Zahájená habilitační řízení

------------------------------

Děkan Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, oznamuje, že dle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, bylo dne 26.7.2017 na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě zahájeno habilitační řízení.

Obor: Teoretická fyzika a astrofyzika

Kandidát: RNDr. Petr Slaný, Ph.D.

Pracoviště: Ústav fyziky, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě

Složení habilitační komise:

Prof. Ing. Ivan Hubač, DrSc. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě), předseda

Prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c. (Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha)

Prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Praha)

Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě)

Doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha)

Oponenti:

Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. (Masarykova univerzita v Brně), posudek

Doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. (Univerzita Karlova Praha), posudek

Doc. RNDr. Vladimír Balek, CSc. (Univerzita Komenského Bratislava), posudek

Habilitační přednáška na téma Kosmologická konstanta v kosmologii i astrofyzice se koná 22.2.2018 v 11:30h před členy VR FPF SU v zasedací místnosti děkanátu, Bezručovo nám. 13 v Opavě.

------------------------------

Děkan Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, oznamuje, že dle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, bylo dne 4.11.2016 na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě zahájeno habilitační řízení.

Obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Kandidát: PhDr. Petr Kreuz, Dr.

Pracoviště: Archiv hl. města Prahy

Složení habilitační komise:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě), předseda

Prof. PhDr. Zdenka Hledíková, CSc. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)

Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. (Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)

Prof. PhDr. Vladimír Wolf (Trutnov)

Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. (Archiv hl. města Prahy)

Oponenti:

Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. (Katolická teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze), posudek

Doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity J.E.Purkyně Ústí n. Labem), posudek

Doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze), posudek

Habilitační přednáška na téma téma Delikty proti cti v českém zemském právu v pozdním středověku a v raném novověku se koná 22.2.2018 ve 13:00h před členy VR FPF SU v zasedací místnosti děkanátu, Bezručovo nám. 13 v Opavě.