Studijní obor Audiovizuální tvorba

 

Charakteristika oboru

Bakalářský obor Audiovizuální tvorba (v programu Dramatická umění) se otevírá od studijního roku 2010/11.
Cílem studia je poskytnout ucelené teoretické a praktické vzdělání v oblasti všech žánrů audiovizuální tvorby. Obor je určen uchazečům, kteří projevují hlubší zájem o studovanou problematiku – mají společensko-kulturní, literární a jazykové povědomí.
Výuka je koncipována tak, aby byly prohloubeny posluchačovy znalosti z oblasti jazyka, literatury, filmové tvorby, médií. Studijní program proto kromě výuky rozhlasových a televizních žánrů, zahrnuje i přednášky a semináře zaměřené na společenský kontext, masovou komunikaci a kulturu vůbec.
Studenti budou především motivováni k vlastní tvůrčí činnosti. Přispěje k tomu i spolupráce s profesionálními tvůrci v podmínkách reálných pracovišť.

Přijímací zkouška pro obor Audiovizuální tvorba se skládá z talentové zkoušky a písemné zkoušky. V obou částech se prověřuje schopnost komunikovat ústně i písemně, sleduje se míra reflexe mediální a filmové tvorby i všeobecný sociálně-kulturní přehled uchazeče. Bližší informace budou zaslány přihlášeným zájemcům.