Veřejná soutěž INTER-COST (LTC18)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-COST (LTC18). Cílem podprogramu je podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST v oblasti základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to formou nových akcí (tj. tematických okruhů vybíraných k podpoře příslušnými orgány COST), navrhovaných těmito českými vědeckými týmy, nebo jejich připojením se k akcím (tematickým okruhům) již navrženým jinými vědeckými týmy.

Návrh projektu musí být součástí některé ze schválených akcí Výborem vysokých představitelů COST (CSO) již v den vyhlášení veřejné soutěže VES18 a mít ukončenu vnitrostátní proceduru vstupu do akce na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Schválené projekty musí spadat do jednoho z vědních oborů dle klasifikace OECD:

A) Natural Sciences

B) Engineering and Technology

C) Medical and Health Sciences

D) Agricultural Sciences

E) Social Sciences

F) Humanities

Více informací Z D E

Termín podání návrhů projektů na odd. pro vědu a zahraniční styky FPF včetně formuláře žádosti o podpis projektu - středa 6.12.2017