Postup je následující: student ve spolupráci s vedoucím BP/DP připraví Podklad pro zadání, předá na sekretariát ústavu ke schválení (zde podpisy studenta, vedoucího práce, vedoucího ústavu).

Po schválení a podepsání podkladu sekretářka připraví Zadání BP/DP ve STAG pro tisk, vytiskne a předá k podpisu vedoucímu ústavu. Zadání BP/DP zůstává na sekretariátě, kde si jej student vyzvedne pro vevázání do tištěné BP/DP.