Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu

Charakteristika studijního oboru
Studijní obor je koncipován tak, aby studentům poskytl ucelené teoretické i praktické vzdělání v oblasti veřejných knihoven, které se uplatňuje nejen v oblasti komunitního knihovnictví, ale také v dalších oblastech kultury. Důraz je kladen rovněž na praktické dovednosti, které studenti mohou získat v rámci cvičení, užší spolupráce je zajištěna s Knihovnou Petra Bezruče v Opavě a Moravskou zemskou knihovnou v Brně. Obor je strukturován se záměrem prohloubit posluchačovy znalosti z oblasti veřejného knihovnicví, literatury, filmu, hudby, médií, motivovat jej k vlastní tvůrčí práci a dává studentům prostor pro hlubší rozvíjení vlastních zájmů v nabídce povinně volitelných předmětů.

Profil absolventa
Absolvent disponuje odbornými znalostmi pro oblast veřejného knihovnictví s důrazem na komunitní roli veřejných knihoven. Ve vztahu k hlavnímu oboru studia bude vzděláván ve vybraných oblastech společenských věd, knižní kultury, české a světové literatury, získá poznatky o kulturní politice ČR v rámci EU. Značná pozornost je věnována praktické činnosti knihoven včetně důkladného seznámení s používanými informačními technologiemi. Součástí studia je i příprava na komunikaci s klienty a institucemi. Poznatky a získané dovednosti bude student schopen díky systému četných cvičení a konzultací s odborníky z knihoven aplikovat v praxi. Absolvent bude odborně teoreticky a ve vysoké míře prakticky připraven uplatnit se v hlavním oboru studia, zároveň si osvojí široké spektrum všeobecných i speciálních znalostí, které zvýší jeho míru adaptability na podmínky a požadavky praxe.

Uplatnitelnost na trhu práce
Absolvent bude schopen uplatnit se jako řídící pracovník veřejných knihoven (všech úrovní řízení), bibliograf (konceptor, tvůrce všech typů bibliografických děl), akvizitér knihovních a speciálních fondů, ediční pracovník, odborný informační pracovník bibliograficko-informačních služeb, referenční specialista vyřizující dotazy z referenčních systémů a databází, lektor besed, lekcí knihovnicko-bibliografické přípravy, celoživotního vzdělávání, moderátor komunitních aktivit, tiskový mluvčí kulturních institucí atd.

Požadovaná zdravotní způsobilost
Studijní obor nemá požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje studijní oddělení (553 684 246, prijimacky@fpf.slu.cz) a Poradenské a kariérní centrum SU (553 684 813, pkcentrum@slu.cz).
Název programu
Informační studia a knihovnictví
Název oboru
Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu
Typ studia
Navazující
Titul
Mgr.
Forma studia
Kombinovaná
Jazyk výuky
CZ
Standardní délka studia
2 roky
Maximální délka studia
4 roky

Může vás zajímat