Projekty SGS SU řešené v roce 2017

Řešitel Název projektu (doba řešení)
Registrační číslo projektu Přidělené prostředky (v Kč)

Ústav fyziky

Doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D. Modelování a data astrofyzikálních procesů v okolí relativistických kompaktních hvězd
SGS/15/2016 700 000
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. Astrofyzikální procesy v poli kompaktních objektů modelovaných v rámci obecné relativity i alternativních teorií gravitace
SGS/14/2016 1 278 395

Ústav informatiky

PhDr. Jindra Planková, Ph.D.
Mobilní informační gramotnost pro informační společnost
SGS/9/2016 65 000
Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. Metody zpracování obrazů v medicíně a UAV na vestavěných zařízeních
SGS/3/2016 200 679
Doc. Ing. Petr Sosík, Dr. Multiagentové systémy v informatice a syntetické biologii
SGS/13/2016 227 000

Ústav bohemistiky a knihovnictví

Mgr. Jan Matula, Ph.D.
Analýza kompetencí a uplatnitelnosti informačních profesionálů
SGS/7/2016 188 558
Mgr. Monika Horsáková Filmová dokumentaristická tvorba věnovaná výpovědím pamětníků a digitalizaci regionálních pramenů SGS/1/2017 298 682

Institut tvůrčí fotografie

Prof. PhDr. Vladimír Birgus
Česká a polská fotografie od avantgardy po současnost
SGS/1/2016 664 583

Ústav historických věd

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Výzkumné centrum pro soudobé dějiny (1800-2000) - témata z kulturních a sociálních dějin
SGS/4/2016 0
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. Výzkumné centrum pro soudobé dějiny (1800-2000) - témata z kulturních a sociálních dějin SGS/2/2017 729 452
Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
Každodennost, festivity, a kulturní transfer: fenomény středověkých dějin
SGS/3/2017 662 000
Mgr. Jan Petrásek
Znovuobjevená kronika Stanisława Łubieńského Rerum Polonicarum libri tres: základní badatelský průzkum SGS/8/2016
0

Ústav archeologie

PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D.
Meziregionální kontakty starých zemědělských společenství
SGS/4/2017 271 783

Ústav cizích jazyků

Doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Moderní přístupy k analýze a interpretaci textu
SGS/12/2016 519 368