Audiovizuální tvorba (navazující magisterské studium)

 

Charakteristika oboru

Cílem studia je poskytnout ucelené teoretické a praktické vzdělání v oblasti audiovizuální tvorby – napříč žánry, motivovat studenty k vlastní tvůrčí činnosti, zajistit jim nejen možnost konzultace, ale také pravidelné spolupráce s profesionálními tvůrci v profesionálních podmínkách, a dosáhnout tak vysoké míry připravenosti na praktické působení ve všech oblastech audiovizuální, zejména rozhlasové a televizní tvorby, nebo na práci v jiných kulturních a společenských institucích. Obor je strukturován se záměrem prohloubit posluchačovy znalosti

v oblastech historie a současnosti audiovize a kinematografie s tím, že se může dále specializovat na scenáristiku a dramaturgii audiovizuálních děl nebo na digitalizaci, restaurování, dlouhodobé uchování a zpřístupňování národního, resp. evropského kulturního dědictví ve státních i oblastních archivech, muzeích, knihovnách a galeriích, nebo může pozornost upřít k tvorbě kreativních kulturních projektů. Smyslem je připravit na výkon povolání odborné pracovníky schopné odpovědného a samostatného provádění specifických činností v oblasti audiovize, kulturních institucí a při nakládání s kulturním dědictvím nevyčíslitelné hodnoty pomocí moderních digitálních technologií.

Studijní program proto zahrnuje kromě výuky dějin a teorie audiovizuální kultury také přednášky a semináře z oblasti základů estetiky, audiovizuálních a informačních technologií, autorského práva, animace kultury, sociologie kultury, managementu či marketingu. Velký důraz se přitom klade na praktickou výuku pod vedením specialistů z praxe se zázemím digitální laboratoře Kabinetu audiovizuální techniky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity.

Přijímací zkouška

Talentová zkouška: ověřuje formou ústního pohovoru schopnosti a nadání uchazeče v oblasti interpretace uměleckého textu nebo filmového díla, jeho motivace ke studiu a představy o jeho dalším odborném směřování. Zahrnuje dále rozpravu nad vlastní tvorbou studenta a zaslanými materiály (ukázky dosavadní umělecké činnosti dramaturgické, scenáristické, fotografické, výtvarné nebo audiovizuální či seznam dosud organizovaných kreativních projektů, dále seznam přečtené literatury a také seznam zhlédnutých filmových a dokumentárních děl) a nad představou absolventského projektu.

Písemná zkouška: k písemné zkoušce postupují pouze uchazeči, kteří uspěli u talentové zkoušky. Písemná zkouška prověřuje tvůrčí a obecné znalosti z oblasti kultury a audiovize (na úrovni absolventa příbuzného uměleckého, humanitního nebo přírodovědného oboru bakalářského studia) a schopnost pracovat s uměleckým textem.