Studijní program: B 7310 Filologie


Výuka

Kombinované studium se realizuje formou přímé kontaktní výuky a samostudiem. Teoretické předměty se opírají o vyšší podíl samostudia, a proto je jejich realizace zajištěna oporami. Praktické disciplíny mají vyšší podíl přímé kontaktní výuky, ve které studenti obdrží veškeré relevantní informace. Výuka probíhá zpravidla jednou za 14 dní v předem stanovené dny. Je třeba počítat s celodenní účastí. Kromě přímé výuky a případných individuálních konzultací probíhá kontakt s vyučujícími elektronicky - prostřednictvím výukové platformy Moodle a e-mailem.


Charakteristika oboru

Studijní obor Italština programu Filologie je tříletý, v prezenční a kombinované formě. Jeho základem je moderní filologie a je koncipován jako ucelený studijní obor s praktickým zaměřením, čemuž odpovídá i synchronní pohled na jednotlivé jazykové plány. Vedle zvládnutí praktických jazykových dovedností absolvent získá rozsáhlé znalosti v oblasti lingvistické a literárněvědné. Velký důraz je kladen na oblast tzv. lingvoreálií. Studijní program je doplněn o některé odborné předměty z oblasti turismu a cestovního ruchu, které budoucí absolventy připravují také na profesní uplatnění. Je koncipován tak, aby umožňoval přizpůsobení předchozímu vzdělání i potřebám trhu práce. Počet kreditů jednotlivých předmětů odpovídá počtu hodin výuky, náročnosti a důležitosti předmětu pro absolvování oboru a předpokládanému počtu hodin samostudia.

Na zvyšování úrovně oboru pozitivně působí už vytvořená rozsáhlá mezinárodní spolupráce s italskými univerzitami v rámci programu Erasmus, a to s univerzitami v Římě, v Turíně a ve Viterbu. Záměrem pro následující léta je rozšiřovat vztahy s takovými italskými institucemi, které studentům italštiny umožní vykonat část studijního programu v Itálii.


Profil absolventa studijního oboru italština

Studijní program oboru Italština je koncipován tak, aby absolventa vybavil znalostmi a dovednostmi jazykovými i odbornými. V oblasti jazyka umožňuje dosáhnout komunikativní kompetence odpovídající úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Současně student získává spolehlivé teoretické znalosti italského jazykového systému, jakož i znalosti lingvoreálií, literatury, historie a kultury Itálie. Absolvent získává ucelený soubor znalostí, které také dovede aplikovat v provozu turistických zařízení, v cestovních kancelářích a agenturách, při působení v kulturních zařízeních, v agenturách zaměřených na organizování kongresů a v soukromých firmách.

Absolventovi je poskytnut spolehlivý základ pro magisterské studium italštiny.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška z italštiny má formu písemného testu. Ten zahrnuje test gramatický a test z italských reálií.


Pro test gramatický se předpokládá detailní znalost prvních 12 lekcí učebnice:

Bahníková, A., Benešová, H., Ehrenbergerová, L., Italština. Praha, Leda, 2001.

Každá ze stanovených lekcí obsahuje gramatické výklady, nepravidelná slovesa a slovní zásobu. Všechny části jednotlivých lekcí bez výjimky je třeba podrobně nastudovat.


Doporučená literatura pro studium dějin a reálií Itálie:

Kterákoliv středoškolská učebnice světových dějin schválená MŠMT (jakékoliv vydání po r. 1990)

Špička, J., Italské reálie. Plzeň, Fraus, 2001.

Procacci, G., Dějiny Itálie. Praha, NLN, 1997.

Dále se ke studiu doporučují různé encyklopedie (např. UNIVERSUM)