jirasek_01.gif

aktivity3.gif

SEZNAM PUBLIKOVANÝCH PRACÍ

 

 

111 MD Vědecké monografie v domácích vydavatelstvích:

 1. Jirásek, Z.: Vývoj texdtilního průmyslu v severovýchodních Čechách v letech 1945-1960. Ústí nad Orlicí 1988, 213 s.
 2. Bakala, J. a kol.: Slezsko v dějinách českého státu a úkoly výzkumu. Opava 1991, 309 s. kap. Nejnovější vývoj od r. 1945, s. 262-295 (spolu s D. Janákem).
 3. Jirásek, Z.: Nechanická aféra 1947. Hradec Králové 1992, 163 s.
 4. Jirásek, Z. - Šůla, J.: Velká peněžní loupež v Československu 1953 aneb 50:1. Praha 1992, 164 s. (vlastní podíl 60 %).
 5. Janák, D. - Jirásek, Z.: Sovětští poradci a ekonomický vývoj v ostravsko-karvinském revíru. Opava 1996, 119 s. (vlastní podíl 50 %).
 6. Jirásek, Z. - Trapl, M.: Exilová politika v letech 1948-1956. Počátky politické organizovanosti a činnosti poúnorové emigrace a vznik Rady svobodného Československa. Olomouc 1996, 112 s. + přílohy. (vlastní podíl 50 %).
 7. Jirásek, Z.: Perzekuce školství Moravy a českého Slezska v letech 1948-1954, Časopis Slezského zemského muzea, série B, 1998, roč. 47, s. 59-96.
 8. Jirásek, Z.: Slavkov. Z historie obce 1224-1999. Slavkov 1999, 61 s.
 9. Jirásek, Z.: Československá poúnorová emigrace a počátky exilu, Brno 1999, 88 s.
 10. Gawrecki, D. a kol.: Dějiny Českého Slezska 1740-2000 - I., II. a III. pracovní svazek, Opava 2001, 686 s. (spolu s D. Janákem zpracována problematika vývoje v letech 1945-2000).
 11. Jirásek, Z. - Korbelářová, I. - Žáček, R.: Historie a současnost podnikání na Opavsku, Žehušice 2002, 287 s., (vlastní podíl Podnikání na Opavsku v industriálním období).
 12. Gawrecki D. a kol.: Dějiny českého Slezska 1740-2000, sv. I. a II., Opava 2003, 654 s. (vlastní podíl s. 405-408 - s D. Janákem, 440-470, 507-521).
 13. Müller, K. - Žáček, R. a kol.: Opava, Praha 2006, 611 s. (spolu s B. Martínkem zpracován příspěvek Opava v proměnách posledního půlstoletí, s. 295-335). /ISBN 80-7106-808-X/
 14. Friedl, J. - Jirásek, Z.: Rozpačité spojenectví. Československo-polské vztahy v letech 1945-1949. Praha 2008, 399 s. /ISBN 978-80-86493-23-7/
 15. Jirásek, Z. a kol.: Evropská dimenze slezských dějin, Opava 2009, 146 s. (Vlastní text spolu s Janákem, D.: Evropská dimenze slezských dějin po roce 1945, s. 103-114). /ISBN 978-80-7248-515-4/
 16. Binar, A. - Jirásek, Z.: Kravaře v letech 1945-2008, Kravaře 2009, 346 s. + obr. příl. /ISBN 978-80-86714-08-0/
 17. Jirásek, Z. (ed.): Polská papežská nunciatura. (Slezsko v církevních dějinách 18. století), Opava 2009, 96 s. /ISBN 978-80-7248-556-7/
 18. Jirásek, Z a kol.: Hradec v dějinách. Hradec nad Moravicí: Městský úřad Hradec nad Moravicí, 2010, 156 s.
 19. Jirásek Z. a kol.: Církevní dějiny Slezska 18.-20. století. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2011. 121 s. ISBN 978-80-7248-655-7.
 20. Jirásek, Z. a kol.: Český Těšín 1920-1980. Vznik a výstavba města v meziválečném období. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2011. 141 s. ISBN 978-80-7248-651-9, 978-80-866596-16-4.
 21. Jirásek, Z. a kol.: Slezsko v 19. století. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2011. 325 s. ISBN 978-80-7248-665-6.
 22. Jirásek, Z. a kol: Slezsko v dějinách českého státu. I Od pravěku do roku 1490, Praha 2012, 708 s., II 1490-1763, 595 s. ISBN 978-80-7422-197-2.
 23. Janák, D. - Jirásek, Z.: Z historie československých vystěhovaleckých družstev v Sovětském svazu (1923-1939), Opava 2014, 241 s. ISBN 978-80-7510-038-2.
 24. Jirásek, Z.: „Ocelová koncepce“ hospodářství  českých zemí, Opava 2014, 235 s. ISBN 978-80-7510-116-7
 25. Jirásek, Z. – Korbelářová, I. – Žáček, R.: Historie a současnost podnikání na Opavsku, Žehušice 2015, 183 s. (druhé upravené a rozšířené vydání)
 26. Svoboda, J. – Jirásek, Z.: Josef Šrůtek. Voják a zajatec (1911 – 1916), Opava 2016, 121 s. ISBN 97-8-80-7510-222-5
 27. Krömer, T. – Jirásek, Z.: Kapitoly z dějin Československého zemědělského muzea v Opavě, Opava 2017, 178 s. ISBN 978-80-7510-260-7.
 28. Jirásek, Z. a kol.: Sto let české divadelní scény v Opavě, Opava 2018, 35 s. ISBN 978-80-7572-013-9.
 29. Krömer, T. – Jirásek, Z.: Alois kacíř (1897 – 1972). Život a dílo, Opava 2018, 655 s. ISBN 978-80-7510-328-4

 

121 MD Vědecké monografie v zahraničních vydavatelstvích:

 1. Jirásek, Z. - Małkiewicz, A.: Polska i Czechoslowacja w dobie stalinismu (1948 - 1956). Studium porownawcze, Varšava, Institut Studiów Polityzcnych PAN 2005, 414 s. /ISBN 83-88490-68-0/
 2. Londák M. – Michálek, S. a kol.: Dubček, Bratislava, Veda, vydavatelstvo SAV, 2018, 530 s. (podíl na kapitole Rodina Dubčekovcov v Sovietskom zväze (1925-1938)

 

131 CD Vědecké práce v domácích časopisech a sbornících:

 1. Jirásek, Z.: Tkalcovská výrobní společnost Starkov 1945-1948. (Příspěvek k znárodňovacímu procesu v textilním průmyslu severovýchodních Čech). In: Lnářský průmysl - Příspěvky k dějinám, sv. 3, Trutnov 1980, s. 353-365.
 2. Jirásek, Z.: Úpický časopis Mladý lnář 1950-1951. In: Lnářský průmysl - Příspěvky k dějinám, sv. 3, Trutnov 1980, s. 375-380.
 3. Jirásek, Z.: Organizační struktura národního podniku České lnářské textilní závody v Trutnově 1946-1949. In: Lnářský průmysl - Příspěvky k dějinám, sv. 4, Trutnov 1981, s. 317-324.
 4. Jirásek, Z.: Účast Českých lnářských textilních závodů na Krkonošské výstavě 1949. In: Lnářský průmysl - Příspěvky k dějinám, sv. 4, Trutnov 1981, s. 325-334.
 5. Jirásek, Z.: K problematice vzniku VHJ Lnářský průmysl Trutnov. In: Lnářský průmysl - Příspěvky k dějinám, supplementum 4, Trutnov 1983, s. 9-23.
 6. Jirásek, Z.: Odraz činnosti SČM v letech 1945-1948 na stránkách trutnovského regionálního periodika Jednota. In: Krkonoše - Podkrkonoší, sv. 7, Trutnov 1983, str. 37-50.
 7. Jirásek, Z.: Postavení Českých lnářských textilních závodů n. p. Trutnov v rámci textilní výroby v ČSR v letech 1946-1949. In: Lnářský průmysl - Příspěvky k dějinám, sv. 5, Trutnov 1984, s. 183-188.
 8. Jirásek, Z.: Československo-polská hospodářská spolupráce v severovýchodních Čechách v letech 1945-1949. Slezský sborník, 1984 roč. 84, č. 2 s. 98-104.
 9. Jirásek, Z.: Vývoz Českých lnářských textilních závodů, n. p. Trutnov v letech 1945-1949. Lnářský průmysl - Příspěvky k dějinám, supplementum 5, Trutnov 1985, s. 189-204.
 10. Jirásek, Z.: K některým otázkám vývoje pracovních sil v textilním průmyslu severo-východočeské textilní průmyslové oblasti v letech 1945-1960. In:Vývoj průmyslových oblastí Československa v období budování socialismu, Opava 1985, s. 136-143.
 11. Jirásek, Z.: Československo-polský textilní komitét v letech 1948-1949. (Příspěvek k dějinám mezinárodní textilní spolupráce). Z dějin textilu - Studie a materiály, sv. 7, Ústí n. O. 1985, s. 129-138.
 12. Jirásek, Z.: České lnářské textilní závody n. p. Trutnov a jejich úloha v letech 1945-1949. Československý časopis historický 1986, roč. 34, č. 2, s. 191-208.
 13. Jirásek, Z.: Vývoj lnářského průmyslu na Trutnovsku v období prvního pětiletého plánu. (Nástin problematiky). In: Lnářský průmysl - Příspěvky k dějinám, sv. 6, Trutnov 1986, s. 53-62.
 14. Jirásek, Z.: Ekonomický vývoj lnářské výroby na Trutnovsku v letech 1949-1958. In: Lnářský průmysl - Příspěvky k dějinám, sv. 6, Trutnov 1986, s. 27-51.
 15. Jirásek, Z.: Některé projevy politické aktivity textilního dělnictva severovýchodních Čech v letech 1945-1948. In: Studie z dějin průmyslových oblastí v období výstavby socialismu v Československu, Opava 1986, s. 368-386.
 16. Jirásek, Z.: Ekonomický vývoj národního podniku Juta Dvůr Králové nad Labem v letech 1949-1960. In: Příspěvky k dějinám jutařského průmyslu v českých zemích, Lnářský průmysl - Příspěvky k dějinám, supplementum 7, Dvůr Králové n. L. - Trutnov 1986, s. 17-35.
 17. Jirásek, Z.: Organizační struktura Českých textilních závodů, n. p. Praha 1946-1951. In: Z dějin textilu - Studie a materiály, sv. 10, Ústí n. O. 1986, s. 189-202.
 18. Jirásek, Z.: Poválečná československá situace a její vliv na další ekonomický vývoj. In: Amici amicae. Sborník přátel a žáků PaedDr. Jiřiny Holinkové, CSc. k jejím 65. narozeninám, b. m. 1986, s. 35-43, (celkový počet 3 výtisky).
 19. Jirásek, Z.: Nástin dějin národního podniku Technolen Lomnice nad Popelkou. In: Lnářský průmysl - Příspěvky k dějinám, supplementum 8, Lomnice n. P. - Trutnov, 1988,s. 27-50.
 20. Jirásek, Z.: První etapa znárodnění textilního průmyslu v českých zemích po roce 1945. In: Z dějin textilu - Studie a materiály, supplementum 5, Ústí nad Orlicí 1988, s. 87-110.
 21. Jirásek, Z.: Záměry a koncepce rozvoje průmyslových oblastí českých zemí pro období prvního pětiletého plánu. Slezský sborník, 1988, roč. 87, č. 3, S. 161-175.
 22. Jirásek, Z.: Výzkum průmyslových oblastí a dějiny závodů v Československu po roce 1945. In: Zpravodaj SÚO, leden-březen 1989, s.11-12.
 23. Jirásek, Z.: Odraz česko-polských styků v severovýchodních Čechách na stránkách periodika Jednota v letech 1945-1948. In: Krkonoše-Podkrkonoší, sv. 8, Trutnov1989,s. 7-17.
 24. Jirásek, Z.: Hlavní rysy ekonomického vývoje textilního průmyslu severovýchodních Čech v letech prvního pětiletého plánu. In: Z dějin textilu - Studie a materiály, supplementum 9, Ústí n. O. 1989, s. 392-401.
 25. Jirásek, Z.: Některé metodologické a metodické problémy zpracování dějin textilnictví v Československu po roce 1945. In: Lnářský průmysl - Příspěvky k dějinám, supplementum 9, Trutnov 1990, s. 65-70.
 26. Jirásek, Z.: Hospodářský vývoj průmyslových oblastí Čech v letech 1949-1953. Slezský sborník, 1990, roč. 89, č. 2,s. 114-130.
 27. Jirásek, Z. - Matějček, J.: K čemu hospodářské a sociální dějiny? (K diskusím o zaměření historiografie). Slezský sborník, 1990, roč. 89, č. 3, s. 222-231 (vlastní podíl 50 %).
 28. Jirásek, Z.: Hospodářský vývoj průmyslových oblastí Čech v letech 1954-1955. Slezský sborník, 1991, roč. 90, č. 1, s. 1-16.
 29. Jirásek, Z. - Žáček, R.: Hospodářský vývoj průmyslových oblastí na Moravě a ve Slezsku v letech 1954-1955. Časopis Slezského muzea - serie B, 1991, roč. 40, č. 1, s. 60-71 (vlastní podíl 50 %).
 30. Jirásek, Z.: Slezská idea v poválečném Československu. Časopis Slezského muzea - serie B, 1991, roč. 40,č. 3, s. 185-192.
 31. Jirásek, Z.: Základní problémy výzkumu hospodářských dějin Československa po roce 1918. In: K hospodářským a sociálním dějinám 19. a 20. století, 2. díl, Opava 1991,s. 252-259.
 32. Jirásek, Z.: Záměry rozvoje jižní Moravy pro období prvního pětiletého plánu. Vlastivědný věstník moravský, 1991, roč. 45, č. 3, s. 350-352.
 33. Jirásek, Z. - Žáček, R.: Plánování československé ekonomiky v letech 1956-1960. Slezský sborník, 1991, roč. 90, č. 3-4, s. 243-254 (vlastní podíl 50 %).
 34. Jirásek, Z. - Žáček, R.: Příprava masových represí v ČSR roku 1949 - Akce T-43. Dějiny a současnost, 1991, roč. 13, č. 4, s. 38-41 (vlastní podíl 50 %).
 35. Jirásek, Z. - Žáček, R.: Příprava třetí pětiletky v druhé polovině 50. let. Slezský sborník, 1992, roč. 46, č. 2, s. 132-142 (vlastní podíl 75 %).
 36. Jirásek, Z. - Trapl, M.: Internace vedoucích politiků Československé strany lidové - J. Šrámka a Františka Hály - po únoru 1948. In: Tábory nucené práce a další projevy mimosoudní perzekuce 1948-1954, Oprava 1992, s. 83-93 (vlastní podíl 50 %).
 37. Kol.: Slezsko. Opava 1992, 287 s. (vlastní podíl kap. Nástin hospodářského vývoje československého Slezska po roce 1945, s. 104-108).
 38. Jirásek, Z.: Některé útěky do emigrace po únoru 1948. In: Procházka staletími, Dissertationes historicae 1, Hradec Králové 1993, s. 99-106.
 39. Jirásek, Z.: K likvidaci soukromého podnikání v Československu. In: Stránkami soudobých dějin. Sborník statí k pětašedesátinám historika Karla Kplana, Praha 1993, s. 142-148.
 40. Jirásek, Z. a kol.: Rok 1956 a Ostravsko. Časopis Slezského zemského muzea - série B, 1993, roč. 42, č. 2, s. 169-177 (vlastní podíl 80 %).
 41. Jirásek, Z. a kol.: Česko-polské styky na Opolsku a Bruntálsku (1960-1979). Časopis Slezského zemského muzea - série B, 1993, roč. 42, č. 3, s. 250-258.
 42. Jirásek, Z.: Polští pracovníci v textilním průmyslu Trutnovska a Náchodska po druhé světové válce. In: Pohledy do minulosti. Sborník příspěvků k šedesátinám doc. PhDr. Vladimíra Lesáka, Dissertationes historicae, sv. 2, Hradec Králové 1994, s. 139-148.
 43. Jirásek, Z.: Problematika Kladska v československo-polských vztazích (květen 1945-březen 1947). Bulletin č. 2 tzv. Kladské komise,české části, Náchod 1995, s. 3-4.
 44. Jirásek, Z.: Němečtí specialisté ve lnářském průmyslu severovýchodních Čech po roce 1945. In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, řada C, sv. 1, Opava 1995, s. 72-89.
 45. Jirásek, Z.: Podmínky tvorby prvního pětiletého plánu v Československu. In:Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, řada C, 2/1995, Opava 1995, s. 148-154.
 46. Jirásek, Z.: K otázce českých aktivit pro získání Kladska po roce 1945. In: Kladský sborník, sv. 1, Hradec Králové 1996, s. 127-140.
 47. Jirásek, Z.: Česko-polské styky mezi Opolskem a Šumperskem 1960-1979. In: Acta historica et Museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, sv. 3, Opava 1997, s. 192-196.
 48. Jirásek, Z. - Trapl. M.: Internace vedoucích politiků Československé strany lidové Jana Šrámka a Františka Hály po únoru 1948, In: Vždy proti totalitě. Olomouc 1997, s. 38-74.
 49. Jirásek, Z.: K druhé etapě znárodnění textilního průmyslu na Náchodsku a Trutnovsku po únoru 1948. In: Dissertationes Historicae, sv. 6, Hradec Králové 1998, s. 105-110.
 50. Jirásek, Z.: K průběhu roku 1956 v Ostravském kraji. Časopis Slezského zemského muzea, serie B, 1997, roč. 46, s. 85-93.
 51. Jirásek, Z.: K problematice perzekuce církví a náboženských společností na Moravě a ve Slezsku v letech 1948-1954. Časopis Slezského zemského muzea, serie B, 1997, roč. 46, s. 164-175.
 52. Jirásek, Z.: Opava po roce 1945. In: Acta historica et museologica, sv. 4, Opava 1999, s. 104-112.
 53. Jirásek, Z. - Mašata, J.: Vrcholné odborové orgány v ČSSR v letech 1972-1982, In: Pohledy, revue pro politiku, ekonomii, sociologii a historii, 2000 (roč. 8), č. 5, s. 19-21.
 54. Jirásek, Z.: Opava a Opavané po II. světové válce, In: Opava, sborník k dějinám města, sv. 2, Opava 2000, s. 95-97.
 55. Jirásek, Z.: K příchodu sovětských hospodářských poradců do Československa, In: Acta historica et muzeologica Universitatie silesianae Opaviensis, sv. 5, Opava 2000, s. 324-328.
 56. Jirásek, Z.: K výzkumu hospodářského vývoje českého Slezska po roce 1945, In: Dissertationes historicae, sv. 7, Hradec Králové 2002, s. 181-185.
 57. Jirásek, Z.: K hospodářskému vývoji severovýchodních Čech v letech první pětiletky, In: Náchodsko od minulosti k dnešku, sv. 4, Náchod 2002, s. 105-110
 58. Jirásek, Z.: K problematice vývoje pracovních sil v československém textilním průmyslu 1945 - 1960, In: Pocta Janu Janákovi. Předsedovi Matice moravské, profesoru Masarykovy univerzity věnují k 70. jeho přátelé a žáci, Brno 2002, s. 383-390.
 59. Jirásek, Z.: K problematice vzniku polských spolků na Těšínsku v roce 1947, In: Slezský sborník 101-2003-3, Opava 2003, s. 339-343.
 60. Janák, D. - Jirásek, Z.: Průzkum zvláštních fondů ve Státním archivu Ruské federace, In: Mečislav Borák a kol.: Perzekuce občanů z území dnešní České republiky v SSSR, Praha 2003, s. 207-221.
 61. Jirásek, Z.: K populačnímu vývoji Jesenicka po roce 1945, Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, sv. 6, Opava 2003, s. 359-362.
 62. Jirásek, Z.: Ke vzniku exilové sociální demokracie po únoru 1948, In: Ad vitam et honorem. Prof. Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k 75. narozeninám. Brno 2003, s. 417-422.
 63. Jirásek, Z.: Čtyři roviny měnové reformy 1953, In: 1953. Padesát let od měnové reformy. Praha 2003, s .107-110.
 64. Jirásek, Z. - Wolf, V.: Katolické spolky v Trutnově do roku 1914, In.: Sborník prací přátel a spolupracovníků historika prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc., k jeho 70. narozeninám, Brno-Olomouc 2005, s. 87-92
 65. Jirásek, Z.: Československý rok 1953 v diplomatické rakouské interpretaci, In: Staletí objevů, diplomacie a válek. Sborník k 60. narozeninám profesora Aleše Skřivana, Acta Universitatis Carolinae - philosophica et historica 1 - 2003, Praha 2005, s. 269-275.
 66. Jirásek, Z.: K repatriaci Čechoslováků ze Sovětského Ruska na počátku 20. let 20. století, In: Východočeské listy historické, sv. 23-24, Hradec Králové 2005, s.131 - 136. /ISBN 80-903509-3-3/
 67. Jirásek, Z.: Dopad znárodnění v roce 1945 na československou ekonomiku, In: Dusivé objetí. Historické a politologické pohledy na spolupráci sociálních demokratů a komunistů. Brno 2006, s. 118 - 122. /ISBN 80-7325-095-0/
 68. Borák, M. - Jirásek, Z.: Spisy dozoru Prokuratury SSSR a československé oběti politických represí, In: Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918 - 1956), část I. Vězni a popravení, Opava 2007, s. 237 - 252. /ISBN 978-80-86224-64-0, 978-80-7248-428-7/.
 69. Jirásek, Z.: K problematice repatriace československých občanů v Sovětském svazu (1918 - 1956), Část II. Váleční zajatci a internovaní, Opava 2007, s. 357 - 385. /ISBN 978-80-86224-64-0, 978-80-7248-428-7/.
 70. Jirásek, Z.: K otázce sovětských vlivů na československé hospodářství v letech první pětiletky, In: Fragmenty dějin. Sborník k šedesátinám Jana Gebharta, Praha 2006, s. 587-592. /ISBN 80-7286-102-6/.
 71. Jirásek, Z.: Československé hospodářství roku 1953 očima sovětských expertů. In: Cestou dějin. K poctě prof. PhDr. Svatavy Rakové, CSc., Praha 2007, s. 91-96. /ISBN 978-80-7286-111-8/.

 72. Jirásek, Z.: Polský exil v Londýně a Československo v roce 1945, In: Per saecula ad tempora nostra. Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka, Praha 2007, s. 826-828 /978-80-7286-117-0/.

 73. Jirásek, Z.: K osudům českých národnostních skupin na západních územích Polska po r. 1945, In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis. Sborník k 70. narozeninám, prof. PhDr. Dušana Uhlíře, CSc., sv. 7., Opava 2007, s. 451-454 /ISBN 978-80-7248-448-5/.

 74. Jirásek, Z.: Dopad znárodnění v r. 1945 na československou ekonomiku, In: Fajmon, H. a kol. (eds.): Dusivé objetí. Historické a politologické pohledy na spolupráci sociálních demokratů a komunistů, Brno 2008, s. 93-97 /ISBN 978-80-7325-158-1/

 75. Jirásek, Z.: Slezsko a polský nekomunistický exil po druhé světové válce, In: Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 1/2008, Opava 2008, s. 265-272 /ISSN 1803-411X/

 76. Jirásek, Z.: O česko-polské hranici na kladském pomezí roku 1946, In: Stopami dějin Náchodska, sv. 12, Náchod 2008, s. 273-278 /ISBN 978-80-86676-06-7/.

 77. Jirásek, Z.: Počátky česko-polské příhraniční cukrovarnické spolupráce po roce 1947, In: Královéhradecko. Historický sborník pro poučenou veřejnost, sv. 4, Hradec-Králové 2007, s. 269-274. /ISBN 978-80-85031-76-8/.

 78. Jirásek, Z.-Ondřejová, E.: K otázce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, In: Sborník prací Ústavu pedagogických a psychologických věd, řada pedagogicko-psychologická P3, Opava 2009, s. 37-52. /ISBN 978-80-7248-529-1, ISSN 1214-8083/

 79. Jirásek, Z.: Reflexe Kladska při historickém výzkumu Slezska, In: 550 let Hrabství Kladského, 1459-2009, Trutnov 2009, s. 11-14. /ISBN 978-80-903741-3-3/

 80. Knapík, J.-Jirásek, Z.: Reflexe českého "slezanství" v poválečném Československu (1945-1989), Soudobé dějiny, roč. 17, 2010, č. 3, s. 421-440. /ISSN 1210-7050/
 81. Vymětalová, K. - Jirásek, Z. : Recepce antiky ve středoškolských učebnicích zemí socialistického bloku v 50. a 60. letech 20. století, Acta Historica Universitatis Silesiannae Opaviensis, Opava 2011, 4/2011,s . 191-229 /ISBN 1803-411X/
 82. Aleš Binar-Zdeněk Jirásek: Slezsko v česko-polských vztazích v letech 1945-1947, Slezský sborník, roč. 60, 2012, č. 1-2, s. 63-90.
 83. Jana Stuchlíková-Zdeněk Jirásek: Ubytovací zařízení v Jeseníkách po roce 1945, Czech Hospitality and Tourism Papers. Hotelnictví, lázeňství, turismus, roč. 9, 2013, č. 8, s. 86-97. /ISSN 1801-1535/
 84. Karla Vymětalová-Zdeněk Jirásek: Klasická studia na německé Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze v letech 1882-1918, Historica Olomucensia roč. 43, 2012, s. 129-162. ISSN 1803-9561.
 85. Lubomír Hlavienka - Zdeněk Jirásek: Každodennost a kriminalita u jednotek Rychlé divize v roce 1941. Historie a vojenství, roč. 62 (2013), č. 4, s. 60-70.
 86. Jirásek, Z.: O Josefovi (Jožovi) Davidovi, Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy, roč. 40, 2014 č. 1, s. 33-35.
 87. Jirásek, Z.-Stuchlíková, J.: K otázkám příhraničního styku mezi Polskem a Československem v letech 1945-1948, Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis, sv. 6, Opava 2013, s. 109-122.
 88. Jirásek, Z.: Obec a její fotografická paměť. In: Vilášek, A. a kol.: Historické fotografie  Kravař, Koutů a Dvořiska, Kravaře 2014, s. 4-5.
 89. Knapík, J. - Jirásek, Z.: Unwanted Silesia. Czech "Silesian Identity" in Postwar Czechoslovakia (1945-1969), Czech journal of contemporary history, č. 2, 2014, s. 57 - 76.
 90. Szajkó, V. - Jirásek, Z.: Rakouská armáda a elektrická telegrafie v letech 1848 - 1914, Historický obzor, roč. 26, 2015, č. 5/6, s. 110-125.
 91. Krempl, A. – Jirásek, Z.: Osídlování okresu Krnov v letech 1945-1949, Časopis Slezského zemského muzea, sere B, roč. 64 (2015), č. 3, s. 257-270.
 92. Krempl, A. – Jirásek, Z.: Osídlování okresu Bruntál v letech 1945-1949, Slezský sborník, 2015 (113), č. 2, s. 315 – 338.
 93. Szajkó, V. -  Jirásek, Z.: Plukovník Karl von Tegetthoff a telegrafie ve službách c. k. severní armády roku 1866, Historica olomoucensia 50-2016, Sborník prací historických 40, Olomouc 2016, s. 105 - 127.
 94. Jirásek, Z.:  Ekonomická problematika poválečného Kladska v české historiografii, Kladský sborník, sv. 8, 2008, s. 13 – 16.
 95. Atanasiadis, D. – Jirásek, Z.: Reflexe bývalé domoviny u Němců odsunutých ze Šumperka v letech 1947 – 1989, In: Historica Olomoucensia, 52 – 2017, sborník prací historických, Olomouc 2017, s. 189 – 222.
 96. Jirásek, Z.: Případ Nechanické aféry (1974), In: Encyklopedie českých právních dějin, sv. 9, Plzeň – Ostrava 2017, s. 573 – 574.
 97. Krempl, A. – Jirásek, Z.: Průbeh osídlování Bruntálska a Krnovska v letech 1948 – 1960, Slezský sborník 114 (2016), č. 2, s. 57 – 79.
 98. Jirásek, z.: Sto let ve víru změn. Vývoj československého a českého Slezska v letech 1918 – 2017, Vlastivědné listy Slezska, 2017, č.  1 – 2, s. 11 – 13.
 99. Jirásek, Z.: Centralizační a decentralizační tendence 20. století na příkladu českého Slezska. In: Královéhradecko, historický sborník pro poučenou veřejnost sv. 9, Hradec Králové 2017, s, 2015-220.
 100. Jirásek, Z.: Únor 1948 a československá ekonomika. In: Historie skutečně mohutný. K životnímu jubileu Jiřího Pernese, Brno 2018, s. 233 – 240.
 101. Jirásek, Z.: Vietnam v mírových jednáních druhé poloviny 20. století, In: Vůkol Slezska, Circum Silesae, Opava 2019, s. 192-198 (ISBN 978-80-87632-60-4)
 102. Jirásek, Z.: Matice Opavská a Kladsko po druhé světové válce, In: Kladský sborník, sv. 12, Trutnov 2019, s. 193 – 198. (ISBN 978-80-90 6740-2-8).
 103. Atanasiadis, D. – Jirásek, Z.: Místo kultury ve vývoji řecké minority v českých zemích (s ohledem na vývoj v regionu Jesenicka), Slezský sborník, 67 (2019), č. 1, s. 107 – 120.
 104. Fügner Urbášková, D.  – Jirásek, Z.: Odsunutí broumovští Němci a jejich pohled na bývalou domovinu, Východočeské lity historické, 2019, sv. 41, s. 31 – 52.

 

132 CZ Vědecké práce v zahraničních časopisech a sbornících:

 1. Jirásek, Z.:Geneze a vznik vysokého školství v československém Slezsku. In: Studia i materiały z dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego, tom 3, Wrocław 1994, s. 47-
 2. Jirásek, Z.: Problematyka Klodzka w stosunkach czechosłowacko-polskich (maj 1945-marzec 1947). In: Ziemia Klodzka, 1995, č. 56, s. 4-5 a č. 57, s. 8-9.
 3. Jirásek, Z.: Problémy měnové reformy roku 1953 na Slovensku. In: V tieni totality. Politické perzekúcie na Slovensku v rokoch (1948-1953), Bratislava 1996,s. 90-97.
 4. Jirásek, Z.: Zagadnienie czechosłowacko-polskich kontaktów na pograniczu Polski i ziem czeskich po r. 1945 (streszcenie), In: Śląsk Opolski. Problemy okresu transformacji w drodze do normalności, Opole 1997, s. 146-148.
 5. Jirásek, Z.: Odraz národněpolitických postojů v dějepisectví českého Slezska (Odzwierciedlenie postaw narodowopolitycznych w dziejopisarstwie czeskiego Śląska). Studia Śląskie, č. 57, Opole 1998, s. 195-206.
 6. Jirásek, Z.: Region jesenicki po roku 1945, Śląsk Opolski, 2000 (roč. 39), č. 2, s. 42-44.
 7. Jirásek, Z.: K vývoji Hlučínska po druhé světové válce, 2001, http://www.miramex.com.pl/sympozja/REF_S13/Jirase13.htm
 8. Jirásek, Z.: O problematyce przeprowadzenia reformy pieniężnej na terenie czeskiego Śląska w 1953 r., Śląsk Opolski, 2001 (roč. 44), č. 2, s. 74-78
 9. Jirásek, Z.: Rozpad Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i dalsza współpraca w Europie Środkowej w warunkach gospodarki rynkowej, In: Collooquium Opole 99, Dziesięć lat po przełomie w Europie - rzeczywiste sšsiedztwo i wspólne wartości, Opole 2001, s. 35-54
 10. Jirásek, Z.: K vývoji průmyslu na Ostravsku v letech 1948-1955 (Z rozwoju przemysłu w rejonie ostrawskim w latach 1948-1955), Studia Śląskie, sv. 60, Opole 2001, s. 313-322
 11. Jirásek, Z.: Kontakty a střety na česko-polském pohraničí, In: Opavské a opolské Slezsko ve směru evropských standardů, překonávání bariér - Śląsk Opawski i Opolski w kierunku standardów europejskich, pokonywanie barier, Opole 2001, s. 99-106.
 12. Jirásek, Z. - Janák, D.: Tschechisch-polnische Wirtschaftsbeziehungen im Grenzgebeit in den Jahren 1945 bis 1989, In: Grenzen im Ostblock und ihre Überwindung, Berlin 2001, s. 185-198.
 13. Jirásek, Z.: Czeska idea Śląska, In: Indeks, Opole 2002, č. 1-2, s. 40-43. ISSN 1427-7506
 14. Jirásek, Z.: Über die so genannten deutschen Spezialisten in der Tschechoslowakei, In: Halbjahresschirft für südosteuropäische Geschichte, Literatur und Politik, Nr. 1, Dinklage 2002, s.26-30. ISSN 0939-3420
 15. Jirásek, Z.: Europa w światowych procesach kooperacji i konfrontacji, In: Collooquium Opole 2002 - Rola Evropy w światowych procesach kooperacji i konfontacji, Opole 2003, s. 11-28.
 16. Jirásek, Z.: Vratislav v českých historických syntézách, In: Wrocław w Czechach Czeszi we Wrocławiu Literatura - język - kultura, Wrocław 2003, s. 200-206.
 17. Jirásek, Z. - Kozera. B.: Univerzita a nezaměstnanost. In: Regionálne Opavské a opolské Slezsko ve směru evropských standardů - Práce-spolupráce-nezaměstnanost, Opole 2003, s. 65-70.
 18. Jirásek, Z.: Regionální dějiny v kontextu dějin národních i obecných (na příkladě historického výzkumu Slezska). In: Regionálne dejiny a dejiny regiónov, Prešov 2004, s. 13 - 17.
 19. Jirásek, Z: Die Darstellung des Holocaust in tschechischen Geschichtsbüchern. In: Nationalsozialismus und Holocaust, Hamburg 2005, s. 257-269. ISBN 3-89622-074-8
 20. Jirásek, Z.: Realita vazeb vzdělávání a pracovního trhu v České republice. In: Ksztalcenie + wyksztalcenie = praca?, Opole 2005, s. 58-64. /ISBN 83-7126-201-9/
 21. Jirásek, Z.: Opavské Slezsko a Zaolží v roce 1945. In: Śląsk Opolski Kwartalnik, 2005 (roč. 57), č. 4, s. 47 - 50.
 22. Jirásek, Z.: K vývoji českých stereotypních názorů na Poláky a Němce; Stereotypy z interkulturního hlediska, Nysa 2005, s. 38-58. /ISBN 83-60081-07-7/
 23. Jirásek, Z.: Tschechisch-polnisch-deutsche Beziehungen im Odergebiet (Poodří), In: Oder-Odra. Blicke auf einen europaischen Strom, Frankfurt am Main - Berlin - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Wien 2007, s. 299 - 308. /ISBN 978-3-631-56149-2/
 24. Gawrecká, M.-Janák, D.-Jirásek, Z.: Wiek XX, In: Śląskoznawcze Deficyty Badawcze Nauk Historycznych, Wrocław 2007, s. 89-103. /ISBN 978-83-913944-9-6/
 25. Jirásek, Z.: Strategie vzdělávání národnostních menšin v České republice, In: Colloquium Opole 2007, Opole 2008, s. 108-112.
 26. Jirásek, Z.: Stosunki niemiecko-polsko-czeskie na terenie Nadodrza (Poodří), In.: Schlögel, K.- Halicka, B. (redaktoři): Odra-Oder. Panorama europejskiej rzeki, Skórzyn 2008, s. 253-258.
 27. Jirásek, Z.: Vědecká spolupráce vysokých škol ve Slezsku při řešení regionálních problémů, In: Katowice w 143 rocznicę uzyskania praw miejskich, Katowice 2009, s. 68-72. /ISBN 978-83-88657-34-4/
 28. Jirásek, Z.-Korbelářová, I.: Migrační procesy na Opavském Slezsku po roce 1945, In: Colloquium Opole 2008, Otwarta Europa - otwarte regiony - nowy wymiar migracji, Opole 2009, s. 100-109. /ISBN 978-83-7126-251-7, 978-83-62105-10-6/
 29. Jirásek, Z.: Uwagi do czeskiej interpretacji Monachium (z uwzględnieniem sytuacji na czeskim Śląsku), In: Układ monachijskij jako przykład prawnomiędzynarodowej kapitulacji wobec agresji, /ISBN 978-83-7395-354-3/
 30. Jirásek, Z.: Počátky opavsko-opolské spolupráce. Silesia - de te fabula narratur, Opole 2009, s. 467-470. /ISBN 978-83-7342-216-2/
 31. Jirásek, Z.: Rok 1968 a ekonomická reforma v Československu, In: M. Londák-S.Sikora a kol.: Rok 1968 a jeho miesto v našich dejinách, Věda - vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2009, s. 120-127. /ISBN 978-80-224-1095-3/
 32. Jirásek, Z.: Museen und historische Erinnerungen in der Tschechischen Republik und ihren Regionen, In: Joachim Kuropka (Hg.): Regionale Geschichtskultur, Geschichte Forschung und Wissenschaft, Band 37, Lit Verlag Dr. W. Hopf Berlin 2010, s. 153-161 /ISBN 978-3-643-10790-9/
 33. Jirásek, Z.: "Deficyty" w czeskich badaniach historycznych Śląska, In: Deficyty badań śląskoznawczych, Katowice 2010, s. 31-38 /ISBN 978-83-226-1942-1, ISSN 0208-6336/
 34. Jirásek, Z.: Od Mnichova po deklaraci 1997 - problematika teritoriální integrity Čech, In: Polsko-niemiecki traktat graniczny z 14. listopada 1990 roku - geneza i skutki, Opole 2012, s. 96-102. /ISBN 978-83-7126-282-1/
 35. Jirásek, Z.: Současnost a perspektivy Opavy v Evropské unii, In: Miasta w przestrzeni środkowoeuropejskiej . Opole-Görlitz/Zgorzelec-Opava po 1989 roku, Opole 2013, s. 226-235/ ISBN 978-83-7126-295-1/
 36. Jirásek, Z.: Každodennost v komunistickém Československu: In: Totalitaryzm i pamiętanie. Śląskie doświadczenia i ślady nazizmu oraz komunizmu. Opole 2014, s. 101-111. ISBN 978-83-7126-302-6.
 37. Jirásek, Z.: Slezsko – 10 let v Evropské unii. In:  Śląsk – 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej, Racibórz-Wrocław 2014, s. 245-252. ISBN 978-83-94 0992-0-6.
 38. Jirásek, Z. – Vymětalová, K.: Vývoj školství ve Slezsku a otázka „Slezské identity“. Acta historica neosoliensia, 2014, č. 17, s. 252-267.
 39. Jirásek, Z.:  K pojetí Kladska po roce 1945 v českém prostředí. Historyczne i wspòłczesne problémy ziemi kłodzkiej, studie a materiály, I, Wrocław – Kłodzko – Praha 2015, s. 230 – 232.
 40. Jirásek, Z.: Změny samosprávy České republiky v Evropské unii (se zvláštním zřetelem k městu Opava),  In: Colloquium Opole 2014 – 10 lat racem w Unii Europejskeiej. Zagrażenia i szanse, Opole 2015, s. 123-132.
 41. Česká republika a uprchlická krize po roce 2014, Colloquium Opole 2016, Polacy – Niemcy – Czesi. Sąsiedztwo w XXI wieku, Opole 2017, s. 42 – 52.
 42. Jirásek, Z.: Česká historiografie o Kladsku po roce 1945, In: Projektowanie historii. Historiografia Ziemi Kłodzkiej od średniowiecza do współczsności, Kłodzko 2018, s. 75 – 78.
 43. Jirásek, Z. – Jirásek, O.: Organizace kulturní činnosti v regionu v 80. a 90. letech 20. století (na příkladu Severomoravského kraje), In: Katowice jako ośrodek nauki i kultury w XX. A XXI. wieku, Katowice 2018, s. 59 – 68 (ISBN 978-83-64356-29-2).
 44. Jirásek, Z. – Jirásek, O.: Festivita v 60. – 80. letech na česko-polském pohraničí. In: Życie codzienne na terenach wplòłczesnych Katowic w minionych epokach, Katowice 2019, s. 151-160.
 45. Jirásek, Z.: Rok 1968 a czeskie spoleczeństwo. In: Colloquium Opole 2018, Evropa w pòł wieku po roku 1968. Historie. Polityka. Kultura. Opole 2019, s. 41 – 54.
 46. Jirásek, Z. – Jirásek, O.:  Česká hornická města v česko-polském příhraničí po druhé světové válce, In: Miasta gòrnicze i gòrnictwo w Europie Środkowej. Pamiȩć – dziedzictwo – tożsamość. Kultura Europy Środkowej, sv. 22, Katowice – Zabrze 2019, s. 212 – 221.

 

133 CP Vědecké příspěvky:

 1. Jirásek, Z. - Wolf, V.: Soupis podnikových a závodních periodik n. p. Texlen Trutnov od r. 1945. In: Příspěvky k dějinám národního podniku Texlen Trutnov, sv. 2, Trutnov 1976, s. 251-258 (vlastní podíl 50 %).
 2. Jirásek, Z. - Wolf, V.: Tkalcovská výrobní společnost, Starkov 1944-1949. Trutnov 1979, 36 s. (vlastní podíl 60 %).
 3. Jirásek, Z.: K národnostní problematice v severovýchodních Čechách v letech 1945-1948. In: Súbor anotačných záznamov z celoštátneho kola O najlepšiu študentskú vedecku prácu v obore filozofie, Prešov 1980,s. 86-87.
 4. Jirásek, Z.: Vývoj textilního průmyslu v severovýchodních Čechách v letech 1945-1960. Autoreferát disertace. Opava 1986, 23 s.
 5. Jirásek, Z.: Píšeme kroniky. Ostrava 1988, 16 s.
 6. Jirásek, Z.: Počátky chatové oblasti Špinka. Rodným krajem, 1994, č. 8, s. 24-25.
 7. Jirásek, Z.: K výročí opavského vysokého školství, Vlastivědné listy 2000 (roč. 26), č. 2, s. 9-10.
 8. Jirásek, Z. - Vojtal, P.- Medková, M.: Kniha o Opavě, Opava 2000, 160 s. (vlastní podíl s. 10-19).
 9. Jirásek, Z.: Současnost a budoucnost Slezské univerzity, In.: Vysoké školství ve Slezsku a na Ostravsku, Opava 2001, s. 48-55
 10. Jirásek, Z.: K problematice "neatraktivních oborů" na škole univerzitního typu, In: Konference Becairo 2002, sborník referátů (konáno v Praze 14. 11. 2002), Praha 2002, s. 29 - 30.
 11. Jirásek, Z.: Dr. Bořivoji Čelovskému k 80. narozeninám, Alternativa plus, Literatura, umění, kritika, historie, roč. 7, 2003, s. 62-63.
 12. Jirásek, Z.: Trutnovský občan a přítel prof. PhDr. Vladimír Wolf, In: Sborníček. Příspěvky Muzea Podkrkonoší v Trutnově, č. 6, Trutnov 2007, s. 6-7.
 13. Jirásek, Z.: Úvod k Nové zrození. Pamětní list k dokončení rekonstrukce bývalého dominikánského kláštera s kostelem sv. Václava v Opavě.
 14. Jirásek, Z.: Úvod k Průvodce architekturou Opavy, Ostrava 2011.
 15. Jirásek, Z.: Úvod k Do gala. Pamětní list k dokončení rekonstrukce Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě.
 16. Jirásek, Z.: Úvod k Předměty vyprávějí, Opava 2012.
 17. Jirásek, Z.: Prof. PhDr. Vladimír Wolf sedmdesátníkem. In: Krkonoše - Podkrkonoší, sv. 20, Trutnov 2012, s. 13-26.
 18. Jirásek, Z Úvodní slovo k Vincenc Prasek, seznamte se!, Opava 2013.
 19. Jirásek, Z.: Úvodní slovo k Opava ve fotografii, Opava 2013.
 20. Jirásek, Z.: Úvodní slovo k Církevní konzervatoř Opava. Almanach, Opava 2013.
 21. Jirásek, Z.: Slovo úvodem k Opavské hradby, Opava 2013.
 22. Halátek, D. - Jirásek, Z. - Müller, K.: Proměny. Opava v obrazech a fotografiích, Opava 2014, 277 s. (ISBN 978-80-87632-15-4).
 23. Jirásek, Z.: Úvod k Sport v umění, umění sportu. Opava 2014.
 24. Jirásek, Z.: Úvod k Návraty ke kořenům, Opava 2014.
 25. Jirásek, Z.: Slovo úvodem k Opava železniční. 160 let od příjezdu prvního vlaku, Opava 2014.
 26. Jirásek, Z.: Za Janem Steinerem, Slezský sborník, 2015 (113), č. 2, s. 424-425.
 27. Jirásek, Z.: Proč je Hlučínsko „Prajská“, Bolatický zpravodaj, listopad-prosinec 2016, s. 2.
 28. Jirásek, Z.: Karel Müller šedesátníkem, Slezský sborník, 116 (2018), č. 2, s. 121 – 122.

 

141 RD Pozvané referáty na domácích vědeckých konferencích:
1985
1. - III. konference k dějinám lnářské výroby (Pec p. S.)
hlavní referát - Metodické problémy zpracování dějin textilního průmyslu po r. 1945.

1987
2. - IV. konference k dějinám lnářské výroby (Trutnov)
hlavní referát Národnostní problematika v severovýchodočeské textilní průmyslové oblasti po roce 1945.

1988
3. - VII. historická Olomouc a její současnost (Olomouc)
referát Záměry rozvoje Olomoucka pro období prvního pětiletého plánu. In: Historická Olomouc a její současné problémy VII, Olomouc 1989, s. 55-64.

1991
4. - Tábory nucené práce a další projevy perzekuce 1948-1954 (Opava).
hlavní referát Vznik a existence táborů nucené práce v podmínkách zakladatelského období komunistického systému v Československu. In: Tábory nucené práce a další projevy mimosoudní perzekuce 1948-1954, Opava 1992, s. 5-27 (spolu s D. Janákem, vlastní podíl 50%).

1993
5. - Češi a Slováci ve střední Evropě ve 20. století. (Brno)
referát K ekonomickému začlenění Československa do sovětského bloku. In: Sborník vojenské akademie v Brně - Češi a Slováci ve střední Evropě ve 20. století, řada C - společenskovědní, Brno 1993, s. 303-308.

1992
6. - Mezinárodní konference Inovatio (Karviná)
referát Determinace podnikatelských aktivit v ČSR po 2. světové válce.

7. - Periodizace a terminologické otázky ve výkladu dějin (Hradec Králové)
hlavní referát Doba nejnovější či soudobé dějiny? In: Listy katedry historie a Historického klubu pobočky Hradec Králové, č. 4 - Periodizační a terminologické otázky ve výkladu dějin, Hradec Králové 1993, s. 45-51.

8. - Slezsko - kultura tří národů (Hradec n. M.)
Pojetí slezské ideje v české historiografii
19. a 20. stol.

1993
9. - Brno - významné centrum řemesel, průmyslu a obchodu 1243-1993 (Brno)
referát K hospodářskému vývoji Brna po roce 1948. In: Brno v minulosti a dnes. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna, sv. 12, Brno 1994, s. 116-120.

1994
10. - Měnové systémy na území českých zemí 1892-1993 (Opava)
hlavní referát Základní tendence vývoje československého měnového systému v letech 1945-1953. In: Měnové systémy na území českých zemí 1892-1993, Opava-Praha 1995, s. 89-97.

11. - Rozpad Rakouska-Uherska a fenomén versailleského systému ve střední Evropě.
hlavní referát Vyústění rozpadu versailleského systému ve střední Evropě po r. 1945. In: Rozpad Rakouska-Uherska a fenomén versailleského systému ve střední Evropě - Der Zerfall Österreich-Ungarns und das Phänomen des Versailler Systems in Mitteleuropa, Opava-Wien 1997, s. 126-132.

1995
12. - Hospodářský vývoj Československa ve 20. století (Praha)
referát Tvorba "ocelové koncepce" ekonomického vývoje ČSR.

1997
13. - Češi a Slováci 1948-1967 (Brno)
referát Problémy ekonomického vývoje Československa a jeho institucionální zabezpečení v letech 1948-1967. In: Česko-slovenská historická ročenka, Brno 1998, s. 141-148.

1998
14. - Opavské dějiny v zrcadle doby (organizátor Ostdeutsche Kulturrat, Opava). Opava po roce 1945.
15. - Slezsko v dějinách českého státu (Opava).
hlavní referát Slezsko v českých historických syntézách. In: Slezsko v dějinách českého státu, Opava 1998, s. 15-35.

1999
16. - Osudy česko-polského pohraničí. (Organizátor Matice slezská a PTTK Opole, Jeseník), referát Jesenicko po r. 1945, In: Slezská vlastivědná sympozia, Opava 2002, s. 7-8

17. - Transformační procesy v hospodářství středoevropských zemí ve 20. století. (Organizátor Ekonomická fakulta VŠB - Technické univerzity v Ostravě a Společnost pro hospodářské dějiny, Ostrava).
Referát K problematice možností rozvoje československého průmyslu v r. 1948, Ekonomická revue, 1999, roč. 2, č. 2, s. 85-89.

18. - 8. sjezd českých historiků (Hradec Králové)
Referát Slezsko v dějinách českého státu a na česko-polském pomezí (příspěvek k české historické práci o Slezsku po r. 1945).

19. - Návraty do dějin - vzdělávání na Jesenicku dříve a nyní - založení vidnavského semináře 1899
(Organizátor Ackermann-Gemeinde, Bernard-Bolzano-Stiftung, Jeseník 1999).
Referát k populačnímu vývoji Jesenicka po r. 1945.

20. - Dějiny Moravy a Matice moravská. Problémy a perspektivy (Brno).
Referát k zpracování dějin Moravy pro období po r. 1945.

21. - Dějiny Opavy II (Opava).
Referát Opava po roce 1945.

2000
22. - Odbory v České republice (Praha )
Referát ÚRO v 70. letech.

23. - Vězeňství ve střední Evropě v letech 1945-1955 (Praha)
Referát Problematika vězeňství v materiálech Krajské prokuratury Olomouc 1949-1955.

24. - Opavské a opolské Slezsko ve směru evropských standardů, "Překonávání bariér": (Opava)
Referát Kontakty a střety na česko-polském pohraničí.

25. - Regionální vývoj jako součást hospodářských a sociálních dějin (Praha)
Referát K výzkumu hospodářského vývoje českého Slezska po roce 1945.

2001
26. - Slezské vlastivědné sympozium - Jeseník 2001, 1. svatováclavské česko-německo-polské setkání 28. - 30. 9. 2001, referát Církev a stát v Československu po r. 1945, In: Slezská vlastivědná sympozia, Opava 2002, s. 71-72.

2003
27. - Konference o Evropské unii "Výhody a nevýhody vstupu ČR do EU", Opava 7. 5. 2003, referát České vysoké školství a jeho perspektivy v EU.

28. - Česká občanská společnost a modely demokracie v 21. století, 10. krnovský filozofický seminář, Krnov 16. - 17. 5. 2003, referát Historické kořeny české občanské společnosti v 19. a 20. století, In: Česká občanská společnost a modely demokracie v 21. století, Krnov 2003, s. 102-106.

29. - Seminář Centra pro ekonomiku a politiku k 50. výročí měnové reformy 1953, Praha 20. 5. 2003, referát Provedení a průběh peněžní reformy 1953.

30. - Česko-slovenská komise historiků, Opava 22. 10. 2003. Referát Janák Dušan - Jirásek Zdeněk: Ekonomický vývoj Ostravska po roce 1945 a Slovensko. In: Česko-slovenská historická ročenka, Brno 2004, s. 69-82.

31. - Mezinárodní konference Brno 24. - 26. 11. 2003, referát: Jirásek Zdeněk - Korbelářová Irena - Žáček Rudolf: České muzejnictví pod vlivem politických změn po roce 1945, In: Muzea v procesu transformace, Brno 2004, s. 33-41.

2004
32. - Mezinárodní vědecká konference opavské a opolské Slezsko ve směru evropských standardů; Regiony a integrační procesy po vstupu do EU, Opava 26. - 27. 11. 2004, referát Problémy evropské integrace.referát: Jirásek Z.: K problémům evropské integrace, In: Opolské a opavské Slezsko ve směru evropských standardů, Opava 2005, s.17-22. /ISBN 80-7248-329-3/

2005
33. - Vědecká konference 60. let od začátku první vlny znárodňování v Československu, Brno 13. 10. 2005, referát Dopad znárodnění v r. 1945 na československou ekonomiku.

34. - Konference Slezské univerzity v Opavě "Peněžní reformy a zvraty na území České republiky (po r. 1918)", Opava 9. 11. 2005.
Referát Specifika měnové reformy v roce 1953, In: Peněžní reformy a zvraty na území České republiky (po r. 1918), Opava 2005, s. 94-98.

2006
35. - Konference konaná k 15. výročí vzniku Ostravské univerzity v Ostravě, Ostrava 20. 9. 2006. Referát Univerzity a region (se zvláštním přihlédnutím na severní Moravu a české Slezsko), In: Přínos univerzit k transformaci regionů, Ostrava 2006, s. 24-27.

2007

36. - Konference Prameny k dějinám československého exilu, Brno 21.11.2006 - 22. 11. 2007.
Referát Prameny k činnosti československého exilu z polských zdrojů v Londýně, In: Československý exil 1938-1989 v zahraničních archivech. (Sborník příspěvků z vědecké konference konané ve dnech 21.-22. listopadu 2007 na Univerzitě obrany v Brně), Brno 2008, s. 59-64. (spolu s B. Martinkem).

37. - Periodizace dějin Slezska, Opava 11.-12. 12. 2007. Referát Periodizace z pohledu ekonomického vývoje Slezska po roce 1945, In: K periodizaci dějin Slezska (Sborník z pracovního zasedání v Opavě 11.-12. prosince 2007), Opava 2008, s. 213-218. /ISBN 978-80-7248-496-6/

2008

38. - Historiografie Trutnovska, Trutnov 19. 1. 2008. Referát Tradice česko-polského historického bádání na Trutnovsku po 2. světové válce.

39. - Další vzdělávání pedagogických pracovníků, Opava 16.-17. 1. 2008. Referát K problematice vzdělávání učitelů v České republice.

40. - Únor 1948, Praha 26.-27. 2. 2008, pořadatel ÚSD AV ČR. Referát Únor 1948 a československá ekonomika.

41. Slezský ústav SZM: profil-výzkum-perspektivy, Opava 4.-5. 11. 2008, pořadatel SÚ SZM a ÚHV FPF SU Opava. Referát Evropská dimenze slezských dějin (spolu s D. Janákem).

42. Opavské a opolské Slezsko v Evropské unii, Opava 21. 11. 2008, pořadatel FVP SU Opava a IP a IFS UO Opolí. Referát Slezsko - centralizační a decentralizační tendence regionu ve 20. století.

2009

43. Polská papežská nunciatura v Opavě (Slezsko v církevních dějinách 18. století), Opava 20. 5. 2009, pořadatel ÚHV FPF SU , GKPR Ostrava, Centrum pastorace vysokoškolské mládeže Opava. Organizátor konference a předsedající celého jednání.

44. Česko-polské vědecké sdružení - zasedání Opava, Opava 21. 5. 2009, pořadatel česko-polské vědecké sdružení. Referát Slezsko ve Střední Evropě.

2010

45. Český Těšín 1920-1989, Český Těšín 20. 5. 2010, pořadatel Muzeum Český Těšín a Slezská univerzita Opava. Referát Rozdělená města Evropy v 20. století.

46. Z minulosti česko-polských/česko-slezských vztahů na pomezí severovýchodních Čech, Trutnov 9. 9. 2010, pořadatel Muzeum Podkrkonoší v Trutnově. Referát Česko-polské styky v příhraničí Dolního Slezska.

47. Církevní dějiny Slezska 18.-20. století, Opava 23. 9. 2010, pořadatel Ústav historických věd FPF SU. Referát K vývoji církví ve Slezsku po 2. světové válce.

48. Hradec v dějinách aneb "Od pravěku po současnost", Hradec nad Moravicí 30. 9. 2010, pořadatel Město Hradec nad Moravicí, ÚHV FPF SU, NPÚ - Správa státního zámku Hradec nad Moravicí. Referát Hradec nad Moravicí ve 20. století.

49. Slezsko v 19. století, Opava 19. 10. 2010, pořadatel ÚHV FPF SU, Referát Slezsko v 19. století.

2012

50. Možnosti a omezení v česko-polské příhraniční spolupráci, Ostrava 20. 11. 2012, pořadatel Euroregion Silesia, referát Historie a současnost příhraniční čs.-polské spolupráce.

2014

51. Opava - město na hranici, Opava 15. 4. 2014, pořadatel Euroregion Silesia, města Opava a Ratiboř, úvodní referát Opava - město na hranici. In:Opava město na hranici, sborník k dějinám města 8, 2014, Opava 2014, s. 9-12. ISBN 978-80-86887-20-3, dtto v polské verzi.

52. Procesy kulturní výměny….20. století – Processes of Cultural Exchange in the  Czech Lands in the 20th Century, In: Processes of Cultural Exchange in Central Europe in 1800-2000, Opava 2014 s. 3-20. ISBN 978-80-7510-100-6.

53. Historizace střední Evropy. Opava 16. 10. 2014, pořadatel ÚHV FPF SU, referát Historisation of Central Europe, In: Historisation of Central Europe, Opava 2014, s. 7-10.

54. Historizace střední Evropy, Opava 16. 10. 2014, pořadatel ÚHV FPF SU, referát Hospodářský krach ve 20. století – společenská reflexe.

2015

55. Mírové kongresy a konference v novověké Evropě, Opava 14. – 15. 10. 2015, pořadatel Výzkumné centrum pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy (1000 – 1800) FPF SU Opava, Ústav středoevropských studií FVP SU Opava, referát Vietnam v mírových jednáních druhé poloviny 20. Století.

56. Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku, Petrovice  u Karviné 22. – 23. 10. 2015, pořadatel FF OU Ostrava, referát Stopami Poláku v českém/rakouském Slezsku ve 20. století. Z. Jirásek – J. Spyra: Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku ve 20. století, Śladami Polaków na czeskim/austriackim  Śląsku, Czestochowa 2016, s. 55-77 (ISBN 978-83-945669-0-6)

57. Průmyslové dělnictvo a politické režimy v letech 1938 – 1948, Opava 25. – 26. 11. 2015, pořadatel FVP SU Opava a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Praha, referát K vývoji textilního dělnictva v českých  zemích v letech 1945 – 1948.

2016

58. Kladská komise historiků Trutnov 11. 4. 2016, pořadatel Muzeum Podkrkonoší Trutnov, referát Reflexe Kladska v českém prostředí od r. 1742 do současnosti.

59. „Rekonstrukce Slezska“ 1945 – 1948, Hrabyně 22. 4. 2016, pořadatel Slezské zemské muzeum Opava, referát Poválečná rekonstrukce Slezska – problém hospodářský a společenský.

60. K 70. výročí návštěvy presidenta dr. E. Beneše - Budujeme Slezsko, Hrabyně  6. 9. 2016, pořadatel Obec Hrabyně a Slezské zemské muzeum, referát Obyvatelstvo obce Hrabyně po druhé světové válce, In: Slezsko znovuzrozené, Hrabyně 2016, s. 103 - 109.

61. Hlučínsko „Prajska“, Kravaře 22. 10. 2016, pořadatel Spolek Zálužné, Kravaře, Opole, OKK-PTTK Opole, referát Proč je Hlučínsko „Prajska“.

62. Státní suverenita – obsah a problémy, Opava 22. 11. 2016, pořadatel Výzkumné centrum pro soudobé dějiny, historickou paměť a kulturní dějiny, referát Problém suverenity komunistického Československa

2017

63. 140 let Matice Opavské, Opava 13. 2. 2017, pořadatel Slezské zemské muzeum Opava, Matice Slezská Opava, referát Slezská idea a Matice po druhé světové  válce, I.: 140 let Matice Opavské. Vybrané kapitoly z dějin české národní emancipace ve Slezsku, Opava 2017, s. 99 – 110.

64. Volná čas v dějinách, Opava 26. 9. 2017,  pořadatel Výzkumné centrum pro soudobé dějiny, historickou paměť a kulturní dějiny (1800 – 2000), referát Festicita v 60. – 80. letech 20. století v českých zemích.

2018

65. Sto let české divadelní scény v Opavě, Opava 25. 9. 2018, pořadatel Statutární město Opava – Slezská univerzita – Výzkumné centrum pro soudobé dějiny, historickou paměť a kulturní dějiny (1800-2000), referát Divadelnictví v kontextu českého národního vývoje.

66.  Ideologie a skupinová emancipace v 19. a 20. století, pořadatel Výzkumné centrum pro soudobé dějiny, historickou paměť a kulturní dějiny (1800 – 2000), Opava 9. 10. 2018, referát Ideologie a emancipace v době moderní.

67. Tradiční a nové menšiny ve Slezsku od roku 1945, Opava 19. 11. 2018, pořadatel SZM Opava a FVP SU Opava. Referát  Současnost řecké menšiny v ČR (spolu s Dimitrisem Atanasiadisem).

2019

68. Rok 1939 jako mezník v dějinách střední Evropy, Hrabyně 25. 9. 2019, pořadatel SZM Opav. Referát Rok 1939 – dlouhé stíny vizí a zklamání.

69. I. kongres českých polonistických studií, Česko – polské pohraničí, Hradec Králové 1. – 3. 10. 2019, pořadatel FF Univerzity Hradec Králové. Referát – Základní rysy hospodářské spolupráce v Česko – polském příhraničí ve 2. polovině 20. století.

70. Moderní dějiny ve výuce dějepisu, Opava 20. 11. 2019, pořadatel VC pro soudobé dějiny, historickou paměť a kulturní dědictví, referát Současnost v historii a historie v současnosti.

71. Slezsko na cestě k demokracii, Opava 20. 11. 2019, pořadatel Slezské zemské muzeum, referát Rekonstrukční fáze listopadové revoluce ve Slezsku.

 

142 RZ Pozvané referáty na zahraničních vědeckých konferencích:

1988

1. - Voprosy isledovanija rabočich kollektivoch (Moskva) pořadatel AN SSSR
Hlavní referát za čs. stranu - Metodické otázky historického výzkumu pracovních sil (vypracoval kol. pracovníků Slezského ústavu pod vedením Z. Jiráska, rkp. 58 s.).

1989
2. - Problém Mnichova v česko-německých vztazích (Mnichov), pořadatel BdEJ v
Mnichově

Hlavní referát za čs. stranu - Vliv mnichovského diktátu na vývoj česko-německých vztahů.

1990
3. - Z dziejów Ziemi Kłodzkiej (Żelazna), pořadatel Uniwersytet Wrocław a MZK Kłodzko.
Hlavní referát za čs. stranu - Problém Kladska v čs.-polských vztazích po druhé světové válce.

1992
4. - Źródla do problematyky Śląska (Polanica Zdrój)
, pořadatel Uniwersytet Wrocław
referát Pramenná základna k poválečnému výzkumu Slezska.

1993
5. - Z dziejów Ziemi Kłodzkiej II (Polanica Zdrój), pořadatel Uniwersytet Wrocław a MZD Kłodzko
hlavní referát za čs. stranu - České prameny k výzkumu Kladska po r. 1945.

1995
6. - Wissenschaftliches Symposium "Jahr 1945", pořadatel Ostdeutscher Kulturrat (Berlin)
Hl. referát za čs. stranu - Über die Diktatur des Nationalsozialismus und über den
Beginn des Kommunismus.

1996
7. - Samorzšd lokalny na Śląsku Opolskim (Opole) pořadatel Instytut Śląski
referát Vztahy československých a polských samosprávných orgánů na slezském pohraničí 1945-1989 (spolu s D. Janákem).

1997
8. - Śląsk w polskich i czeskich syntezach historycznych cz. I, pořadatel Uniwersytet Wrocław
referát České historické syntézy doby nejnovější.

1999
9. - VII sesje polsko-czeskiej Komisji ds. Badań Ziemi Klodzkiej (Ladek Zdrój).
referát Poznámky ke kladské problematice po r. 1945.

10. - Ślask Opolski i Opawski w kierunku standardów europejskich (Opole).
referát Otázky pohraničních česko-polských kontaktů v retrospektivě a perspektivě.

11. - Collokvium Opole (Opole)
referát Rozpad RVHP a hospodářská spolupráce ve Střední Evropě v podmínkách tržního hospodářství.

2000
12. - Die Industriarbeiterschaft in der Tschechoslowakei, der DDR und in Polen 1945-1990: soziale Lage, soziale Verhaltensweisen, politische und soziale Konflikte (Collegium Carolinum)
referát Zur Problematik der Entwicklung der Textilarbeiterschaft in der ČSR 1945-1960.

13. - Śląskie sympozjum krajoznawców XIII/6 (Racibórz).
referát Hlučínsko po r. 1945.

14. - Opór społeczny w Europie Środkowej w latach 1948-1955 (Wrocław)
referát Formy oporu społecznego w Czechoslowacji w latach 1947-1954.

15. - Kontakty i konflikty etniczne w Europie Środkowej. Stosunki międzyetniczne i międzykulturowe w Polsce i w krajach sšsiednich po II wojnie światowej.
referát Česko-polské vztahy a konflikty po 2. světové válce.

2002
16. - Jakš rolę odgrywa Europa v światowych procesach kooperacji i konfrontacji,
úvodní referát Colloquium Opole 2002, Rola Europy w światowych procesach kooperacji i konfrontacji.
17. - Češi ve Wrocławi a Wrocław v Čechách,
referát Obraz Vratislavi v českých historických syntézách

2004
18. - Colloquium Opole 2004 (Opole)
referát Realita vazeb vzdělávání a pracovního trhu v České republice.

2005
19. - Niemiecka, polska i czeska perspektywa Śląska w 1945 (Opole)
referát Śląsk Opawski i Zaolzie w 1945 r.
20. - Postrzeganie interkulturowe w polsko-niemiecko-czeskiej interakcji (Nysa)
referát Český stereotyp Poláků a Němců.

2006
21. - Europa neu zusammensetzen. Die Rekonstruktion der Oder als ein europäischer Kulturraum (Frankfurt an der Oder)
referát Tschechisch-polnisch-deutsche Beziehungen in Poodří im Jahre 1945.
22. - Colloquium Opole 2005 (Opole)
referát Školství a vzdělávání jako společný zájem Evropy - pohled z české strany (spolu s E. Vavrečkovou). In: Colloquium Opole 2005. W zjednoczonej Europie Perspektywy młodych Czechów, Polaków i Niemców ze wschodnich krajów federacji, Opole 2006, s. 13-18.

2007
23. - Wspólpraca polsko-czeska a formowanie się tożsamości transgranicznej. Opole, 7.2.2007, ref: Školství a slezská identita. 5 s. rkp.
24. - Śląskoznawsze deficyty badawcze nauk historycznych, Wrocław 25.9.2007 - 26.9.2007.
Referát Deficity ve výzkumu dějin Slezska - 20. století (spolu s M. Gawreckou a D. Janákem).
25. - Colloquium Opole 2007, Opole 25.-27. listopadu 2007.
Referát Strategie edukacyjne mniejszości narodowych i etnicznych w Republice Czeskiej.
26. - Śląsk Opolski i Opawski w Unii Ewropejskiej, Głuchołazy 9.11.2007-10.11.2007.
Referát počátky opavsko-opolské vědecké spolupráce.

 

2008

27. Sierpień 1968, Cieszyn 16. 5. 2008, pořadatel UŚ Katowice a Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe. Referát Ekonomické otázky "Pražského jara".

28. Kladská komise historiků, Kudowa Zdrój 11.-12. 9. 2008, Euroregion Glacensis. Referát Kladská problematika v historickém výzkumu Slezska.

29. 70-rocznica układu Monackiejskiego, Opole 1. 10. 2008, pořadatel UŚ Opole. Referát K české interpretaci Mnichova. (S přihlédnutím k situaci v českém Slezsku).

30. Śkolnictwo wyszsze na Śląsku, Katowice 17.-18. 9. 2008, pořadatel UŚ Katowice. Referát Vědecká spolupráce vysokých škol ve Slezsku při řešení regionálních problémů.

31. 40. výročie pokusu o reformu socializmu sovetského typu v Československu, Smolenice 7.-9. 10. 2008, pořadatel HÚ SAV Bratislava. Referát Rok 1968 a ekonomická reforma v Československu.

32. Tajny oręz czy ofiary zimnej wojny? Emigracije polityczne z Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 13.-15. 11. 2008, pořadatel IPN Lublin. Referát Czeska i polska emigracja antykomunistyczna po drugiej wojnie - światowej (spolu s J. Friedlem).

33. Colloquium Opole 2008, Opole 8. 12. 2008, pořadatel IŚ Opole. Referát Migrační procesy na Opavském Slezsku po roce 1945 (spolu s I. Korbelářovou).

2009

34. Defiecyty badań śląskoznawczych, Katowice 2. 3. 2009, pořadatel Slezská univerzita Katowice. Referát Defiecyty badań nad historią Śląska z czieskiej perspektywy.

35. Międzyregionalna i transgraniczna spólpraca polskich i czeskich ośrodków i samozsądów na przykladzie Śląska, Trzebechowice 23.-25. 4. 2009, pořadatel Centrum studiow śląskich. Referát Nauka i szkolnictwo vysze w regionalnych strategiach rozwoju - kraj Morawskośląski.

36. Tradycje i dziedzictwo górnicze na obszarze Katowic z perspektywy XXI wieku, Katowice 9.-10. září 2009, pořadatel PAN, Polskie Towarzystwo Hstoryczne. Referát Sovětské vlivy v uhelném hornictví Slezska na přelomu 40. a 50. let 20. století.

37. Hrabstwo Kłodzkie na tle historii regionu i Europy Środkowej, Kladsko-Náchod, 15.-16. 10. 2009, pořadatel Powiat Kłodzko a město Náchod. Referát K pojetí Kladska po roce 1945 v českém prostředí.

38. Colloquium Opole 2009, Opole 16.-17. 11. 2009, pořadatel PIN-IŚ. Referát Nowe wartości w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku - Republika czeszska.

39. Śląsk Opolski w dobie transformacji od 1989 roku, Opole 14.-15. 12. 2009, pořadatel PIN-IŚ. Referát Śląsk Opawski w okresie transformacji.

2010

40. Evolucja czy rewolucja - Bilans transformacji systemowej. Kudowa Zdrój 7.-9. 6. 2010. Referát Československo v 80. letech.

41. Colloquium Opole 2010, Opole 15. 11. 2010. Referát Od Monachium do Deklaracji z 1997 r. - problematyka integralności terytorialenj Czech.

2012

42. Colloqvium Opole 2012, Opole 11. - 13. 11. 2012. Referát současnost a perspektivy Opavy v Evropské unii.

2013

43. Krakov 20. - 21. 6. 2013. Referát Opava na počátku 21. století.

44. Kudowa Zdrój 21. - 22. 9. 2013, Tradycje a zabytki kultury kulinarnej. Referát Możliwości transgranicznego finansowanie projektów kulinarnych.

45. Colloquium Opole 2013, Opole 12. - 14. 11. 2013. Referát Každodennost v komunistickém Československu.

46. Śląsk - 10 lat w Unii Europejkiej, Ratiboř 26. 11. 2013, pořadatel WSZ Ratiboř a FVP SU Opava, úvodní referát Slezsko - 10 let v Evropské unii.

2014

47. Colloqium Opole 2014, Opole 2.-4.  listopadu 2014. Referát Změny samosprávy České republiky v Evropské unii (na příkladu Statutárního města Opavy.)

2015

48.  Półtora wieku dziejów Katowice. Przywracanie historycznej pomoci, Katovice 8. – 9. 9. 2015, pořadatel Muzeum Historii Katowic, referát Dějiny Katovic z perspektivy Čech a Opavy

2016

49. Coloqium Opole 2016, Opole 7. – 9. 11. 2016, pořadatel  PIN – IŚ Opole, referát Česká republika a uprchlická krize.

2017

50. Projektowanie historii. Historiografia ziemi kłodzkiej od średniowiecza do wspólczesności, pořadatel Muzum Ziemi Kłodzkiej, Uniwersytet Opolski, Regionální muzeum Náchod, Kłodsko 8. – 9. 6. 2017, referát Česká historiografie o Kadsku po roce 1945

51. Katowice jako ośrodek nauki i kultury w XX i XXI wieku, pořadatel Muzeum Historii Katowic a Polska Akademia Nauk, Katovice 13. – 14. 9. 2017, referát Organizace kulturní činnosti  v regionu v 80. a 90. letech 20. století (na příkladu Severomoravského kraje).

52. Lata 1947 – 1949 z perspektywy śląskiej i środkowoeuropejskiej, Opole 18. 10. 2017, referát československé a jeho sousedé 1947 – 1949.

2018

53. Górny Śląsk reditus. Wokół wydarzeń roku 1918 na Śląsku, Opole 10. 10. 2018, pořadatel PIN Instytut Śląski w Opolu, ref. Rok 1918 ve  Slezsku  z pohledu Čechů.

54. Drogi do niepodleglości. Polski i Czechosłowacji, Kudowa Zdrój 19. – 20. 10. 2018, pořadatelé PCTN – Komise hist. Věd, IPN Wrocław -  město Kudoba Zdrój, ref. Vztah Čechů k československé státnosti.

55. Miasta gòrnicze i górnictwo w Europie Środkowej, Zabrze 15. – 16. 11. 2018, pořadatel Urząd Miejski w Zabrze, Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Historyczne, ref. Česká hornická města na česko-polském pohraničí po r. 1945.

2019

56. Katowice i Ostrava – dwa ośrodki przemysłowe. Początky – rozwòj –przysłość, Katovice 9. – 10. 9. 2019, pořadatel Muzeum Historii Katowic, Polska Akademia Nauk, Polské Towarzystwo Historyczne, ref. Základní vývojové tendence Ostravy po roce 1945 (spolu s O. Jiráskem).

57. Colloquium Opole 2019. Kongres Pokoju. Jak tworzono ład wersalski? Opole 5. – 6. 11. 2019, pořadatel Instytut Śłąski, referát Češi a Němci v první ČSR – mezi koexistencí a konfliktem.

58.   23. miedzynarodową konferencjȩ naukową  Kultura Europy Środkowej – Vojny i konflikty w Europie Środkowej ze szczegòlnym uwzglednieniem Śląska. Aspekty społeczne i kulturowe, Zabrze 14. – 15. 11. 2019, pořadatel PAN – oddziea Katowice, Miasto Zabrze, PTH – oddziaKatowice, referát Válečné přídělové hospodářství ve Slezsku (1938 – 1945).

 

151 PD Příspěvky na domácích věd. konferencích:

1982
1. - II. konference k dějinám textilní výroby (Pec p. S.)
Československé textilní závody 1946-1951.

1985
2. - Vývoj průmyslových oblastí Československa v období budování socialismu (Opava)
K některým otázkám vývoje pracovních sil v textilním průmyslu severovýchodočeské textilní průmyslové oblasti v letech 1945-1960, In: Vývoj průmyslových oblastí Československa v období budování socialismu, Opava 1986, s. 136-143.

3. - Seminár mladých vedeckých pracovníkov (Košice).
K problematice řízení a organizace textilního průmyslu v ČSR v letech 1945-1958. In: Zborník materiálov zo seminára mladých vedeckých pracovníkov, Košice 1987, s. 78-84.

1986
4. - XVI. Mikulovské sympozium (Mikulov)
K některým otázkám vývoje obcí v pohraničí po druhé světové válce. In: Vývoj obydlí,
sídlišť a sídlištní struktury na jižní Moravě, XVI. mikulovské archivní sympozium, Praha 1987, s. 415-417.

1988
5. - Etnické procesy v ČSSR - Polské etnikum (Praha)
Polští pracovníci v textilním průmyslu severovýchodních Čech po druhé světové válce.
In: Etnické procesy v ČSSR - Polské etnikum, Ostrava-Praha-Brno-Český Těšín 1989, s. 174-187.

6. - XIX. Mikulovské sympozium (Mikulov)
Hospodářský rozvoj oblastí Moravy. 1945-1960.

1989
7. - Národnostní otázka v Československu (po roce 1918) (Opava)
Několik poznámek k problematice tzv. německých specialistů v poválečné
Československu. In: Národnostní otázka v Československu (po roce 1918), Opava
1989, s. 70-73.

8. - IV. sjezd československých historiků (Praha)
K problematice výzkumu průmyslových oblastí českých zemí po r. 1945.

1990
9. - Slezsko v československo-polských vztazích 1918-1947 (Opava)
Problematika Kladska v československo-polských stycích (květen-březen 1947). In:
Slezsko v československo-polských vztazích 1918-1947, Opava 1991, s. 55-60.

1992
10. - Světový kongres SVU Československo-Evropa-svět (Praha)
K problematice poúnorové emigrace

11. - XXII. Mikulovské sympozium (Mikulov)
K problematice spolku Selské jízdy. In: Politické strany a spolky na jižní Moravě. XXII.
Mikulovské sympozium, Brno 1993,s. 249-252.

1993
12. - XXIII. Mikulovské sympozium (Mikulov)
K problematice centralizace a decentralizace správy v Československu po r. 1945. In:
Mikulovské sympozium 1993, Brno 1995,s. 427-432 (spolu s H. Malurovou, vlastní podíl 90%).

1994
13. - Češi a Slováci a východní Evropa ve 20. století (Brno)
Problém česko-slovenské ekonomiky po roce 1945. In: Sborník Vojenské akademie
v Brně - řada C, mimořádné číslo - Češi a Slováci a východní Evropa ve 20. století, Brno 1994, s. 375-380.

1995
14. - Vývoj osídlování České republiky (Brno)
Poválečná industrializace a koncepce sídelních změn. In: Vývoj osídlování České republiky. Teze ke krajině, sídlům, kultuře a práci obyvatel v 19. a 20. století, Brno 1995, s. 30-31.

1996
15. - Hledání kontinuity vědeckého poznání na Moravě a ve Slezsku (Brno)
K vývoji vědeckých center v Opavě. In: Hledání kontinuity vědeckého poznání na Moravě a ve Slezsku, Brno 1996, s. 125-128.

1998
16. - Národnostní menšiny a majoritní společnost v České republice a v zemích střední Evropy v 90. letech. (Opava).
K tradici výzkumu národnostní problematiky v opavských vědeckých centrech.

17. - Perspektivy bankovnictví po roce 2000 v České republice a ve světě (Karviná).
K problematice vzniku Státní banky československé.

1999
18. - Současný stav a možnosti archivního výzkumu českých dějin po roce 1945 (Vyškov).
Výzkum soudobých dějin na FPF Opava.

2003
19. - Zrod ideje národní fronty a Národní fronta v Československu v letech 1938 - 1953 (Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR).
Vystoupení v diskusi nad problematikou geneze a politické povahy Národní fronty v Československu.

2006
20. - Průmyslová krajina 2006 (Opava)
K rozvoji venkova a iniciativě Slezské univerzity v Opavě. In: Sborník referátů z odborné konference Průmyslová krajina 2006, Frýdek Místek 2006, s. 31-32. /ISBN 80-239-6710-X/

21. - 4. mezinárodní symposium International business administration (Karviná).
Úvodem. In: International business administration, Karviná 2006, s. 11. /ISBN 80-7248- 353-6/


152 PZ Příspěvky na zahran. věd. konferencích:

1990
1. - Problemy ekonomiky Śląska v latach 1945-1960, pořadatel IŚ Opole. K problematice ekonomického vývoje čs. Slezska 1947-1953.

1995
2. - Śląsk Opolski - problemy transformacji, pořadatel IŚ Opole a Głubzcyce.
Čs.-polské pohraniční kontakty po r. 1945.


221 SU Skripta a učební texty pro vysoké školy:

 1. Janák, D.-Jirásek, Z.: Československo v 50. letech. 1. díl, Ostrava 1993, 21 s. 2. díl, Ostrava 1994, 18 s. (vlastní podíl 50 %).
 2. Janák, D.-Jirásek, Z.: Československo v 60. letech. 1. díl, Ostrava 1993, 19 s. 2. díl, Ostrava 1994, 16 s. (vlastní podíl 50 %).
 3. Gawrecki, D. a kol.: Chrestomatie k dějinám Slezska. Opava 1995, 164 s. (vlastní podíl s. 132-164).
 4. Jirásek, Z.-Písková, M.: Čítanka k dějinám 20. století, Opava 1997, 272 s.
 5. Jirásek, Z. - Vymětalová, K.: Polsko (Osvětim, Krakov, Vělička, Gliwice), Opava 2013, nestr.
 6. Jirásek, Z. - Vymětalová, K.: Ostřihom-Budapešť-Višegrád, Opava 2013, nestr.
 7. Gawrecki, D. a kol.: Historie – Muzelogie. Studijní pomůcky pro studenty bakalářského studia, Opava 2007, s. 198-210, 226-227.
 8. Jirásek, Z. a kol.: Historie muzeologie. ESF Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě, Opava 2019 – elektronická forma.

 

 

231 PP Překladové práce, recenze v časopisech a sbornících, práce k jubileím

Napsáno a otištěno cca 50 recenzí, zpráv o literatuře, zpráv z vědeckého života a zpráv k jubileím.

 

241 KP Kvalifikační práce:

 

271 RP Redakční a sestavovatelské práce:

Výkonný redaktor publikací:

 

Členství v redakčních radách:

 

282 PV Populárně vědecké práce:

 1. Jirásek, Z.: O dalším bílém místě v našich dějinách. Měnová reforma 1953. Moravskoslezský den - příloha 28. 7. 1990, roč. 1, s. 1.
 2. Jirásek, Z.: Jeden ze zamlčovaných JUDr. Jan Jína - blízký spolupracovník E. Beneše. Svobodné slovo 18. 9. 1990, roč. 46, č. 218, s. 3.
 3. Jirásek, Z.: Na sudu prachu. Hřbitov ekonomických iluzí. Moravskoslezský večerník 3. 9. 1990, roč. 1, č. 17, s. 2 (spolu s R. Žáčkem).
 4. Jirásek, Z.: Gulagy na Ostravsku. Moravskoslezský večerník 10. 10. 1990, roč. 23, č. 197, s. 2 (spolu s R. Žáčkem).
 5. Jirásek, Z.: Slezsko a český stát. Moravskoslezský večerník 10. 6. 1991, roč. 2, s. 3.
 6. Jirásek, Z.: Problém ekonomické reformy. Moravskoslezský večerník 3. 7. 1991, roč. 2, s. 2.
 7. Jirásek, Z.: Stat palácových převratů. Moravskoslezský večerník 21. 8. 1991, roč. 2, s. 3.
 8. Jirásek, Z.: Obsaďte rozhlas! Tajná akce StB v únoru 1948. Moravskoslezský den - příloha 22. 2. 1992, roč. 3, s. 1.
 9. Jirásek, Z.: Dramatická cesta do exilu. Předúnorový politik Hubert Ripka. Svobodné slovo 28. 4. 1992, roč. 48, č. 100, s. 7.
 10. Jirásek, Z.: Největší peněžní loupež u nás. Stát v roli gangstera. Škorpion 1992, roč. 1, č. 2, s. 16-18.
 11. Jirásek, Z.- Trapl, M.: Hledání pravdy. Nezdařený pokus J. Šrámka a F. Hály o útěk do zahraničí. Naše rodina, 1992, č. 16, s. 1-2.
 12. Jirásek, Z.: Poslední audience. Moravskoslezský den - příloha 24. 7. 1993, roč. 4, č. 169, s. 2.
 13. Jirásek, Z.: Balkánský doutnák. Moravskoslezský den - příloha 7. 8. 1993, roč. 4, č. 181, s. 2.
 14. Jirásek, Z.: Sonda do našich poválečných dějin. Lidové noviny 10. 8. 1993.
 15. Jirásek, Z.: Kam s markami? Dosud skryté mezinárodní machinace. Škorpion, 1993, roč. 2, č. 11, s. 2.
 16. Jirásek, Z.: Poslední velký mírový kongres. Moravskoslezský den 18. 1. 1994, roč. 5, č. 14, s. 9.
 17. Jirásek, Z.: Válka s národními hesly. Moravskoslezský den - příloha 5. 2. 1994, č. 30, roč. 5, s. 5.
 18. Jirásek, Z.: Mnichov byl začátkem prvního konce společného státu. Moravskoslezský den 12. 3. 1994, roč. 5, č. 60, s. 4.
 19. Jirásek, Z.: Ruský medvěd proti žlutým opičkám. Moravskoslezský den - příloha 12. 2. 1994, č. 36, roč. 5, s. 5.
 20. Jirásek, Z.: Také Německo mělo mít Velkou říjnovou revoluci. Moravskoslezský den - příloha 12. 10. 1993, roč. 4, s. 2.
 21. Jirásek, Z.: Cesta k žebrácké holi. Moravskoslezský den - příloha 30. 10. 1993, č. 252, roč. 4, s. 2.
 22. Jirásek, Z.: Puč v pivovaře. Moravskoslezský den - příloha 13. 11. 1993, č. 264, roč. 4, s. 3.
 23. Jirásek, Z.: Vítězové v zrcadlových sálech. Lidová demokracie 14. 2. 1994, č. 37, roč. 50,s. 5.
 24. Jirásek, Z.: Francův fašismus triumfoval v boji o Madrid. Moravskoslezský den 30. 3. 1994, č. 75, roč. 5, s. 9.
 25. Jirásek, Z.: Jak jsme nabyli a pozbyli Podkarpatskou Rus. Moravskoslezský den - příloha 7. 5. 1994, č. 107, roč. 5, s. 11.
 26. Jirásek, Z.: Světová válka č. 1 Moravskoslezský den - víkendová příloha 23. 7. 1994, č. 171, roč. 5, s. 5.
 27. Jirásek, Z.: Zavraždění kancléře na modrém Dunaji. Moravskoslezský den 25. 7. 1994, č. 172, roč. 5,s. 7.
 28. Jirásek, Z.: Varšavské povstání. Bouře před 50. lety v Polsku. Moravskoslezský den - víkendová příloha 30. 7. 1994, č. 177, roč. 5, s. 11.
 29. Jirásek, Z.: Francouzský srpen 1944 smyl červnovou hanbu. Moravskoslezský den 18. 8. 1994, č. 193, roč. 5, s. 7.
 30. Jirásek, Z.: Královský hon na diktátora. Moravskoslezský den 23: 8. 1994, č. 197, roč. 5, s. 8.
 31. Jirásek, Z.: Jalta 1945 - neúspěch západních mocností? Moravskoslezský den 6. 2. 1995,č. 31, roč. 6, s. 9.
 32. Jirásek, Z.: Ústava vedla ke stabilitě mladičkého státu. Moravskoslezský den 22. 2. 1995, č. 45, roč. 6, s. 7.
 33. Jirásek, Z.: Moskevský mír ukončil zimní válku. Moravskoslezský den 13. 3. 1995, č. 61, roč. 6, s. 12.
 34. Jirásek, Z.: Útok na sever přinesl okupaci Dánska a Norska. Moravskoslezský den 7. 4. 1995, č. 83, roč. 6, s. 8.
 35. Jirásek, Z.: Košický vládní program otvíral prostor komunistické moci. Moravskoslezský den 14. 4. 1995, č. 89, roč. 6, s. 9.
 36. Jirásek, Z.: Sovětští poradci v Československu. Moravskoslezský den - příloha 6. 5. 1995, č. 106, roč. 6, s. 5.
 37. Jirásek, Z.: Měnová reforma měla čtyři roviny. Opavský a hlučínský deník 3. 6. 2013, s. 4.
 38. Obří zlodějina made in KSČ. Reforma obrala lidi o miliardy, říká historik. I Dnes 30. 5. 2018
 39. Historie Slezska je plná zajímavostí. Opavský a hlučínský Region 2018/19, s. 6
 40. Prvorepubliková Opava byla vyspělým městem pro život, Opavský a hlučínský deník – Opavský a hlučínský region, 29. 1. 2019, s. 8 – 9.

 

300 PN Práce nezařazené do specifických kategorií:

 

Účast na řešení grantů:Zjištěné domácí citace

Archivní časopis, 1977, s. 249-250 [133 CD - 1].

Odbory a společnost, 1978, č. 6, s. 107-108 [133 CP - 1].

Slezský sborník, 1979, č. 1, s. 73-74 [133 CP - 1].

Český lid, 1980, č, 1, s. 54-55 [133 CP - 1].

Dějiny věd a techniky 1980, č. 4, s. 27 [131 CD - 1, 2].

Krkonoše, 1980, č. 4, s. 6 [131 CD - 1, 2].

Muzejní a vlastivědná práce, 1980, č. 1, s. 51 [133 CP - 1].

Odbory a společnost, 1980, č . 5, s. 105-106 [131 CD - 1, 2].

Severní Morava, 1980, č. 40, s. 67 [131 CD - 1, 2].

Časopis Matice moravské, 1981, č. 3-4 [131 CD - 1, 2].

Československý časopis historický, 1981, č. 2, s. 308 [131 CD - 1, 2].

Lnářský průmysl - Příspěvky k dějinám, sv. 4, Trutnov 1981, s. 335 [131 CD - 3].

Středočeský sborník historický, 1981, č. 16, s. 241-242 [131 CD - 4, 5].

Vlastivědný věstník moravský, 1981, č. 3, s. 385 [131 CD - 1, 2].

Československý časopis historický, 1982, č. 2, s. 308, s. 314-315 [131 CD - 4, 5].

Z dějin textilu - Studie a materiály, sv. 2, Ústí n. O. 1982, s. 141 [131 CD - 1, 2].

Z dějin textilu - Studie a materiály, sv. 3, Ústí n. O. 1982, s. 154, s. 155, s. 156, s. 187 [131 CD - 3, 5, 12].

Krkonoše, 1983, č. 5 [131 CD - 4, 5].

Československý časopis historický, 1984, č. 5, s. 790 [131 CD - 5].

Slezský sborník, 1984, roč. 82, č. 4, s. 313-314 [151 PD - 3].

Zpravodaj Komise pro dějiny závodů v ČSSR, č. 9, s. 90-92 [131 CD - 1, 2].

Český lid, 1985, roč. 72, s. 186 [131 CD - 7].

K novým a nejnovějším dějinám národního podniku Texlen Trutnov, lnářský průmysl. Příspěvky k dějinám, supplementum 5, Trutnov 1985, s. 229, s. 245 (2 x) [131 CD - 2; 133 CP - 1].
Rozvoj archivnictví VHJ Bavlnářský průmysl. Z dějin textilu - Studie a materiály, supplementum 3, Ústí n. O. 1985, s. 81 [111 MD - 1].
Slezský sborník, 1985, roč. 83, č. 3, s. 235 [131 CD - 11].
Smutný, Bohumír: Lenka, tkalcovny lnu, národní podnik, Mladé Buky 1949-1958, Trutnov 1985, s. 7 (2 x) [131 CD - 3, 5].
Z dějin textilu - Studie a materiály, sv. 8, Ústí n. O. 1985, s. 289 [131 CD - 7].
Z dějin textilu - Studie a materiály, sv. 9, Ústí . O. 1985, s. 244, s.246 [141 RD - 1].
Zpravodaj Komise pro dějiny závodů v ČSSR, č. 11, s. 92-94 [131 CD - 4, 5].
Časopis Matice moravské, 1986, roč. 105, č. 1, s. 167-168, s. 202-203 [151 PD 2, 3].
Československý časopis historický, 1986, č. 3, s. 463-464 [131 CD - 9].
Muzejní a vlastivědná práce, 1986, č. 1, s. 53-54 [131 CD - 7].
Příspěvky k dějinám jutařského průmyslu v českých zemích. Lnářský průmysl - Příspěvky k dějinám, supplementum 7, Trutnov-Dvůr Králové 1986, s. 167 (2 x) [133 CP - 1; 131 CD - 2].
Z dějin textilu - Studie a materiály, sv. 10, Ústí n. O. 1986, s. 238, s. 303-304, s. 304-305 [141 RD - 2; 131 CD 7, 8].
Zpravodaj Komise pro dějiny závodů v ČSSR, č. 14-15, s. 180-181 [131 CD - 7].
Zpravodaj SÚO, říjen-prosinec 1986, s.19 (4 x), s.20 (2 x) [131 CD - 11, 7, 3, 9, 5, 4].
Vlastivědný věstník moravský, 1987, roč. 39, č. 1, s. 105-106 [151 PD - 4].
Z dějin textilu - Studie a materiály, sv. 11, Ústí n. O. 1987, s. 267 [151 PD -1].
Zpravodaj Komise pro dějiny závodů v ČSSR, č. 16-17, s. 123, s. 164 [131 CD - 7].
Časopis Matice moravské, 1988, roč. 107, č. 2, s. 340-341 [131 CD - 16].
Hlušičková, Růžena: Únor 1948 a pracující textilního a oděvního průmyslu v českých zemích (sborník dokumentů). Z dějin textilu - Studie a materiály, supplementum 6, Ústí n. O. 1988,s. 7 (5 x), s. 8 (2 x), s. 9, s.10, s.14 [131 CD - 3, 7, 9, 5, 4, 17, 10].
Slezský sborník, 1988, roč. 86, č. 1, s. 70 [131 CD - 13, 14].
Vlastivědný věstník moravský, 1988, roč. 40, č. 1, s.138-139 [131 CD - 16].
Vlastivědný věstník moravský, 1988, roč. 40, č. 2, s.269-270 [131 CD - 20].
Vlastivědný věstník moravský, 1988, roč. 40, č. 3, s.388-389 [131 CD - 14].
Z dějin textilu - Studie a materiály, sv. 12, Ústí n. O. 1988, s. 252 [131 CD - 9].
Zpravodaj Komise pro dějiny závodů v ČSSR, č. 22, s. 106, s.115 [131 CD - 11, 15].
Krkonoše-Podkrkonoší, Trutnov 1989, s. 315, s. 318 (2 x), s. 319-320 [131 CD - 5, 7, 12, 13, 14].
Slezský sborník, 1989, roč. 87, č. 1, s. 73-74 [151 PD - 5].
Slezský sborník, 1989, roč. 87, č. 2, s. 147, s. 153-157 [131 CD - 20; 151 PD - 2].
Smutný, Bohumír: Úpolen, tkalcovny lnu, národní podnik, Úpice 1949-1958, Trutnov 1989, s. 10 (5 x).
Zpravodaj Komise pro dějiny závodů v ČSSR, č. 23, s. 117, s. 121-122, s.122-123 [131 CD - 19, 20; 111 MD - 1].
Český časopis historický, 1991, roč. 89, č. 1, s. 162 [131 CD - 27].
Český časopis historický, 1991, roč. 89, č. 4, s. 567-568, s. 622, s. 633 [131 CD - 26, 27; 151 PD - 9, 7].
Další úkoly historiografie lnářství v českých zemích, Lnářský průmysl - Příspěvky k dějinám, supplementum 9, Trutnov1990, s. 8 (2 x), s. 16 (3x), s. 47, s. 49 (2 x) [131 CD - 1, 3, 8, 14, 5].
Slezský sborník, 1990, roč. 88, č. 1, s. 69, s. 76 [131 CD - 19].
Slezský sborník, 1990, roč. 88, č. 2, s. 155 [151 PD - 7].
Slezský sborník, 1990, roč. 88, č. 3, s. 237 [131 CD - 25].
Smutný, Bohumír: Josef Wolf, Stárkov 1896-1948, Trutnov 1990, s. 8.
Vlastivědný věstník moravský, 1990, roč. 42, č. 2, s.284 [151 PD - 7].
Časopis Matice moravské,1992, roč. 111, č. 1, s. 183-184 [141 RD - 4].
Časopis Matice moravské,1992, roč. 111, č. 2, s. 394-396 [151 PD - 11].
Český časopis historický, 1992, roč. 90, č. 1, s. 153 [131 CD - 29].
Český časopis historický, 1992, roč. 90, č. 3, s. 482 [131 CD - 30].
Slezský sborník, 1992, roč. 90, č. 1, s. 75 [141 RD - 4].
Český časopis historický, 1993, roč. 91, č. 1, s. 169, s. 180 [111 MD - 2; 131 CD - 31].
Český časopis historický, 1993, roč. 91, č. 3, s. 323, s. 345 [111 MD - 6, 3].
Český časopis historický, 1993, roč. 91, č. 4, s. 507 [151 PD - 9].
Kaplan, K.-Váchová, J.: Perzekuce po měnové reformě v Československu v roce 1953. Praha 1993, s.6 [111 MD - 3].
Slezský sborník, 1993, roč. 91, č. 1-2, s. 134-136, s. 136-137 [111 MD - 2, 3].
Vlastivědný věstník moravský, 1993, roč. 45, č. 1, s. 78-79 [151 PD- 11].
Vlastivědný věstník moravský, 1993, roč. 45, č. 2, s. 226-227 [131 CD - 37].
Časopis matice moravské, 1994, roč. 113, č. 1, s. 223-224 [141 RD - 11].
Český časopis historický, 1994, roč. 92, č. 1, s. 208 [131 CD - 39].
Soudobé dějiny 1994, roč. 1, č. 2-3, s. 397 [131 CD - 36; 141 RD - 4].
Časopis Matice moravské 1995, roč. 114, č. 1, s. 93 [111 MD - 3].
Český časopis historický, 1995, roč. 93, č. 1, s. 171 [131 CD - 40, 41].
Historie a vojenství, 1995, č. 1, s. 66 [111 MD - 3].
Stopami dějin Náchodska, Náchod 1995, sv. 1, s. 176 [133 CP - 6].
Časopis Matice moravské, 1996, roč. 115, č. 1, s. 137-139 [131 CD - 45].
Stopami dějin Náchodska, Náchod 1997, sv. 3, s. 267-268 [131 CD - 46].
Slezský sborník, 1998, roč. 96, č. 3, s. 221-222 [221-4].
Slezský sborník, 1998, roč. 96, č. 4, s. 312 [PD-16].
Kladský sborník II, Hradec Králové 1998, s. 264, 273, 274 [131 CD-46].
Petr Zenkl: Mozaika vzpomínek, Olomouc 1998, s. 1 [111 MD-5].
Slezsko v dějinách českého státu, Opava 1998, s. 262 [131 CD-30], s. 226 [131 CD-28, 29], s. 336 [111 MD-6], s. 338 [131 CD-41], s. 339 [111 MD-4], s. 359 [CD-46].
Noviny Slezské univerzity, 1999, roč. 4, č. 5, s. 8 [141 RD-15].
Stanislav Polouček: České bankovnictví na přelomu tisíciletí, Ostrava 1999, s. 68 [141 RD-
10].
Petr Jokeš-Andrzej Małkiewicz-Krzysztor Ruchniewicz: Peněžní reforma v Československu v r. 1953 a její ohlasy v Polsku. In: Slovanský přehled 1999, č. 1, s. 63 a s. 65 [111 MD-3].
Martin Wihoda: Slezsko v genezi středoevropského mocenského systému do poloviny 14. století. In: Slezský sborník, 1999, roč. 97, s. 134 [111 MD-6, 131 CD-37].
Časopis Matice moravské, 1998, roč. 117, č. 1, s. 204-206 [111 MD-5].
Soudobé dějiny, 1998, roč. 4, č. 3-4, s. 565-566 [111 MD-5].
Růžena Hlušičková: Kladsko a Československo v letech 1945-1970. Studie a dokumenty, Kladský sborník - supplementum 1, Hradec Králové 1999, s. 3, 4, 6, 12, 25, 47 [131 CD-46]; s. 3, 12, 25 [132 CZ-2].
Bibliografie českých/československých dějin 1918-1999, Praha 1999 [151 PD-15, 141 RD-11, 221-4, 131 CD-46, 132 CZ-4, 111 MD-4, 111 MD-5, 141 RD-13, 132 CZ-3, 131 CD-48].
Vlastivědné listy, 1999, roč. 25, č. 1-2, s. 64 [141 RD-15].
Osm let odbočky Brno rakouského ústavu pro východní a jihovýchodní Evropu, Brno 1999, s. 16 [141 RD-11].
Slezský sborník, 1999, roč. 97, č. 3-4, s. 315-316 [141 RD-21].
Beneš, Zdeněk: Dějiny a přítomnost. (Zamýšlení nad povahou soudobých dějin), Soudobé dějiny, 1999, roč. 6, č. 1, s. 48, s. 49. [141 RD-7].
Knapík, Jiří: Kdo spoutal naši kulturu. (Portrét stalinisty Gustava Bareše.), Přerov 2000, s. 123. [111 MD 7].
Martinek, Branislav: Uhlířov. Z historie obce, Uhlířov 2000, s. 38. [111 MD 8].
Šouša, Jiří- Šůla, Jaroslav: Český Svaz přátel Kladska - jeho vznik, organizace, činnost a zánik (1945-1958), In: Kladský sborník, 1999, sv. 3, s. 169 (2x), 172 [131 CD-46].
Čelovský, Bořivoj: Politici bez moci. První léta exilové Rady svobodného Československa, Šenov u Ostravy 2000, s. 21, 41, 139, 157, 158 [111 MD-9].
Gawrecki, Dan: Oddělení historie, In: Deset let Ústavu historie a muzeologie 1990-2000, Opava 2000, s. 12 [141 RD-15, 111 MD-6], s. 14 [131 CD-29, 131 CD-30, 111 MD-4, 131 CD-43, 131 CD-52, 132 CZ-2, 131 CD-46, 131 CD-41, 132 CZ-4, 131 CD-47, 132 CZ-1, 131 CD-27, 141 RD-7, 141 RD-10].
Pernes, Jiří: Československý rok 1956. K dějinám destalinizace v Československu, Soudobé dějiny, 2000 (roč. 7), č. 4, s. 612.
Teoridisová, Alexandra: Německá menšina na Královédvorsku po druhé světové válce, In: Ročenka Státního okresního archívu v Trutnově, Trutnov 2000, s. 81 a 128.
Slezský sborník, roč. 99, 2001, č. 1, s. 68 [141 RD-23].
Slezský sborník, roč. 99, 2001, č. 1, s. 68 [142 RZ-12].
Slezský sborník, roč. 99, 2001, č. 2, s. 157 [131 CD-53].
Šouša, Jiří - Šůla, Jaroslav: Nevydaná československá papírová platidla z let 1945 až 1953 v archivu a v muzejních sbírkách, Časopis společnosti přátel starožitností - Muzejní a vlastivědná práce, 2001 (roč. 39), č. 1, s. 25 [111 MD-4].
Šůla, Jaroslav: Papírová platidla peněžní reformy v Československu roku 1953, Numismatické listy, 2001 (roč. 61), č. 1, s. 13 a 18 [111 MD-4, 141 RD-10].
Pernes, Jiří: Snahy o překonání politicko-hospodářské krize v Československu v roce 1953, Brno 2000, s. 12, 14 (2x), 15 [111 MD-4].
Trapl, Miloš: Problémy výzkumu exilu let 1948-1989. In: Deset let soudobých dějin. Jednání sekce Soudobé dějiny na VIII. sjezdu českých historiků, Praha, ÚSD, 2001, s. 95 [111 MD-6]
Janák, Dušan: Perzekuce a represe v letech 1948-1954. In: Deset let soudobých dějin. Jednání sekce Soudobé dějiny na VIII. sjezdu českých historiků, Praha, ÚSD, 2001, s. 83 [131 CD-36, 111 MD-4], s. 85 [131 CD-51].
Slabotinský, Radek: Do exilu s převaděči (Proces s protistátní skupinou "Stanislav Pokorný a spol"), Brno 2000, s. 8 [131 CD-38].
Zpravodaj Historického klubu, 2001, roč. 12, č. 2, s. 93 [141 RD - 20]
Slezský sborník, 2002 (100), č. 1, s. 71 a s. 76 111 MD - 10
Slezský sborník, 2002 (100), č. 1, s. 78 133 CP - 8
Vaculík, Jaroslav: Poválečná reemigrace a usídlování zahraničních krajanů, Brno 2002, s. 212 [131-CD]
Vlastivědné listy, 2002, roč. 28, č. 2, s. 42 [141 RD - 46]
Machačová, J. - Matějček, J.: Änderung der Paradigmen: Ja - Nein? Ja auch Nein? Die Sozialhistoriographie des Zeitalters der Industrialisierung der bömischen Länder aus den Jahren 1990 - 2000, In: Prager wirtschafts-und socizialhistorische Mitteilungen - Prague Economic and Social History Papers, sv. 6, Praha 2001-2002, s. 196 131 CD - 31
Zpravodaj Historického klubu, roč. 13, 2002, č. 2, s. 73 [131 CD - 57]
Vlastivědné listy, roč. 29, 2003, č. 2, s. 44 [111 MD - 11]
Jarkovská, Lucie: Ve službách ministerstva vnitra. JUDr. Jan Chudoba (1898-1983), Hradec Králové 2003, s. 143, 155 [111 MD - 3]
Práce z dějin vědy, sv. 6. Praha 2003, s. 477 [131 CD - 30]
Práce z dějin vědy, sv. 6. Praha 2003, s. 480 [131 CD - 30]
Čelovský, Bořivoj: Uprchlíci po "vítězném únoru", Šenov u Ostravy 2004, s. 10, 20, 268 [111 MD - 9, 111 MD - 6]
Žáček, Rudolf: Dějiny Slezska v datech, Praha 2004, s. 483 [131 CD - 37, 141 RD - 15].

Vlastivědné listy. Dějiny umění, příroda, dnešek, 2004, roč. 30, č. 1, s. 45 [111 MD - 12].

Vlastivědné listy. Dějiny umění, příroda, dnešek, 2004, roč. 30, č. 1, s. 46 [131 CD - 61].

Urbášek, Pavel, Pulec Jiří a kol.: Kapitoly z dějin univerzitního školství na Moravě v letech 1945 - 1990, Olomouc 2003, s. 365 [111 MD - 7].

Polouček Stanislav: Bankovnictví, Karviná 2005, s. 21 [141 RD - 10].

Felcman, O. - Semotanová, E.: Kladsko. Proměny středoevropského regionu, Hradec Králové 2005, s. 34, 76, 77 [151 PD - 9].

Český časopis historický, 2005, roč. 103, č. 4, s. 893 [151 PD - 9], s. 895 [131 CD - 46, 131 CD - 30, 131 CD - 59].

Němečková, Věra: Československá měnová reforma 1945 - elegantní řešení nebo krach?, In: Peněžní reformy a zvraty na území České republiky (po r. 1918), Opava 2005, s. 78 [141 RD - 10]

Malíř, J. - Marek, P. a kol.: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861 - 2004, Brno 2005, s. 1356, 1770 [111 MD - 9, 111 MD - 6]

Čapka, F. - Slezák, L. - Vaculík J.: Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce, Brno 2005, s. 120 [151 PD - 7], s. 214 [151 PD - 14]

Acta oeconomica pragensia. K hospodářským dějinám 20. století. Vědecký časopis VŠE Praha, roč. 13, č. 3, s. 288 [141 RD - 13, 131 CD - 31], s. 310 [131 CD - 26, 131 CD - 28, 141 RD - 5, 141 RD - 9, 131 CD - 39, 131 CD - 45, 111 MD - 4, 131 CD - 32, 131 CD - 29, 131 CD - 33, 131 CD - 35, 132 CZ - 3]

Slovanský přehled, 2006, roč.42, č. 1, s. 119 [121 MD - 1]

Knapík J.: V zajetí moci. Kulturní politika, její system a aktéři 1948-1956, Praha 2006, s. 103 [131 CD - 55], s. 107 [241 KP], s. 336 [111 MD - 4]

Sborník příspěvků k 85. narozeninám Antonína Justa, Trutnov 2006, s. 107 [131 CD - 13]

Divadelní revue, 2006, roč. 17, č. 3, s. 90 [111 MD - 4]

Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy, Ostrava 2005, s. 464 [111 MD - 12], s. 467 [131 CD - 37], s. 247 [133 CP - 7]

Český časopis historický, roč. 105, 2007, č. 4, s. 991-992 [121 MD - 1]

Fukala, R.: Slezsko. Neznámá země Koruny české. Knížecí a stavovské Slezsko do r. 1740, České Budějovice 2007, s. 264 [131 CD - 37], [111 MD - 12], s. 265 [111 MD - 2], [141 RD - 13]

Černý, J.: Osudy českého divadla po druhé světové válce. Divadlo a společnost 1945-1955. Praha 2007, s. 474 [111 MD - 3], s. 494 [111 MD - 4].

Kaplan, K.: Poúnorový exil 1948-49, Liberec 2007, s. 154 [111 MD - 6], [111 MD - 9], s. 155 [111 MD - 9], s. 156 [111 MD - 6 2x], [111 MD - 9 2x], s. 157 [111 MD - 6], s. 158 [111 MD - 6], s. 161 [111 MD - 9], s. 162 [111 MD - 9], s. 163 [111 MD - 9].

Pernes, J.: Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století, Brno 2008, s. 15 [111 MD - 4], s. 16 [2x 111 MD - 4], s. 17 [132 CZ - 3], s. 38 [141 RD - 9], s. 41 [3x 131 CD - 45], s. [131 CD - 45], s. 45 [111 MD - 5], s. 46 [2x 131 CD - 45], s. 48 [3x 131 CD - 26], s. 49 [141 RD - 13], s. 88 [111 MD - 4], s. 91 [2x 111 MD - 4], s. 92 [111 MD - 4], s. 187 [111 MD - 4]; [132 CZ - 3]; [141 RD - 9]; [131 CD - 45]; [111 MD - 5]; [131 CD - 26]; [141 RD - 13].

Čapka, F. - Slezák, L. - Vaculík, J.: Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce, Brno 2005, s. 212 [151 PD - 7], s. 214 [151 PD - 7], [131 CD - 30].

Šouša, J. - Šůla, J.: Peníze v proměnách moderní doby, Praha - Pelhřimov 2006, s. 65 [111 MD- 4], s. 260 [111 MD- 4], s. 262 [141 RD- 10], s. 349 [111 MD- 4; 141 RD - 10].

Pánek, J. - Tůma, O. a kol.: Dějiny českých zemí, Praha 2008, s. 406 [111 MD- 4].

Prager wirtschafts- und socialhistorische Mitteilungen. Prague economic and social history papers, sv. 8, Praha 2008, s. 270 -271 [111 MD - 10].

Veber, V.: Osudové únorové dny 1948, Praha 2008, s. 396 [111 MD - 3].

Pernes, J. - Pospíšil, J. - Lukáš, A.: Alexej Čepička. Šedá eminence rudého režimu, Praha 2008, s. 208 [111 MD - 5].

Fukala, R.: Silesia. The Society of Elites Silesian Dukes and Estates (1437-1740), Ústí nad Orlicí 2008, s. 85 [111 MD - 12, 111 MD - 2, 131 CD - 37, 141 RD - 15], s. 103 [111 MD - 12, 131 CD - 37], s. 105 [111 MD - 2].

Wolf, V.: Nástin historie dějepisectví Trutnovska 20. století, In: Krkonoše-Podkrkonoší, supplementum 8, Trutnov 2008, s. 21 [131 CD - 64], s. 23 [131 CD - 3, 131 CD - 4, 131 CD - 9, 131 CD - 12, 131 CD - 6, 131 CD - 16, 131 CD - 58, 131 CD - 11].

Dějiny a současnost, kulturně historická revue, č. 5, roč. 31, 2009, s. 46 [111 MD - 13].

Řezníčková, D.: K historii opavských kin, Vlastivědné listky, č. 1, roč. 35, 2009, s. 16 [111 MD - 13].

Vlastivědné listy, č. 1, roč. 35, 2009, s. 46 [131 CD - 75].

Němečková, V.: Naše měna a peníze v zajetí politiky 1938-1947. O československé měnové reformě 1945, Praha 2008, s. 116 [141 RD - 10], s. 117 [141 RD - 34], s. 135 [111 MD - 4], s. 137 [141 RD - 10], s. 161 [141 RD - 10, 2x].

ČČH, č. 3, roč. 107/2009, s. 646-648 [111 MD - 14].

Medková, M.: K 90 výročí českého dívčího odborného školství v Opavě, Vlastivědné listy, roč. 35, 2009, č. 2, s. 26 [111 MD - 13].

Knapíková, J.: K založení českých měšťanských škol v Jaktaři před 100 lety, Vlastivědné listy, roč. 35, 2009, č. 2, s. 46 [111 MD - 13, 111 MD - 10].

Křenovská, V.: Poválečná obnova a rozvoj n. p. Moravolen v Opavě, Vlastivědné listy, roč. 35, 2009, č. 2, s. 19 [111 MD - 1, 131 CD - 16].

Vlastivědné listy, roč. 35, 2009, č. 2, s. 46 [132 CZ - 24].

Slezský sborník, roč. 107, 2009, č. 4, s. 322 [131 CD - 17].

Krkonoše-Podkrkonoší, sv. 9, Trutnov 2009, s. 420 [131 CD - 6], s. 421 [131 CD - 23], s. 433 [133 CP - 12].

Dvořák, J.: Židé v opavském Slezsku 1918-1945, Opava 2009, s. 157 [111 MD - 12], s. 160 [111 MD - 13].

Průcha, V.: Dějiny hospodářství českých zemí, 2. díl, Praha 2009, s. 135 [111 MD - 10], s. 274 [111 MD - 5], s. 284, 286 [111 MD - 4], s. 287 [221 SU - 4].

Knapík, J.-Knapíková, J.: "Slezský konzulát" v Praze. Od Slezanů ke Slezskému kulturnímu ústavu 1906-1945, Opava 2010, s. 7, 8, 14. 43, 86, 97, 293 [111 MD - 10], s. 8 [111 MD - 2], s. 8, 293 [131 CD - 30], s. 55, 294 [111 MD - 13].

Friedl, J.: Otázka zaměstnávání dělníků z Polska na Těšínsku v letech 1945-1947, Slezský sborník, roč. 108, 2010, č. 1-2, s. 79, 81 [111 MD - 14].

Česká polonistika a polská bohemistika na přelomu století, Praha 2009, s. 125 [131 CD - 46, 42], s. 166 [131 CD - 42], s. 132 [132 CZ-11], s. 168 [131 CD - 46], s. 169 [131 CD - 41], s. 173 [111 MD - 2, 141 RD -15], s. 174 [131 CD - 30], s. 179 [131 CD - 29, 41, 43], s. 132 [132 CZ - 8, 10, 4, 111 MD -5], s. 180 [132 CZ - 6, 11, 12].

Vlastivědné listy, č. 2, 2011, s. 45 [111 MD - 18, 19, 20]

Slezský sborník, 2012, s. 149. [111 MD - 20], s. 302-303 [111 MD - 19]

Slezský sborník, 2012, s. 313 [133 CP - 16]

Urbašek, P. - Pulec, J.: Vysokoškolský vzdělávací systém v letech 1945-1969, Olomouc 2012, [111 MD - 7]

Pałys, P.: Spor o obserwatorium meteorologiczne na Śniezce. Przyczynek do slosunkow nadgranicznych w powiecie jelenigorskim v latach 1945-1947, In: Krkonoše - Podkrkonoší, sv. 20, Trutnov 2012, s. 357, 358 [111 MD - 14]

Reil, R.: Kauza prvního ředitele Českých lnářských textilních závodů Egona Breuera, In: Krkonoše - Podkrkonoší, sv. 20, Trutnov 2012, s. 403 [131 CD - 3, 12], s. 404 [131 CD - 7]

Felcman, Ondřej - Gładkiewiecz, Ryszard a kol.: Kladsko (Dějiny regionu), Hradec Králové - Wrocław - Praha - Kłodcko 2012, s. 6 [131 CD - 4, 79, 46 ], s. 292 [ 131 CD - 4, 46]

Jiří Friedl: Češi a Poláci na Těšínsku 1945-1949, Praha-Brno 2012, s. 8, 285 [111MD-14]; 15, 45, 18, 285 [111MD-12]; . 15, 199, 262, 286 [131CD-59]; . 212, 284, 16 [131CD-82].

Tomáš Skalík: Tiché dominanty veřejného prostoru. Opavské sochy, Opava 2013 s. 153 [133 CP - 8], s. 154 [111 MD-13].
221 SU Skripta a učební texty pro vysoké školy

Josef Kiszka: Blue Notes, Ostrava 2013, s. 142 [111MD-22, 111MD-13]

Jiří Pernes: Rok 1953 v Československu, Paměť a dějiny, 2013, č. 3, s 21 [111MD-4].

Ondřej Kolář: Kariéra příslušníka SNB v letech 1945-1952 ve světle archivních dokumentů a vzpomínek, Časopis Slezského zemského muzea, s. B, 61/2012, s. 234 [111MD-16]

Časopis Slezského zemského muzea, s. B, roč. 62 (2013), č. 1, s. 89-90.

Halátek, D. a kol.: Hodnoty které chráníme. 20. let městské památkové zóny Opava, Opava 2014, s. 112 [111MD - 13] Strakoš, M. a kol.: Opavské interiéry, Ostrava 2014, s. 235 [111MD - 13]

Opavský a hlučínský deník 13. 2. 2015, s. 8. [111 MD - 24]
Region Opavsko 17. 2. 2015, s. 6. [111 MD - 24]
Mladá fronta Dnes 13. 2. 2015, Kraj Moravskoslezský, s. 2. [111 MD - 24]

Tomáš Skalík: Opavské sochy I, Opava 2012, s. 113 [111 MD - 10], s. 114 [133 CP - 8]

Tomáš Skalík: Opavské sochy II, Opava 2013, s. 153 [111 MD - 10, 133 CP - 8]

Pavel Šopák a kol.:  Znamení vertikál. Církevní a náboženský život českého Slezska  od středověku po první světovou válku. Opava 2013, s. 514 [111 MD – 22]

Pavel Mücke: Místa paměti druhé světové války. Svět vojáků československého zahraničního odboje, Praha 2014, s. 159, 257 [131CD-60], 73, 155, 185, 263  [111 MD-6]

Dalibor Halátek a kol.: Hodnoty, které chráníme. 20 let městské památkové zóny Opava, Opava-Ostrava 2014, s. 112  [MD111-13]

Roman Baron a kol.:  Česká polonistická studia: Tradice a současnost (filologie - historie, politologie - právo), Praha 2014, s 55 [111MD-14], s. 56 [141RD-37], s. 57 [111MD-17], s. 58 [111MD-20] , s. 59 [111MD-15], s. 179 [131CD-72], s. 208 [131CD-82], s. 504 [111MD-22], s. 512 [141RD-37], s. 512 [111MD-14],s. 516 [111MD-15, 111MD-19, 111MD-20, 111MD-21], s. 539 [131CD-46, 131CD-72].

Pavel Šopák a kol.: Neklidné století. České Slezsko a Ostravsko od první světové války do listopadu 89, Opava 2015, s. 444, 729 [111-24], s. 473, 729 [111-12], s. 729 [111-11].

Olga Šrajerová: K problematice sliezskej identity (z prvých výsledkov sociologického výzkumu, Slezský sborník, 2015 (113), č. 2, s. 362 [111MD -1 0], s. 363 [131CD - 80], s. 365 [111MD - 10].

Ondřej Kolář: Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku, Slezský sborník, 2015 (113), č. 2 s. 427 [141 RD - 56]

Jiří Siostrzonek: Fotografické zápisky 1937 – 1967. Opava – město mezi poezií a tragedií, Opava b.d., s. 30, 31, 33, 34, 238 [111 MD - 13]

Libor Martinek: Identita v literatuře českého Těšínska. Kielce – Opava 2015, s. 404 [111 MD - 10]

Růžena Hlušičková – Jaroslav Šůla: Josef Bernard, český starosta města Lázně Chudoba v  Kladsku  v roce 1945. A kladský aktivista v letech 1945-1947,
Kladský sborník XI, Trutnov 2016, s. 39 [131 CD - 46]
Kladský sborník XI, Trutnov 2016, s. 282 [131 CD - 82]

Olga Šrajerová: Historické a aktuální otázky vývoje národnostných vzťahov, kultúr a identit v národnostne zmiešanej oblasti Sliezka a severnej Moravy, Opava 2015, s. 9 [111MD-12], s. 30 [dtto], s. 31 [dtto], s. 33 [dtto, 131 CD-30,80], s 40 [132 C2-5], s. 46 [111MD-12],  s. 169 [111MD-12], s. 170 [131CD-30, 80; 111MD-15].

Drahomír Jančík: Mocenská pozice, doktrinářské vize a hospodářská realita. Politická strategie a hospodářská politika v období  prezidentství  Antonína Novotného. Historický obzor, 2015, č. 11-12, s. 266 [131CD-35]

Slovanský přehled, r. 102, 2016, č. 1, s. 146-147  [111MD-23]

Jiří Siostrzonek – Dalibor Halátek: Pohlednice z Opavy 1893 – 1918 ze soukromé sbírky Rudolfa Dybowicze, Opava 2016, s. 26, 41, 43, 46, 48, 264 [111MD-13]

M. Londák a kol.: Slovakia a european story, Bratislava 2016, s. 46 [111MD-24]

M. Kurz: Klopotné znovuzrození bílého města. Nová identita poválečné Opavy a její odraz v materiální struktuře historického centra, Slezský sborník 113 (2015), č. 2, s. 342 [111MD-13], s. 343, 3x [dtto].

F. Švábenický a kol.: Troppau 1945. Opava v roce nula, Opava 2016, s. 197 [111MD-13]

I. Korbelářová – R. Žáček: Kořeny a křídla. K historii opavských univerzitních areálů a budovy, Opava 2016, s. 9, 11, 12, 13, 17, 54 (2x), 57, 153, 221 [111MD-13], s. 11, 12, 13, 17 (5x), 219 [111MD-12]

T. Skalík: tiché dominanty veřejného prostoru. Opavské sochy III. Umění opavských hřbitovů, Opava 2015, s. 154 [111MD-24].

J. Knapíková – Z. Kravar: Opavský uličník. Historie a současnost ulic a náměstí, Opava 2017, s. 280 [111MD-13].

J. Pánek: Historici mezi vědou a vědní politikou, Pardubice 2016, s. 165 [111MD-14]

B. Czechowich: Kladské dějepisectví v Polsku po druhé světové válce. Historická věda ve službách státní politiky a národní ideologie, Červený Kostelec 2010, s. 19 [131CD-94], s. 33 [131CD-46,76], s. 92 [131CD-94], s. 105 [131CD-46,76,94].

Markéta Haničáková – Ondřej Haničák: Arnošt Rychlý a Opava. Město a jeho hudební skladatel, Opava 2017, s. 29, 39, 216 [111MD-13]

Jiřina Křivancová: Měnová reforma na Plzeňsku. Dělnické povstání 1953, Historický obzor, 28 (2017), č. 7 – 8, s. 177 [131CD-63], s. 186 [111MD-4]

Československá zahraniční politika na sklonku  války 1945 (1. leden – 16. květen 1945), Praha 2015, s. 12, 42,  428 [111MD - 14]

Konference Státní suverenita – obsah, problémy, Slezský sborník 114 (2016), č. 2, s. 109 – 111 [141RD - 62]

Štefan Šutaj: Návrat maďarských vojnových zajatcov zo ZSSR a Československo. (Československý prístup k problamatike na mierovej konferencii v Pariži v roku 1946), Acta historica Universitatis Silesianae Opavinesis, 2017, sv. 10 s. 291 [131 CD - 68]

Dušan Janák: Sociální konflikty v textilním průmyslu v českých zemích v létě 1948, Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2017, sv 10, s. 308, 311 (2x), 313 [111MD - 1]

Těšínsko, roč. 60 (2017), č. 2, s. 139-141 [141RD-56]

Nina Pavelčíková – Petr Popelka: Životní prostředí na Ostravsku v letech 1948 – 1970 a tzv. socialistická industrializace, Slezský sborník, 115 (2017), č. 2, s. 116 [111MD-5, 24], s. 117 [111MD-24]

Slezský sborník, 115 (2017), č. 2, s. 145 [141RD-63]

Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2018, sv. 11, s. 134 – 135 [141RD-66]

Piotr Palys:  Kłodzkie w ekspertyzach dla warszawskiego Ministerstwa spraw zagranicznych z lat 1945 – 1947, Kladský  sborník, sv. 10, Trutnov 214, s. 112 [11MD-14 2x, 131CD-82]

Jaroslav Rokoský: Rudolf Beran a jeho doba. Vzestup a pád agrární strany, Praha 2011, s 799 [111MD-3], 858 [111MD-6], 877 [111MD-3,6]

Jaromíra Knapíková: Nd šálkem kávy. Příběhy opavských kaváren 1789-1989, Opava 2018, s. 193 [111MD-13]

Jaroslav Pánek –Oldřich Tůma a kol. Dějiny českých zemí, Praha 2018, s. 531 [111MD-4]

Tíž: A history of the Czech lands, Praha 2018, s. 572 [111MD-4]

Jiří Knapík – Martin Franc a kol.: Mezi pionýrským šátkem a mopedem.  Děti, mládež a socialismus v českých zemích 1948 – 1970, Praha 2018, s. 688 [111MD-7]

Těšínsko, roč. 61 (2018), č. 2, s. 198 [141RD-63]

Kladský sborník, sv. 9, Trutnov 2012, s. 296 – 297 [111MD-14]

Kladský sborník, sv. 9, Trutnov 2012, s. 287 [131 CD - 79]

Karel Jiřík a kol.: Dějiny Ostravy, Ostrava 1993, s. 480, s. 637 [282PV-8], s. 450, s. 637 [141RD-4], s. 467 (3x), 468 (3x), 469, 638, 660 [111-MD-4]

Jiří Siostrzonek: Opava a její řeka. Fotografie a pohlednice do roku 1945, Opava 2019, s. 269 [111MD-13].

Slezský sborník, 111 (2013), č. 1, s. 159 [111MD-22]

Těšínsko, roč. 60 (2017), č  2, s. 139 [141RD-56].

Vlastivědné listy, 2018, č. 1 – 2, s. 65 [111MD-28], s. 7 [111MD-27].

Mamula, Jakub: Od malých knížectví ke korunní zemi. Územně historický vývoj Slezska do roku 1742, Vlastivědné listy 2017, č. 1 – 2, s. 7 [111MD-22].

Gawrecká, Marie: Na periferii. Vývoj rakouského Slezska v letech 1742 – 1918, Vlastivědné listy 2017, č. 1 – 2, s. 10 [111MD-12].

Vlastivědné listy 2017, č. 1 – 2, s 56 [141RD-63].

Slezský sborník, roč. 113 (2015), č. 1, s. 200 [141RD-51].

Pavel Marek a kol.: Jan Šrámek a jeho doba, Brno 2011, s. 715  [111MD-6]

Dějepis pro  gymnázia a střední školy, sv. 4, Nejnovější dějiny, Praha 2005, s. 150 [111MD-6].

Martin Pelc – Kateřina Pelcová a kol.: Opavská nej, Opava 2019, s. 169 [111MD-13]

Slezský sborník, 116 (2018), č. 1, s. 123 – 124 [141RD-66], s. 125 [141RD-67], s. 128 [111MD-27]

Knapík, J.: Amatérské divadlo v Opavě 1945 – 1955, Slezský sborník, 117 (2019), č. 1 s. 90 [131CD-80]

Ondřej Kolář – Dušan Janák a kol.: Polská a německá menšina ve Slezsku a na severní Moravě, Opava 2019, s. 23, 67 [111MD - 12], s. 24, 69 [131CD - 97], s. 31,33, 34, 69 [111MD - 13]

Acta historica Universitatis silesianae Opaviensis, sv. 12, 2019 s. 159 – 160 [111 MD - 29]

Vladimíra Junková: Vladimír Junek, nežádoucí novinář (životopisná studie), Trutnov 2018, s. 24, 93 [133 CP-1]

Jakub Rákosník – Matěj Spurný – Jiří Štaif: Milníky moderních českých dějin. Krize konsenzu a legitimity v letech 1848 – 1989, Praha 2018, s. 366 [111 MD-12]

Michal Kurz: Klopotné znovuzrození bílého města. Nová identita poválečné Opavy a její odraz v materiální struktuře historického centra, slezský sborník, 113 (2015), č. 2, s. 342, 345 (2x) [111MD-13]

Olga Šrajerová: K problematice sliezskej identity (z prvých výsledkov sociologického výzkumu), Slezský sborník, 113 (2015), č. 2, s. 362 [111MD-12], s 363 [131CD-80], s. 365 [111MD-12]

Slezský sborník, 113 (2015), č. 2, s. 413-414 [111MD-24]

Slezský sborník, 113 (2015), č. 2, s. 427-428 [141RD-56]

Zdeněk Kravar: Literatura o Hlučínsku, Hlučínsko, 3 (2013), č. 2, s. 33 [111MD-16]

Jiří Jing – Jiří Newinař, Kdo jsou lidé na Hlučínsku, Hlučín 2016, s. 391 [111MD-16]

Ondřej Vašata: Slezsko v československo-polských vztazích 1945-1947, Kladský sborník, 11 (2016), s. 282 [111MD-16]

 

Zaznamenané zahraniční citace

Maďarsko:

Polsko:

Rusko:

Slovensko:

SRN:

USA:

sobotka.gif