Výjezdy přes Rozvojový projekt 2014

Přihlášení na pobyt

Student musí být zapsán ke studiu na FPF SU, přednost mají studenti v doktorském nebo navazujícím magisterském studiu, jejichž pobyty by měly být zaměřené na diplomové a dizertační práce a badatelskou činnost.

Student se může ucházet o pobyt pouze na univerzitě, se kterou je uzavřena meziuniverzitní nebo mezifakultní smlouva (nevztahuje se na Erasmus smlouvy, aktuální seznam mezifakultních smluv naleznete zde a aktuální seznam meziuniverzitních smluv zde).

Pokud má student zájem vycestovat na univerzitu, kde zatím nebyla ze strany ústavu realizována aktivní spolupráce, je třeba pobyt individuálně nebo ze strany ústavu předjednat, pobyt není zaručen automaticky. Doporučují se proto výjezdy na univerzitu, kde již nějaká spolupráce probíhá, nebo se již realizovaly studentské výjezdy.

Student musí být na pobyt nominován ústavem na základě výběrového řízení, organizovaného jeho ústavem. V současné době by měla probíhat výběrová řízení na všech ústavech FPF SU. Na základě výsledků výběrových řízení by se měli vybraní studenti dostavit co nejdříve na OVZS k vyřízení přihlášek na danou univerzitu nebo kontaktovat koordinátorku K. Scheeovou E-mailem (katerina.scheeova@fpf.slu.cz).

 

Délka pobytu

Pobyt by měl být 1-3 měsíční, maximálně čtyřměsíční a musí být uskutečněn nejpozději do konce kalendářního roku (2014). Pobytu přes Rozvojový projekt se mohou zúčastnit studenti opakovaně. V případě velkého zájmu mají samozřejmě přednost ti, kteří by vyjížděli poprvé.

Přihlašovací procedura na vybranou univerzitu

Přihlášky na vybranou univerzitu se vyřizují na fakultním Oddělení pro vědu a zahraniční styky u K. Scheeové (dále jen OVZS FPF SU). Studenti jsou povinni na oddělení odevzdat k odeslání všechny požadované přihlašovací dokumenty v souladu s požadavky a uzávěrkami partnerských univerzit. Pokud student chce mít z pobytu uznány kredity, musí před odjezdem, poté co bude jeho výjezd založen v IS Stag, vyplnit předměty v záložce ECTS výjezdy a vygenerovaný LA ze Stagu nechat podepsat vedoucímu ústavu a odevzdat spolu s dalšími přihlašovacími dokumenty na OVZS FPF SU.

Pokud partnerská univerzita nezajišťuje ubytování nebo ubytovací podmínky na kolejích dané univerzity nejsou pro studenta akceptovatelné, vyřizuje si student ubytování individuálně. (Problémy jsou např. na Julius-Maximilians-Universität Würzburg, kde tamější Studentenwerk ubytovává zahraniční studenty nejméně na dobu jednoho semestru, v případě kratších pobytů si proto musí studenti zařídit ubytování privátně).

Student je povinen sjednat si zdravotní pojištění do zahraničí a toto prokázat kopií pojistné smlouvy.

Ihned po obdržení Letter of Acceptance z partnerské univerzity, odevzdá nebo zašle student kopii tohoto dokumentu na OVZS FPF SU.

 

Finanční stránka pobytu

Student obdrží E-mailem tabulku k finanční dohodě, kterou zašle vyplněnou obratem na E-mail K. Scheeové. Poté, co bude připravena finanční dohoda, bude student informován, aby se dostavil k podpisu finanční dohody (jedno vyhotovení je určeno studentovi). OVZS FPF SU zajistí, aby na základě finanční dohody byl na ekonomickém úseku FPF SU proveden převod peněz na účet studenta uvedený ve finanční dohodě.

 

Povinné dokumenty

Z pobytu je student povinen přivézt originály Transcript of Records (v případě, že by absolvoval na zahraničním pobytu předměty, které by chtěl uznat), Confirmation I (Potvrzení o délce pobytu - je možné i potvrzení zahraniční instituce) a Závěrečnou zprávu. Pokud student nechce žádat o uznání předmětů a jeho pobyt má spíše badatelskou náplň, je povinen odevzdat na OVZS FPF SU pouze originál Confirmation II (Potvrzení o délce pobytu - je možné i potvrzení zahraniční instituce ) a Závěrečnou zprávu z pobytu.