Rok 2021

Kanditát: Mgr. Hana Čižmářová

Doktorský studijní program: P7109 Archeologie

Studijní obor: Archeologie

Školitel: prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc.

Název disertační práce: Skleněné šperky doby laténské na Moravě a ve Slezsku

Oponenti: Doc. PhDr. Gertrúda Březinová, CSc. (Archeologický ústav SAV Bratislava)

                    Mgr. Tomáš Mangel, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové)

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce se bude konat dne 17.6.2021 v 11h v budově na Masarykově tř. 37, učebna M15, a online v prostředí MS Teams.

Odkaz na průběh státní doktorské zkoušky Z D E.