Profil CZ

Jméno s tituly:

Mgr. David Váhala

Pracoviště:

Ústav historických věd

Adresa:

Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava

Pozice:

vědecko-pedagogický pracovník (do roku 2013), v současné době metodik projektu OP VK a koordinátor klíčové aktivity OP VK (blíže viz Granty a projekty)

E-mail:

vahala (at) uhv.cz

Telefon:

+420 553 684 471

WEB:

www.uhv.cz

www.projekty.slu.cz/popularizace, www.projekty.slu.cz/zkvalitnovani

www.facebook.com/uhv.cz

Zaměření / Vyučovací profil:

muzeologie / muzeografie

Konzultační hodiny:

konzultace po domluvě.

 

Vzdělání (VŠ):

2003-2009:     Slezská univerzita v Opavě, obor historie-muzeologie; 2007 – obhájení ročníkové práce „Technologie čištění v muzejní konzervaci“; 2009 – obhájení magisterské práce „Zemský archiv v Opavě – mapování zátěže znečištěným ovzduším na stavební materiály archivu a návrh metodologie modelového mapování vlivu znečištění ovzduší na archivní sbírky“; 2009 – státní závěrečná zkouška z historie a muzeologie (Mgr.)

2009-dosud: Slezská univerzita v Opavě, interní doktorandské studium, obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny, téma dizertační práce „Kulturní a osvětová činnost v muzeích severní Moravy a českého Slezska v letech 1945-1970“.

 

Praxe a zaměstnání:

2005-2010: pomocná vědecká síla Oddělení muzeologie a památkové péče, Ústav historických věd, Slezská univerzita v Opavě; od roku 2008 návrh, realizace a správa webu Ústavu historických věd (www.uhv.cz)

2005: Židovské muzeum v Praze

2005: Muzeum Novojičínska, p. o.

2007: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., pracoviště Opava

2009-2010: zaměstnanec Dokumentačního a muzeologického oddělení Slezského ústavu Slezského zemského muzea, kurátor muzeologické podsbírky a Sbírky Slezského ústavu

2010-2011: zaměstnanec Muzeologického pracoviště Slezského zemského muzea, kurátor muzeologické podsbírky a Sbírky Slezského ústavu

2010: externí výuka na Slezské univerzitě v Opavě

2011-2013: odborný asistent Ústavu historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě

2013-dosud: metodik projektu OP VK a koordinátor klíčové aktivity OP VK (blíže viz Granty a projekty)

 

Členství v komisích:

2009-dosud: Muzeologická komise Asociace muzeí a galerií ČR

2009-2010: Ústřední inventarizační komise Slezského zemského muzea

2010-2011: Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Slezského zemského muzea – tajemník

 

Pedagogická činnost:

ZS 2010: Slezská univerzita v Opavě – semináře Etnologie pro muzeology I. a Muzejní a galerijní prezentace II.

LS 2011: Slezská univerzita v Opavě – semináře Etnologie pro muzeology II., Muzejní a galerijní prezentace I. a III., Muzejní legislativa v ČR a EU, Muzejní management.

ZS 2011: Slezská univerzita v Opavě – semináře Etnologie pro muzeology I., Institucionální muzeologie, Muzejní a galerijní prezentace I. a II., Proseminář památkové péče.

LS 2012: Slezská univerzita v Opavě – semináře Etnologie pro muzeology II., Muzejní a galerijní prezentace I. a III., Muzejní legislativa v ČR a EU, Muzejní management.

ZS 2012: Slezská univerzita v Opavě – semináře Etnologie pro muzeology I., Institucionální muzeologie, Muzejní a galerijní prezentace I. a II., Proseminář památkové péče.

LS 2013: Slezská univerzita v Opavě – semináře Etnologie pro muzeology II., Muzejní a galerijní prezentace I. a III., Muzejní legislativa v ČR a EU, Muzejní management.

 

Posudky k bakalářským pracím:

Akad. rok 2010/2011: 12 oponentských posudků k bakalářským pracím odevzdaných k obhajobě na ÚHV FPF SU v Opavě, 1 oponentský posudek k bakalářské práci odevzdané k obhajobě na VŠB-TU v Ostravě.

Akad. rok 2011/2012: 3 oponentské posudky k bakalářským pracím odevzdaných k obhajobě na ÚHV FPF SU v Opavě.

Akad. rok 2012/2013: 4 oponentské posudky k bakalářským pracím odevzdaných k obhajobě na ÚHV FPF SU v Opavě.

 

Přednášky (mimo konference a standardní výuku):

Zemský archiv v Opavě – mapování zátěže znečištěným ovzduším na stavební materiály archivu a návrh metodologie modelového mapování vlivu znečištění ovzduší na archivní sbírky“ – v rámci přednáškového cyklu Opava očima mladých historiků, 28. dubna 2011 v Obecním domě (Opavská kulturní organizace).

Digitalizace a zpřístupňování kulturního dědictví v České republice“ – v rámci přednáškového cyklu Kulturní dějiny ve středoevropské perspektivě pro Univerzitu třetího věku, Slezská univerzita v Opavě, 12. května 2011 v Aule Rektorátu.

Proměny stálé expozice Slezského zemského muzea v Opavě od roku 1945: výzva pro současnost“ a „Muzejnictví na území dnešního Moravskoslezského kraje v letech 1945-2012“ – v rámci přednáškového cyklu Slezsko v proměnách staletí pro Univerzitu třetího věku, Slezská univerzita v Opavě, 6. prosince 2012 v Aule Rektorátu.

 

Granty a projekty:

2010:

Slezská univerzita v Opavě – SGS/3.3/2010 – Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska (Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. – školitel, Mgr. Iveta Fürstová – spoluřešitel, Mgr. Radim Plaček – spoluřešitel, Mgr. David Váhala – řešitel).

2011:

Slezská univerzita v Opavě – SGS/5/2011 – Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska II. (Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. – školitel, Mgr. František Švábenický – spoluřešitel, Mgr. David Váhala – řešitel).

2012:

Slezská univerzita v Opavě – SGS/18/2012 – Výstavní a osvětová činnost v muzeích severní Moravy a českého Slezska v letech 1945-1970 (Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. – školitel, Mgr. David Váhala – řešitel).

2012:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – rozvojový projekt „Letní muzeologická škola“ (Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. – řešitel, Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. – spoluřešitel, Ing. PhDr. Jaromír Olšovský, Ph.D. – spoluřešitel, Mgr. David Váhala – spoluřešitel)

2012-2014:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (CZ.1.07/2.3.00/35.0037) Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace (Mgr. David Váhala – koordinátor klíčové aktivity č. 3: Další vzdělávání VaV pracovníků v oblasti popularizace a komunikace)

2012-2015:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (CZ.1.07/2.2.00/28.0273) Zkvalitnění výuky muzejní konzervace a restaurování a průzkumu historických materiálů, projekt realizován ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě a Slezským zemským muzeem (Mgr. David Váhala – metodik projektu za Slezskou univerzitu v Opavě)

2013:

Slezská univerzita v Opavě – SGS/16/2013 – Prameny k dějinám lidové kultury Slezska po roce 1945 (Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. – školitel, Mgr. David Váhala – řešitel).

 

Výstavy:

2008: Městské kulturní středisko Nový Jičín – výstava vlastní fotografické tvorby.

2010: Slezské zemské muzeum – Město na bruslích: Historie opavského bruslařského spolku 1869-1945 (s Mgr. Martinem Pelcem, Ph.D. z Ústavu historických věd Slezské univerzity v Opavě a kolektivem zaměstnanců SZM).

2011-2012: Opavská kulturní organizace – Slezský ústav: proměna regionálního vědeckého pracoviště (s kol. SGS a kolektivem zaměstnanců Opavské kulturní organizace a Slezského zemského muzea).

 

Konference a workshopy:

2008:

Konference Muzea, památky a konzervace 2008 – Museums, Monuments and Conservation 2008; Technické muzeum v Brně. Poster „Technologie čištění v muzejní konzervaci“.

2009:

Konference Muzea, památky a konzervace 2009 – Museums, Monuments and Conservation 2009; Národní archiv v Praze. Přednesen příspěvek „Zemský archiv v Opavě – mapování zátěže znečištěným ovzduším na stavební materiály archivu a návrh metodologie modelového mapování vlivu znečištění ovzduší na archivní sbírky“ (stejnojmenný článek vyšel tiskem).

Konference Digitalizácia múzejných zbierok – vízie a východiská. Přednesen příspěvek „Digitalizace sbírek a Slezské zemské muzeum“ (stejnojmenný článek vyšel tiskem).

5th Workshop Preventive conservation and methods of extermination of wood infesting insect; Wallachian Open-Air Museum in Rožnov pod Radhoštěm. Aktivní účast na workshopu a přednesení příspěvku „Principle of collection complementation activities in Czech republic“.

2010:

Workshop Open Gates to Silesian Museum – aktivní účast na mezinárodním workshopu.

Konference Muzea, památky a konzervace 2010 – Museums, Monuments and Conservation 2010; Slezské zemské muzeum – Slezská univerzita v Opavě. Poster „Digitalizace muzejní sbírky – teorie a praxe“. Přednesen příspěvek „Digitalizace muzejní sbírky – teorie a praxe“ (stejnojmenný článek vyšel tiskem).

Konference Vliv muzeologie na rozvoj muzeí v ČR a SR – 20 let muzeologie na Slezské univerzitě v Opavě; Slezské zemské muzeum – Slezská univerzita v Opavě. Přednesen příspěvek „Muzeologické pracoviště Slezského zemského muzea – tradice a perspektivy“ (stejnojmenný článek vyšel tiskem).

Konference Muzea, autorský zákon a digitalizace; Asociace muzeí a galerií ČR. Přednesen příspěvek „Digitalizace muzejní sbírky ve Slezském zemském muzeu“ (stejnojmenný článek vyšel tiskem).

2011:

Konference Muzea, památky a konzervace 2011 – Museums, Monuments and Conservation 2011; Masarykova univerzita. Předneseny příspěvky „Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska“ a „Ochrana, prezentace a dokumentace kulturního dědictví ve Slezském zemském muzeu“ (stejnojmenné články vyšly tiskem).

Workshop Digitalizace pramenů a správa dat  paměťových institucích; Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě. Organizace workshopu v rámci projektu SGS/5/2011, přednesení stejnojmenného referátu a lektorské vedení praktické části.

2012:

Seminář Muzea a digitalizace; Národní technické muzeum a Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví – Moravské zemské muzeum. Lektor workshopu „Digitalizace zvukových nahrávek a videa“.

Konference Už jsme vším (Československá společnost a socialismus 1945-1970); Karlova univerzita. Přednesení příspěvku „Proměna muzejnictví v dnešním Moravskoslezském kraji po roce 1945“ (stejnojmenný článek v tisku).

Mezinárodní vědecká konference Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti – dejiny, súčasný stav a perspektívy, Univerzita Komenského v Bratislave. Přednesení příspěvku „Muzejnictví a muzeologie na území dnešního Moravskoslezského kraje v letech 1945-2012“ (stejnojmenný příspěvek publikován v recenzovaném univerzitním časopise).

 

Vademecum

 

Publikační činnost:

Recenzované časopisy:

FÜRSTOVÁ, Iveta – PLAČEK, Radim – VÁHALA, David: Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska (na příkladu podsbírky Slezský ústav). Časopis Slezského zemského muzea – série B – vědy historické, 2010, č. 2, s. 181-184.

ŠVÁBENICKÝ, František – VÁHALA, David: „Nové přírůstky“ Slezského zemského muzea – tzv. Folkloristický archiv Slezského ústavu. Časopis Slezského zemského muzea – série B – vědy historické, 2011, s. 85-95. ISSN 1211-3131.

VÁHALA, David: Proměna muzejnictví v dnešním Moravskoslezském kraji po roce 1945. Marginalia historica, 2012, č. 2, s. 257-268. ISSN 1804-5367.

 

Ediční činnost:

VÁHALA, David (ed.): Vliv muzeologie na rozvoj muzeí v ČR a SR – 20 let muzeologie na Slezské univerzitě v Opavě. Opava 2010, 70 s. ISBN 978-80-86224-82-4.

KNAPÍK, Jiří – OLŠOVSKÝ, Jaromír – ŠOPÁK, Pavel (ved. aut. kol.) – VÁHALA, David (ed.): Vademecum muzeologie. Opava 2012, 163 s. ISBN 978-80-7248-811-7.

 

Kapitoly v monografiích:

KNAPÍK, Jiří – OLŠOVSKÝ, Jaromír – ŠOPÁK, Pavel (ved. aut. kol.) – VÁHALA, David (ed.): Vademecum muzeologie. Opava 2012, s. 15-22, 93-110, 114-115, 129-131, 147-150. ISBN 978-80-7248-811-7.

 

Studie v časopisech a sbornících:

BERGER, Ivan – VÁHALA, David: Digitalizace sbírek a Slezské zemské muzeum. In: Digitalizácia múzejných zbierok (Vízie a východiská), ed. Zuzana Šullová, Banská Štiavnica 2009, s. 61-63.

ŠVÁBENICKÝ, František – VÁHALA, David: Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska. In: Muzea, památky a konzervace 2011 – Museums, Monuments and Conservation 2011, Brno 2011, s. 57-60, 137. ISBN 978-80-210-5628-2.

ŠVÁBENICKÝ, František – VÁHALA, David: Příběh jedné pozůstalosti aneb ohlédnutí za osobností faráře Jana Vojtěcha Beny. Sborník bruntálského muzea, 2011, s. 57-67. ISSN 1801-2205. ISBN 978-80-87038-14-1.

VÁHALA, David: Zemský archiv v Opavě – mapování zátěže znečištěným ovzduším na stavební materiály archivu a návrh metodologie modelového mapování vlivu znečištění ovzduší na archivní sbírky. In: Muzea, památky a konzervace 2009, Brno 2009, s. 14-17. ISBN 978-80-86413-68-6.

VÁHALA, David: Digitalizace muzejní sbírky – teorie a praxe. In: Muzea, památky a konzervace 2010 – Museums, Monuments and Conservation 2010, Opava 2010, s. 11-12. ISBN 978-80-86224-83-1.

VÁHALA, David: Muzeologické pracoviště Slezského zemského muzea – tradice a perspektivy. In: Vliv muzeologie na rozvoj muzeí v ČR a SR – 20 let muzeologie na Slezské univerzitě v Opavě, Opava 2010, s. 56-59. ISBN 978-80-86224-82-4.

VÁHALA, David: Studijní obor muzeologie a jeho využitelnost v praxi. In: Vliv muzeologie na rozvoj muzeí v ČR a SR – 20 let muzeologie na Slezské univerzitě v Opavě, Opava 2010, s. 60-62. ISBN 978-80-86224-82-4.

VÁHALA, David: Ochrana, prezentace a dokumentace kulturního dědictví ve Slezském zemském muzeu. In: Muzea, památky a konzervace 2011 – Museums, Monuments and Conservation 2011, Brno 2011, s. 7-10. ISBN 978-80-210-5628-2.

VÁHALA, David: Digitalizace muzejní sbírky ve Slezském zemském muzeu. In: Muzea, autorský zákon a digitalizace (sborník z kolokvia Asociace muzeí a galerií ČR), Praha 2011, s. 79-83. ISBN 978-80-86611-42-6.

VÁHALA, David: Prameny k dějinám lidové kultury Hlučínska ve sbírce Slezského zemského muzea. Hlučínsko (Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska), 2013, roč. 3, č. 1, s. 27-29. ISSN 1804-6967.

 

Výroční zprávy:

VÁHALA, David a kol.: Výroční zpráva Slezského zemského muzea za rok 2009. Opava 2010, 94 s.

VÁHALA, David a kol.: Výroční zpráva Slezského zemského muzea za rok 2010. Opava 2011, 88 s. ISBN 978-80-86224-88-6.

 

Recenze:

VÁHALA, David: Hlučínsko (Vlastivědný časopis Muzea Hlučínska). Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2011, č. 4, s. 319-320. ISSN 1803-411X.

VÁHALA, David: Václav Lacina – Co vám mám ještě povídat. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2012, č. 5, s. 260. ISSN 1803-411X.

 

Zprávy:

SEDLÁŘOVÁ, Zuzana – VÁHALA, David: Muzea, památky a konzervace 2010 – Museums, Monuments and Conservation 2010. In: Muzea, památky a konzervace 2010 – Museums, Monuments and Conservation 2010, Opava 2010, s. 7-8. ISBN 978-80-86224-83-1.

SEDLÁŘOVÁ, Zuzana – VÁHALA, David: Muzea, památky a konzervace 2010 – Museums, Monuments and Conservation 2010. Věstník Asociace muzeí a galerií ČR, 2010, roč. 10, č. 4, s. 13-15.

SEDLÁŘOVÁ, Zuzana – VÁHALA, David: Muzea, památky a konzervace 2010 – Museums, Monuments and Conservation 2010. Časopis Slezského zemského muzea – série B – vědy historické, 2010, č. 2, s.

SEDLÁŘOVÁ, Zuzana – VÁHALA, David: Muzea, památky a konzervace 2010 – Museums, Monuments and Conservation 2010. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2011, č. 4, s. 334-337. ISSN 1803-411X.

SEDLÁŘOVÁ, Zuzana – VÁHALA, David: Vliv muzeologie na rozvoj muzeí v ČR a SR – 20 let muzeologie na Slezské univerzitě v Opavě. In: Vliv muzeologie na rozvoj muzeí v ČR a SR – 20 let muzeologie na Slezské univerzitě v Opavě, Opava 2010, s. 6-7. ISBN 978-80-86224-82-4.

SEDLÁŘOVÁ, Zuzana – VÁHALA, David: Vliv muzeologie na rozvoj muzeí v České a Slovenské republice – 20 let muzeologie na Slezské univerzitě v Opavě. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2011, č. 4, s. 337-339. ISSN 1803-411X.

SEDLÁŘOVÁ, Zuzana – VÁHALA, David: Konference Muzea, památky a konzervace 2011 – Museums, Monuments and Conservation 2011. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2011, č. 4, s. 339-342. ISSN 1803-411X.

SEDLÁŘOVÁ, Zuzana – VÁHALA, David: Konference konzervátorů-restaurátorů 2011. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2011, č. 4, s. 342-344. ISSN 1803-411X.

VÁHALA, David: Vliv muzeologie na rozvoj muzeí v ČR a SR. Zpravodaj Slezského zemského muzea (červenec – srpen – září 2010), Opava 2010, s. 20.

VÁHALA, David: 20(0) let muzeologie v Opavě. Zpravodaj Slezského zemského muzea (červenec – srpen – září 2010), Opava 2010, s. 6.

VÁHALA, David: Workshop „Digitalizace pramenů a správa dat v paměťových institucích“. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2011, č. 4, s. 345-346. ISSN 1803-411X.

VÁHALA, David: Workshop k digitalizaci pramenů a správě dat. Noviny Slezské univerzity, 2012, roč. 17, č. 2, s. 48. ISSN 1801-1071.

 

Abstrakty v samostatných sbornících:

ŠVÁBENICKÝ, František – VÁHALA, David: Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska. In: Muzea, památky a konzervace 2011 (Program konference a sborník abstraktů), ed. Jiří Příhoda a Richard Ševčík, Brno 2011, s. 33-34. ISBN 978-80-210-5498-1.

VÁHALA, David: Ochrana, prezentace a dokumentace kulturního dědictví ve Slezském zemském muzeu. In: Muzea, památky a konzervace 2011 (Program konference a sborník abstraktů), ed. Jiří Příhoda a Richard Ševčík, Brno 2011, s. 14. ISBN 978-80-210-5498-1.

 

Interní dokumenty a směrnice Slezského zemského muzea:

BERGER, Ivan – VÁHALA, David: Koncepce digitalizace sbírky Slezského zemského muzea. Opava 2009, 5 s.

BERGER, Ivan – VÁHALA, David: Směrnice pro provádění dokumentace sbírky Slezského zemského muzea v digitální podobě. Opava 2009, 34 s.

BERGER, Ivan – VÁHALA, David: Badatelský řád Slezského zemského muzea. Opava 2010, 6 s.

BERGER, Ivan – HONKOVÁ, Barbora – VÁHALA, David: Koncepce digitalizace sbírky Slezského zemského muzea. Opava 2011, 5 s.

BERGER, Ivan – HONKOVÁ, Barbora – VÁHALA, David: Vnitřní Směrnice pro provádění dokumentace sbírky Slezského zemského muzea v digitální podobě. Opava 2011, 14 s.

 

V tisku, příp. rkp.:

VÁHALA, David: Ecomuseums 2012 (recenze). Muzeum – Muzejní a vlastivědná práce, 2013, 1 s. (rkp.)