů vědecké rady, patří-li do této poloviny děkan.

6/ Mínění člena vědecké rady, který nesouhlasí s přijatým usnesením, se uvede do zápisu, požádá-li o to.

7/ Je-li pro přijetí usnesení vědecké rady podle zákona rozhodující stanovený počet hlasů všech jejích členů, nevztahuje se na usnášeníschopnost vědecké rady odstavec 1.

Čl. 5

Organizační záležitosti

1/ Tajemníkem vědecké rady je proděkan pro vědu a zahraniční styky.

2/ Administrativu vědecké rady zajišťuje fakultní Oddělení pro vědu a zahraniční styky.

Čl. 6

Závěrečná ustanovení

1/  Ruší se Jednací řád vědecké rady FPF, který byl schválen Akademickým senátem SU dne 18. 1. 2000.

2/  Návrh tohoto řádu byl schválen Akademickým senátem fakulty dne  7. 11. 2005.

3/ Tento řád byl schválen v souladu s § 9 odst. 1 písm. B) zákona Akademickým senátem Slezské univerzity v Opavě dne 22. listopadu 2005 a tímto dnem nabývá platnosti.

Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

děkan