Doc. Dr. phil. Veronika Kotůlková


odborný asistent
Vyučovací profil: Jazyková cvičení
Německá morfologie
Německá syntax
Vývojové tendence v současné němčině
Německá slovotvorba
Sémantika
Korpusová lingvistika
Konzultační hodiny:

pátek 10:00 - 11:00

Telefon: 553 684 452
E-mail: veronika.kotulkova (at) fpf.slu.cz
Životopis:
 • 1998 - 2002 studium na Slezské univerzitě v Opavě, učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětu angličtina a němčina, diplomová
  práce: Funkce anglicismů v odborném jazyce informatiky a výpočetní
  techniky

 • únor - září 2000 - studijní pobyt na Julius-Maximilians-Universität
  Würzburg v rámci výměnného programu SOKRATES/ERASMUS

 • 2002 - 2004 doktorandské studium na Julius-Maximilians-Universität
  Würzburg (SRN), obor německá jazykovědatéma disertační práce:
  Německá komposita a jejich ekvivalenty v češtině

 • květen 2002 - udělení ceny DAAD za vynikající studijní výsledky
  zahraničních studentů
 • 2015 ukončení habilitačního řízení na MU v Brně a jmenování docentkou


Vybraná bibliografie:
 • Odborná kniha

  [1]

  Kotůlková, V. (2009): Deutsche Determinativkomposita und ihre Äquivalente im Tschechischen. Eine kontrastive korpusbasierte Studie. Saarbrücken: Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften. ISBN 978-3-8381-0448-5, 149 s.

  Kapitola resp. kapitoly v odborné knize

  [1]

  Kotůlková, V.a: Was hilft mir Syntax zum Textverständnis? In: Kotůlková, V.; Rykalová, G. (Hg.)(2012): Perspektiven der Textanalyse. Tübingen: Stauffenburg Verlag, s. 309-315. ISBN 987-3-86057-107-1

  [2]

  Kotůlková, V.: Die Interpretierbarkeit von Wortbildungen in Lyrik: Gibt es eine pragmatische Lösung? In: Lejsková, Alena; Valdrová Jana (Hg.) (2011): Die Grammatik, Semantik und Pragmatik des Wortes. Ihre Erforschung und Vermittlung. Augsburg: Wißner-Verlag, s. 106‑112. ISBN 978-3-89639-806-2

  [3]

  Kotůlková, V.: Was lässt sich aus einem Parallelkorpus über `lassen` erfahren: Zur Kausativität im Deutschen und Tschechischen. In: Kratochvílová, I.; Wolf, N.R.(Hg.)(2010): Kompendium Korpuslinguistik. Eine Bestandsaufnahme aus deutsch-tschechischer Perspektive. Heidelberg: Universitätsverlag, s. 161169. ISBN 978-3-8253-5793-1

  [4]

  Kotůlková, V.: Was uns eine kontrastive Korpusanalyse auch zeigen kann oder Anmerkungen zu Fleischers Konzept des Nominationsbegriffs. In: Spáčilová, L.; Vaňková, L.(Hg.)(2009): Germanistische Linguistik und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre in Tschechien. Brno: Academicus, s. 267-274. ISBN 978-80-87192-05-4

  [5]

  Kotůlková, V.: Syntaktisch-semantische Analyse deutscher Komposita mit verbalem Erstglied aus kontrastiver Sicht. In: Spáčilová, L./Gunsenheimer, B. (Hg.)(2008): Deutsche Sprache im Wandel der Jahrhunderte. Olmützer Schriften zur Deutschen Sprach- und Literaturgeschichte. Bd. 3. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, s. 89-98. ISBN 978-80-244-2021-9

  Původní vědecký článek v časopise

  [1]

  Kotůlková, V.: Jak na německé složeniny. In: Cizí jazyky. 58/3, 2014/2015, s. 27-34. ISSN 1210-0811.

  [2]

  Kotůlková, V.: Das Zusammenspiel der Valenz- und Konstruktionsgrammatik auf dem Feld der syntaktischen Analysen. In: Studia germanistica. Nr. 12, Ostravská univerzita 2013, s. 11-20. ISSN 1803-408X

  [3]

  Kotůlková, V.: Topikrelationen durch Wortbildungselemente kontrastiv betrachtet. In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. 27/ 2013, s. 7-18. ISSN 1211-4979

  [4]

  Kotůlková, V.: Auf der Spur von Phraseologismen mit lassen. In: Studia germanistica. Nr. 7, Ostravská univerzita 2011, s. 19-30. ISSN 1803-408X

  [5]

  Kotůlková, V.: Kontrastive Bemerkungen zu Konstruktionen mit Wahrnehmungsverben. In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. 15/2010/1-2, s. 22-35. ISSN 1211-4979

  [6]

  Kotůlková, V.: Sprachliche Mittel zum Ausdruck der Emotionen in Lyrik. In: Studia germanistica. Nr. 6. Ostravská univerzita v Ostravě 2010, s. 181-187. ISSN 1803-408X

  [7]

  Kotůlková, V.: Die Vielfalt der  lassen+Infinitiv-Konstruktion im Deutschen und wie das Tschechische damit zurechtkommt. In: DeuCze - Korpuslinguistik Deutsch-Tschechisch kontrastiv. Band 1. Würzburg 2008. ISBN 978-3-923959-65-5

  [8]

  Kotůlková, Veronika: Tschechische Äquivalente der deutschen Determinativkomposita. Zum Einsatz von Parallelkorpora für kontrastive linguistische Untersuchungen. In: Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre. Bd. 3. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem 2009, s. 81-89. ISBN 978-80-7414-144-7, 978-3-7069-0583-1, ISSN 1802-6419

  [9]

  Kotůlková, V.: Textverflechtung aus kontrastiver Sicht. In: WespA. Würzburger elektronische sprachwissenschaftliche Arbeiten. Band 4. Würzburg 2008. ISBN 978-3-923959-39-6

  [10]

  Kotůlková, V.: Tschechische Entsprechungen der deutschen Komposita. In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. R9/2004, S. 129-143. ISSN 1211-4979

  Článek ve sborníku

  [1]

  Kotůlková, V.: Paralelní textový korpus. In: Petrásek, M.; Šafránková, B.; Zeman, M. (ed.): Den tvůrčích činností Moravskoslezského kraje. 4. ročník konference. Opava: Slezská univerzita v Opavě 2010, s. 63-67. ISBN 978-80-7248-588-8

  [2]

  Kotůlková, V.: Wortbildung und Text. Eine textlinguistische Analyse aus sprachvergleichender Sicht. In: Ondráková, J.; Beyer, J.; Besedová, P. (Hg.): II. Königgrätzer Linguistik- und Literaturtage. Hradec Králové: Gaudeamus 2009, s. 78-87. ISBN 978-80-7435-025-2

  [3]

  Kotůlková, V.: Das deutsch-tschechische Sprachprojekt als Ausgangspunkt für eine kontrastive Korpusanalyse im DaF-Bereich unter fachsprachendidaktischem Aspekt. In: Blahak, Boris; Piber, Clemens: Deutsch als Fachbezogene Fremdsprache in Grenzregionen, Bratislava: Ekonóm 2008, s. 277-286. ISBN 978-80-225-2606-7

  [4]

  Kotůlková, V.: Infinitivkonstruktionen im Deutschen und im Tschechischen. Zum aktuellen Stand der Forschung. In: Kratochvílová, I./Nálepová, J. (Hg): „Sprache: Deutsch“ Beiträge des internationalen germanistischen Symposiums Opava/Sambachshof, Opava 2008, s. 101-107. ISBN 978-80-7248-463-8

  [5]

  Kotůlková, V.: Using parallel corpora in contrastive linguistics. In: Silesian Studies in English 2006 - International Conference of English and American Studies. Slezská univerzita Opava 2006, s. 99-105. ISBN 80-7248-400-1

  [6]

  Kotůlková, V.: Moderne Ansätze in der kontrastiven Forschung – Übersetzungskorpus: Zur Frage der Äquivalenz im Deutsch-Tschechischen Sprachvergleich. In: Hockickova, B./M. Dvorecký (Hg.): Motivation für Deutsch. VIII. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei. Nitra 2007, s. 373-379. ISBN 978-80-8094-175-8

  [7]

  Kotůlková, V.: Die ausgeprägten Wortbildungsmuster im Tschechischen und Deutschen: adjektivische Wortgruppe und Kompositum. In: Studia germanistica. Nr. 1. Ostravská univerzita 2006, s. 25 - 33. ISBN 80-7365-249-4