Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro vynikající studenty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo Cenu ministra pro vynikající studenty a absolventy studia za mimořádné činy.

Cena se uděluje:

- vynikajícím studentům nebo absolventům bakalářského, magisterského nebo doktorského studia za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem,

- studentovi nebo absolventovi bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádný čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnott nebo obětavost.

Ocenění tvoří diplom a další věcné nebo peněžní ocenění v hodnotě do 25 tis. Kč.

Písemný návrh na udělení Ceny obsahuje:

- jméno a příjmení studenta či absolventa, datum narození, bydliště

- název VŠ, resp. fakulty

- studijní program a obor

- zdůvodnění návrhu

- životopis

- doklady o výsledcích studijní, vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti

Více informací Z D E.

Návrhy zašlete na odd. pro vědu a zahraniční styky FPF nejpozději do pondělí 21.8.2017 v písemném vyhotovení i elektronicky.