Navazující magisterské studium Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ

Studium v magisterském stupni je sestaveno tak, aby mohl absolvent působit (především) jako učitel češtiny na střední škole. Studijní plán se skládá z části lingvistické, literární a oborově didaktické. Lingvistické předměty prohlubují schopnost tvořit, analyzovat a z hlediska aktuálních komunikačních potřeb posuzovat psané a mluvené texty. Studenti se učí usouvztažnit poznatky o vývoji jazyka a o fungování jazyka v současné komunikaci. Literárněvědná složka se soustředí na hlubší poznání starší české literatury a literatury 19. a 20. století prostřednictvím interpretačních seminářů, jejichž cílem je porozumět vybraným klasickým dílům národní literatury a nabídnout studentům možné způsoby, jak k nim přistupovat. Blok povinně volitelných a výběrových disciplín nabízí kriticko-interpretační pohled na českou literaturu po r. 1989, literaturu pro mládež, literaturu regionu i kanonická díla světového písemnictví. Oborová didaktika vytváří kompetenci pro práci s texty a výukovými obsahy v klasickém i novém komunikačním prostředí (internet, elektronické nosiče). Studenti se učí orientovat se v aktuálních školských oborových strategiích.