Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací


Kandidát: MgA. Daniel Šperl

Studijní program:    P8204 Filmové, televizní a fotografické umění a nová média

Obor:                         Tvůrčí fotografie

Školitel:                     Prof. PhDr. Vladimír Birgus

Název disertační práce: Počátky subjektivní dokumentární fotografie v USA

Oponenti:                  Mgr. Štěpánka Bieleszová, Ph.D. (Muzeum umění Olomouc)

                                    Doc. Mgr. Václav Podestát (Institut tvůrčí fotografie FPF SU Opava)

Státní doktorská zkouška a obhajoba doktorské disertační práce se koná 19.6.2019 v 15h v zasedací místnosti děkanátu FPF SU, Bezručovo nám. 13 v Opavě.

Disertační práce a oponentní posudky jsou k nahlédnutí na odd. pro vědu a zahraniční styky FPF SU.