Informace o kabinetu

Kabinet literárněvědné komparatistiky

Kabinet byl založen 9. února 2011, vedením byl pověřen doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. Pracoviště se soustřeďuje na literárněvědný výzkum, odbornou přednáškovou, seminární a konferenční činnost s výraznou komparativní složkou. Organizuje popularizační aktivity pro odborníky, studenty a veřejnost z oblasti srovnávací literární vědy a interdisciplinárních vztahů ve sféře humanitních věd. Kabinet směřuje k profilování několika směrů vědeckého výzkumu – metodologie komparativního výzkumu, slovanské literární kontakty, moderna a postmoderna v kultuře slovanských národů, dějiny světové literatury, teorie, praxe a kritika (hodnocení) literárního překladu, literárněvědné koncepty 20. století, česká literatura v kontaktech (zejména s literaturou německou, italskou, angloamerickou), evropská kultura, interdisciplinární vztahy (literatura a hudba, literatura a výtvarné umění, literatura a film, literatura a divadlo).

 

Organizace vědeckého života

Kabinet literárněvědné komparatistiky je v současnosti zaměřen na literárněvědný výzkum v areálu styku tří národních literatur (české, polské a slovenské, v minulosti také německé) a jejich komparaci. Postupně se bude orientovat na širší evropský rozměr kulturních a literárních vztahů s ohledem na sjednocující se Evropu. Zejména se zřetelem k možnostem, které přináší spolupráce s místními odborníky z Ústavu cizích jazyků, proponujeme ve výzkumu i v přednáškové činnosti problematiku česko-německou, česko-italskou i česko-angloamerickou. Zároveň plánujeme kooperaci s odborníky na další literární a kulturní vazby (česko-ruské, česko-jihoslovanské aj.) z jiných akademických pracovišť v ČR i odjinud. Vedoucí kabinetu podal na podzim loňského roku grantový projekt Česko-polského fóra „Rozumíme si navzájem“ ve spolupráci s polským partnerem, kterým je katedra slavistiky Ústavu polské filologie Opolské univerzity v Opolí. Ten se stane jedním z prvních programů zahraniční spolupráce kabinetu literárněvědné komparatistiky. Nový literárněvědný časopis na ÚBK FPF SU Litteraria opaviensia je plánován tak, aby splňoval požadavky RIV jako recenzovaný neimpaktovaný časopis. V jeho obsahu se počítá s blokem věnovaným komparativním studiím. První číslo vyjde na ke konci roku 2011. Složení redakce: doc. Libor Martinek a doc. Martin Pilař (šéfredaktoři), prof. Bogusław Bakuła, prof. Lubomír Machala, prof. Michaela Soleiman pour Hashemi (externí redaktoři), dr. Heczko, dr. Chrobák a dr. Tichý (výkonní redaktoři).