Projekty SGS SU řešené v roce 2018

Řešitel Název projektu (doba řešení)
Registrační číslo projektu Přidělené prostředky (v Kč)

Ústav fyziky

Doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D. Modelování a data astrofyzikálních procesů v okolí relativistických kompaktních hvězd
SGS/15/2016 918 577
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. Astrofyzikální procesy v poli kompaktních objektů modelovaných v rámci obecné relativity i alternativních teorií gravitace
SGS/14/2016 1 743 600

Ústav informatiky

PhDr. Jindra Planková, Ph.D.
Mobilní informační gramotnost pro informační společnost
SGS/9/2016 90 000
Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. Metody zpracování obrazů v medicíně a UAV na vestavěných zařízeních
SGS/3/2016 242 025
Doc. Ing. Petr Sosík, Dr. Multiagentové systémy v informatice a syntetické biologii
SGS/13/2016 271 706

Ústav bohemistiky a knihovnictví

Mgr. Martin Tichý, Ph.D.
Literární paměť regionu
SGS/5/2018
110 000
Mgr. Monika Horsáková Filmová dokumentaristická tvorba věnovaná výpovědím pamětníků a digitalizaci regionálních pramenů SGS/1/2017 274 208

Institut tvůrčí fotografie

Prof. PhDr. Vladimír Birgus
Česká a polská fotografie od avantgardy po současnost
SGS/1/2016 453 828

Ústav historických věd

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Výzkumné centrum pro soudobé dějiny (1800-2000) - témata z kulturních a sociálních dějin
SGS/2/2018
550 836
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. Výzkumné centrum pro soudobé dějiny (1800-2000) - témata z kulturních a sociálních dějin SGS/2/2017 0
Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Každodennost, festivity, a kulturní transfer: fenomény středověkých dějin
SGS/3/2017 550 835

Ústav archeologie

PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D.
Meziregionální kontakty starých zemědělských společenství
SGS/4/2017 0
Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. Terénní prospekce západní části Oderské brány SGS/1/2018 127 833

Ústav cizích jazyků

Doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Analýza a interpretace textu
SGS/4/2018
333 136

Ústav lázeňství, gastronomie a turismu

Doc. PhDr. Pavol Plesník, Ph.D. Asijská gastronomie v českém kulturním prostředí a její autenticita na příkladu MS krajee SGS/3/2018 45 473