Studijní obor Český jazyk a literatura (Bc., NMgr.)

Studijní program Filologie

Obor je koncipován tak, aby poskytl ucelené bohemistické vzdělání. V bakalářském stupni je kombinován s jiným jazykem (angličtina, němčina, italština) s jiným jazykem z programu Filologie, nebo s nejazykovými obory z programu Humanitní studia.

V magisterském stupni se na FPF studuje v kombinaci s historií, absolvent získává kvalifikaci pro výuku na střední škole. (Kombinace s jazykem německým a anglickým se připravují.)

Oba stupně se studují pouze v prezenční formě.

 

Bakalářský stupeň:

Jazyková složka obsahuje předměty poskytující informace o jazyce a jeho vývoji od staroslověnštiny k současné češtině. Důraz je kladen na pochopení vývojových změn v jazyce a na schopnost odhadovat na základě jazykových forem v současném jazyce dominantní vývojové tendence. Teoretické poznání je tak konfrontováno se současnou jazykovou (komunikační) praxí.

V literární složce je nezbytný teoretický základ strukturován do chronologicky vymezených celků, pochopení literárního vývoje je zajištěno předměty literárně historického zaměření. V obou složkách jsou nabízeny povinně volitelné a výběrové předměty, jejich obsah má jednak prohlubující, jednak rozšiřující - mezioborový - charakter.

Cílem je vychovat odborníka se schopností okamžitě se uplatnit ve světě práce - v oborech a činnostech požadujících flexibilního, jazykově dobře připraveného jedince.

Obsah bakalářského oboru Český jazyk a literatura dává předpoklady k úspěšnému studiu v některém oboru navazujícím - magisterském. Absolvent může zvolit buď obor směřující k získání učitelské kvalifikace pro působení na SŠ, nebo některý z oborů neučitelských.

 

Magisterský stupeň:

Studium v magisterském stupni je sestaveno tak, aby mohl absolvent působit (především) jako učitel češtiny na střední škole. Studijní plán se skládá z části lingvistické, literární a oborově didaktické.

Lingvistické předměty prohlubují schopnost tvořit, analyzovat a z hlediska aktuálních komunikačních potřeb posuzovat psané a mluvené texty. Studenti se učí usouvztažnit poznatky o vývoji jazyka a o fungování jazyka v současné komunikaci.

Literárněvědná složka se soustředí na hlubší poznání starší české literatury a literatury 19. a 20. století prostřednictvím interpretačních seminářů, jejichž cílem je porozumět vybraným klasickým dílům národní literatury a nabídnout studentům možné způsoby, jak k nim přistupovat. Blok povinně volitelných a výběrových disciplín nabízí kriticko-interpretační pohled na českou literaturu po r. 1989, literaturu pro mládež, literaturu regionu i kanonická díla světového písemnictví.

Oborová didaktika vytváří kompetenci pro práci s texty a výukovými obsahy v klasickém i novém komunikačním prostředí (internet, elektronické nosiče). Studenti se učí orientovat se v aktuálních školských oborových strategiích.