Vědecká činnost

Vědecká činnost Ústavu cizích jazyků se v současnosti nejvíce zaměřuje na výzkumy v oblasti jazykovědy, kde se navazuje na dosavadní výsledky československé funkčně-strukturální jazykovědy. V rámci jednotlivých oddělení ústavu se jejich členové přitom snaží tyto výsledky rozvíjet zaměřením na ty trendy v současném výzkumu, které zaručují, že výsledky jejich vědecké činnosti na jedné straně umožní prohloubení vědecké spolupráce s partnerskými institucemi doma i v zahraničí a na straně druhé zároveň zvýrazní jedinečnost výzkumu příslušných oblastí na ÚCJ.

 

Hlavními směry vědecké činnosti kmenových pracovníků Ústavu cizích jazyků tak v současné době jsou:

 • Srovnávací pragmalingvistická analýza angličtiny, češtiny a němčiny z hlediska nových interdisciplinárních přístupů k řešení problematiky dialogu v interakci s extralingválními prostředky
 • Obecné a speciální otázky teorie aktuálního členění jazykových výpovědí z pohledu tzv. brněnské školy funkční syntaxe
 • Aplikovaná fonetika a fonologie anglického jazyka
 • Srovnávací lexikologie anglického a německého jazyka se zaměřením na vlivy lexika cizích jazyků
 • Problémy interferenčních jevů při výuce německého jazyka z pohledu metod korpusové jazykovědy
 • Jevy aktuálního členění v italském jazyce ve srovnání s češtinou a angličtinou

 

V rámci České republiky jsou tyto oblasti rozvíjeny ve spolupráci s příslušnými ústavy následujících institucí:

 • Karlova univerzita
 • Masarykova univerzita v Brně
 • Ostravská univerzita
 • Univerzita Palackého Olomouc

 

V oblasti zahraniční vědecké spolupráce ústav udržuje úzké kontakty s následujícími institucemi:

 • Auburn University, Auburn, Alabama (USA)
 • Institut für deutsche Kultur und Geschichte, München (SRN)
 • Institut für Deutsche Sprache, Mannheim (SRN)
 • Johannes Keppler Universität Linz, Linz (Rakousko)
 • Prešovská universita, Prešov (Slovensko)
 • Technische Universität Dresden, Drážďany (SRN)
 • Università degli Studi RomaTre, Řím (Itálie)
 • University of Limerick, Limerick (Irsko)
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava (Slovensko)
 • Univerzita ve Wroclawi, Ústav germanistiky, Wroclaw (Polsko)
 • Universität Würzburg, Würzburg (SRN)
 • Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (SRN)