Projekty SGS SU řešené v roce 2012

Řešitel Název projektu Registrační číslo projektu Přidělené prostředky (v tis. Kč)

Ústav fyziky

RNDr. Gabriel Török, Ph.D. Černé díry, galaktická jádra, neutronové a podivné hvězdy: analýza a modelování astrofyzikálních observací SGS/1/2010 638
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. Vliv temné energie v astrofyzikálních a kosmologických procesech SGS/2/2010 639,027

Ústav informatiky

Doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc. Síla a forma spolupráce v generativních systémech SGS/5/2010 171
Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. Umělá inteligence v robotice a medicínské informatice, využití umělé inteligence při návrhu plně autonomního UAV systému SGS/6/2011 185
Doc. Ing. Petr Sosík, Dr. Multiagentové systémy v biovýpočtech a bioinformatice SGS/7/2011 201

Ústav bohemistiky a knihovnictví

PhDr. Kateřina Homolová, Ph.D. Konstrukce měrného nástroje pro výzkum a modelování současného dospívajícího čtenáře SGS/3/2011 173,9
Mgr. Jana Brožovská Onderková, Ph.D. Veřejné knihovnictví na Novojičínsku a Bílovecku v letech 1919-1945 SGS/8/2011 146,9
Mgr. Martin Tichý, Ph.D. Podoby kritické reflexe literatury v novějších dějinách literatury SGS/20/2012 185,54

Institut tvůrčí fotografie

Mgr. MgA. Tomáš Pospěch Česká fotografie po roce 1945 SGS/7/2010 334,808

Ústav historických věd

Mgr. Iveta Fürstová Role národního muzea při formování regionálních muzeí od 60. let 19. st. do roku 1900 a odrazy v dobovém tisku SGS/12/2012 133
Mgr. Tomáš Hruda Československý svaz tělesné výchovy a jeho materiálně - technická základna v českýzch zemích a na Slovensku v letech 1956-1968 SGS/13/2012 136
Mgr. Lubomír Hlavienka Každodennost a kriminalita v Rychlé divizi v letech 1941-1943 SGS/14/2012 110
PhDr. Karla Vymětalová Kabinet pro studia česká, římská a latinská a jeho mezinárodní aktivity v letech 1952-1989 SGS/15/2012 220
Mgr. Tomáš Bouzek Národnostní otázka v politice KSČ 1945-48. Poláci, Němci a Hlučíňáci
SGS/16/2012 188
Mgr. Viktor Pohanka Sociální prostor Horní Lužice a Svídnicko-javorského knížectví v době husitství a interregna SGS/17/2012 140
Mgr. David Váhala Výstavní a osvětová činnost v muzeích severní Moravy a českého Slezska v letech 1945-1970 SGS/18/2012 155,5
Ing. Jana Stuchlíková Výzkum rozvoje turismu v česko-polském příhraničí po roce 1945 SGS/19/2012 131,2

Ústav archeologie

Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. Archeologický výzkum neolitického sídliště na katastru Pustějova SGS/21/2012 195

Ústav cizích jazyků

Mgr. Lucie Kučerová, Ph.D. Víceúrovňová interpretace textu a jeho složek SGS/22/2012 429