Rok 2020

Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

Kandidát: Mgr. Martin Krůl

Školitel: Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.

Doktorský studijní program: P7105 Historické vědy

Obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Název disertační práce: Novověká opevnění slezsko-moravského a slezsko-uherského pomezí v 16.-18. st.

Oponenti: Dr hab. Prof. UŚ Wacław Gojniczek (Instytut Historii, Uniwersytete Ślaski w Katowicach)

                  Prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)


Kandidát: PhDr. Ivana Koucká

Školitel: Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

Doktorský studijní program: P7105 Historické vědy

Obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Název disertační práce: Antické dějiny v české historiografii na modelu osobnosti prof. Josefa Dobiáše

Oponenti: Doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)

                  Doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D. (Ostravská univerzita)

Oponentní posudky jsou k nahlédnutí na odd. pro vědu a zahraniční styky FPF SU, Masarykova 37, Opava.


Státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorských disertačních prací se konají v úterý 22.9.2020 od 11h na Ústavu historických věd FPF SU, Masarykova 37, Opava.