B 7310 Filologie, Italština

 

Tříletý bakalářský studijní obor Italština v prezenční formě je koncipován tak, aby umožnil jeho budoucímu absolventovi dokonalé ovládnuti praktického jazyka, vybavil ho teoretickými jazykovými znalostmi a aby zároveň poskytoval ucelený přehled o literatuře, kultuře a reáliích Itálie. S důrazem na praktická východiska jsou rozvíjeny a upevňovány jednotlivé jazykové dovednosti a znalosti gramatické a lexikální. Studiem jazyka i šíření chápaných reálií tak vzniká komplex dovedností a znalostí, které jsou spolehlivým východiskem pro uplatnění absolventa v praxi. Výuka tohoto oboru je zajišťována Ústavem cizích jazyků.

Přijímací zkouška

Znalost italština na stupni A1-A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který odpovídá „uživateli základů jazyka.“

Profil a uplatnění absolventa

Absolvent se stává zkušeným uživatelem mluvené i psané italštiny na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Současně získává spolehlivé teoretické znalosti v oblasti lingvoreálií, literatury, historie a kultury Itálie. Absolventovi je zároveň poskytnut spolehlivý základ pro další studium magisterské. Absolventi budou jazykovými odborníky s nejširší možnou uplatnitelností ve firmách zaměřených jak na výrobní, tak na obchodní činnost, dále v oblasti služeb a turistického ruchu, v cestovních agenturách a zprostředkovatelských kancelářích, popřípadě ve státní správě, ve sdělovacích prostředcích nebo v oblasti mezinárodních styků.

Výše uvedený obor Italština lze studovat jen v kombinaci s obory Angličtina, Němčina, Archeologie, Historie, Knihovnictví.

 

-----

1 Podmínkou přijetí je podání kompletně vyplněné přihlášky v předepsaném termínu spolu se všemi požadovanými doklady včetně dokladu o zaplacení administrativního poplatku.