Veřejná soutěž INTER-INFORM (LTI18)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo první veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu INTER EXCELLENCE, v podprogramu INTER-INFORMA (LTI18) podporující mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji.

Podprogram je zaměřen na podporu budování a udržitelnosti informačních sítí a služeb ve VaVaI v zájmu zvýšení účasti českých výzkumných pracovišť v mezinárodních programech VaVaI. Období trvání podprogramu je stanoveno na léta 2016 - 2024. Z podprogramu mohou být podpořeny projekty v délce trvání nejvýše 4 let.

Jedním z cílů podprogramu je nepřímá podpora mobility vědeckých pracovníků formou poskytování informací a služeb zahraničním vědecko-výzkumným pracovníkům a jejich zaměstnavatelům o možnostech jejich pobytu v České republice.

Podprogramem budou podporovány projekty, které dostatečným způsobem zajistí naplnění jeho cílů (příkladem může být fungující síť regionálních kontaktních organizací a oborových kontaktních organizací).

Očekávaným výsledkem podpory v podprogramu je nárůst účasti českých výzkumných pracovišť v mezinárodních programech výzkumu a vývoje a další činnosti těchto pracovišť v mezinárodních aktivitách měřitelné jejich úspěšností při získávání podpory ve výzvách mezinárodních poskytovatelů.

Více informací Z D E.

Termín podání návrhů projektů na odd. pro vědu a zahraniční styky FPF je pondělí 14.8.2017, ve vytištěné i elektronické podobě.