Bakalářský studijní program Informační studia a knihovnictví B7201

 

Studijní obor Knihovnictví

Tříletý obor lze studovat formou prezenční nebo kombinovanou (dříve dálkové studium). Studijní program zahrnuje poznatky potřebné k doplňování, zpracování a organizaci knihovního fondu, dále teoretické a praktické znalosti a dovednosti potřebné k poskytování knihovnických a informačních služeb s důrazem na služby elektronické. Výuka je doplněna předměty humanitního zaměření, které si mohou posluchači dle vlastního výběru dále rozšířit.
Kombinovaná forma vyžaduje samostudium. Výukový program se soustřeďuje do několika (zpravidla šesti) jednodenních konzultačních setkání za semestr.
Cílem studijního oboru je příprava kvalifikovaných a kompetentních pracovníků pro práci ve veřejných knihovnách všech typů, včetně knihoven specializovaných. Úspěšní absolventi mají možnost pokračovat v magisterském studiu na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze za podmínek stanovených tímto ústavem.

 

Podmínky přijímání studentů - obecná charakteristika

Základní podmínkou přijetí ke studiu je středoškolské vzdělání ukončené maturitou a úspěšné složení přijímacích zkoušek. Tyto se skládají ze dvou částí: písemného všeobecného testu a písemného testu z cizího jazyka (angličtiny nebo němčiny).

 

 

Magisterský studijní program Informační studia a knihovnictví  N7201

 

Studijní obor Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu

Rozšířený navazující magisterský prezenční studijní program je koncipován tak, aby studentům poskytl ucelené, teoretické i praktické vzdělání v oblasti veřejných knihoven, které se uplatňuje nejen v oblasti komunitního knihovnictví, ale také v dalších oblastech kultury. Důraz je kladen rovněž na praktické dovednosti, které studenti mohou získat v rámci cvičení, užší spolupráce je zajištěna s Knihovnou Petra Bezruče v Opavě.

Obor je strukturován se záměrem prohloubit posluchačovy znalosti z oblasti veřejného knihovnicví, literatury, filmu, hudby, médií, motivovat jej k vlastní tvůrčí práci a dává studentům prostor pro hlubší rozvíjení vlastních zájmů v nabídce předmětů typu B.

 

Podmínky přijímání studentů - obecná charakteristika

Obor je určen těm uchazečům, kteří projevují hlubší zájem o studovanou problematiku – mají přehled v knihovnické a kulturní oblasti, základní znalosti z vývoje knihoven a knihovnictví. Dále se přihlíží k uchazečově orientaci v kulturním dění, jeho znalostem z oblasti literatury, hudby, dějin české země a umění apod. Předpoklad k přijetí je absolvování bakalářského studia oboru Knihovnictví, případně příbuzných oborů.


Příjmací zkouška se kládá ze dvou písemních částí

  • písemná část I - prověřující obecné znalosti z oblasti veřejného knihovnictví, z oblasti literatury a všeobecné znalosti z oblasti kultury, umění a dějin.
  • písemná část II - prověřující znalosti z jazyků: AJ nebo NJ


Termín podání přihlášek: do 21. 7. 2008
Předpokládaný počet přijatých: 30

Profil absolventa studijního oboru:

Absolvent získá odborné znalosti v oblasti veřejného knihovnictví s důrazem na komunitní roli veřejných knihoven, soudobé knižní kultury, kultury obecně, literatury české i světové, služeb veřejných knihoven, multimediálních systémů, Evropské unie a veřejné správy ČR. Bude schopen je aplikovat v praxi na základě absolvovaných cvičení a konzultací s odborníky ve veřejném knihovnicví. Dále získá speciální znalosti z oblasti historie regionu, výuky jazyků se zaměřením na knihovnickou angličtinu a němčinu, komunikace a rétoriky.

Všeobecné znalosti získá student z oblasti kultury, médií a společenských věd – ve vztahu k hlavnímu oboru studia.

Absolvent bude odborně teoreticky a ve vysoké míře prakticky připraven uplatnit se v hlavním oboru studia, zároveň však získá široké spektrum všeobecných i speciálních znalostí, které zvýší jeho míru adaptability na podmínky a požadavky praxe.


Bude schopen uplatnit se jako:
řídící pracovník veřejných knihoven (všech úrovní řízení),
bibliograf (konceptor, tvůrce, editor všech typů bibliografických děl),
akvizitér knihovních a speciálních fondů,
ediční pracovník,
odborný informační pracovník bibliograficko - informačních služeb ve veřejných knihovnách,
referenční specialista vyřizující dotazy z referenčních systémů a databází ve veřejných knihovnách,
lektor besed, lekcí knihovnicko - bibliografické přípravy, celoživotního vzdělávání, moderátor aktivit veřejných knihoven,
tiskový mluvčí veřejných knihoven, kulturních institucí,
odborný knihovník pro práci s dětským a specifickým uživatelem veřejných knihoven,
odborný knihovník pro práci v hudební a zvukové knihovně.