Přijímací řízení 2018/2019

DOKTORSKÉ STUDIUM / DOCTORAL STUDY - Ph.D.

 

 

 

Všeobecné informace:

Termín podání přihlášek: 31.5.2018

Termín zahájení přijímacího řízení: 1.6.2018 (konkrétní termín bude zveřejněn na stránce příslušného studijního programu a oboru, uchazeči obdrží písemnou pozvánku)

Termín skončení přijímacího řízení  30.6.2018

Náhradní termín: dle potřeby

 

Požadavky k přijetí:

 

 • ukončené magisterské studium, v případě uměleckých oborů dosažený akademický titul,
 • úspěšné složení ústní přijímací zkoušky.
 • Dále dle jednotlivých studijních oborů.

   

  Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu a v oblasti umění též získání akademického titulu.

  Podmínkou přijetí uchazečů, kteří absolvovali magisterské studium na zahraniční vysoké škole je uznaná nostrifikace - úředně ověřená kopie (opis) osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice.

  Uchazeč se hlásí formou elektronické přihlášky

  Tištěnou verzi přihlášky ke studiu ani její zkrácenou verzi nezasílá.

   

  Uchazeči o studium zašlou přílohy k elektronické přihlášce:

 • kopii magisterského diplomu, dodatku k diplomu nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce úředně ověřenou vidimací (absolventi FPF SU zašlou kopii bez ověření); uchazeči, kteří nemají dosud ukončené magisterské vzdělání jsou povinni odevzdat kopii magisterského diplomu, dodatek k diplomu nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce úředně ověřené vidimací při přijímací zkoušce, nejpozději při zápisu ke studiu),
 • odborný strukturovaný životopis včetně přehledu dosavadní praxe (podepsaný),
 • seznam dosavadní publikační činnosti (podepsaný).
 • Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením: 550,- Kč

  Platba administrativního poplatku za elektronickou přihlášku musí být provedena pouze bezhotovostní platbou, musí obsahovat specifický symbol. Pokud nebude specifický symbol uveden, případně bude uveden nesprávně, přihláška bude vyřazena jako nezaplacená. Chybně uhrazený poplatek je nutné uhradit znlovu správně v termínu do 31.5.2018.

  Způsob uhrady poplatku:

  - bankovním bezhotovostním převodem

  Název banky: ČSOB Ostrava

  Číslo účtu: 8010-0309706853/0300

  Variabilní symbol: 0175000118

  Specifický symbol: rodné číslo uchazeče (bez lomítka)

  Údaje pro zahraniční plátce:

  IBAN: CZ51 0300 0080 1003 0970 6853

  BIC KÓD: CEKOCZPP

  Výše poplatku za studium v cizím jazyce:

  P1703 Physics - 4400 EUR / AR

  P1801 Computer Science  - 2600 EUR / AR

  Poplatek se hradí v EURO nebo odpovídající částce v Kč podle kurzu vyhlášeného ČNB platného v den provedení úhrady.

  Způsob úhrady poplatku za studium v cizím jazyce:

  - bankovním bezhotovostním převodem:

  Název banky: ČSOB Ostrava

  Číslo účtu: 8010-0309706853/0300

  Konstantní symbol: 179 (pro platbu poštovní poukázkou)

  Konstantní symbol: 558 (pro platbu převodem)

  Variabilní symbol: 1013

  Specifický symbol: rodné číslo (bez lomítka), v případě zahraničních uchazečů se uvádí pseudorodné číslo

  Údaje pro zahraniční plátce:

  IBAN: CZ51 0300 0080 1003 0970 6853

  SWIFT KÓD: CEKOCZPP

  Adresa pro doručení příloh k přihlášce:

  Slezská univerzita v Opavě

  Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

  Oddělení pro vědu a zahraniční styky

  Bezručovo nám. 1150/13

  746 01  Opava

  Informace k přijímacímu řízení podává:

  Bc. Eva Jakubcová

  Tel: +420 553 684 252

  E-mail: eva.jakubcova(at)fpf.slu.cz

  Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu - do 15 dnů od data konání přijímací zkoušky. Žádosti o přezkoumání rozhodnutí budou vyřízeny do 30 dnů ode dne jejich doručení.

   

  Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

  děkan