M 7504 Učitelství pro střední školy – Učitelství Angličtiny/ Němčiny pro střední školy


Studijní program učitelství pro stření školy je pětiletý, forma studia je prezenční. Studium se skládá ze dvou učitelských specializací. Součásti studia všech učitelských specializací je absolvování pedagogicko-psychologického bloku předmětů. Studijní program tohoto bloku tvoří předměty, které posluchačům poskytnou odborné pedagogické, psychologické a didaktické znalosti. Budoucí učitel by měl mít schopnost imponovat žákům pedagogickými schopnostmi, lidským přístupem a filozofickým nadhledem a motivovat je k zájmu o poznání. Studium je možno zakončit rigorózní zkouškou spojenou se získáním titulu PhDr.
Posluchač získá hluboké znalosti v oblasti lingvistické, literárněvědné a didakticko-metodické, přičemž důraz je kladen na oblast tzv. lingvoreálií. Ke kvalifikaci středoškolského učitele angličtiny/němčiny patří také znalost kulturněpolitické problematiky spojené s anglicky/německy mluvícím teritoriem. Absolvent dokonale ovládá mluvenou a psanou angličtinu/němčinu na úrovni C2 Společenského evropského rámce pro jazyky, má odpovídající znalosti literatury a lingvoreálií anglicky/německy mluvících zemí, rozumí souvislostem a metodologii jednotlivých disciplín.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je písemná a skládá se ze dvou části odpovídajících zvoleným učitelským specializacím. Vzory přijímacích testů najdete na http://www.fpf.slu.cz
Jazykové znalosti na úrovni B1-B2 Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky.
 

 

----- 

1 Podmínkou přijetí je podání kompletně vyplněné přihlášky v předepsaném termínu spolu se všemi požadovanými doklady včetně dokladu o zaplacení administrativního poplatku.