Věda a výzkum

Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity se již od svého vzniku v roce 1990 profiluje jako instituce usilující o úzké propojení vysokoškolské výuky s výzkumem. Naplňování této představy se liší podle jednotlivých akademických stupňů. Na bakalářské úrovni je kladen důraz na diverzifikovanou strukturu oborů vycházejících vstříc trendům moderního vysokého školství. Studenti magisterských a doktorských programů jsou zapojováni do samostatného i týmového řešení vědeckých problémů.

VaV1c.jpg

V rámci personální politiky zaměřené na budoucnost, fakulta otevírá prostor mladým vědcům s perspektivou kvalifikačního i odborného růstu, současně dbá o jejich udržení a další vědecký rozvoj. Získávání střednědobých výzkumných záměrů a evropských projektů pomáhá na FPF udržet dlouhodobě budované vědecké týmy a zvyšovat tak výzkumný potenciál jejích pracovišť. Průběžné posilování vědeckého výkonu fakulty dokládají výstupy mezinárodních vědeckých databází i hodnocení dosahovaná v grantových soutěžích. Partnery Slezské univerzity spolupracujícími na společných vědeckých projektech jsou české i zahraniční vysoké školy a špičková vědecká pracoviště.

Zapojení Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity do vědeckých sítí se odrazilo v jejím participování na vzniku a utváření vědeckých center, na jejichž fungování se podílí Ústav fyziky. Vedle institucionálního zapojení se na činnosti dalších vědeckých center podílejí i jednotliví vědečtí pracovníci. Mezi nejúspěšnější projekty s mezinárodním ohlasem se řadí Centrum teoretické astrofyziky a Centrum experimentální jaderné astrofyziky a fyziky. Od roku 2011 je součástí fakulty výzkumný ústav ostravského superpočítačového Centra excelence IT4Innovations. Vznikl oddělením z Ústavu informatiky, mezi témata výzkumu patří multiagentní systémy, robotika, molekulární a membránové výpočty.

VaV2b.jpg

Humanitní obory se zaměřují především na středoevropskou spolupráci ve vědě a výzkumu. Vztah lidské society a prostoru a jeho geografické, sociální, kulturní či politické determinanty sleduje ve svých výzkumech Ústav archeologie, Ústav historických věd i Ústav bohemistiky a knihovnictví, který se pohybuje na poli komparativních přístupů podobě jako Ústav cizích jazyků. Úzký mezioborový kontakt pracovišť napomáhá realizaci příznivě oceňovaných interdisciplinárních projektů. Konkrétní využití nalezly tyto přístupy při řešení víceletých výzkumných záměrů na humanitní i přírodovědné části fakulty.

V roce 2011 dobíhají na FPF Slezské univerzity dva pětileté výzkumné záměry řešené na Ústavu fyziky (MSM 4781305903: Relativistická a částicová fyzika a jejich astrofyzikální aplikace) a Ústavu historických věd (MSM4781305905: Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy), na jejichž výstupy v odborné rovině či v rovině navázané meziinstitucionální spolupráce navazují nové evropské projekty pokrývající celé spektrum oborů fakulty.

Důraz na svobodnou komunikaci ve vědě a výzkumu se projevuje i v otevřené komunikaci fakulty s veřejností formou speciálních cyklů prezentujících dobrodružství vědy ve spolupráci se středními školami, formou univerzity III. věku i ve „dnech vědy“ na Slezské univerzitě.