Děkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, oznamuje, že dle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, bylo dne 2.11.2020 na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě zahájeno habilitační řízení.

Obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Kandidát: Mgr. Roman Baron, Ph.D.

Pracoviště: Historický ústav AV ČR, v.v.i. Praha

Se souhlasem Vědecké rady FPF SU v Opavě byla dne 2. 2. 2021 jmenována habilitační komise v tomto složení:

Předseda:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Slezská univerzita v Opavě)

Členové:

Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c. (Historický ústav AV ČR, v.v.i. Praha)

Prof. dr hab. Piotr Pałys (Instytut Śląski w Opolu, PL)

Prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. (Masarykova univerzita Brno)

Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. (Slezská univerzita v Opavě)

Oponenti:

Prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. (Masarykova univerzita Brno)

Dr hab. Piotr Maciej Majewski (Uniwersystet Warszawski, PL)

Doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)

Habilitační komise odsouhlasila dne 29. 4. 2021, aby se novým opontem místo dr hab. Piotra Macieje Majewskiego stal prof. Dr. hab. Artur Patek z Jagellonské univerzity v Krakově v Polsku.

______________________________

Děkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, oznamuje, že dle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, bylo dne 13.3.2020 na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě zahájeno habilitační řízení.

Obor: Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Kandidát: Mgr. Aleš Binar, Ph.D.

Pracoviště: Katedra teorie vojenství, Fakulta vojenského leadershipu, Univerzita obrany v Brně

Habilitační řízení Mgr. Aleše Binara, Ph.D. v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny

Se souhlasem Vědecké rady FPF SU v Opavě byla dne 23. 4.2020 jmenována habilitační komise v tomto složení:

Předseda:

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Slezská univerzita v Opavě)

Členové:

Prof. PhDr. František Hanzlík, CSc. (Univerzita obrany Brno)

Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. (Ostravská univerzita)

Prof. PhDr. Dušan Janák, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě)

Doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D. (NEWTON College Brno)

Oponenti:

Doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., DSc. (Historický ústav AV ČR, v.v.i. Brno), posudek

Dr hab. Piotr Maciej Majewski (Uniwersytet Warszawski, PL), posudek

Doc. Ing. Ivo Pikner, Ph.D. (Univerzita Obrany Brno), posudek

Zpráva habilitační komise

Výtah ze zápisu VR FPF SU ze dne 22. 4. 2021:

K habilitačnímu řízení Mgr. Aleš Binar, Ph.D. předložil habilitační práci s názvem Bitva o Moravskou Ostravu a 1. tanková armáda.

Doc. Rykalová představila habilitanta, předsedu a další členy habilitační komise, stejně jako oponenty habilitační práce. Následovala volba hodnotitele habilitační přednášky, kterým byl navržen prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. Členové VR návrh schválili. Doc. Rykalová vyzvala dr. Aleše Binara k přednesení habilitační přednášky na téma Války a bojová střetnutí ve Slezsku ve 20. století. Po přednesení přednášky byla zahájena diskuse.

Dotazy vznesli doc. Čapský, doc. Vaníček, prof. Pałys, doc. Armutidisová, doc. Friedl a prof. Knapík. Habilitant všechny dotazy zodpověděl. Doc. Rykalová ukončila diskusi a vyzvala předsedu habilitační komise, prof. Jiráska, aby členy VR seznámil se závěrečným stanoviskem komise. Prof. Jirásek stručně shrnul nejdůležitější body ze stanoviska habilitační komise, vyzdvihl habilitantovu publikační
a vědeckou činnost včetně jeho pedagogických a projektových aktivit. Oponenti přednesli své oponentní posudky. Habilitant dr. Binar byl vyzván, aby se k posudkům vyjádřil. Doc. Rykalová se dotázala na další habilitantovy výzkumné, tvůrčí a pedagogické plány. V generální diskusi nebyly vzneseny žádné další dotazy ani připomínky. Během uzavřeného zasedání bez přítomnosti habilitanta a hostů prof. Knapík přednesl návrh hodnocení habilitační přednášky, členové VR s hodnocením souhlasili. Následovalo tajné hlasování členů VR o návrhu na jmenování Mgr. Aleše Binara, Ph.D. docentem.

Hlasování proběhlo online v aplikaci MS Teams. V době hlasování bylo přítomných 24 členů VR.

Počet přítomných členů VR při hlasování: 24

Výsledek hlasování:        PRO: 23        PROTI: 1

Závěr:

Vědecká rada FPF SU schválila návrh na jmenování Mgr. Aleše Binara, Ph.D. docentem pro obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny a doporučuje děkanovi, aby návrh na jmenování předložil k rozhodnutí rektorovi SU.