Profil CZ

Jméno s tituly:

Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.

Pracoviště:

Ústav historických věd

Adresa:

Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Pozice:

Vedoucí ústavu, vědecko-pedagogický pracovník

E-mail:

jiri.knapik (at) fpf.slu.cz

Telefon:

+420 553 684 480

Konzultační hodiny:

-

Zaměření / Vyučovací profil:

české a obecné nejnovější dějiny

 

jiri_knapik_big.jpg

Publikační a citační přehled:

Publikované monografie: 9

Publikace ve vědeckých periodikách a sbornících: 44

Citace a ohlasy: 1009 (79 zahr.; 1 ISI Web)

Odborné texty v zahraničí: 5

 

BIBLIOGRAFIE 1997–2014

 

VĚDECKÉ MONOGRAFIE:

 1. 1. Kdo spoutal naši kulturu (Portrét stalinisty Gustava Bareše). Přerov Šárka 2000, 205 s.
 2. 2. Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948–1953 (Biografický slovník stranických a svazových funkcionářů, státní administrativy, divadelních a filmových pracovníků, redaktorů…). Praha Libri 2002, 278 s.
 3. 3. Únor a kultura (Sovětizace české kultury 1948–1950). Praha Libri 2004, 359 s.
 4. 4. Slezský studijní ústav v Opavě 1945–1958 (Proměny vědeckého pracoviště v regionu). Praha G+G 2004 (Práce z dějin vědy, sv. 15), 161 s.
 5. 5. V zajetí moci (Kulturní politika, její systém a aktéři 1948–1956). Praha Libri 2006, 400 s.
 6. 6. KNAPÍK, Jiří – FRANC, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967 (I.-II.) Praha Academia 2011 (Edice Šťastné zítřky, sv. 5), 1300 s. (mj. autorem 457 hesel, spoluautorem 42 hesel)
 7. 7. KNAPÍK, Jiří – KNAPÍKOVÁ, Jaromíra: „Slezský konzulát“ v Praze. Od Slezanu ke Slezskému kulturnímu ústavu 1906–1945. Opava 2010, 302 s. (vlastní podíl 65 %)
 8. 8. FRANC, Martin – KNAPÍK, Jiří: Volný čas v českých zemích 1957–1967. Praha Academia 2013 (Edice Šťastné zítřky, sv. 8), 572 s. (vlastní podíl 50 %)
 9. 9. KNAPÍK, Jiří a kol.: Děti, mládež a socialismus v Československu v 50. a 60. letech. Opava SU 2014, 208 s. (vlastní podíl 62 %)

 

Studie monografického rozsahu:

 1. Slezský ústav v Praze a vědecký výzkum Slezska v letech 1945–1950. In: Práce z dějin vědy 6 (Semináře a studie Výzkumného centra pro dějiny vědy z let 2002–2003), Praha 2003, s. 475–550.

 

Metodologické texty:

 1. Jak zpracovávat historii kulturní politiky 50. let? (Zamyšlení nad tématem a jeho metodologií). Kuděj, 2005 (roč. 7), č. 1–2, s. 180–187.
 2. FRANC, Martin – KNAPÍK, Jiří: Kulturní dění a životní styl jako cesta k poznání našich soudobých dějin. Marginalia Historica, 2012 (roč. 3), č. 2, s. 183–188.

 

Odborné studie:

 1. Akce „Dar UNRRA československým dětem“ na Opavsku (1945–1946). In: Celostátní studentská vědecká konference „HISTORIE 1996“, Hradec Králové 1997, s. 157–173. (Viz též Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy, 1997 (roč. 23), č. 1, s. 7–12.)
 2. Verše v nemilosti (Ke vzniku a souvislostem kritiky Jaroslava Seiferta v roce 1950). Soudobé dějiny, 1998 (roč. 5), č. 1, s. 25–46. (Dříve též in: Celostátní studentská vědecká konference „HISTORIE 1997“, Brno 1998, s. 231–253.)
 3. Činnost Okresní péče o mládež a podpůrné sociální akce dětem na Opavsku v letech 1945–1947. Slezský sborník, 1998 (roč. 96), č. 3, s. 202–217.
 4. Filmová aféra L. P. 1949. Iluminace, 2000 (roč. 12), č. 4 (40), s. 97–120.
 5. Trampoty „Císařova pekaře“ (Slavný film na pozadí ideologických sporů). Dějiny a současnost, 1998 (roč. 20), č. 6, s. 28–32.
 6. Kulturní politika KSČ v oblasti filmové tvorby v letech 1948–1952. Rkp. (magisterská diplomová práce), Opava 1998, (Uloženo na FPF Slezské univerzity a v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR), 87 s.
 7. Konce Kritického měsíčníku. Alternativa, 1999 (roč. 5), č. 1–2, s. 97–98.
 8. K počátkům „tání“ v české kultuře 1951–1952. Česká literatura, 2000 (roč. 48), č. 2, s. 176–191. (též In: „Zlatá šedesátá“ – Česká literatura a společnost v letech tání, klokotání a… zklamání, Praha 2000, s. 42–55.)
 9. Daleko od Moskvy (K pozici Arnošta Kolmana v kulturní politice a v aparátu KSČ 1945–1948). In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 4, Opava 1999, s. 113–126.
 10. Problémy tzv. kulturní fronty 1948–1952 (Příspěvek ke studiu levicového radikalismu). In: Návraty k velkým (Sborník referátů z literární konference 42. Bezručovy Opavy 14. - 15.9.1999), Praha – Opava 2000, s. 33–41.
 11. JIRÁSEK, Zdeněk – KNAPÍK, Jiří: Ke zpracování dějin Moravy pro období po r. 1945. In: Dějiny Moravy a Matice moravská. Problémy a perspektivy, Brno 2000, s. 233–250.
 12. „Musím ustavičně zápasit o vaši důvěru.“ (Dopis E. F. Buriana Gustavu Barešovi z října 1947). Divadelní revue, 2000 (roč. 11), č. 1, s. 71–74.
 13. KNAPÍK, Jiří – ŠORMOVÁ, Eva: „Tato publikace je jedním slovem škodlivá.“ (Dopis Jaroslava Pokorného předsednictvu Národní ediční rady české a Lektorské radě ÚV KSČ z března 1950). Divadelní revue, 2000 (roč. 11), č. 3, s. 88–91.
 14. Dělníci proti Dvaasedmdesátce. (Osudy filmového zpracování hry Františka Langera). In: František Langer na prahu nového tisíciletí, Praha 2000, s. 153–162.
 15. „Das Publikum muß ausgewechselt werden“. Struktur und Wandel der tschechischen Kulturpolitik 1948–1953. Bohemia (Zeitschrift für Geschichte und Kultur der bömischen Länder), 2002 (roč. 43), č. 2, s. 321–349.
 16. Oni a Masaryk (Téma T. G. Masaryka v interpretačních proměnách KSČ 1945–1955). In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 6, Opava 2003, s. 363–385.
 17. Hledání socialistického hrdiny ve filmu počátkem 50. let. In: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 7, Opava 2007, s. 475–480.
 18. Arbeiter versus Künstler (Gewerkschaft und neue Elemente in der tschechoslovakischen Kulturpolitik im Jahre 1948). In: Sozialgeschichtliche Kommunismusforschung (Tschechoslowakei, Polen, Ungarn und DDR 1948–1968), München 2005, s. 243–262.
 19. Dělnický soud nad Františkem Čápem. Iluminace, 2002 (roč. 14), č. 3 (47), s. 63–81.
 20. Akční výbory a kultura na prahu nové doby. Soudobé dějiny, 2002 (roč. 9), č. 3–4, s. 455–475.
 21. Důsledky zatčení Rudolfa Slánského v kulturní politice. In: Politické procesy v Československu po roce 1945 a „případ Slánský“, Brno 2005, s. 341–345.
 22. Dvě strany téže mince („Radikálové“ a „umírnění“ v kulturní politice po únoru 1948. In: Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu II, Praha 2004, s. 156–171 a 332–334.
 23. KNAPÍKOVÁ, Jaromíra – KNAPÍK, Jiří: „Splaťme dluh Vincenci Praskovi!“ (Tzv. Praskova akce Slezského studijního ústavu v Opavě 1949–1953). Slezský sborník, 2004 (roč. 102), č. 4, s. 241–263.
 24. Od korektury k ideologické normě (Ze zákulisí vzniku „Třiceti let bojů“ Ladislava Štolla). Soudobé dějiny, 2005 (roč. 12), č. 1, s. 62–84.
 25. Der Versuch, eine Quarantäne zu errichten. Zu den Beschränkungen und der Kontrolle kutureller Kontakte der Tschechoslowakei zum westlichen Ausland 1948–1956. In: Kultur als Vehikel und als Opponent politischer Absichten, Essen 2010, s. 95–105. (též In: Kultura jako nositel a oponent politických záměrů, Ústí nad Labem 2009, s. 291–300.
 26. „Do půl roku budeme míti úplně jinou literaturu“ (Iluze vedení kulturní politiky a realita literárního dění let 1948–1949). Acta historica USO, 2009 (roč. 2), č. 2, s. 117–124.
 27. Měnová reforma z roku 1953 a česká divadla (Neznámý dokument Státního výboru pro věci umění). Divadelní revue, 2006 (roč. 17), č. 3, s. 88–101.
 28. Kultureller Aufbau auf dem Land (1948–1950). In: Zukunftvorstellungen und staatliche Planung im Socialismus: Die Tschechoslovakei im ostmitteleuropäischen Kontext 1945–1989, München 2010, s. 205–218.
 29. KNAPÍK, Jiří – JIRÁSEK, Zdeněk: Nechtěné Slezsko. Reflexe českého „slezanství“ v poválečném Československu (1945– 1969). Soudobé dějiny, roč. 17, č. 3 (2010), s. 421–440.
 30. KNAPÍK, Jiří – KNAPÍKOVÁ, Jaromíra: Od Slezanu k Národní jednotě slezské v Praze (Formování intervenčního programu spolku v letech 1906–1918). Slezský sborník, 2007 (roč. 105), č. 4, s. 241–274.
 31. Zapomenutá národní jednota (Slezský kulturní ústav v Praze 1939–1945). Acta historica USO, 2008 (roč. 1), č. 1, s. 253–264.
 32. Slezský kulturní ústav v Praze 1939–1948 (Na dosah myšlence slezského „vyslanectví“ v Praze). Rkp., Opava 2007, 55 s.
 33. KNAPÍK, Jiří – ŠVECOVÁ, Markéta: Odbor Národní jednoty slezské v Mýtě-Kařízku (1924–1930). In: Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, sv. 20, Rokycany 2008, s. 56–69.
 34. KNAPÍK, Jiří – KNAPÍKOVÁ, Jaromíra: Schlesien - eine Herausforderung für die tschechische Historiografie nach 1989. Bohemia (Zeitschrift für Geschichte und Kultur der bömischen Länder), 2006/07 (roč. 47), č. 2, s. 403–411.
 35. Šedesát let od literárního „atentátu“ na Vítězslava Nezvala (Zpráva „Výsledek šetření ve věci protistranického pamfletu“ z června 1949). Acta historica USO, 2009 (roč. 2), č. 2, s. 231–254.
 36. Sekretariát české samosprávy ve Slezsku v letech 1908–1918. Slezský sborník, 2009 (roč. 107), č. 4, s. 256–276.
 37. „Duch Ženevy“ a filatelie v Československu. Mezinárodní výstava poštovních známek PRAGA 1955. Kuděj, 2009 (roč. 11), č. 2, s. 4–29.
 38. KNAPÍK, Jiří – ŠOPÁK, Pavel: „Procházel místnostmi, ze sešitu četl a rukama ukazoval…“ Státní hrady a zámky v letech 1948–1960: mezi vědou a dovolenou. Acta historica USO, 2010 (roč. 3), č. 3, s. 197–209. (zkráceně in: Věda a technika v Československu v letech 1945–1960. Praha 2010, s. 89–96.)
 39. Projekt Grantové agentury ČR. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Acta historica USO, 2010 (roč. 3), č. 3, s. 213–232.
 40. FRANC, Martin – KNAPÍK, Jiří: „Na člověka najíždíme další čtvrtletí“ aneb Volný čas v českých zemích v letech 1948–1956. Soudobé dějiny, roč. 17, č. 4 (2010), s. 613–640.
 41. Proměny českého modelářství v letech 1957–1967. In: Lorencová, Ivana – Novotný, Michal (eds.), Věda a technika v Československu v 60. letech 20. století, Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 25, Národní technické muzeum, Praha 2011, s. 135–140.
 42. FRANC, Martin – KNAPÍK Jiří: Volný čas 1957–1967: dobové diskuse a vymezení. Dějiny – teorie – kritika, 2012, č. 1, s. 33–68.
 43. Filumenie jako příklad socialistického sběratelství v 50. a 60. letech 20. století. Acta historica USO, 2011 (roč. 4), č. 4, s. 231–242.
 44. Česká kultura a kinematografie (1948–1960). Rkp. 2012–2014, 35 str. (Vyjde v nakl. Berghahn Books, New York v r. 2015)
 45. Školní družiny a kluby v 50. a 60. letech jako součást socialistické mimoškolní výchovy. Kuděj, 2013 (roč. 14), č. 1, s. 5–25.
 46. Socialistické školství a tzv. mimoškolní výchova v Československu v 50. a 60. letech. Acta historica Neosoliensia, Banská Bystrica 2013, sv. 16, s. 88–106.
 47. The Cultural Exchange Processes in Czechoslovakia After 1945. In: Processes of Cultural Exchange in Central Europe in 1800–2000, Opava 2014, s. 129–147.

 

Podíl na knižních publikacích:

 1. VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla a kol.: Biografický slovník českých zemí 2 (B-Bař). Praha 2005; heslo Gustav BAREŠ (s. 216–217).
 2. MYŠKA, Milan a kol.: Biografický slovník Slezska a severní Moravy - nová řada, sv. 11 (23), Ostrava 2008; hesla Josef Budník (s. 20-21) a Ladislav Vašek (s. 130-131).
 3. MYŠKA, Milan a kol.: Biografický slovník Slezska a severní Moravy - nová řada, sv. 12 (24), Ostrava 2009; hesla Antonín Břeský (s. 19-20), Oldřich Zíka (s. 69-70), Jaroslav Volenec (s P. Šopákem; s. 64-65).

 

Populárně-vědné studie:

 1. KSČ, kultura a únor 1948. Proglas, 1998 (roč. 9), č. 2, s. 41–44.
 2. Film a ideologie. Proglas, 1998 (roč. 9), č. 7, s. 30–34.
 3. K historii rodu Klauswitzů na Opavsku v 17. století. Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy, 1999 (roč. 25), č. 1–2, s. 21–23.
 4. KNAPÍK, Jiří – KNAPÍKOVÁ, Jaromíra: Bohumil Sobotík (1905–1966): historik, organizátor a slezský patriot. Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy, 2005 (roč. 31), č. 1, s. 25–28.
 5. Spartakiáda a rok 1953. Lidové noviny 2.7.2005, roč. 18, č. 155, s. 10.
 6. Karel Engliš – nedoceněný organizátor života ve Slezsku. Region Opavsko 5. 8. 2008, roč. 2, č. 31, s. 8.
 7. KNAPÍK, Jiří – KNAPÍKOVÁ, Jaromíra: Bohumil Sobotík - iniciátor vědeckého dění v Opavě. Region Opavsko 14. 10. 2008, roč. 2, č. 41, s. 12.
 8. Rodák z Litultovic a „slezský konzul Tomáš Stypa. Region Opavsko 9. 6. 2009, roč. 3, s. 9.
 9. „Slezský táta“ Jan Hejret. Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy, 2009 (roč. 35), č. 2, s. 32–33.
 10. Latina na římských mincích. In: K. Vymětalová (ed.): Vivat latina reserata! Seminář k dějinám latinského jazyka a moderním způsobům výuky. Opava 2014, s. 42–47.

 

Ediční práce:

 1. KNAPÍK, Jiří (ed.): Peněžní reformy a zvraty na území České republiky (po r. 1918), Opava 2005, 125 s.
 2. KNAPÍK, Jiří – MÜLLER, Karel (eds.): Opava (Sborník k dějinám města 6), Opava 2008, 72 s.
 3. KNAPÍK, Jiří (ed.): Jan Štern: Setkání s Halasem. Acta historica USO, 2009 (roč. 2), č. 2, s. 271–276.
 4. KNAPÍK, Jiří – MÜLLER, Karel (eds.): Opava (Sborník k dějinám města 7), Opava 2010.
 5. VYMĚTALOVÁ, Karla – KNAPÍK, Jiří (eds.): Processes of Cultural  Exchange in Central Europe in 1800–2000, Opava 2014, 305 s.

 

Učební texty pro vysoké školy aj.:

 1. Historie - Muzeologie (Studijní pomůcka pro studenty bakalářského studia) I. (část historie). Opava SU 2007, 271 s. (vlastní podíl 21 stran; s. 6, 180-197 a 223-225)
 2. KNAPÍK, Jiří – OLŠOVSKÝ, Jaromír – ŠOPÁK, Pavel – VÁHALA, David: Vademecum muzeologie. Opava 2012, 163 s. (vlastní podíl 8 stran; s. 1-8)
 3. KNAPÍK, Jiří – FRANC, Martin – MARUŠIAK, Juraj: Kulturní dění a životní styl v Československu v 50. a 60. letech 20. století. / Posterová prezentace a sylabus pro gymnázia ČR; dostupné z: http:// popularizacevedy.slu.cz /index.php/prednaskove-cykly
 4. KNAPÍK, Jiří – FRANC, Martin – ČORNEJOVÁ, Alžběta – SCHINDLER-WISTEN, Petra: Volný čas v Československu v 50. a 60. letech 20. století. / Posterová prezentace a sylabus pro gymnázia ČR; dostupné z: http:// popularizacevedy.slu.cz /index.php/prednaskove-cykly
 5. KNAPÍK, Jiří a kol.: Popularizace vědy a výzkumu na Ústavu historických věd. Výsledky a zkušenosti. Opava 2014, 92 s.

 

 

VĚDECKÉ KONFERENCE, WORKSHOPY:

 • Mezinárodní vědecká konference „Zlatá šedesátá“ (Česká literatura, kultura a společnost v letech tání, klokotání a… zklamání“). Pořádal Ústav pro českou literaturu AV ČR 16. – 18. 6. 1999 v Praze. (20.)
 • Literárněvědná konference Návraty k velkým. Pořádáno v rámci 42. Bezručovy Opavy 14. – 15. 9. 1999 v Opavě. (22.)
 • Vědecká konference Dějiny Moravy a Matice moravská. Problémy a perspektivy. Pořádala Matice moravská 24. – 25. 11. 1999 v Brně (23.)
 • Konference Odbory v české společnosti. Pořádala ČMKOS 26. 4. 2000 v Praze (diskusní příspěvek Projekt „Kultura po r. 1945 a odbory“).
 • Konference František Langer na zlomu století. Pořádal Nadační fond Františka Langera a Památník národního písemnictví v Praze 12. 5. 2000 v Praze. (26.)
 • Mezinárodní vědecká konference Sozialistische Helden. Eine Kulturgeschichte von Propagandafiguren in Osteuropa und der DDR. Pořádali „Historisches Institut der Friedrich-Schiller – Universität Jena“ ve spolupráci s „Polnischen Institut Leipzig“ a „Bundeszentrale für politische Bildung Bonn“ 13. – 16. 9. 2001 v Krakově. (29.)
 • Mezinárodní vědecká konference Sozialgeschichtliche Kommunismusforschung. Výroční konference Collegia Carolina v Mnichově konaná 21. – 24. 11. 2002 v Bad Wiessee. (30.)
 • Mezinárodní historická konference Politické procesy 50. let a Případ Slánský. Pořádali Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Vězeňská služba ČR, Institut für Zeitgeschichte München – Berlin, Bundeszentrale für politische Bildung Bonn, Columbia univerzity New York a H. Paumgarten 14. – 16. 4. 2003 v Praze. (33.)
 • Mezinárodní historická konference Kultur als Vehikel und als Opponent politischer Absichten – Teil II: 1938/45 bis zur Gegenwart. Pořádala Německo-česká a Německo-slovenská komise historiků 17. – 20. 3. 2005 v Hamburku. (37.)
 • Konference Literární život v neuralgických obdobích českých dějin 19. a 20. století. Pořádal Ústav pro českou literaturu AV ČR 13. – 14. 10. 2005 (38.)
 • Pracovní zasedání Periodizace dějin Slezska. Pořádal Ústav historie a muzeologie FPF SU, Opava 11. – 12. 12. 2007. Ref.: Reflexe českého „slezanství“ v komunistickém Československu (do roku 1967).
 • Mezinárodní vědecká konference Zukunftvorstellungen und staatliche Planung im Socialismus: Die Tschechoslovakei im ostmitteleuropäischen Kontext 1945–1989. Výroční konference Collegia Carolina v Mnichově konaná 22. – 25. 11. 2007 v Bad Wiessee. Ref.: Kultureler Aufbau aug dem Land (1948–1950). (40.)
 • Konference Kommunistische Eliten in der Tschechoslowakei 1945–1989 (Forschungstand, Forschungsfragen, Perspektiven). Pořádalo Collegium Carolinum v Praze 15. 9. 2009. (Ref.: Projekt GA ČR „Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích“ a možný přínos k výzkumu elit; s M. Francem)
 • Věda a technika v českých zemích 1945–1960. Pořádalo Národní technické muzeum 20. – 22. 10. 2009 v Praze. (50.)
 • Věda a technika v českých zemích v 60. letech 20. století. Pořádalo Národní technické muzeum 7. – 8. 12. 2010 v Praze. (53.)
 • Už jsme vším (Československá společnost a socialismus 1945–1970). Pořádala PdF Univerzity Karlovy 24. – 25. 5. 2012 v Praze. (12.)
 • Workshop Děti, mládež a socialismus. Pořádal ÚHV FPF SU 15. 10. 2013 v Opavě. (Ref.: Socialistické školství a tzv. mimoškolní výchova); pořadatel.
 • Vivat latina reserata! Seminář k dějinám latinského jazyka a moderním způsobům výuky. Pořádal ÚHV FPF SU 31. 1. – 1. 2. 2014 v Opavě.
 • Mezinárodní workshop Vysokoškolský student jako potencionální pracovník ve vědě a výzkumu. Pořádal ÚHV FPF SU 25.–26. 2. 2014 v Opavě. (Ref.: Historik a pamětníci).
 • Mezinárodní vědecké kolokvium Procesy kulturní výměny 1800–2000. Pořádal ÚHV FPF SU 22.–23. 5. 2014 v Opavě. (59.)
 • Mezinárodní vědecká konference „Historizace střední Evropy“. Pořádal ÚHV FPF SU 16. 10. 2014 v Opavě. (Ref. Spory o podobu české kultury po roce 1948); ved. I. sekce „Kultura a identita“
 • Workshop Děti, mládež a moderní média. Pořádal ÚHV FPF SU 12. 11. 2014 v Opavě. (Ref.: Děti a mládež v komunistickém Československu – bílé místo české historiografie); pořadatel.

 

 

ZJIŠTĚNÉ CITACE PUBLIKOVANÝCH PRACÍ:

 

 1. KUSÁK, Alexej: Kultura a politika v Československu 1945–1956. Praha 1998, s. 631. (1., 14.)
 2. JANÁK, Dušan: Výzkum poválečného vývoje českého Slezska po roce 1989. In: Slezsko v dějinách českého státu, Opava 1998, s. 343. (13.)
 3. JIRÁSEK, Zdeněk: Opava po roce 1945. In: Acta historica et museologica USO 4, Opava 1999, s. 108. (13., 15.)
 4. EISMANN, Šimon: Film a kulturní politika 1945–1952. Rkp., Praha 1999, (Uloženo v Národním filmovém archivu v Praze a na FAMU), 177 s. (1., 14., 17., 18.; celkem 17 citací)
 5. KLIMEŠ, Ivan: Marijka nevěrnice (1934). Pokus o nezávislý film. In: Obrazy času. Český a rakouský film 30. let / Bilder der Zeit. Tschechischer und österreichischer Film der 30er Jahre. Národní filmový archiv – Österreichisches Südosteuropa – Institut (pobočka Brno), Praha – Brno 2003, s. 172. (18.)
 6. KLIMEŠ, Ivan: Za vizí centrálního řízení filmové tvorby (Úvod k edici). Iluminace, 2000 (roč. 12), č. 4 (40), s. 137 a 165. (2., 16.)
 7. JIRÁSEK, Zdeněk: Opava a Opavané po druhé světové válce. In: Opava (Sborník k dějinám města 2), Opava 2000, s. 96. (13., 15.)
 8. FRIEDL, Jiří: „Španěláci“ z tábora Gurz (Ke vstupu československých interbrigadistů do naší armády ve Francii 1939–1940). Historie a vojenství, 2000 (roč. 59), č. 4, s. 826. (2.)
 9. KLIMEŠ, Ivan: Centrum a periferie. In: „Zlatá šedesátá“ – Česká literatura a společnost v letech tání, klokotání a… zklamání, Praha 2000, s. 251. (18.)
 10. FRIEDL, Jiří: Příběh generála Lukase. Přerov 2002, s. 74. (2.)
 11. DOKOUPIL, Blahoslav a kol.: Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945–2000, Brno 2002, s. 92–93 a 260. (14., 19.)
 12. GAWRECKI, Dan – VOJTAL, Petr – JANÁK, Vratislav: Deset let Ústavu historie a muzeologie. In: Acta historica et museologica USO 5, Opava 2000, s. 20. (1., 21.)
 13. Český hraný film III (1945–1960). Praha 2001, s. 47, 78, 209, 401 a 477. (16., 17., 26.)
 14. MARKVART, Ivo: „Skončím jako Jan Masaryk“ (Uplyne 50 let od tragické smrti Konstantina Biebla). Host, 2001, č. 9. (www.hostbrno.cz) (1.)
 15. BRENNER, Christiane – HEUMOS, Peter: Eine Heldentypologie der Tschechslowakei (Zur Einführung). In: Sozialistische Helden (Eine Kulturgeschichte von Propagandafiguren in Osteuropa und der DDR), Berlin 2002, s. 296. (18.)
 16. HRUBÝ, Karel: Kultura ve službě politiky (Sahají kořeny „pražského jara“ do počátků padesátých let?). Soudobé dějiny, 2002 (roč. 9), č. 3–4, s. 583–585 a 592. (1., 14.)
 17. BARTOŠOVÁ, Jana: Vladimír Slavínský, profil českého filmového režiséra. Rkp., Olomouc 2003 (Uloženo v Archivu Palackého univerzity), 100 s. (16.)
 18. GAWRECKI, Dan a kol.: Dějiny Českého Slezska 1740–2000 II. Opava 2003, s. 443, 466, 498, 519 a 527. (1., 10., 13., 15., 23.)
 19. MOUCHA, Josef: Jan Lukas. Praha 2003, s. 137. (2.)
 20. ŠVECOVÁ, Markéta: UNRRA na Opavsku. In: Opava (Sborník k dějinám města 3), Opava 2003, s. 105. (13.)
 21. BAUER, Michal: Ideologie a paměť (Literatura a instituce na přelomu 40. a 50. let 20. století). Jinočany 2003, s. 242. (2.)
 22. KLIMEŠ, Ivan: Stav čs. kinematografie po únoru 1948. Iluminace, 2003 (roč. 15), č. 3 (51), s. 97. (2.)
 23. MATYS, Rudolf: V umění volnost (Kapitoly z dějin Umělecké besedy). Praha 2003, s. 336. (1.)
 24. GROMAN, Martin: Stanislav Budín – komunista bez legitimace. Soudobé dějiny, 2004 (roč. 11), č. 3, s. 10, 37 a 39. (2., 3.)
 25. KŘESŤAN, Jiří: Hledání klíčů k době „podivného míru“. Soudobé dějiny, 2004 (roč. 11), č. 3, s. 150. (1., 3.)
 26. KAVKA, František – ZILYNSKÁ, Blanka (edd.): Jak a proč vznikla Vysoká škola politických a hospodářských věd v Praze (VŠPHV) a co bylo důvodem jejího zániku? In: Acta universitatis Carolinae – Historica universitatis Carolinae Pragensis, tom. XLII, fasc. 1–2, Praha 2003, s. 155. (2.)
 27. VELÍŠEK, Michael: Sociálně podpůrné akce na Opavsku v letech 1945–1953. In: Opava (Sborník k dějinám města 4), Opava 2004, s. 71, 76–77. (13., 15.)
 28. MERVART, Jan: Rozvoj proreformních aktivit českých intelektuálů v oblasti literatury a filozofie (od liblické konference 1963 ke IV. sjezdu spisovatelů 1967). Rkp. rigorózní práce, Hradec Králové PdF UHK 2004, s. 17 a 160. (2., 20.)
 29. VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla a kol.: Biografický slovník českých zemí 2 (B-Bař). Praha 2005; heslo Marcelly HUSOVÉ „Jiří Balda“ (s. 196–197). (2.)
 30. MERVART, Jan: Počátky reformního procesu v československé kulturní sféře – rok 1963. In: Východočeské listy historické, s. 21–22, Hradec Králové 2003–2004, s. 212. (20.)
 31. JANÁČEK, Pavel: Literární brak (Operace vyloučení, operace nahrazení, 1938–1951). Brno 2004, s. 194. (2., 3.)
 32. ČORNEJ, Petr: Husitská trilogie a její dobový ohlas. In: Film a dějiny, Praha 2004, s. 84–86 a 359–360. (2., 15., 18.)
 33. KOPAL, Petr: Karel IV. poražen husity? (Filmové obrazy panovníka). In: Film a dějiny, Praha 2004, s. 124 a 372. (17.)
 34. KOLDINSKÁ, Marie: Rudolfínská doba v českém historickém filmu. In: Film a dějiny, Praha 2004, s. 170–171 a 378. (17.)
 35. FRANC, Martin: Jakou kulturou se zabývá kulturní politika aneb Několik poznámek k příspěvku J. Knapíka. Kuděj, 2005 (roč. 7), č. 1–2, s. 187–189. (11.)
 36. FRANC, Martin: Kulturní dějiny, nejnovější dějiny a koncept soudobých dějin. Kuděj, 2005 (roč. 7), č. 1–2, s. 174 a 176. (11.)
 37. ŠOPÁK, Pavel: Koliba. Opava 2004, s. 11, 402. (10.)
 38. KLIMEŠ, Ivan: Filmaři a komunistická moc v Československu (Vzrušený rok 1959). Iluminace, 2004 (roč. 16), č. 4 (56), s. 132, 135. (3.)
 39. ARBURG, Adrian von: Zwischen Vertreibung und Integration (Tschechische deutschenpolitik 1947–1953). Rkp. dizertační práce (Uloženo na Fakultě sociálních věd - IMS Univerzity Karlovy), Opava 2005, s. 588. (3.)
 40. CATALANO, Alessando: Sole rosso su Praga. La letteratura ceca tra socialismo e underground (1945–1959). Roma Bulzoni 2004, s. 50, 51, 58, 66, 68, 70, 71, 77, 81, 84, 85, 132, 133, 145. (1., 14., 16., 25., 26., 31.; celkem 14 citací)
 41. DOUŠA, Pavel: Organizace českého muzejnictví 1945–1989 (Systém řízení muzeí v zajetí politické ideologie). Rkp. dizertační práce (Uloženo v knihovně historie FPF SU v Opavě), Opava 2005, s. 12, 27, 62. (3.)
 42. KŘESŤAN, Jiří: „Poslední husita“ odchází (Zdeněk Nejedlý v osidlech kulturní politiky KSČ po roce 1945). Soudobé dějiny, 2005 (roč. 12), č. 1, s. 20, 21, 23, 27, 28, 29. (1., 3., 14., 19.)
 43. ŠÁMAL, Petr: „Česká otázka“ ve světle stalinismu (Karel Kosík a koncept levicového radikalismu). Soudobé dějiny, 2005 (roč. 12), č. 1, s. 45, 47, 48. (3.)
 44. BERAN, Jiří: Vytváření členské základny ČSAV v roce 1952. Soudobé dějiny, 2005 (roč. 12), č. 1, s. 117. (3., 34.)
 45. JIRÁSEK, Zdeněk – MAŁKIEWICZ, Andrzej: Polska i Czechosłowacja w dobie stalinizmu (1948–1956). Studium porównawcze. Warszawa 2005, s. 76, 137, 171, 314, 315, 333, 344, 397. (1., 3., 10., 14., 16., 17., 19.)
 46. ŠÁMAL, Petr: Beletrie, ženský komunistický tisk a problémy kontinuity (Na příkladu Rozsevačky). In: Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století, Praha 2005, s. 165, 167, 168. (3.)
 47. ŠÁMAL, Petr: Kapitoly z budovatelské literární kultury. Rkp. dizertační práce, Praha 2005 (Uloženo na Katedře české literatury a literární vědy FF UK). (32.)
 48. VORÁČ, Jiří: Český film v exilu (Kapitoly z dějin po roce 1968). Brno 2004, s. 25. (31.)
 49. MALÁ, Alena (ed.): Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002 (IX.) Ostrava 2002, s. 44, 120, 122, 147, 296 (hesla: Molík, Mukařovský, Müller, Muzika, Jar. Neumann). (2.)
 50. MALÁ, Alena (ed.): Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002 (X.) Ostrava 2002, s. 41, 60, 95, 111, 117, 236 (hesla: J. Novák, V. V. Novák, J. Novotný, V. Novotný, O. Nový, Otčenášek). (2.)
 51. MALÁ, Alena (ed.): Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2003 (XI.) Ostrava 2003, s. 96, 132 (2x), 282, 290, 300, 331 (hesla: Pelc, Pešková, Peťas, Podzemný, Poche, Pokorný, Polášek). (2.)
 52. MALÁ, Alena (ed.): Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2003 (XII.) Ostrava 2003, s. 48, 52, 120, 138, 168 (hesla: Poš, Pošmourný, Procházková, Prošek, Přibyl). (2.)
 53. MALÁ, Alena (ed.): Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2005 (XIV.) Ostrava 2005, s. 61, 100, 152, 176, 238, 302, 307, 320 (hesla: Schoř, Silovský, Skokánek, Sládek, Smetana, Sopr, Souček, Soukup). (2.)
 54. MALÁ, Alena (ed.): Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2005 (XV.) Ostrava 2005, s. 51, 128, 145, 154, 189, 242, 289 (hesla: Starý, Stráník, Stretti, Strnadel, Sudek, Svetlík, Svolinský). (2.)
 55. BAUER, Michal: Tíseň tmy aneb halasovské interpretace po roce 1948. Praha 2005, s. 47, 69, 73, 76, 79 (2x), 106, 120, 210, 211. (2., 3., 36.)
 56. VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla a kol.: Biografický slovník českých zemí 4 (Bene-Bez). Praha 2006; heslo Jany NEKVASILOVÉ-KLEINOVÉ „Adolf Benš“ (s. 410–411). (2.)
 57. KNAPÍKOVÁ, Jaromíra: Slezské vyslanectví v Praze aneb 100 let od založení spolku Slezan. Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy, 2006 (roč. 32), č. 1, s. 18–21. (4., 10.)
 58. STEINMETZ, Karel – BOŽENEK, Karel – MAZUREK, Jan: Ivo Stolařík (Osobnost hudebního Ostravska). Ostrava 2006, s. 7. (4.)
 59. KŘESŤAN, Jiří: V bludišti chyb, omylů, tragédií – a nadějí. Soudobé dějiny, 2006 (roč. 13), č. 1–2, s. 145. (3.)
 60. BOUČEK, Jaroslav: 27.6.1950 Poprava Záviše Kalandry (Česká kulturní avantgarda a KSČ). Praha 2006, s. 161. (1., 3.)
 61. FORMÁNKOVÁ, Pavlína: Propaganda pro nejmenší (Dětská literatura ve službách komunistických idejí). Dějiny a současnost, 2007 (roč. 29), č. 1, s. 17–20; též in: Totalitarismus II – Zkušenost střední a východní Evropy, Plzeň 2006, s. 43-49. (3.)
 62. MÜLLER, Karel a kol.: Opava (Historie, Kultura, Lidé). Praha 2006, s. 529, 535. (4., 13., 15.)
 63. KOCIAN, Jiří: Komunistické Československo po roce 1948. In: Česko-slovenská historická ročenka, Brno 2005, s. 147. (3.)
 64. JANÁK, Dušan: Śląska tożsamość jako zjawisko polityczne po r. 1945. In: Śląsk Opolski i Opawski w Unii Europejskej, Opole 2006, s. 36–37. (4.)
 65. MALÁ, Alena (ed.): Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2005 (XVI.) Ostrava 2006, s. 104, 124, 126, 282, 310 (hesla: Šíf, Šimáček, Šimák, Šolta, Španiel). (2.)
 66. MALÁ, Alena (ed.): Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2005 (XVII.) Ostrava 2006, s. 31, 33, 79, 133, 172, 196, 270 (hesla: Štefunko, Štěch, Štika, Šturskvá, Šváb, Švec, Tenzer). (2.)
 67. KREJČÍ, Marek: Kontinuita či diskontinuita? Kulturní politika první, druhé, třetí a čtvrté republiky. In: České, slovenské a československé dějiny 20. století (Moderní přístupy k soudobým československým dějinám), Hradec Králové 2006, s. 79 a 85. (11.)
 68. VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla a kol.: Biografický slovník českých zemí 6 (Boh-Bož). Praha 2007; heslo Martina KUČERY a Romana VONDRY „Vlastimil Borek“ (s. 58); heslo Romana VONDRY „Vlast. Borský“ (s. 71); heslo Vladislavy VALCHÁŘOVÉ „Vladimír Bouček“ (s. 94). (2.)
 69. KAŠPAR, Lukáš: Český hraný film a filmaři za protektorátu. Propaganda - Kolaborace - Rezistence. Praha 2007, s. 426. (31.)
 70. VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla a kol.: Biografický slovník českých zemí 7 (Bra-Brum). Praha 2007; heslo Romana VONDRY „Karel Bradáč“ (s. 117); heslo Pavla SCHEUFLERA a Pavla MATELY „Jindřich Brok“ (s. 191); hesla Marie MAKARIUSOVÉ „A. M. Brousil; J. Brož“ (s. 203, 207). (2.)
 71. GAWRECKI, Dan: Józef Chlebowczyk a česká historiografie. In: Józef Chlebowczyk - badacz procesów narodotwórczych w Europie XIX i XX wieku, Katowice 2007, s. 75, 77, 78. (4.)
 72. ŠÁMAL, Petr: Pro dobro českého čtenáře (Cenzurní praktiky v literární kultuře padesátých let 20. století). Dějiny a současnost, 2007 (roč. 29), č. 6, s. 26–27. (5.)
 73. JANOUŠEK, Pavel a kol.: Dějiny české literatury 1945–1989. (I. 1945–1948). Praha 2007, s. 370. (1.)
 74. KALINOVÁ, Lenka: Společenské proměny v čase socialistického experimentu (K sociálním dějinám v letech 1945–1969). Praha 2007, s. 132. (3.)
 75. SVATOS, Thomas D.: Sovietizing Czechoslovak Music: The „Hatchet-Man“ Miroslav Barvík and his Speech „The Composers Go with the People“. Music and Politics, 2010 (roč. 4), č. 1. ISSN 1938-7657 (www.music.ucsb.edu/projects/musicandpolitics/archive) (2., 3., 5; celkem 11 citací)
 76. ŠOPÁK, Pavel (ed.): Leopold Peřich. Texty. Opava 2007, s. 32, 43. (4.; celkem 3 citace)
 77. LOEWENSTEIN, Bedřich: Jan Patočka - Erinnerungen und kritische Annäherungen. Bohemia (Zeitschrift für Geschichte und Kultur der bömischen Länder), 2006/07 (roč. 47), č. 2, s. 271. (5.)
 78. HOLOMEK, Ondřej: Rozhlasový odbor ministerstva informací 1945–1953. Rkp. mgr. a rig. práce 2007-08 (Uloženo na Fakultě humanitních studií UK). (1., 2., 3., 5.; celkem 39 citací)
 79. cs.wikipedia.org (heslo „Gustav Bareš“) (1., 5., 14.)
 80. KREJČÍ, Marek: Dědicové národních tradic? Poznámky k reinterpretacím uměleckých tradic v padesátých letech. In: České, slovenské a československé dějiny 20. století II, Hradec Králové 2007, s. 111. (5.)
 81. ŠOPÁK, Pavel: Opavská léta Karla Černohorského. Časopis Moravského muzea - ř. společenské vědy, 2006 (roč. 91), s. 163. (4., 10.; celkem 6 citací)
 82. KNAPÍKOVÁ, Jaromíra: Matice opavská (Spolek, osobnosti a národní snahy ve Slezsku 1877–1948). Opava 2007, s. 28, 59, 143, 175, 181, 184, 198. (4., 10., 35., 42., 43., 51.; celkem 9 citací)
 83. VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla a kol.: Biografický slovník českých zemí 8 (Brun-By). Praha 2007; heslo Martina KUČERY „B. Březovský“ (s. 263); heslo Alice DUBSKÉ „J. Burda“ (s. 326); heslo Radmily HRDINOVÉ „E. F. Burian“ (s. 341); heslo Jiřího NOVOTNÉHO a Jiřího ŠOUŠI „M. Burian“ (s. 345). (2.; celkem 4 citace)
 84. ČERNÝ, Jindřich: Osudy českého divadla po druhé světové válce (Divadlo a společnost 1945–1955). Praha 2007, s. 469, 474, 476, 481, 484, 494. (3., 14., 21., 24., 32., 36., 39.; celkem 9 citací)
 85. JANOUŠEK, Pavel a kol.: Dějiny české literatury 1945–1989. (II. 1948–1958). Praha 2007, s. 475, 476, 478, 479, 481, 495, 500. (2., 3., 5., 16., 36., 39.; celkem 8 citací)
 86. JANÁČEK, Pavel: Socialistický realismus: co s ním? (Kořeny a proměny ideologického umění). A2 (Kulturní týdeník), 2007 (roč. 3), č. 22, s. 15–17. (3., 5.; cekem 3 citace)
 87. SKOPAL, Pavel: Na cestu kolem světa, nebo na výlet do Krče? Iluminace, 2008 (roč. 19), č. 1 (69), s. 115. (5.)
 88. BLODIGOVÁ, Alexandra a kol.: Slovník odpovědných redaktorů a šéfredaktorů legálního českého denního tisku v letech 1939 až 1945. Praha 2007, s. 43 (K. Hetteš), s. 46 (J. Hostáň), s. 77 (J. Linek), s. 112 (J. Síla). (2.; celkem 4 citace)
 89. KONČELÍK, Jakub: Média a pražské jaro (Kontrola a řízení tisku v souvislostech československé krize konce 60. let). Rkp. 2008 (FSV Univerzita Karlova). (32.)
 90. PÁVOVÁ, Jana: Václav Kopecký – komunistický politik, ideolog, propagátor a věrný obdivovatel SSSR. Rkp. 2008 (FF Univerzita Karlova), s. 16, 72, 111, 114. (2., 5.; celkem 5 citací)
 91. MALÁ, Alena (ed.): Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2007 (XVIII.) Ostrava 2007, s. 34, 139, 162, 280, 334 (hesla: Tittelbach, Trefil, Trnka, Týrlová, Urban). (2.)
 92. MALÁ, Alena (ed.): Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2008 (XIX.) Ostrava 2008, s. 164, 215 (hesla: Vaněk, Vávra). (2.)
 93. VEBER, Václav: Osudové únorové dny 1948. Praha 2008, s. 397. (3., 5.)
 94. VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla a kol.: Biografický slovník českých zemí 9 (C). Praha 2008; heslo Miloslava MARTÍNKA „J. Cincibus“ (s. 423); heslo Marie MAKARIUSOVÉ „J. Cirkl“ (s. 429). (2.; celkem 2 citace)
 95. JIROUŠEK, Bohumil: Problémy interpretace české historiografie doby nástupu komunismu. In: Společná hranice, České Budějovice 2007, s. 38. (3.)
 96. JIROUŠEK, Bohumil – HALAMOVÁ, Martina: La discussione Praghese del 1969 sul machiavellisno. In: Gaetano Platinia. Ľombra della Russia Sulľ Europa Centro - Orientale, Sette Citta 2007, s. 398. (3.)
 97. JIROUŠEK, Bohumil: Česká marxistická a marxisticko-leninská historiografie – možnosti a meze studia. Český časopis historický, 2006 (roč. 104), č, 4, s. 888–889. (3., 36.)
 98. MUSIL, Ivan – VELIČKA, Milan: Půlstoletí od založení Krajského arboreta v Novém Dvoře u Opavy (k nedožitým pětasedmdesátinám Ing. Zdeňka Kříže, CSc.). Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy, 2008 (roč. 34), č. 2, s. 39. (4.)
 99. LEHÁR, Jan – STICH, Alexandr – JANÁČKOVÁ, Jaroslava – HOLÝ, Jiří: Česká literatura od počátků k dnešku. Praha Lidové noviny 2008, s. 738 a 996. (3., 5.)

100.  PÁNEK, Jaroslav – TŮMA, Oldřich a kol.: Dějiny českých zemí. Praha Karolinum 2008, s. 406. (3.)

101.  MERHAUT, Luboš a kol.: Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. Praha Academia 2008, s. 71 (heslo J. Seifert) (1., 3., 12.); s. 508 (heslo Syndikát č. spisovatelů) (3.); s. 779 (heslo L. Štoll) (1., 3., 34.); s. 856 (heslo J. Taufer) (5.); s. 1065 (heslo Tvorba) (1., 3., 14., 20.). (celkem 12 citací)

102.  RADĚJ, Petr: Historie opavského šachu v letech 1945–1970. In: Opava (Sborník k dějinám města 6), Opava 2008, s. 59. (3.)

103.  VOTÝPKOVÁ, Eliška: Esperanto v Opavě v letech 1945–1967. Opava (Sborník k dějinám města 6), Opava 2008, s. 64. (3.)

104.  FORMÁNKOVÁ, Pavlína – KOURA, Petr: Žádáme trest smrti (Propagandistická kampaň provázející proces s Miladou Horákovou a spol.). Praha 2008. (1., 2., 3., 5.)

105.  KŘESŤAN, Jiří: Závistivý zeměplaz? Zdeněk Nejedlý, Sukova aféra a případ Talichův. In: Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století, Praha 2008, s. 339. (5.)

106.  JIROUŠEK, Bohumil: Česká marxistická a marxisticko-leninská historiografie. Diskurs a možnosti výzkumu jeho proměn. In: Proměny diskurzu české marxistické historiografie, České Budějovice 2008, s. 18. (3., 5.)

107.  OLŠÁKOVÁ, Doubravka: mezi Východem a Západem. (L. Štoll a polemika o tradicích a dědictví české společnosti po roce 1945). In: Proměny diskurzu české marxistické historiografie, České Budějovice 2008, s. 101–102. (1.; 3 citace)

108.  MARTINEK, Libor: Życie literackie na Zaolziu 1920–1989. Kielce 2008, s. 78. (2.)

109.  MERVART, Jan: Postoje slovenských spisovatelů na III. a IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů. In: Radikálny socializmus a komunizmus na Slovensku (1918–1989), Banská Bystrica 2007, s. 222. (5., 20.)

110.  JUNGOVÁ, Eliška: Veřejné mínění – příklad oborového časopisu z let 1946–1948. Sborník Národního muzea v Praze – ř. C, sv. 53 (2008), č. 1–4, s. 49. (4.)

111.  BEDNAŘÍK, Petr – CEBE, Jan: Vývoj médií v Československu od února 1948 do prosince 1950. Sborník Národního muzea v Praze – ř. C, sv. 53 (2008), č. 1–4, s. 53–54. (3.; celkem 3 citace)

112.  GROMAN, Martin: Řízení československých médií v 50. letech 50. století. Sborník Národního muzea v Praze – ř. C, sv. 53 (2008), č. 1–4, s. 58–59. (3., celkem 7 citací)

113.  KRYŠPÍNOVÁ, Jitka – ŠÁDOVÁ, Eva: Kalendárium českých zemí od roku 1900 do současnosti. Sborník Národního muzea v Praze – ř. C, sv. 53 (2008), č. 1–4, s. 98. (5.)

114.  PLAČEK, Radim: Oldřich Černík a jeho činnost v Ostravském kraji do roku 1956. Opava 2009, s. 13, 55, 56. (1., 2.)

115.  ŠÁMAL, Petr: Soustružníci lidských duší. Lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých let 20. století (s edicí seznamů zakázaných knih). Praha 2009, s. 13, 38, 50, 129. (3., 5., 6., 32.; celkem 5 citací)

116.  KOPEČEK, Michal: Hledání ztraceného smyslu revoluce. Zrod a počátky marxistického revizionismu ve střední Evropě 1953–1960. Praha 2009, s. 103. (3., 21.; celkem 3 citace)

117.  VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla a kol.: Biografický slovník českých zemí 11. Praha 2009; heslo Jany KLEINOVÉ „F. A. Černý“ (s. 29); heslo Tomáše SEKYRKY „J. Čumpelík“ (s. 93). (2.; celkem 2 citace)

118.  SEMOTANOVÁ, Eva a kol.: Historický atlas měst České republiky (Opava), sv. 20. Praha 2009. (4., 13., 15.)

119.  VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla a kol.: Biografický slovník českých zemí 12. Praha 2009; heslo Zdeňka DOSKOČILA „V. David“ (s. 148). (2.)

120.  BRENNER, Christiane: „Zwischen Ost und West“. Tschechische politische Diskurse 1945–1948. München 2009, s. 17, 43, 47, 73, 75, 76, 349, 477, 505. (1., 2., 21., 27., 28.; celkem 9 citací)

121.  PERNES, Jiří: Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století. Brno 2008, s. 30. (1., 3., 5.)

122.  CACCAMO, Francesco: Jiří Pelikán a jeho cesta socialismem 20. století. Brno 2008, s. 14–15. (5.)

123.  KRAVAR, Zdeněk: Struktura krajského výboru KSČ Ostrava a personální obsazení jeho orgánů v letech 1945–1990 – I. část. Časopis Slezského zemského muzea – B, 2009 (roč. 58), č. 2, s. 85. (1., 3., 18.)

124.  DEVÁTÁ, Markéta: Vysoká škola politických a hospodářských věd (1949–1953). In: Práce z dějin vědy, sv. 21, Praha 2009, s. 423, 428. (1., 3., 5.; celkem 4 citace)

125.  ŠÍL, Jiří: Vincenc Prasek (1843–1912): má vůle je mým osudem. Opava 2010, s. 29-30, 182, 184, 218, 223. (4., 7., 10., 35., 42.; celkem 5 citací)

126.  KŘESŤAN, Jiří: Srdce Václava Talicha se ztratilo. K problému národní očisty (2. část). Soudobé dějiny, 2009 (roč. 16), č. 2-3, s. 250, 257. (5.)

127.  CATALANO, Alessandro: Ideologická literatura v neideologickém provedení. Soudobé dějiny, 2009 (roč. 16), č. 2-3, s. 459–460. (3., 5.)

128.  BAUER, Michal: Souvislosti labyrintu. Kodifikace ideologicko-estetické normy v české literatuře 50. let 20. století. Praha 2009, 125, 136, 139, 151–152, 238, 548, 581. (3., 5., 36., 47.; celkem 6 citací)

129.  JÍROVÝ, Zdeněk: Osvětou k svobodě (Jedna z cest české kultury k současnosti). Praha 2005, s. 176. (3.)

130.  BLAŽEK, Petr: „Při natáčení filmů o procesech je třeba opatrnosti.“ Příprava, natáčení a uložení filmového záznamu soudního procesu „Milada Horáková a spol.“ In: Film a dějiny 2 (Adolf Hitler a ti druzí – filmové obrazy zla, Praha 2009, s. 203. (5.)

131.  BINAR, Aleš – JIRÁSEK, Zdeněk: Kravaře v letech 1945 až 2008. Kravaře 2009, s. 40, 343. (15.)

132.  SOMMER, Vítězslav: Kopeček, Michal: Hledání ztraceného smyslu revoluce… /recenze/ Securitas imperii, roč. 16 (2010), č. 1, s. 208.

133.  SUKAČ, Roman: The Campaign againist Structuralism in 1950s Czechoslovakia. In: HAßLER, Gerda (Hrsg.): Nationale und transnationale Perspektiven der Geschichte der Sprachwissenschaft, Münster Nodus 2010, s. 134, 135. (1., 3., 5.) ISBN 978-3-89323-298-7

134.  CATALANO, Alessando: Rudá záře na literaturou. Česká literatura mezi socialismem a undergroundem (1945–1959). Brno 2008 (vyšlo 2010), s. 17, 48, 52, 59, 67–71, 74–77, 81, 83, 84, 86–88, 93, 97–100, 103–106, 113, 116, 117, 186, 204, 211. (1., 3., 5., 14., 16., 26., 31., 36.; celkem 72 citací)

135.  SVATOS, Thomas D.: A Clash over Julietta: the Martinů/Nejedlý Political Conflict and Twentieth-Century Czech Critical Culture. Ex tempore (A Journal of Compositional and Theoretical Research in Music), 2009 (roč. 14), č. 2, s. 30. (2., 5.; celkem 3 citace)

136.  KONČELÍK, Jakub – VEČEŘA, Pavel – ORSÁG, Petr: Dějiny českých médií ve 20. století. Praha 2010, s. 278. (1., 2., 3., 5.)

137.  FRANC, Martin: Ivan Málek a vědní politika 1952–1989 aneb Jediný opravdový komunista? Praha 2010, s. 16, 366. (11.)

138.  JUST, Vladimír: Divadlo v totalitním systému. Příběh českého divadla (1945–1989) nejen v datech a souvislostech. Praha, Academia 2010, s. 10, 17, 54, 72, 141–142, 615. (2., 3., 5., 24., 25.; celkem 13 citací)

139.  LIBÁNEK, Tomáš: Jaromír Hořec: proměny novináře v realitě totalitního státu (1948–1950, 1965–1970). Marginalia Historica, 2010 (roč. 1), č. 1, s. 53, 57, 59, 61, 63. (1., 2., 3., 5.; celkem 7 citací)

140.  PERNES, Jiří: Příliš nebezpečná Morava? Moravský patriotismus v poválečném Československu (1945–1989). Soudobé dějiny, roč. 17, č. 3 (2010), s. 400. (41.)

141.  KLIMEŠ, Ivan: Kinematografie ve službách protiimperialistické propagandy. In: Kultura jako nositel a oponent politických záměrů, Ústí nad Labem 2009, s. 304. (3.)

142.  MERVART, Jan: Naděje a iluze. Čeští a slovenští spisovatelé v reformním hnutí šedesátých let. Brno 2010, s. 9, 18, 23, 33, 103. (2., 5., 36.; celkem 5 citací)

143.  NOVÁKOVÁ, Tamara: Syndikát českých spisovatelů osídluje Horní Albeřice. Marginalia Historica, 2010 (roč. 1), č. 2, s. 76, 85, 87. (5., 32.; celkem 4 citace)

144.  KNAPÍKOVÁ, Jaromíra: Slavkovský rodák, opavský středoškolský profesor Josef Stypa. In: Opava (Sborník k dějinám města 7), Opava 2010, s. 14. (7.)

145.  RATAJ, Jan – HOUDA, Přemysl: Československo v proměnách komunistického režimu. Praha 2010, s. 455. (3., 5.)

146.  JIROUŠEK, Bohumil: Historik Jaroslav Charvát v systému vědy a moci. Praha 2011, s. 11, 130, 133. (3., 4., 5.; celkem 4 citace)

147.  SKOPAL, Pavel: Za „vysokou ideovou úroveň“ a/nebo za vyšší tržby? Filmová distribuce v českých zemích z hlediska konfliktu ideologických a hospodářských cílů (1945–1968). Soudobé dějiny, roč. 17, č. 4 (2010), s. 653. (5.)

148.  BEDNAŘÍK, Petr – JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara: Dějiny českých médií. Od počátků do současnosti. Praha 2011, s. 390–391. (1., 2., 3., 5.)

149.  HANZLÍK, František: Bez milosti a slitování. B. Reicin fanatik rudého teroru. Praha 2011, s. 347. (1., 2., 3., 5.)

150.  ŠTOLL, Martin: 1. 5. 1953 Zahájení televizního vysílání. Zrození televizního národa. Prah 2011, s. 200 (2., 3., 5., 6.)

151.  LIBÁNEK, Tomáš: Srpen nebyl jejich prohrou. Marginalia Historica, 2011 (roč. 2), č. 1, s. 15. (31.; celkem 3 citace)

152.  DEVÁTÁ, Markéta a kol.: Vědní koncepce KSČ a její institucionalizace po roce 1948. Praha 2010, s. 18, 47, 49, 77. (1., 3., 5., 36.; celkem 5 citací)

153.  ŠIKULA, Martin: Spolkový život na pozadí združstevňování a kolektivizace severohorácké vesnice. Časopis Matice moravské, 2011 (roč. 130), č. 1, s. 99, 108, 112, 115. (3., 5.; celkem 5 citací)

154.  ŠIKULA, Martin: Vesnické noviny a satirický obraz kolektivizace 50. let 20. století v moravských okresech severozápadního Horácka. Západní Morava, 2011 (roč. 15), s. 111, 132. (3., 5.)

155.  ČECH, Pavel: Francouzsko-české vztahy v oblasti překladu (1945-1953). Brno 2011, s. 44, 50, 66, 78, 86, 98, 101, 102, 111, 126, 132, 140, 141, 155, 168, 172, 173, 176, 179, 180, 183, 188, 190, 192, 211. (2., 3., 5.; celkem 35 citací)

156.  KŘESŤAN, Jiří: „Když je třeba, jde se přes mrtvoly.“ Zdeněk Nejedlý v denících Jaroslava Kojzara. Acta historica USO, 2011 (roč. 4), č. 4, s. 253, 257, 260. (2., 5.; celkem 3 citace)

157.  SOMMER, Vítězslav: Angažované dějepisectví. Stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem (1950-1970). Praha, NLN a FF UK 2011. (3.)

158.  JANOUŠEK, Pavel a kol.: Přehledné dějiny české literatury 1945–1989. Praha 2012, s. 466 a 469. (2., 3., 5.)

159.  BURIAN, Jan a kol.: Nežádoucí návraty E. F. Buriana. Praha 2012, s. 106. (24.)

160.  NEČASOVÁ, Denisa: Buduj vlast – posílíš mír! Ženské hnutí v českých zemích 1945–1955. Brno 2011, s. 157, 400. (3., 5.)

161.  KOCIAN, Jiří a kol.: 1948. Únor 1948 v Československu: nástup komunistické totality a proměny společnosti. Praha 2001. (3.)

162.  RAUCHOVÁ, Jitka: Spoutané divadlo. Jindřich Honzl, Jiří Frejka a Emil František Burian v systému kulturní politiky (1945–1955). České Budějovice 2011, s. 19, 48, 87, 90, 99, 188 (4x), 123, 124 (2x), 131, 150 (2x), 151, 152, 153, 159, 164, 181, 186, 187 (2x), 195, 201, 206, 209, 210 (2x), 211, 217, 223, 226. (1., 2., 3., 5., 32., 36., 39.; celkem 34 citací)

163.  KOKEŠOVÁ, Alena: Druhý sjezd Svazu československých výtvarných umělců v roce 1964 a jeho vliv na liberalizaci výtvarné tvorby. Historica Olomucensia (Sborník prací historických), 2012 (roč. 30), č. 42, s. 162. (5.)

164.  ŠIKULA, Martin: Tři poznámky k násilné transformaci Sokola. Regionální sondy do postupné likvidace tradiční spolkové organizace. Časopis Matice moravské, 2012 (roč. 131), č. 1, s. 90. (3.)

165.  ŠIKULA, Martin: Poslední rok trojice spolků přec 60 lety (nejen) v okrese Žďár nad Sázavou. Západní Morava, 2012 (roč. 16), s. 51–52. (5.)

166.  LIZCOVÁ, Zuzana: Kulturní vztahy mezi ČSSR a SRN v 60. letech 20. století. Praha, FSV UK (Teritoria, sv. 7), 2002, s. 11, 14, 15, 42, 43 (2x), 44 (2x), 46 (2x), 59. (5., 37.; celkem 11 citací)

167.  VOLNÁ, Kamila: Krajský výbor Československé společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí v Ostravě (1952–1965). In: Vysokoškoláci proti totalitě Sborník oceněných studentských prací), Praha 2012, s. 361, 362. (3., 4.)

168.  BINAR, Aleš – JIRÁSEK, Zdeněk: Slezsko v československo-polských vztazích v letech 1945 až 1947. Slezský sborník, 2012 (roč. 110), č. 1–2, s. 65, 78, 79, 80. (4., 7., 41.)

169.  URBÁŠEK, Pavel – PULEC, Jiří: Vysokoškolský vzdělávací systém v letech 1945–1969. Olomouc 2012, s. 417. (1., 3., 5.)

170.  SKOPAL, Pavel (ed.): Naplánovaná kinematografie. Český filmový průmysl 1945 až 1960. Praha 2012, s. 12, 16, 18, 21, 46, 53, 74, 82, 84, 89 (2x), 90, 152, 204, 263, 267, 315, 364, 379, 395, 396, 399, 493. (2., 3., 5., 15., 17., 31.; celkem 25 citací)

171.  KNAPÍK, Jiří – OLŠOVSKÝ, Jaromír – ŠOPÁK, Pavel – VÁHALA, David: Vademecum muzeologie. Opava 2012, s. 96. (6.)

172.  KŘESŤAN, Jiří: Zdeněk Nejedlý. Politika a vědec v osamění. Praha – Litomyšl 2012, s. 362, 364, 365, 367, 369. (1., 3., 14., 19.; celkem 5 citací)

173.  POLIAKOVÁ, Martina: Co znamená „národní“? Národ heslem komunistické kulturní politiky. Historie – Otázky – Problémy, roč. 4 (2012), č. 1, s. 24. (1., 3.)

174.  VÁHALA, David: Proměna muzejní sítě v dnešním Moravskoslezském kraji po roce 1945. Marginalia Historica, 2012 (roč. 3), č. 2, s. 260, 265. (6.; celkem 2 citace)

175.  ŠTOLL, Martin: Tři podoby televize. Praha 2013. (6., 8.)

176.  ŠOUKAL, Jiří : Chataření a chalupaření v období 50. a 60. let. In: Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí, sv. 1/2011, Praha 2012, s. 57, 59, 63 a 67. (6.; celkem 4 citace)

177.  LUKEŠ, Jan: Diagnózy času. Český a slovenský poválečný film. Praha 2013, s. 94 a 396. (1., 2., 3., 5., 6., 26.; celkem 6 citací)

178.  DOKOUPIL, Lumír a kol.: Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy (A-L). Ostrava 2013, s. 342, 344. (4., 7.)

179.  ZÍDEK, Petr: Češi v srdci temnoty. Sedmadvacet historických reportáží o prvním čtvrtstoletí komunistů. Praha 2013. (6., 47.; celkem 4 citace)

180.  SLINTÁK, Petr – ROTTOVÁ, Hana: Venkov v českém filmu 1945–1969. Praha 2013. (3., 6.)

181.  ČORNEJOVÁ, Alžběta: Dovolená s poukazem. Odborové rekreace v Československu 1948–1968. Praha 2014, s. 31, 32, 35. (52.)

182.  OLŠÁKOVÁ, Doubravka: Věda jde k lidu! Praha 2014, s. 36, 41, 102, 642. (1., 2., 5.; celkem 6 citací)

183.  FORSTOVÁ, Eva: Knihy podle norem. Kulturní instituce v systému řízené kultury. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění. Praha 2013, s. 16 (2x), 35, 36, 51 (2x), 61, 92, 96. (3., 5.; celkem 9 citací)

184.  HRABUŠICKÝ, Aurel – KOKLESOVÁ, Bohunka (ed.): Zaujatí krásou. Päťdesiate roky v dokumentárnej fotografii. Bratislava 2013, s. 15, 16, 34, 41. (6.)

185.  IBLOVÁ, Michaela: Česká filharmonie pod tlakem stalinské kulturní politiky v padesátých letech. Praha 2014, s. 13, 14, 17, 19 (2x), 24 (2x), 25 (3x), 26 (3x), 27 (2x), 30, 31, 37 (2x), 43, 44 (2x), 48 (2x), 51, 76, 104, 116, 126, 127, 137 (2x), 147, 151, 156, 165, 168, 170, 179, 224. (2., 3., 5., 6.; celkem 40 citací)

186.  KOVAŘÍK, David: Stranický historik ve víru stranických dějin. Pavel Reiman a jeho kariéra v KSČ. In: PAŽOUT, Jaroslav (ed.): Komunističtí intelektuálové a proměna jejich vztahu ke KSČ (1945–1989). Praha 2013, s. 90, 94, 102, 103, 104. (2., 3., 5., 33.; celkem 9 citací)

187.  KŘESŤAN, Jiří: Případ Václava Talicha. K problému národní očisty a českému heroismu. Praha 2014. (5.)

188.  JIRÁSEK, Zdeněk: Každodennost v komunistickém Československu. In: Colloquium Opole 2013. Totalitaryzm i pamiętanie, Opole 2014, s. 102. (6., 8.)

189.  DVOŘÁK, Tomáš: Vnitřní odsun 1947–1953: závěrečná fáze „očisty pohraničí“ v politických a společenských souvislostech poválečného Československa. Brno 2013. (7., 41.)

190.  BINAROVÁ, Alena: Působení Adolfa Hoffmeistera ve Svazu výtvarných umělců v 50. a 60. letech. Acta historica USO, 2014 (roč. 7), č. 7, s. 200, 202, 203, 204, 208. (5., 6.; celkem 7 citací)

191.  SKOPAL, Pavel: Filmová kultura severního trojúhelníku. Filmy, kina a diváci českých zemí, NDR a Polska 1945–1970. Brno 2014, s. 27, 83, 88, 107, 171, 176, 211 (2x). (3., 5., 6., 8.; celkem 10 citací)

192.  ZARECOR, Kimberly Elman: Manufacturing a socialist modernity. Housing in Czechoslovakia 1945–1960. Pittsburg 2011, s. 122, 331 a 340. (3.)

193.  History of Communism in Europa. Avatars of Intelectuals under Communism. Vol. 2, 2001 Bucharest (Bukurešť), Zeta Books), s. 158, 160. (5., 36.)

194.  SMITH, S. A. (ed.): The Oxford Handbook of the History of Communism. Oxford University Press 2014, s. 218. (5.)

195.  KOŠNAROVÁ, Veronika: Hlasy bez rámů. Krajské nakladatelství Růže ve věku konkrétní iracionality. Soudobé dějiny, roč. 21, č. 3 (2014), s. 331. (5., 8.)

196.  JIROUŠEK, Bohumil: Karel Stloukal. Profesor obecných dějin. České Budějovice 2014, s. 258. (3.)

197.  PEŠEK, Jiří: Setkávání s Klio. Studie z dějin dějepisectví. Praha 2014. (2., 3.)

198.  ČESÁLKOVÁ, Lucie: Atomy věčnosti. Český krátký film 30. až 50. let. Praha 2014, s. 179, 402. (3., 5., 8.)

199.  BINAR, Aleš: Hospodářský a sociální vývoj Hlučínska v letech 1945–1989. Opava 2014, s. 68, 69, 271, 275, 276. (6., 8.,15., 52.; celkem 6 citací)

200.  SOUKUPOVÁ, Blanka – LUTHER, Daniel – SALNER, Peter (eds.): Socialistické metropole v zápasech o novou přítomnost a vizi šťastné budoucnosti. Mýtus-„realita“-identita. Praha 2014 (Urbánní studie, sv. 8). (1., 6.)

201.  BRUMMER, Alexandr – KONEČNÝ, Michal: Brno stalinistické. Brno 2015. (3., 6.)

 

 

RECENZE MONOGRAFIÍ:

AD „Kdo spoutal naši kulturu“: 1. PAVERA, Libor: Kniha se pokouší o portrét stalinisty Bareše. Mladá fronta DNES 22.8.2000, roč. 11, č. 195 (Severní Morava a Slezsko – kultura), s. 3; týž: Vyšel portrét stalinisty Bareše. Mladá fronta DNES 23.8.2000, roč. 11, č. 196 (Kultura z jihovýchodní Moravy), s. 3; 2. ZAHRADNÍČEK, Tomáš: Dvě studie mladých autorů o KSČ. Lidové noviny 7.10.2000, roč. 13, č. 234, s. 20; 3. BIEBERLE, Josef; Střední Morava, 2001 (roč. 7), č. 2 (13), s. 158; 4. UHLÍŘ, Jan B.; Historický obzor, 2002 (roč. 13), č. 3–4, s. 91; 5. BRENNER, Christiane: Wer unsere Kultur fasselte. Bohemia (Zeitschrift für Geschichte und Kultur der bömischen Länder), 2002 (roč. 43), č. 1, s. 289–291; 6. NODL, Martin: Kdo spoutal naši kulturu. Souvislosti, 2002 (roč. 12), č. 1 (51), s. 267–268.

AD „Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948–1953“: 1. PAVERA, Libor: Kdo spoutával českou kulturu v minulých letech?. Mladá fronta DNES 14.3.2002, roč. 13, č. 64 (Kraj Moravskoslezský), s. D/3; 2. SLOMEK, Jaromír: Generálové a jejich pěšáci. Lidové noviny 14.3.2002, roč. 15. č. 62, s. 20; 3. ZÍDEK, Petr: Problémy s jedním biografickým slovníkem. Lidové noviny 16.3.2002, roč. 15, č. 64, s. 15; 4. LUKEŠ, Jan; Literární noviny 25.3.2002 (roč. 13), č. 13, s. 16; 5. BAUER, Michal: Na přechodu ke komunistické totalitě. Tvar, 2002, č. 10, s. 20; 6. ZWICKER, Stefan: Wer war wer in unserer Kulturpolitik 1948–1953. Bohemia (Zeitschrift für Geschichte und Kultur der bömischen Länder), 2003 (roč. 44), č. 1, s. 268–270.

AD „Únor a kultura“: 1. DRÁPALA, Milan: [Kniha, o které se hovoří]. Dějiny a současnost, 2004 (roč. 26), č. 4, s. 57; 2. KNOPP, František; Literární noviny 15.3.2004 (roč. 15), č. 12, s. 16; 3. ZÍDEK, Petr: [Ke studiu]. Lidové noviny 17.–18.7.2004, roč. 17, č. 165, s. 14; 4. FRANC, Martin - Kuděj, 2004 (roč. 6), č. 2, s. 93; 5. GROMAN, Martin: Umělci táhnou. Dobrá adresa, 2004 (roč. 5), č. 12, s. 48–49 (www.dobraadresa.cz); 6. ŠÁMAL, Petr: O kulturní politice přehledně a komplexně. Soudobé dějiny, 2004 (roč. 11), č. 3, s. 138–144; 7. KŘESŤAN, Jiří; Český časopis historický, 2005 (roč. 103), č, 1, s. 215–217; 8. ZWICKER, Stefan: Die Sowjetisierung den tschechischen Kultur 1948–1950. Bohemia (Zeitschrift für Geschichte und Kultur der bömischen Länder), 2005 (roč. 46), č. 2, s. 516–518.

AD „Slezský studijní ústav“: 1. FRANC, Martin; Kuděj, 2005 (roč. 7), č. 1–2, s. 210–211; 2. GAWRECKI, Dan; Slezský sborník, 2006 (roč. 104), č. 2, s. 150–154.

AD „V zajetí moci“: 1. BYSTROV, Vladimír: Hledání historie nedávných let. Lidové noviny 18.8.2006, roč. 19, č. 192, s. 15; 2. JANÁČEK, Pavel: Léta padesátá, kulturní politika a česká literatura. Česká literatura, 2006 (roč. 54), č. 4, s. 119–128; 3. RÁKOSNÍK, Jakub: Moc slánštiny (Poválečná sovětizace československé kultury). A2 (kulturní týdeník), 2006 (roč. 1), č. 43 (25.10.2006), s. 20; 4. MAREŠOVÁ, Milena M.: Kultura v zajetí moci. In: Umění a kultura (Český rozhlas), 23. 8. 2006 (www.rozhlas.cz/kultura/literatura); 5. KLUSÁKOVÁ, Jana: /Knihovnička J. Klusákové/. Host, 2006 (roč. 22), č. 7 (4.9.2006), s. 33 a 39; 6. TABERY, Erik: Kultura psaná pěstí (Co komunisté plánovali se světem umění). Respekt, 2006 (roč. 17), č. 48, s. 22; 7. DRÁPALA, Milan: /recenze/ Dějiny a současnost, 2007 (roč. 29), č. 1, s. 47; 8. KOŠNAROVÁ, Veronika: Knapíkova léta padesátá. Host, 2007 (roč. 23), č. 3, s. 89–90; 9. HRUBÝ, Karel: Zápas dvou kultur v totalitním systému (Zamyšlení nad poslední knihou Jiřího Knapíka). Soudobé dějiny, 2007 (roč. 14), č. 1, s. 124–136; 10. KŘESŤAN, Jiří; Český časopis historický, 2008 (roč. 106), č, 1, s. 192–194.

AD Průvodce kulturním děním a životním stylem: 1. CZUMALA, Vladimír - (czumalo.wordpress.com; Czumalova nástěnka - Centrum audiovizuálních studií FAMU); 2. LUKAVEC, Jan: Čtvero knih o tom, jak se žilo za komunismu. In: www.iLiteratura.cz (29.2.2012); 3. JAROŠ, Jan: Průvodce kulturním děním přináší početná překvapení. In: www.kultura21.cz (6.3.2012); 4. MAREŠOVÁ, Milena M.; Český rozhlas (Vltava) 4. 4. 2012; 5. MATĚJKA, Ivan: Abeceda v minulém čase. Literární noviny, 2012 (roč. 23), č. 11 (15.3), s. 15; též in: www.literarky.cz (20.3.2012); 6. SOMMER, Vítězslav: [Kniha, o které se hovoří]. Dějiny a současnost, 2012 (roč. 34), č. 8, s. 44; 7. ROBERTS, Andrew; Průvodce kulturním děním a životním stylem. Slavic Review (University of Illinois), vol. 72, no. 3 (2013), s. 613–614; 8. BREN, Paulina: Průvodce kulturním děním a životním stylem. Bohemia (Zeitschrift für Geschichte und Kultur der bömischen Länder), 2013 (roč. 54); 9. PETRÁŇOVÁ, Lydia; Český lid. Etnologický časopis, roč. 100 (2013), č. 2, s. 243–244.

AD „Slezský konzulát“ v Praze: VÍCHA, František; Vlastivědný věstník moravský, 2011 (roč. 63), č. 4, s. 372–373.

AD „Volný čas“: 1. ZÍDEK, Petr: Jak jsme se bavili za Novotného. Vychází první velká studie o volném čase. Lidové noviny 13. 7. 2013, roč. 26, /Orientace/, s. X-30; 2. ČORNEJOVÁ, Alžběta; Marginalia Historica, 2013 (roč. 4), č. 1, s. 190–192; 3. GIUSTINO, Cathleen; in: H-Soz-u-Kult (hsozkult.geschichte.hu-berlin.de); též viz Bohemia. (Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder), 2014; 4. NODL, Martin: Glosy historické LII (Martina France a Jiřího Knapíka Volný čas v českých zemích). Souvislosti, roč. 25 (2014), č. 2.

 

ANOTACE MONOGRAFIÍ:

AD „Kdo spoutal naši kulturu“: 1. FRANC, Martin; Kuděj, 2001 (roč. 3), č. 1, s. 84; 2. DRÁPALA, Milan; Soudobé dějiny, 2001 (roč. 8), č. 1, s. 197–199.

AD „Kdo byl kdo v naší kulturní politice“: 1. VRCHOVSKÝ, Ladislav: Promyšlené mapování naší i světové minulosti. Moravskoslezský deník 9.3.2002, roč. 2, s. 27; 2. AHA /HALADA, Andrej/; Reflex, 2002 (roč. 13), č. 12, s. 52; 3. (pk): Jména kulturní politiky po únoru 1948. Večerník Praha 19.3.2002, roč. 12, č. 66; totéž. Ústecký deník 19.3.2002; 4. DRÁPALA, Milan; Soudobé dějiny, 2002 (roč. 9), č. 1, s. 157–159; 5. FRANC, Martin; Kuděj, 2002 (roč. 4), č. 2, s. 100; 6. KOSMÁLOVÁ, Lada; Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy, 2002 (roč. 28), č. 2, s. 42.

AD „Únor a kultura“: 1. HALADA, Andrej; Reflex, 2004 (roč. 15), č. 13; 2. V. KOČ: /KOČVARA, Vlastimil/: Esperanto en faka literaturo. Starto (Organo de Ĉeĥa Esperanto - Asocio), 2004, č. 2, s. 57.

AD „Slezský studijní ústav“: 1. OTÁHAL, Milan; Soudobé dějiny, 2005 (roč. 12), č. 1, s. 218–219.

AD „V zajetí moci“: 1. NODL, Martin; Literární noviny 26.6.2006 (roč. 17), č. 26, s. 16; 2. KLUSÁKOVÁ, Jana: „Kniha týdne“ – Český rozhlas 1 (Radiožurnál) 30.7.2006 (20:50–20:55); 3. Revue politika, 2006, č. 8; 4. Literární noviny 19.6.2006; 5. MARUŠIAK, Juraj: Kultúra v područí propagandy. Knihy a spoločnosť, 2006, č. 11, s. 8; 6. ms /SÍGL, Miroslav/: TGM v zajetí komunistické moci. Čas, 2007 (roč. 15), č. 77, s. 16–17; 7. FRANC, Martin; Kuděj, 2007 (roč. 9), č. 1–2, s. 132.

AD Průvodce kulturním děním a životním stylem: 1. Magnesia Litera 2012 – nominace. In: magnesia-litera.cz (24.2.2012) – hodnocení odborné poroty; 2. ADAMOVIČ, Ivan: Od masa k Masarykovi aneb Jak pochopit drhané sovičky. In: Aktuálně.cz 7.5.2012 (aktualne.cz/kultura). 3. ŠVÁBENICKÝ, František; Acta historica USO, 2012 (roč. 5), č. 5, s. 263–264; 4. ČORNEJOVÁ, Alžběta; Marginalia Historica, 2012 (roč. 3), č. 1, 117–119; 5. JIROUŠEK, Bohumil; Jihočeský sborník historický, 2012, sv. 81, s. 375–377; 6. ŠMEJDOVÁ, Petra: Jak se žilo po únoru 1948 do doby před rokem 1968 přehledně od A do Z. In: www.vaseliteratura.cz/recenze/pro-dospele (30. 5. 2013); 7. DANIEL, Ondřej: Encyklopedie kulturních dějin raného socialismu: osvícenství s lidskou tváří. Lógr, roč. 1 (2012), č. 5, s. 26.

AD „Slezský konzulát“ v Praze: 1. POKLUDOVÁ, Andrea; Slezský sborník, 2010 (roč. 108), č. 3–4, s. 296–297; 2. FRIEDL, Jiří; Slovanský přehled, 2010, č. 3–4. 3. ŠTOLL, Martin: Opava – Vídeň vs. Opava – Praha aneb Jak se Opavané učili bruslit od Vídeňanů, ale bylo též potřeba burcovat Prahu a Čechy. Kuděj, 2012 (roč. 13), č. 1, s. 122–124.

AD „Volný čas“: 1. JAROŠ, Jan: Jak jsme si užívali volný čas. In: www.kultura21.cz/literatura (4. 6. 2013); 2. ŠVÁBENICKÝ, František; Acta historica USO, 2013 (roč. 6), č. 6, s. 203–204.

 

Ohlasy v celostátních médiích / odborném tisku:

 1. [ČTK]: Sezimovo Ústí přidělovalo ceny. Lidové noviny 4.10.1997, roč. 10, s. 6.
 2. BŮŽEK, Václav: Studentská vědecká konference v Brně – HISTORIE 1997. Dějiny a současnost, 1998 (roč. 20), č. 1, s. 56–57.
 3. KUSÁK, Alexej: Kultura a politika v Československu 1945–1956. Praha 1998, s. 547.
 4. wetz: [Čtenář novin a časopisů]. Lidové noviny 14.1.1999, roč. 12, s. 20.
 5. Úspěšní studenti. Moravskoslezský den 25.10.1999; dále též: Reprezentovali „alma mater“. Svoboda 23.10.1999; Úspěchy historiků Slezské univerzity. Zemské noviny 26.10.1999.
 6. JELÍNEK, Antonín: Není marné si připomenout myšlení v minulém padesátiletí. Právo 2.11.1999, s. 10.
 7. vše: Konference připomněla Františka Langera. Lidové noviny 18.5.2000, roč. 13, č. 115, s. 20.
 8. PAVERA, Libor: Sborník Návraty k velkým posuzuje půlstoletí literatury. Mladá fronta DNES 26.9.2000, roč. 11, č. 225, (Kultura ze Severní Moravy a Slezska), s. 3.
 9. jas: Vyšel sborník příspěvků z langerovské konference. Lidové noviny 14.12.2000, roč. 13, č. 290, s. 18.
 10. KUBÍKOVÁ, Pavlína: Návraty (nejen) k velkým. Dokořán (Bulletin Obce spisovatelů), 1999 (roč. 3), č. 12, s. 9–10.
 11. ŠÁMAL, Petr: „Zlatá šedesátá“. Česká literatura, 2001 (roč. 49), č. 4, s. 444.
 12. MATĚJČEK, Jiří: Odbory v české společnosti. Slezský sborník, 2001 (roč. 99), č. 2, s. 156–158.
 13. PAVERA, Libor: Dílo spisovatele Františka Langera viděné z prahu 21. století. Alternativa plus, 1999–2001 (roč. 5), č. 3–4, s. 203.
 14. KNOPP, František: František Langer z mnoha úhlů. Divadelní revue, 2001 (roč. 12), č. 1, s. 47–49.
 15. [ČTK]: Historik dostal cenu od ministra. Mladá fronta DNES 20.11.2001, roč. 12, č. 270, (Kraj Moravskoslezský), s. D/1; Ocenění od ministra. Lidové noviny 23.11.2001, roč. 14, č. 273, s. 18 (příloha Akademie); jih: Na opavskou univerzitu míří další cena. Moravskoslezský deník 19.11.2001, roč. 1, č. 269, s. 22.
 16. (IA)/AUGUSTIN, Ivan/: Opavský autor vydal slovník osobností 50. let. Právo 4.4.2002, roč. 12, č. 79 (Moravskoslezský kraj), s. 14. (Zkráceně totéž: Zpravodaj ostravského střediska Obce moravskoslezských spisovatelů (OMS), červen 2002, č. 8, s. 2.)
 17. NOVOTNÝ, Karel: Cena Edvarda Beneše 1996–2001. Zpravodaj Historického klubu, 2001 (roč. 12), č. 2, s. 66–69.
 18. ČAPSKÝ, Martin: Dějiny Moravy a Matice moravská. Problémy a perspektivy. Zpravodaj Historického klubu, 2001 (roč. 12), č. 2, s. 92–93.
 19. (ipl): Rektor ocenil dva pracovníky univerzity. Mladá fronta DNES 11.12.2002, roč. 13, č. 288, (Kraj Moravskoslezský), s. D/8; AUGUSTIN, Ivan: Rektor včera ocenil dva sedmadvacetileté vědce. Moravskoslezský deník 11.12.2002, roč. 2, č. 288, s. 14.
 20. KOELTZSCH, Ines: „Zlatá šedesátá“. Bohemia (Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder), 2002 (roč. 43), č. 2, s. 546.
 21. HALAS, Jan: [Jak hlasovali účastníci ankety LN „Kniha roku 2002“] – ohlas na knihu „Kdo spoutal naši kulturu“. Lidové noviny 28.12.2002, roč. 15, s. 14.
 22. KOSTLÁN, Antonín: Výzkumné centrum pro dějiny vědy. Český časopis historický, 2003 (roč. 101), č. 3, s. 743 a 745.
 23. KŘÍSTKOVÁ, Milena: Promovali bakaláři a magistři. Moravskoslezský deník 18.10.2003, roč. 3, č. 245, s. 12.
 24. ŠÁMAL, Petr: Soudobé dějiny o české literatuře a politice ve 20. století. Česká literatura, 2003 (roč. 51), č. 3, s. 381.
 25. SIEBER, Karel: Co je nového v českém a slovenském odborném tisku. In: Pražský web pro studenou válku – říjen 2003 (www.coldwar.cz)
 26. PADEVĚT, Jiří: [Novinky pražských nakladatelství] – vysílal Český rozhlas 3 (Vltava) 20.3.2004 (8:35)
 27. GROMAN, Martin: Ovládaní vladaři (O životopisu komunistických prezidentů z pera Jiřího Pernese, i když než se k němu dostanu, bude to trvat dlouho). Dobrá adresa, 2003 (roč. 4), č. 5, s. 51. (www.dobraadresa.cz)
 28. GROMAN, Martin: „Ten zdravý dělnický fortel“ – česká historiografie se začíná na komunismus dívat moderně. Dobrá adresa, 2004 (roč. 5), č. 7, s. 31–32 (www.dobraadresa.cz)
 29. KŘEN, Jan: Silný projekt – slabší začátek – jaký konec? Soudobé dějiny, 2004 (roč. 11), č. 3, s. 130.
 30. KOČVARA, Vlastimil: Publikace o Slezském studijním ústavu v Opavě. Hláska (Zpravodaj Statutárního města Opavy), únor 2005, roč. 10, s. 6.
 31. KUDLÁČ, Antonín K. K.: Příběh(y) Volné myšlenky. Praha 2005, s. 183.
 32. HYNA, A.: /Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v ČSR II., III./ Český časopis historický, 2005 (roč. 103), č, 2, s. 465.
 33. JANIŠ, Karel: O některých příkladech antikomunistického hodnocení minulosti. In: Marxismus a dnešek (Odpovědi a řešení výzev současného světa II.) Teoreticko-politický seminář KSČM 11.12.2004 v Brně. (www.kscmbrno.cz)
 34. JECHOVÁ, Květa: /Sozialgeschichtliche Kommunismusforschung (Tschechoslowakei, Polen, Ungarn und DDR 1948–1968)/ Soudobé dějiny, 2005 (roč. 12), č. 2, s. 395.
 35. BÍLEK, Jan: Spisovatelka J. Glazarová v procesech s M. Horákovou a R. Slánským. In: Politické procesy v Československu po roce 1945 a „případ Slánský“, Brno 2005, s. 234.
 36. CIESLAR, Jiří: [Anketa LN „Kniha roku 2005“] – ohlas na knihu „Únor a kultura“. Lidové noviny 28.12.2005, roč. 18, č. 301, s. II.
 37. -vlk-: O literárním životě a jeho institucích. Česká literatura, 2005 (roč. 53), č. 6, s. 896.
 38. BAUER, Michal: Tíseň tmy aneb halasovské interpretace po roce 1948. Praha 2005, s. 450.
 39. KRČÁL, Martin: Peněžní reformy a zvraty u nás po roce 1918. Český časopis historický, 2006 (roč. 104), č. 1, s. 244.
 40. PEŠEK, Jiří: Vyhlášení vítězné práce soutěže o Cenu Josefa Pekaře za rok 2005. Zpravodaj Historického klubu, 2005 (roč. 16), č. 2, s. 76.
 41. Zprávy pro zájemce o literaturu faktu. Přísně tajné!, 2006, č. 2, s. 140.
 42. Kulturní tip – knihy. Respekt 12.–18.6.2006, roč. 17, č. 24, s. 23.
 43. TABERY, Erik: Scházejí nám rebelové (S Petrem Zídkem o bílých místech v historii, komunistech a jednom šoku). Respekt 11.–17.9.2006, roč. 17, č. 37, s. 16–17.
 44. Dějiny ministerstva kultury (www.mkcr.cz); cit. kniha „V zajetí moci“.
 45. SOUKUPOVÁ, Jana: Nad nesnadno vysvětlitelnou kapitolou naší literatury - budovatelskou poezií. Koneckonců, duben 2007 (www.koneckoncu.cz); totéž: Kam táhli Lumínci? Koneckonců, 2007 (roč. 4/11), č. 3–4, s. 52–55.
 46. JIROUŠEK, Bohumil; Český časopis historický, 2007 (roč. 105), č. 3, s. 772.
 47. Rozhovor s laureátem Bolzanovy ceny Mgr. Ondřejem Holomkem; iforum.cuni.cz (12.12.2007)
 48. SÍGL, Miroslav: V zajetí moci. Mediažurnál (Zpravodaj Syndikátu novinářů ČR), březen 2008, s. 18.
 49. BRENNER, Christiane: Zukunftvorstellungen und staatliche Planung im Socialismus. Bohemia (Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder), 2006/07 (roč. 47), č. 2, s. 440.
 50. KOŘENÁ, Markéta – ZÍDEK, Petr: Smrt krále básníků. Lidové noviny 5.-6.4.2008, roč. 21, č. 81 – příloha ORIENTACE, s. II.
 51. KÁRNÍK, Zdeněk; Úvod. In: Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu II, Praha 2004, s. 7, 11 a 311.
 52. ŠOPÁK, Pavel: Metropolizace Opavy po druhé světové válce a pozdní tvorba Oldřicha Lisky. Acta historica USO, 2009 (roč. 2), č. 2, s. 91.
 53. JANATA, Michal: Život tu nebyl jen politika. Mladá fronta DNES 6. 2. 2010, roč. 21. Magazín Víkend – kavárna, s. 42.
 54. PATEROVÁ, Petra; Soudobé dějiny, 2009 (roč. 16), č. 2-3, s. 512–513. (1., 5.)
 55. SCHMARC, Vítek: 50. léta: mluvil tu někdo o ideologii? (Literatura pod vlivem moci a současnost). A2 (Kulturní týdeník), 3. 3. 2010 (roč. 6), č. 5, s. 6.
 56. V obležené pevnosti (Rozhovor s Jiřím Pernesem). A2 (Kulturní týdeník), 3. 3. 2010 (roč. 6), č. 5, s. 24-25.
 57. BRENNER, Christiane: Acta historica USO 2 (2009). Bohemia (Zeitschrift für Geschichte und Kultur der bömischen Länder), 2009 (roč. 49), č. 2, s. 575–577.
 58. BOČKOVÁ, Marie; Slezský sborník, 2010 (roč. 108), č. 3–4, s. 283.
 59. ŠINDELÁŘ, Jan; Marginalia Historica, 2010 (roč. 1), č. 1, s. 89, 91.
 60. KŘESŤAN, Jiří; Soudobé dějiny, roč. 17, č. 3 (2010), s. 532.
 61. ZÍDEK, Petr; Uplynulý rok očima redaktorů LN. Lidové noviny 31. 12. 2011 – 1. 1. 2012, příl. Relax, s. 1.
 62. Sjezdy, slogany, kultura i sport. Encyklopedie 50. a 60. let zná vše. iDnes 26. 12. 2011. (kultura.idnes.cz)
 63. Česká televize (ČT 2) 29. 1. 2012; pořad Knižní svět (rubrika Kniha týdne; „Průvodce kulturním děním...“).
 64. Český rozhlas (Leonardo) 10. 2. 2012; pořad Zrcadlo - rozhovor o knize „Průvodce kulturním děním...“ s doc. Martinem Kovářem, ředitelem Ústavu světových dějin FF UK.
 65. BUDINSKÁ, Veronika: Šedý mor, laxík a robot Emil. Xantypa č. 2/2012, s. 86.
 66. NEJEDLÝ, Jan: Nové knihy. Co se událo na českém knižním trhu? In: www.rozhlas.cz/mozaika/literatura (23.2.2012).
 67. rek: Magnesia Litera oznámila nominace. In: art.ihned.cz/knihy (23.2.2012); jab: Nominace na Magnesii Literu spojuje pohled do minulosti. In: www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura (24.2.2012); ob: Magnesia Litera jde do nového desetiletí s rekordním počtem přihlášených. In: kultura.idnes.cz (24.2.2012); Nominace cen Magnesia Litera. In: www.literarky.cz/kultura (24.2.2012); Týblová, Martina: Organizátoři oznámili jména autorů, kteří se budou ucházet o cenu Magnesia Litera. In: web.volny.cz/clanek (24.2.2012); HAŽLINSKÁ, Jana: Nominace na ceny Magnesia Litera byly oznámeny. In: vaseliteratura.cz/aktuality (25.2.2012); Nominace na Magnesii Literu. In: m.rozhlas.cz/radiowave/waveculture (27.2.2012); Aktualności - Najważniejszy czeski konkurs literacki. In: warsaw.czechcentres.cz/aktualnosci/magnesia-litera1; Opava: Jiří Knapík nominován na cenu Magnesia Litera. In: opavsky.denik.cz/kratce (28.2.2012); (pet): Opavák nominován na prestižní cenu. Region Opavsko 28.2.2012, roč. 6, č. 9, s. 6; DUŠEK, Petr: V nominaci je i Knapíkova kniha. Opavský a Hlučínský REGION 6. 3. 2012, č. 10, s. 5.
 68. Nakladatelství Academia udělilo ceny za rok 2011. In: www.cas.cz/sd/novinky (8.3.2012); Ceny Nakladatelství Academia za rok 2011. In: www.academia.cz/ceny-nakladatelstvi (8.3.2012); OLIVOVÁ, Jana: Ceny nakladatelství Academia. In: www.rozhlas.cz (8.3.2012); -lsd-: Moderní česká historiografie uspěla v Cenách Nakladatelství Academia. In: Akademický bulletin (abicko.avcr.cz; 8.3.2012); Český rozhlas Leonardo – „Monitor“ 13.3.2012.
 69. Tři knižní tipy Pavla Mandyse. In: www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura (14.3.2012).
 70. KOMÁREK, Stanislav: /Zápisky/ Strašlivě umakanej umakart. Hospodářské noviny 23.3.2012, s. 13 (též In: hn.ihned.cz - 23.3.2012).
 71. CIBOROVÁ, Kateřina: Magnesia Litera 2012 měla říz. In: www.topzine.cz (5.4.2012); HARTMNA, Ivan: Nejlepší knihy. Hospodářské noviny 5.4.2012, roč. 56, č. 69, s. 10; PODSKALSKÁ, Jana: Knihou roku je Lucemburská zahrada. Pražský DENÍK 5.4.2012, č. 82, s. 17; Nejlepší knihou roku… In: www.i60.cz (6.4.2012); Knihou roku… In: web.volny.cz/clanek/ (6.4.2012); Magnesia Litera… In: art.ihned.cz/knihy (4.4.2012); aktuálně.centrum.cz/kultura (5.4.2012); Academia zazářila v cenách Magnesia Litera. In: www.avcr.cz/sd/novinky (6.4.2012); Magnesia litera za literaturu faktu putuje do Opavy. In: www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/kultura (5.4.2012); red: Velký úspěch: odborníci ocenili opavského historika. Opavský a Hlučínský DENÍK 6.4.2012, roč. 11, č. 83, s. 1-2; DUŠEK, Petr: Historik Jiří Knapík: Dělám už na další knize. Opavský a Hlučínský DENÍK 6.4.2012, roč. 11, č. 83, s. 3; (red): Magnesia Litera Knapíkovi. Region Opavsko 10.4.2012, roč. 6, č. 15, s. 3.
 72. KŘÍSTKOVÁ, Milena: Jsem Katerajňák a opavský patriot. /rozhovor/ Region Opavsko 24.4.2012, roč. 6, č. 17, s. 9.
 73. ZÍDEK, Petr: Z proletářů se po roce ’48 staly střední vrstvy /rozhovor s M. Francem/. Lidové noviny 28. 4. 2012, roč. 25, č. 101, s. VII-27.
 74. (bos): Další cena pro Jiřího Knapíka. Region Opavsko 2.5.2012, roč. 6, č. 18, s. 3.
 75. MOTLOVÁ, Žaneta: O putování historika do časů dráťáku /Na kávě s… Jiřím Knapíkem/. Mladá fronta DNES 9. 5. 2012, roč. 23, č. 108 – Moravskoslezský DNES, s. B3.
 76. KOČVARA, Vlastimil: Pri Esperanto en ĉeĥa enciklopedio. Starto (Organo de Ĉeĥa Esperanto - Asocio), 2012, č. 3 (244), s. 84.
 77. AUGUSTIN, Ivan: Cesta k dospělosti. Lidové noviny 9. 10. 2012, roč. 25, č. 236, s. 32 (příl. Akademie).
 78. FRANC, Martin: /rec. P. Šámal: Soustružníci lidských duší/. Bohemia (Zeitschrift für Geschichte und Kultur der bömischen Länder), 2010 (roč. 50), č. 1, s. 220.
 79. Přednáška R. Sukače, Ph.D. (SU Opava) – prezentace knihy „Průvodce kulturním děním a životním stylem“; Center for Russian, East European and Eurasian Studies, University of Kansas dne 11. 9. 2012.
 80. ob: Knižní tipy: Jak přežít jako práskač v různých režimech. In: kultura.idnes.cz (Průvodce kulturním děním a životním stylem); 4. 9. 2013.
 81. NEJEDLÝ, Jan: Nové knihy /Pozoruhodné knižní noviny z oblasti moderní historie/ In: www.rozhlas.cz/mozaika/literatura (9. 8. 2013); vysíláno také v Českém rozhlase.
 82. KAVKA, Tomáš: [Dovolená s poukazem]. Dějiny a současnost, 2014 (roč. 36), č. 8, s. 57.
 83. Antonín Městecký – Skupina „Maděra a spol.“ a léta po propuštění. In: www.politictivezni.cz (navštíveno 1. 12. 2014)
 84. Filumenie. Zpravodaj Českého filumenistického svazu, č. 2/2012, s. 1197. (www.filumenie.cz)

 

 

DALŠÍ AKTIVITY:

 

A) Spolupráce s Českou televizí, Českým rozhlasem, s tiskem:

 • Spolupráce na přípravě pořadu o K. Bieblovi Bez obav z cyklu Nevyjasněná úmrtí (produkce The World Circle Foundation); vysíláno 8.11.2000 (ČT 1)
 • Medailon G. Bareše (kulturní revue Salon redakce ČT 2 Ostrava); vysíláno 29.10.2000
 • Komentář v pořadu o V. Kopeckém (cyklus Čestní občané); vysíláno 5.11.2004 (ČT 2)
 • Dobré ráno s Českou televizí 16.2.2006; téma dne „Československá a česká koruna“ (ČT 1; studio Ostrava; přímý přenos se Z. Jiráskem a I. Skaunicem)
 • Konzultace k článku ZÍDEK, Petr: Smlčí-li pravdu spisovatel… Lidové noviny 22.-23.4.2006, roč. 19, č. 95 – příloha ORIENTACE, s. I–II.
 • Host Jany Klusákové (nad knihou „V zajetí moci“) – Český rozhlas 1 (Radiožurnál) 27.8.2006 (17:10–17:30, repr. 23:40–0:00)
 • Vstupte (pořad M. Štolla) – Český rozhlas (Leonardo), živý rozhovor 20.10.2009 (11:00–11:55)
 • Třetí dimenze (II. sjezd SČSS a česká společnost 1953–1956) – Český rozhlas (Leonardo), diskuse (s P. Zídkem) 1.3.2011.
 • Mozaika (kniha „Průvodce kulturním děním a životním stylem“) – Český rozhlas 3 (Vltava) 8.3.2012, rozhovor s J. Olivovou k udělení Cen nakladatelství Academia (s M. Francem).
 • Zrcadlo – Český rozhlas (Leonardo) 30.3.2012, rozhovor s Klárou Novákovou o knize „Průvodce kulturním děním a životním stylem“ (s M. Francem)
 • MAGNESIA LITERA 2012: nominační prezentace knihy „Průvodce kulturním děním a životním stylem““ (vysíláno 27.3.2012 na ČT 1 a ČT 2); udílení cen – přímý přenos z Nové scény Národního divadla v Praze (4.4.2012 na ČT 2).
 • Události v regionech PLUS – ČT 1, 12.4.2012 (12.20–12.30), živý rozhovor o knize „Průvodce kulturním děním a životním stylem“ s M. Horsákovou.
 • Před půlnocí – ČT 24, 12.4.2012 (23.30–23.59), rozhovor s Š. Bednářovou. Zkrácený přepis rozhovoru In: Osobnosti na ČT 24, www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24.
 • Historie věčně živá – Český rozhlas 6, 15.9.2012, rozhovor s J. Mervartem.
 • Rekreace za socialismu: co Čechům chybí z éry Anděla. Rozhovor se Zuzanou Hornovou – In: Aktuálně.cz (magazin.aktualne.centrum.cz) 28. 1. 2014.

 

B) Členství v redakčních radách:

 • Redakční rada časopisu Soudobé dějiny (vyd. ÚSD AV ČR; od dubna 2004)
 • Předseda redakční rady časopisu Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis (od dubna 2008)
 • Redakční rada časopisu Acta historica Neosoliensia (od dubna 2008); vyd. Katedra historie FHV Univerzity M. Bela v Banské Bystrici
 • Redakční rada časopisu Kuděj. Kulturní dějiny (od června 2009)
 • Redakční rada časopisu Slezský sborník (vyd. SZM Opava; od srpna 2009)
 • Redakční rada časopisu Dvacáté století (vyd. Ústav světových dějin FF UK; od 2009)
 • Redakční rada časopisu Marginalia Historica (vyd. PdF UK; od února 2010)

 

C) Členství v odborných komisích a vědeckých grémiích:

 • Vědecká rada FPF Slezské univerzity v Opavě (od 14. 4. 2008)
 • Vědecká rada FSV Univerzity Karlovy (od 11. 5. 2010 do září 2014)
 • Oborová rada doktorského studia Mediální studia (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy) (od listopadu 2008)
 • Oborová rada doktorského studia českých a čs. dějin ÚHV FPF SU (od 7. 3. 2008); 1. 7.–30. 9. 2008 vykonával povinnosti předsedy OR
 • Panel pro dějiny 19. a 20. století (č. 410) – Grantová agentura ČR (1. 4. 2011 – 31. 3. 2015)
 • Oborová komise pro společenské vědy – Grantová agentura ČR (1. 4. 2007 – 30. 4. 2009)
 • Akademická rada Literární akademie Soukromé vysoké školy J. Škvoreckého (1. 9. 2011 – 12. 9. 2013; rezignace)
 • Podoborová komise č. 409 – Grantová agentura ČR, místopředseda (červen 2005 – duben 2009)

 

D) Školitel doktorandů, členství v komisích pro Ph.D., členství v habilitačních komisích:

 • Úspěšně ukončená doktorská řízení (školitel): JUDr. et PhDr. Stanislav Polnar (24. 9. 2013)
 • Školitel doktorandů (mimo SU): FF Univerzita Hradec Králové - Mgr. Lucie Doležalová (červen 2008 – 2009); FSV UK - Mgr. Lucia Osvaldová (od 1.10.2014)
 • Habilitační komise (FPF SU - 2008 PhDr. Jiří Pernes, Dr.; FF UK – JUDr. et PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D. – 2010–2011; FF UK – PhDr. Jindřich Dejmek, DrSc. – 2013–2014)
 • Komise pro obhajoby Ph.D.; mimo SU (FSV Univerzita Karlova – 3. 7. 2008 PhDr. Jakub Končelík)
 • Rigorózní řízení (PhDr. - oponent; mimo SU): Univerzita Hradec Králové (2005, 2007), Univerzita Karlova (2008, 2015), Ostravská univerzita (2011), Masarykova univerzita (2013–2014)
 • Doktorská řízení (Ph.D. - oponent; mimo SU): Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd (6. 9. 2010 T. Jelínek; 30. 11. 2010 Štefan Švec; 9/2011 Z. Lizcová; 27.9.2011 M. Groman; V. Šmidrkal 5/2014); Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta (22. 9. 2009 T. Pavlíček); Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta (24. 9. 2009 J. Mervart)

 

E) Členství v oborových sdruženích:

 • Opavská pobočka Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872) (červen 1998 – duben 2005) a mimořádný člen republikového výboru SH ČR (září 1999 – září 2002)
 • Klub autorů literatury faktu (KALF) (červen 2001 – 2009)
 • Pobočka České numismatické společnosti v Opavě (od října 2001)
 • Opavský odbor Matice slezské (od února 2002; březen 2002 – březen 2004 člen výboru opavského odboru)
 • Pracovní skupina „Městské muzeum“ - Poradní sbor primátora Statutárního městy Opavy (červenec 2007 – 2009)
 • Pracovní skupina historiků pro výzkum kultury ČSR po roce 1945 při ÚSD AV ČR (září 1999 – 2002)
 • Člen poroty Studentské soutěže nakladatelství Academia (od září 2012)

 

F) Posudky projektů, publikací a odborných studií:

 • pro Cenu ministra obrany (2001, 2002)
 • pro GA ČR (2004, 2005, 2006, 2007, 2008)
 • Fulbrightova nadace (2006)
 • pro Divadelní ústav (2006)
 • pro Univerzitu J. E. Purkyně (2007)
 • pro časopis Iluminace (vyd. Národní filmový archiv) (2008)
 • pro GA AV ČR (2008)
 • pro Národní muzeum (2008)
 • pro nakl. Academia (2008)
 • pro Český rozhlas (Radioservis) (2008)
 • pro Časopis Slezského zemského muzea-B (2008, 2009, 2010, 2012)
 • pro Slezské zemské muzeum (2012; katalog výstavy)
 • pro Český časopis historický (2009)
 • pro Ústav pro českou literaturu AV ČR (projekt č. 405/07/P366) (2010)
 • pro FSV Univerzity Karlovy (diplomová práce) (2010)
 • pro KMS FSV UK (učební text; nakl. Grada) (2010)
 • pro časopis Marginalia Historica (2010 – 2x)
 • pro časopis Těšínsko (2011)
 • pro nakladatelství HOST (2011)
 • pro nakladatelství Karolinum (2011, 2013)
 • pro nakladatelství Havran (2011)
 • pro časopis Historica Olomucensia (2012)
 • pro časopis Kuděj (2012; 2x)
 • pro časopis Acta Olomucensia (2014)

 

G) Recenzní činnost, zprávy a anotace:

 • O kultuře a politice 1945–1956. Proglas, 1999 (roč. 10), č. 7, s. 39–41. / Kusák, Alexej: Kultura a politika v Československu 1945–1956. Praha Torst 1998
 • Bohemia (Zeitschrift für Geschichte und Kultur der bömischen Länder), 2002 (roč. 43), č. 2, s. 533–536. / Pynsent, Robert (ed.): The Phoney peace. Power and culture in central Europe 1945-49. London 2000
 • Kuděj, 2004 (roč. 6), č. 1, s. 91. (jk) / Franc, Martin: Řasy, nebo knedlíky? (Postoje odborníků na výživu k inovacím a tradicím v české stravě v 50. a 60. letech 20. století) Praha Scriptorium 2003
 • Deset pohledů do literárního dění po únoru 1948. Soudobé dějiny, 2004 (roč. 11), č. 1–2, s. 215–223. / Bauer, Michal: Ideologie a paměť: Literatura a instituce na přelomu 40. a 50. let 20. století. Jinočany, H&H 2003
 • Bohemia (Zeitschrift für Geschichte...), 2003 (roč. 44), č. 2, s. 581–583. / Friedl, Jiří: Příběh generála Lukase. Přerov Šárka 2002
 • Bohemia (Zeitschrift für Geschichte...), 2004 (roč. 45), č. 1, s. 283–285. / Franc, Martin: Řasy, nebo knedlíky? Praha Scriptorium 2003
 • Bohemia (Zeitschrift für Geschichte...), 2005 (roč. 46), č. 2, s. 572–575. / Bauer, Michal: Ideologie a paměť: Literatura a instituce na přelomu 40. a 50. let 20. století. Jinočany, H&H 2003
 • Bohemia (Zeitschrift für Geschichte...), 2005 (roč. 46), č. 2, s. 575–577. / Pavka, Marek: Kádry rozhodují vše! Kádrová politika KSČ z hlediska teorie elit. Brno, Prius 2003
 • Bohemia (Zeitschrift für Geschichte...), 2005 (roč. 46), č. 2, s. 525–528. / Růžička, Daniel: Major Zeman – propaganda, nebo krimi? Praha, Práh 2005.
 • Ohlédnutí za činností Ústavu historických věd v roce 2008. Acta historica USO, 2009 (roč. 2), č. 2, s. 299–301.
 • Kuděj, 2009 (roč. 11), č. 1, s. 83–85. (jk) / Pokludová, Andrea: Formování inteligence na Moravě a ve Slezsku 1857–1910. Opava 2008; ŠOPÁK, Pavel: Edmund W. Braun. Opava 2008; Plaček, Radim: Oldřich Černík a jeho politická kariéra v Ostravském kraji do roku 1965. Opava 2009.
 • Kuděj, 2009 (roč. 11), č. 2, s. 86. (jk) / Kratochvíl, Jiří: Pražské pošty. Praha 2009.
 • Slezský sborník, 2010 (roč. 108), č. 1-2, s. 137. / Plaček, Radim: Oldřich Čermík a jeho politická kariéra v Ostravském kraji do roku 1965. Opava 2009.
 • Acta historica USO, 2010 (roč. 3), č. 3, 246–248. / SOKOLOVIČ, Peter (ed.): Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938–1945. (Slovenská republika 1939–1945 očami mladých historikov VII).
 • Ústav historických věd: ohlédnutí za rokem 2009. Acta historica USO, 2010 (roč. 3), č. 3, s. 265–268.
 • Acta historica USO, 2011 (roč. 4), č. 4, s. 320–321. / Rataj, Michael: Opavský tisk po roce 1989. Opava 2011, 257 s.
 • Acta historica USO, 2011 (roč. 4), č. 4, s. 316–317. / Jan Mervart: Naděje a iluze. Čeští a slovenští spisovatelé v reformním hnutí šedesátých let. Brno 2010, 376 s.
 • Acta historica USO, 2011 (roč. 4), č. 4, s. 313–315. / „Transporte in den Tod“. Die Ermordung von Patienten aus dem Regierungsbezirk Troppau (Reichsgau Sudetenland) in der „Euthanasie“-Anstalt Pirna-Sonnenstein 1940/41. In: Sonnenstein: Beiträge zur Geschichte des Sonnensteins und der Sächsischen Schweiz, Heft 9. Pirna 2010. 176 s.
 • Ohlédnutí za činností Ústavu historických věd od roku 2010 do června 2011. Acta historica USO, 2011 (roč. 4), č. 4, s. 325–329.
 • Acta historica USO, 2012 (roč. 5), č. 5, s. 262–263. / Lizcová, Zuzana: Kulturní vztahy mezi ČSSR a SRN v 60. letech 20. století. Praha FSV UK 2012, Teritoria, sv. 7, 190 s.
 • Ústav historických věd v roce 2012. Acta historica USO, 2012 (roč. 5), č. 5, s. 269–274.
 • Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc. jmenován emeritním profesorem FPF SU. Acta historica USO, 2012 (roč. 5), č. 5, s. 287–288.
 • Ústav historických věd v roce 2013. Acta historica USO, 2013 (roč. 6), č. 6, s. 213–215.
 • Ohlédnutí za činností Ústavu historických věd v roce 2014. Acta historica USO, 2014 (roč. 7), č. 7, s. 321–324.
 • Acta historica USO, 2014 (roč. 7), č. 7, s. 311–312. / Švec, Štefan: Česky psané časopisy pro děti (1850–1989). Praha 2014, 707 s.

 

 

H) Veřejpřednášky:

 • Pro opavskou pobočku SH ČR: 1. Ke vzniku kritiky Jaroslava Seiferta v roce 1950 a kulturní politice KSČ v letech 1948–1952 (Opava 14. 4. 1998) 2. Trnitá cesta ze hvězdou komunismu (Příběh prof. Arnošta Kolmana) (Opava 27. 10. 1999) 3. Dělníci proti „Dvaasedmdesátce“ (Opava 18. 4. 2001) 4. České modelářství v 50. a 60. letech (Opava 18. 10. 2012).
 • Pro Vlastivědnou společnost StOpa: Kultura a politika po roce 1948 (Opava 25. 9. 2002)
 • Pro Univerzitu III. věku: České Slezsko v letech 1748–1948 (Krnov, září 2002); Slezský studijní ústav 1945–1958 (Opava 27. 3. 2008); České slezanství 1945–1968 (Opava 10. 4. 2008); Slezané v Praze a Národní jednota slezská (Opava 1. 4. 2010); Slezský ústav v Praze a výzkum Slezska 1945–1950 (Opava 6. 5. 2010); Proměny českého modelářství v 50. a 60. letech 20. století (Opava 31. 3. 2011).
 • Pro Matici slezskou: Slezský ústav v Praze a vědecký výzkum Slezska po roce 1945 (Opava 12. 2. 2003)
 • Ústav pro českou literaturu AV ČR: O vzniku a proměnách „Třiceti let bojů“ Ladislava Štolla (Praha 30. 9. 2004)
 • Ústav pro soudobé dějiny AV ČR: Proměny poúnorové kulturní politiky. První tři léta. (Praha 3. 11. 2004); diskuse na www ÚSD
 • Historický ústav FF Jihočeské univerzity: Řízení české kultury v letech 1948–1956. (České Budějovice 3. 5. 2010)
 • Ústav hudební vědy FF Masarykovy univerzity: Represivní prvky kulturní politiky v českých zemích 1948–1953 (Pokus o typologii). (Brno 30. 9. 2011)
 • Katedra histórie FHV Univerzity M. Bela v B. Bystrici: Kulturní dění a životní styl v komunistickém Československu; Školní družiny a kluby v mimoškolní výchově v 50. a 60. letech (Banská Bystrica 28. 11. 2012)
 • Pro SŠ a veřejnost: 1. Kultura a politika v českých zemích 1948–1967. Opava KD Na Rybníčku 10. 10. 2012; 2. Kulturní trávení volného času v 50. a 60. letech. Opava KD Na Rybníčku 23. 10. 2013.

 

I) Projekty:

 

Grantová agentura ČR

 • Kulturní politika v českých zemích 1948–1956. Grantový projekt GA ČR č. 409/03/1146 (řešitel 2003–2005)
 • Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Grantový projekt GA ČR č. 409/06/0398 (řešitel 2006–2008; spoluřešitelem M. Franc, Ph.D.)
 • Volný čas v českých zemích 1957–1967. Grantový projekt GA ČR č. 409/09/0326 (spoluřešitel 2009–2011; řešitelem M. Franc, Ph.D. – ÚSD AV ČR)
 • Děti, mládež a socialismus v českých zemích (19481970). Grantový projekt GA ČR č. 15-03538S (řešitel 2015–2017; spoluřešitelem doc. M. Franc, Ph.D. – ÚSD AV ČR)

 

MŠMT

 • Rozvojový projekt MŠMT; Příprava navazujícího magisterského studijního programu Historické vědy, studijního oboru Dějiny střední Evropy 20. století (řešitel 2007)
 • Člen týmu výzkumného záměru MSM4781305905 Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy (2007–2011)
 • Letní muzeologická škola; centralizovaný rozvojový projekt MŠMT (2012; řešitel)

 

ESF / OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 • Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace; projekt ESF - OP VK 2.3; č. CZ1.07/2.3.00/35.0037 (1. 7. 2012 – 30. 4. 2014; garant)
 • „Historizace střední Evropy“ jako téma pro rozvoj lidského potencionálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání a zapojení současných a budoucích vědeckovýzkumných pracovníků do mezinárodních VaV aktivit; projekt ESF - OP VK 2.3; č. CZ1.07/2.3.00/20.0031 (1. 1. 2012 – 31 .12. 2014; do 1. 11. 2013 koordinátor, člen řešitelského týmu)
 • „Zkvalitnění výuky muzejní konzervace a restaurování a průzkumu historických materiálů“; projekt ESF - OP VK 2.2; (duben – červen 2012; metodik)

 

Slezská univerzita / SGS

 • Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska. SGS/3.3/2010 (řešitel Mgr. D. Váhala; 2010–2011)
 • Stav a vývoj historické sbírky Národního muzea v 60. - 80. letech 19. století. SGS/11/2010 (řešitelkou Mgr. I. Fürstová; 2010–2011)
 • Vývoj předškolní péče ve střední Evropě po II. světové válce. SGS/9/2014 (řešitelkou Mgr. S. Medveďová; 2014)
 • Ke kulturním dějinám poválečného Československa (Centrum pro soudobé dějiny, historickou paměť a kulturní dědictví). SGS / 2014 (řešitelem Mgr. T. Hruda; 2014)

 

Ostatní projekty

 • Biografický slovník českých zemí. Historický ústav AV ČR (říjen 2002–2003).
 • Česká vědecká obec 1882–2000. Výzkumné centrum pro dějiny vědy při ÚSD AV ČR (Autor obsáhlých prosopografických hesel „Arnošt Kolman“ a „Vincenc Prasek“; 2002–2004).
 • České dějiny, výukový program pro základní školy). SILCOM CD-ROM & Multimedia s. r. o. (září 2002 – 2004)

 

J) Výstavy:

 • Projekt „Cesta města“ – expozice k dějinám města Opavy (2009 – září 2010; sekce 20. století - s doc. PhDr. P. Šopákem, Ph.D. a PhDr. J. Knapíkovou)

 

K) Přednášky v zahraničí:

 • Týdenní přednáškový cyklus „Pofebruárová kultúrna politika v ČSR“ na katedře historie FHV Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici (6.-10.3.2006); pedagogická mobilita Socrates/Erasmus
 • Týdenní přednáškový pobyt na katedře historie FHV Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici (27.-30.4.2009); téma „Holocaust a jeho geneze“, dále 3 přednášky na slezská témata; pedagogická mobilita Socrates/Erasmus

 

L) Hesla o autorovi:

 • Lexikon současných českých historiků. Praha SH ČR 1999.
 • Slovník českých a slovenských autorů literatury faktu. Praha 2003.
 • DOKOUPIL, Lumír a kol.: Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy (A-L). Ostrava 2013, s. 453.
 • cs.wikipedia.org

 

M) Úspěšní studenti:

 • Josef Tejkl – Cena ministra obrany (2004)

 

N) Ocenění:

 • MAGNESIA LITERA 2012 (Litera za literaturu faktu) (6.)
 • KNIHA ROKU 2011 – Cena nakladatelství Academia; 7. 3. 2012 (6.)
 • Cena za původní vědeckou nebo populárně-naučnou práci za rok 2011 - Cena nakladatelství Academia; 7. 3. 2012 (6.)
 • Cena rektora Slezské univerzity; duben 2012 (6.)
 • Cena poroty 2. stupně v kategorii encyklopedické dílo (19. ročník Ceny SLOVNÍK ROKU); udělila Jednota tlumočníků a překladatelů dne 6. 2. 2012 (6.)
 • Pamětní medaile Slezské univerzity; prosinec 2005
 • Cena Miroslava Ivanova (kategorie autorů do 39 let; uděluje Klub autorů literatury faktu); prosinec 2005 (3.)
 • Cena Josefa Pekaře; říjen 2005 (uděluje SH ČR a Pekařova společnost Českého ráje) (3.)
 • Cena rektora Slezské univerzity; prosinec 2002 (2.)
 • Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia v doktorském studijním programu; listopad 2001
 • Čestné uznání Ceny Edvarda Beneše; září 1999 (17.)
 • Cena Edvarda Beneše 1. stupně; září 1997 (1.)

 

 

Poslední aktualizace: 7. 4. 2015