Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce:


Doktorský studijní program: P8204 Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

Studijní obor: Tvůrčí fotografie

Kandidát: MgA. Arkadiusz Gola

Školitel: prof. Mgr. Jindřich Štreit, Dr.h.c.

Název disertační práce: Novinářská fotografie na Slezsku ve dvou největších regionálních denících "Trybuna Robotnicza" a "Dziennik Zachodni" od roku 1945 do současnosti

Oponenti: Doc. Mgr. Václav Podestát (ITF FPF SU, Opava)

                  Prof. PhDr. Ing. Václav Macek, CSc. (VŠMU Bratislava)

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce se bude konat v pátek 4.12.2020 ve 14h na Institutu tvůrčí fotografie FPF SU, Bezručovo nám. 13, Opava, místnost č. 309.

Oponentní posudky jsou k nahlédnutí na odd. pro vědu a zahraniční styky FPF SU, Masarykova 37, Opava.