Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací


Kandidát:                  MgA. Dimitris Atanasiadis

Studijní program:    P7105 Historické vědy

Obor:                         Historie se zaměřením na československé dějiny

Školitel:                     Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

Název disertační práce: Úloha komunistické strany Československa v okresech Jeseník a Šumperk v letech 1945 - 1960

Oponenti:                  Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. Praha)

                                    Mgr. Branislav Dorko, Ph.D. (Státní okresní archiv Bruntál se sídlem v Krnově)

Státní doktorská zkouška a obhajoba doktorské disertační práce se koná 19.11.2019 ve 13h v místnosti č. 224, v budově na Masarykově tř. 37 v Opavě.

Disertační práce a oponentní posudky jsou k nahlédnutí na odd. pro vědu a zahraniční styky FPF SU.