PhDr. Radmila Dluhošová, Ph.D.

Email: radmila.dluhosova@fpf.slu.cz

Životopis

Vzdělání:

  doktorské studium Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, obor Historie se zaměřením na české a československé dějiny (od 2014)

  2013 Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, obor Korpusová lingvistika se zaměřením na konkrétní jazykovou skupinu – angličtina (Ph.D)

  1991-1994 Palackého univerzita v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Anglický jazyk a literatura

  1987 Univerzita J. E. Purkyně Brno (dnes Masarykova univerzita), Filozofická fakulta, obor Ruský jazyk a literatura (PhDr.)

  1980-1985 Univerzita J. E. Purkyně Brno (dnes Masarykova univerzita), Filozofická fakulta, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů: ruština – pedagogika

  Zaměstnání:

  2017-dosud: vedoucí Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu

  2014-dosud: tajemník-student Výzkumného centra pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy

  2011-2015: prorektorka pro studijní a sociální záležitosti Slezské univerzity v Opavě

  2008-2017: vedoucí Kabinetu lektorských jazyků

  2008-dosud: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, odborná asistentka

  2000-2009: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, lektorka

  1987 – 2009: Vyšší odborná škola a Hotelová škola Opava, výuka anglického a ruského jazyka, vedoucí předmětové komise cizích jazyků

  1985 – 1987: ZŠ Otická, Opava, učitelka

  Řešené projekty

  Zvýšení kvality vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě ve vazbě na potřeby Moravskoslezského kraje; ESF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010238, členka řešitelského týmu (2019-2022)

  Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace a edukace; Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity NAKI II, id. č. DG18P02OVV067, členka řešitelského týmu (2018-2022)

  Kulturní tradice českého rybářství ves světle jeho využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě; Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity NAKI II, id. č. DG18P02OVV057, členka řešitelského týmu (2018-2021)

  Podpora rozvoje profesního vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě s přesahem do vzdělávání duálního, řešitelka (2018-2019)

  Kuchyně a kultura stolování na středověkých knížecích dvorech v Opavě a Ratiboři; INTERREG V-A Česká republika – Polsko; Fond mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001140, členka řešitelského týmu (2017-2018)

  Preserving Culinary Culture – Maintaining Culinary Heritage; International Gastronomy Seminar, řešitelka (od 2013 dosud)

  Tvorba studijních materiálů a pilotní realizace vzdělávacích kurzů jako základ inovace studijního oboru Lázeňství a turismus; ESF, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0177, členka řešitelského týmu, období realizace (2011-2013)

  Perspektivy rozvoje podnikání v gastronomii a turismu v Moravskoslezském kraji; Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji, RRC/04/2009, členka řešitelského týmu (2010-2014)

  Interní projekty

  Každodennost, festivity a kulturní transfer: fenomény středoevropských dějin; Studentská grantová soutěž, č. SGS/3/2017, členka řešitelského týmu (2017-2018)

  Formy kulturního transferu v předmoderní době; Studentská grantová soutěž, č. SGS/11/2015, členka řešitelského týmu (2015-2016)

  Inovace jazykové výuky. Rozšíření nabídky předmětů v anglickém a německém jazyce; Interní soutěž Institucionálního plánu Slezské Univerzity v Opavě, řešitelka (2015)

  Akademická poradna; Institucionální plán, Rozvojový projekt, řešitelka (2013, 2014)

  Propagace a marketing; Institucionální plán, Rozvojový projekt, řešitelka (2013, 2014)

  Podpora vybraných forem vzdělávání v rámci U3V; Institucionální plán, Rozvojový projekt, řešitelka (2012, 2013, 2014)

  Rozvoj poradenských služeb na SU; Institucionální plán, Rozvojový projekt, řešitelka (2012)


  Publikační činnost

  PUBLIKAČNÍ ČINNOST

  Monografie

  DLUHOŠOVÁ, R. Culinary Lexicon Analysis. Slezská univerzita v Opavě 2014, 218 s.

  Podíl na monografiích

  BURDA, A. – DLUHOŠOVÁ, R., a kol. Mystery Shopping. Prolegomena. Opava 2011.

  Kapitoly v knihách

  DLUHOŠOVÁ, R. Svatební řád města Břehu z roku 1553. In: Korbelářová, I. a kol., Svatby, oddavky, veselí, Opava 2018, s. 203-214.

  DLUHOŠOVÁ, R. Kulinární dědictví v translatologii aneb Úskalí překladatele gastronomických textů s výskytem regionálních a tradičních pokrmů. In: Korbelářová, I. a kol., Kulinární kultura Slezska a střední Evropy, Opava 2015, s. 227-236.

  Studie a články v odborných periodicích

  VANÍČEK. J. – VAVREČKOVÁ, E. – DLUHOŠOVÁ, R. Comparison of Opinions of Catering Establishment Managers and Visitors Considering Their Attitude to Culinary Tourism, Pannon Management Review, 2017, roč. 6, č. 3, 2017, s. 215-230.

  VAVREČKOVÁ, E., STUCHLÍKOVÁ, J., DLUHOŠOVÁ, R., The Results of the Development of Balneal Care Provision and the State of the Czech Spa Industry in Connection with the Changes in Legislation. Czech Journal of Tourism, 2017, roč. 6, č. 1, s. 93-104.

  KORBELÁŘOVÁ, I. – ŽÁČEK, R. – DLUHOŠOVÁ, R.: „… tělesně krásná, s tváří jemnou a půvabnou…“ Funerální portrét Anny Lucemburské, urozené chráněnky knížete Přemka I. Těšínského na cestě do Anglie. Těšínsko, č. 2, 2014, s. 1-12.

  KORBELÁŘOVÁ, I. – DLUHOŠOVÁ, R.: Family Strategies of Burgher Elites of Opava in the Period of Religious Transformation, Mesto a dejiny, 1. 2012, č. 1-2, s. 149-157.

  Studie ve sbornících

  VANÍČEK. J. – VAVREČKOVÁ, E. – DLUHOŠOVÁ, R. The Importance of Spa Tourism in the Czech Republic. In: Management 2014: Business, Management and Social Sciences Research. Prešov 2014, s. 322-328.

  DLUHOŠOVÁ, R. Unassimilated Borrowings in Culinary Recipes, In: FaCT Book of Abstracts. Bertiniro, 2014.

  Studijní texty

  DLUHOŠOVÁ, R., Introduction to Tourism. Opava 2017.

  DLUHOŠOVÁ, R., European Tourist Destinations II. Opava 2017.

  PLESNÍK, P. – DLUHOŠOVÁ, R. International tourism. Opava 2016.

  DLUHOŠOVÁ, R. Wandering the Czech Republic. Opava, 2015.

  DLUHOŠOVÁ, R., European Tourist Destinations I. Opava 2015.

  DLUHOŠOVÁ, R., The Czech Republic: The Gem in the Heart of Europe. Opava 2015.

  DLUHOŠOVÁ, R. Hospitality English. Opava 2011.