B7310 Filologie Angličtina, Němčina


Studium těchto oborů je tříleté v prezenční formě. Jejich základem je moderní filologie, jsou koncipovány jako ucelené studijní obory s praktickým zaměřením, čemuž odpovídá i synchronní pohled na jednotlivé jazykové plány. Vedle zvládnutí jazykových kompetencí absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti lingvistické, literárněvědné, přičemž velký důraz je kladen na oblast tzv. lingvoreálií. Výuka těchto oborů je zajišťována Ústavem cizích jazyků.

Přijímací zkouška

Znalost jazyka na úrovni B1-B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent dokonale ovládá mluvenou a psanou angličtinu/němčinu na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Má hluboké znalosti lingvoreálií a přehled zejména o novější anglicky/německy psané literatuře. K jeho kvalifikaci patří i znalost sociokulturní problematiky spojené s tímto teritoriem. Je připraven pro působení v profesích, jakými jsou např. odborný pracovník pro anglický/německý mluvící oblast, pracovník v kulturních centrech, v podnikatelské sféře, ve státní správě apod. Absolventi mají rovněž předpoklady ke studiu navazujících magisterských studijních oborů na Slezské univerzitě nebi jiných českých i zahraničních univerzitách.


Výše uvedené obory Angličtina, Němčina lze studovat jen ve vzájemné kombinaci a dále v kombinaci s obory Italština, Archeologie, Historie, Knihovnictví.

 

 

-----

1 Podmínkou přijetí je podání kompletně vyplněné přihlášky v předepsaném termínu spolu se všemi požadovanými doklady včetně dokladu o zaplacení administrativního poplatku.