PhDr. Vladimír Goš, CSc.

Vědecké zaměření: archeologie raného a vrcholného středověku
E-mail

 

  Vlagos (at) seznam.cz
Pracoviště: Ústav archeologie
Telefon: +420 553 684 471


Vzdělání:
l964 absolutorium na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně
l972 PhDr.
l990 CSc.

 

Zaměstnání v oboru:
od 1964 archeolog Okresního vlastivědného muzea v Šumperku (od r. l990 zástupce ředitele do 2000).
od 2000 pracovník Slezská univerzita

 

 

 

Charakteristika vědecké práce:

Zaměřuje se na archeologii a dějiny slovanského osídlení Moravy; kontakty Moravy a Slezska v době hradištní; středověké osídlení severní Moravy; problematiku výroby středověké tzv. loštické keramiky. Autor několika desítek původních vědeckých studií, editor sborníků a spoluautor monografií.


Významnější terénní výzkumy:

 • Palonín (1978-1979)
 • Jeseník (tvrz 1975-1976)
 • Loštice (středověké hrnčířské dílny 1977,1980,1982,2003,2004)
 • Křemačov (1973)
 • Mohelnice (hradištní osada 1969-1974, středověké jádro města 1999)
 • Úsov (středověký hrad 1986-1988)
 • Šumperk (dominikánský klášter 1993)
 • Postřelmov(osada mladší doby kamenné 2003)
 • Šumperk, časně novověký příkop města (2007)


Výstavy a muzejní expozice:

 • 1986 - Pravěké a slovanské osídlení Mohelnicka, Muzeum Mohelnice
 • 1996 - Příroda a dějiny severozápadní Moravy, Okresní vlastivědné muzeum Šumperk


Konference:

 • 2000 - XXXII. Konference k archeologii středověku, Čáslav
 • 2002 - XXXIV konference archeologie středověku, Opava
 • 2002 - Život na středověkém hradě ve 14.století, Tišnov
 • 2003 - Gliwice-Poczatki i rozwoj miast Gornego Slaska, přednesen referát Rýmařov-model založení města ve 13.století v podhůří Jeseníků, 4 strany.
 • 2003 - Nysa-Kulturalität und Regionalität, přednesen referát Die Kulturelle Beziehungen zwischen Nordmähren und Schlesien im frühen Mittelalter, 4 strany.
 • 2004 - Prírodovedecké metódy ve službách archeológie,Nitra, přednesen referát Loštická keramika-metody výpalu.
 • 2005 - XIV. Slaskie spotkania archeologiczne Polanica-Zdroj, Přednesen referát:Obchodní kontakty mezi severní Moravou a Slezskem na příkladu loštických pohárů, 3 str.
 • 2007-Śląskoznawcze deficyty badawcze nauk historycznych,Wroc?aw 25.-26.9.207, přednesen referát Strukturální změny ve 13.století na Moravě a ve Slezsku,2 str.

E/ Mezinárodní mobility studentů

 • Odborná exkurze Slovensko, Rakousko 8.-9.10.2003, 40 studentů, navštíven Devín, Bratislava, Carnuntum, Marchegg


Pedagogická praxe:

 • od r. 1998 Slezská univerzita, Opava


Jiné pedagogické aktivity:

 • Odborná exkurze do Rakouska v rámci projektu Aktion-spolupráce s Vídeňskou univerzitou, 6.-11.10.2002, 40 studentů, navštívena Vídeň, Krems, Hallstatt, Salzburg.
 • Odborná exkurze do Rakouska v rámci projektu Aktion - spolupráce s Vídeňskou univerzitou, 8.-10.10.2005 navštívena Vídeň, Eisenstadt, Heldenburg, Asparn.

 

Členství v redakcích a jiných odborných grémiích:

 • předseda Archeologické komise pro střední Moravu, Olomouc


Úplná bibliografie:

1. Zjišťovací výzkum na laténském sídlišti v Boroticích (okr. Znojmo), SPFFBU, E 1963, 135-137. (s P. Michnou a J. Ungrem).

2. Soška pravěkého zvířátka z Podolí u Mohelnice, Severní Morava 13, 1966, 71-73.

3. Nález červeně malované nádoby v Mohelnici, Severní Morava 14, 1966, 60-61.

4. Staroslovanské sídliště v Moravičanech, AR 18, 1966. 565 - 566, 588 - 591.

5. Poklad středověkých mincí v Postřelmově, Severní Morava 14, 1966, 59 - 60.

6. Muzeum v Mohelnici, Doba kamenná, Zprávy ČSSA, Supplement 5, Praha.

7. Středověké obilí v Lošticích, Severní Morava 16, 1968, 61-62.

8. Výzkum mladohradištní osady v Mohelnici (okr. Šumperk ), PV 1967, Brno 1968, 99-100.

9. Pravěk Šumperska, Severní Morava 18, 1968, 33-39.

10. Archeologický výzkum staré Mohelnice, Severní Morava 18, 1969, 78-79.

11. Nálezy mísy na nožce v Mohelnici, AR 22, 1970, 471-472.

12. Die Entwicklung der jungburgwallzeitlichen Besiedlung in der Gegend von Mohelnice, ČMM 55, 1970, 37-46.

13. Příspěvek k poznání mladohradištní keramiky na severní Moravě, SbNMA 24, 1970, 225-228.

14. Nálezy pražských grošů v Mohelnici a Postřelmově (okr. Šumperk), Numismatický sborník 11, 1970, 184 - 186 (s. J. Horkým a H. Zdráhalem).

15. Slovanské hradiště u Stavenic na severní Moravě, SPFFBU E 16, 1971, 225-228.

16. Laténské sídliště v Mohelnici (okr. Šumperk), PV 1970, 1971, 37.

17. Záchranný výzkum slovanské osady z mladší doby hradištní v Mohelnici (okr. Šumperk), PV 1970, 1971, 56.

18. Výzkum slovanské osady v Mohelnici v roce 1971 (okr. Šumperk), PV 1971, 1972, 100.

19. Středověká jáma v Šumperku, VVM 24, 1972, 272-276 ( s E.Šebestou).

20. Severní Morava za vlády Přemyslovců, Severní Morava 22, 1972, 15-24.

21. Kultovní předměty z mladší doby kamenné v Mohelnici, Severní Morava 24, 1972, 73.

22. Slovanská osada v Mohelnici, AR 25, 1973, 371-380.

23. Pravěký a slovanský vývoj Mohelnice, Sborník Mohelnice včera a dnes, Mohelnice 1973,

24. Slovanská osada z 9. - 13. století v Mohelnici, in : Zaniklé středověké osady v ČSSR (R. Snášil ed.), Uherské Hradiště 1973, 155 - 160.

25. Osada z doby bronzové v Šumperku-Temenici, Severní Morava 25, 1973, 57-59.

26. Zaniklé středověké sídliště v Rýmařově, ČSlM/B 23, 1974, 110-120 (s J. Karlem a J. Novákem).

27. Sbírka Vlastivědného kroužku v Moravičanech, Zprávy ČSSA, Supplementum 16, 1974, 70-110.

28. Nadzemní objekt v Rýmařově - Hrádku, ČSlM/B 24, 1975, 97 - 105 (s J. Novákem a J. Karlem).

29. Středověká cesta v Mohelnici, VVM 27, 1975, 291-294.

30. Slovanská keramika 10.-13. stol. na severní Moravě, VVM 27, 1975, 291-302.

31. Osada hrnčířů v Mohelnici, AR 27, 1975, 338 - 341.

32. Sídliště lužické kultury v Šumperku - Temenici, PA 67, 1976, 359-392 (s J. Nekvasilem).

33. Počátky výroby loštické keramiky, AR 18, 1976, 399-404 (s J. Novákem).

34. Slovanské pohřebiště z 11. století v Lošticích (okr. Šumperk), PV 1976, 1978, 75-76.

35. Soubor železných předmětů a zbroje z hradu Rychleb, VVM 28, 1976, 270-274.

36. Vzácná zbroj z hradu Rychleby, Severní Morava 31, 1976, 51 - 53

37. K počátkům lokace Rýmařova, in : Středověká archeologie k počátkům měst, Praha 1977, 70 - 76 (s J. Novákem a J. Karlem).

38. Archeologický výzkum tvrzí na Jesenicku, AH 2, 1977, 33-36.

39. Středověké dětské hračky z Jesenicka, Severní Morava 33, 1977, 53-54.

40. Středověké tvrze na Jesenicku, Severní Morava 36, 1978, 50-55.

41. Slovanské pohřebiště z 11. století v Lošticích, Severní Morava 37, 1979, 60-62.

42. Slovanské a středověké zásobnice severní Moravy, AR 31, 1979, 163-175 (s J. Nekvasilem).

43. Jak se jezdívalo v Mohelnici před 400 lety, Severní Morava 38, 1979, 47-49.

44. Zaniklá ves Rabensdorf ( Rábov) u Horního Benešova, VVM 31, 1979, 64-66.

45. Havelkovo muzeum v Lošticích, Katalog archeologické sbírky, Zprávy ČSSA, Praha 1980.

46. Keramika doby husitské na severní Moravě, AH 5, 1980, 369-374.

47. Náhrdelník z konce doby kamenné v Moravičanech, Severní Morava 39, 1980, 61 - 62.

48. K problematice výroby loštické keramiky, in: Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami (sborník) 1, 1980, 95-100.

49. Vzájemné styky severní Moravy a Slezska v době slovanské na základě nálezů keramiky, Silesia antiqua 22, 1981, 120-140.

50. Vzácné hákovnice z Vidnavy, Severní Morava 42, 1981, 61-62.

51. Osada ze staršího eneolitu v Moravičanech (okr. Šumperk), AR 34, 1982, 481-487.

52. Hrnčířské pece severní Moravy, in: Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami (sborník) 2, Brno 1982, 25-32.

53. Středověké hrnčířství v Lošticích ( pět let archeologických výzkumů města), AH 8

54. Středověké vápenické pece z Libivé u Mohelnice, in: Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami ( sborník) 3, Brno 1984, 72-78 (s V. Kaplem).

55. K otázce zahloubených obydlí ve 13. století na severní Moravě (zemnice č. 16 z Loštic-náměstí), VVM 36, 1984, 171-174.

56. Sídlištní objekty slovanské osady v Mohelnici, ČSlM/B 33, 1984, 221-252.

57. Počátky osídlení Rýmařova, PA 76, 1985, 184-227 (s J. Karlem a J. Novákem).

58. Hrad Úsov - jeho úloha a význam při kolonizaci severní Moravy ve 13. století, AH 10, 1985, 303-308.

59. Slovanská osada u Palonína, AR 38, 1986, 176-204 ( s V. Kaplem).

60. Řepová, 40 let české obce ( Goš, V. ed.), Mohelnice 1986.

61. Kolekce kovových předmětů ze slovanské osady v Mohelnici, ČSlM/B 35, 1986, 193-200.

62. Zjišťovací výzkum na hradě v Úsově (okr. Šumperk), PV 1986, 1989, 72.

63. Hledání neznámých staletí (poznámky k slovanskému osídlení a kolonizaci severní Moravy), Severní Morava 56, 1988, 26-32.

64. Severní Morava v době slovanské, Rkp. kandidátské disertační práce, Brno 1989

65. Severní Morava v době slovanské, Autoreferát kandidátské disertační práce, Brno 1989

66. Unikátní palná zbraň z Rychleb, Severní Morava 57, 1989, 47-48 (se Z. Brachtlem a A. Vašíčkem)

67. Fortsetzung der Erforschung der Burg Úsov (Bez. Šumperk), PV 1987, 1990, 69.

68. Tradice výroby slovanské keramiky ve 13. století na severní Moravě, Śląskie prace prahystoriczne 2, Katowice 1991, 185-191.

69. Počátky hradu Úsova, ČS1ZM/B 41, 1992, 103-107.

70. Tvrz v Rýmařově (okr. Bruntál), AH 17, 1992, 225-232 (s J. Karlem).

71. Středověká zlatnická dílna v Rýmařova, ČS1ZM/B 41, 1992, 1-6.

72. Vzácný nález astragálu v Rýmařově, Informační spravodaj české archeologické společnosti, pobočka pro severní Moravu a Slezsko, květen 1992, 54-55 (s J. Karlem).

73. Vývoj osídlení v pravěku a době slovanské, in: Vlastivěda šumperského okresu, Šumperk 1993, 65-73.

74. Archeologický výzkum kostela Zvěstování Panny Marie v Šumperku, in: Šumperk, město a jeho obyvatelé, Šumperk 1996, 59-69.

75. Středověké opevnění města Rýmařova, VVM 48, 1997, 151-157 (s J. Karlem).

76. Unikátní kachel z Bludovečku, Severní Morava 73, 54

77. Loštice - město a jeho obyvatelé ( V. Goš, ed.), Loštice 1998.

78. Hrad Strálek u Rýmařova, Střední Morava 8, 1999, 105-113 (s J. Karlem).

79. Zemřel archeolog amatér Vladimír Kapl (16. 5. 1926 - 30.1. 1999), AR 51, 1999, 423.

80. Zemřel Mgr. Zdeněk Brachtl (21. 5. 1953 - 12. 4. 1999), AR 51, 1999, 576.

81. (rec.) Silesia antiqua 39, 1998, AR 51, 1999, 589-590.

82. Archeologové na Novém Hradu u Kopřivné na Šumpersku,VVM 2002-LIV,183-187

83. Městský hrad v Rýmařově,Střední Morava 15-2002,20-40, spolu s J. Karlem

84. Unikátní kamenina z hradu Kaltenštejna u Černé Vody,Severní Morava 84-2002, 43-44 (spolu s M.Rychlým).

85. Loštické poháry zbaveny tajemství aneb Pocula Loscicensia aperta, Severní Morava 86/2003, s.37-42.

86. Počátky Rýmařova, Nový pohled na předlokační osadu města, Archaeologia Historica 28/2003, s. 297-302.

87. Změna-velká kolonizace 13.století očima archeologa, Acta historica et museologica Universitatis Silesiae Opaviensis 6, 2003, s. 114-118, (spolu s J. Karlem).

88. Pijáci na panství rabštejnském, Sborník bruntálského muzea 2003, s.17-30

89. Postřelmov v době kamenné, Hanácký kalendář 2004, s.116-118.

90. Osada z mladší doby kamenné v Postřelmově, Severní Morava 89-2005, 3-10

91. Hry a zábava ve středověkém Rýmařově, Pravěk NŘ 15,2005,451-459 (spolu s J.Karlem).

92. Loštice-město středověkých hrnčířů, Opava 2007,128 stran.

93. Strukturální změny ve 13.století na Moravě a ve Slezsku, Śląskoznawcze deficyty badawcze nauk historycznych, Wroclaw 2007,32,


Granty

 • V roce 2005 zahájen u GAČR grant č.404/05/2764 pod názvem Loštické poháry- fenomén středověké kultury. Ukončen v roce 2007 monografií Loštice-město středověkých hrnčířů, Opava,128 stran,39 fotografických a kresebných tabulek.

 

Mezinárodní spolupráce

A/ Přednášky v zahraničí

 • Wroclaw, Katedra archeologie, 12.-15.10.2003
 • Tuhová keramika na severní Moravě
 • Loštické poháry
 • Opole, Krakow, duben, červen 2007


Citace:

 • Belcredi, L.: Terminologie, třídění a kód středověkých kovových předmětů, AH 14-89, 437-471. [29, 35, 61.]
 • Dostál, B.: Stavební kultura 6.-9. století na území ČSSR, AH 12-87, 9-29. [59.]
 • Durdík,T.: Hrady kastelového typu 13. století ve střední Evropě, Praha 1998. [58, 62, 66, 70.]
 • Frolec,V.: Vesnická stavební kultura mezi středověkem a novověkem, AH 12-87, 47-77. [26.]
 • Hanuliak, M. - Kuzma, I .- Šalkovský, P.:Mužla - Čenkov I., Nitra 1993. [42.]
 • Holl, I.: Ausländische Keramikfunde in Ungarn (14.-15.Jhdts.), Acta archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 42,1990, 209-267. [53.]
 • Janák, V. - Kouřil, P.: Problémy a úkoly archeologie v českém Slezsku a na severovýchodní Moravě, ČSlM/B 40, 1991, 193-219. [44.]
 • Janák, V. - Kouřil, P.: K otázce osídlení Štramberku a jeho nejbližšího okolí v době hradištní, VSONJ 47, 1991, 66- 78. [13, 30, 42.]
 • Kouřil, P.: Frühmittelalterliche Befestigungen in Schlesien und Nordmäbren.
 • Frühmittelalterliche Burgenbau im Mittel- und Osteuropa (Hennig, J. u. Ruttkay, A.T. Hrsg.), Bonn 1998, 349-358. [15.]
 • Kouřil, P.: Slovanské osídlení českého Slezska, Brno - Český Těšín 1994. [30, 46, 56, 59.]
 • Kouřil, P. - Janák, V. : Archeologické nálezy z Drnovic, okres Vyškov, VVM 32, 1980, 30-38. [13, 22, 28, 30.]
 • Měchurová, Z.: Železné předměty ze zaniklé středověké vsi Konůvky na Slavkovsku (okr.Vyškov), AMM 80, 1995, 141-197. [35, 61.]
 • Měřínský, Z. : Keramika 6.-1. pol.13. století na Moravě a její vztahy ke slezské oblasti, Śląskie prace prahystoryczne, Katowice 1991. [123, 13, 30, 46]
 • Měřínský, Z. : K problematice archeologického výzkumu řemeslné výroby 10. až 1. poloviny 16. století na Moravě a ve Slezsku, AH 8, 1983, 41 - 71 [8, 9, 13, 22, 24, 35.]
 • Měřínský, Z. - Plaček, M.: Nástin vývoje hradní architektury vrcholného středověku na Moravě a ve Slezsku do období husitských válek, AH 13, 217 - 249 [58.]
 • Michna, P.: K utváření raněstředověké Moravy, ČSČH 30, 1982, 716 - 744 [4, 15]
 • Michna, P.: Tesák z Janoslavic na Šumpersku, in: Z pravěku do středověku, (Sborník k 70. narozeninám V. Nekudy), Brno 1997. [29.]
 • Nekuda, R. - Nekuda, V.: Mstěnice, zaniklá středověká ves, 2, Brno 1997 [24, 55, 56, 57, 59.]
 • Nekuda, V.: Mstěnice, zaniklá středověká ves, 1, Brno 1985 [29, 30, 38.]
 • Nekuda, V.: Základní otázky historicko archeologického studia vesnického sídla, domu a dvora, AH 12, 1987, 33- 43. [55, 57.]
 • Nekuda, V. - Unger, J.: Hrádky a tvrze na Moravě, Brno 1981 [28, 38, 40.]
 • Pajer, J.: Počátky novověké keramiky ve Strážnici, Strážnice 1983. [33, 46, 48, 52.]
 • Pavelčík, J.: Rituální pohřeb ženy na výšinné osadě v Hlinsku u Lipníku nad Bečvou, AR 42, 1990, 501-507. [51]
 • Rzeznik,P.: Ceramika naczyniowa z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu w X.-XI. wieku, Poznań 1995. [13, 42]
 • Staňa, Č.: Die Entwicklung der Keramik vom 8. bis zur Mitte des 11. Jhdts. in Mittelmähren, in: Slawische Keramik in Mitteleuropa von 8. bis 11. Jhdts., Brno. [30]
 • Razim,V.: K otázkám stavebního vývoje a původu hradu Týřova, AR LIV-2002, 625-676. /69/.
 • Dohnal,V.: Olomoucký hrad v raném středověku,Olomouc 2001,/ 49,58/.