Projekty SGS SU řešené v roce 2011

Řešitel Název projektu Reg. číslo projektu Přidělené prostředky (v tis. Kč)

Ústav fyziky

RNDr. Gabriel Török, Ph.D. Černé díry, galaktická jádra, neutronové a podivné hvězdy: analýza a modelování astrofyzikálních observací SGS/1/2010 700
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. Vliv temné energie v astrofyzikálních a kosmologických procesech SGS/2/2010 685

Ústav historických věd

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. Badatelská činnost studentů související s Výzkumným záměrem MSM4781305905 Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy SGS/3/2010 430,52

Subprojekt: Ing. Jana Stuchlíková

Výzkum vývoje a stavu ubytovacích zařízení v českopolském příhraničí po roce 1945 se zvláštním přihlédnutím k Jeseníkům

SGS/3.4/2010

130,52

Subprojekt: Mgr. Lubomír Hlavienka

Pracovní útvary Slovenské armády v průběhu 2. světové války

SGS/3.5/2011

150

Subprojekt: PhDr. Karla Vymětalová

Působení německých klasických filologů na pražské univerzitě 1882-1935

SGS/3.6/2011

150

Mgr. Iveta Fürstová Stav a vývoj historické sbírky Národního muzea od 90. let 19. století do roku 1914 SGS/4/2011 191,165
Mgr. David Váhala Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska II.
SGS/5/2011 379,165

Ústav informatiky

Doc. Ing. Petr Sosík, Dr. Výzkum multiagentových systémů se zřetelem na oblasti biovýpočtů a bioinformatiky SGS/7/2011 205
Doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc. Síla a forma spolupráce v generativních systémech SGS/5/2010 200
Doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. Umělá inteligence v robotice a medicínské informatice, využití umělé inteligence při návrhu plně autonomního UAV systému SGS/6/2011 200

Institut tvůrčí fotografie

Mgr. MgA. Tomáš
Pospěch
Česká fotografie po roce 1989 SGS/7/2010 217

Ústav cizích jazyků

PhDr. Michaela Weiss, Ph.D. Formální přístupy k textové analýze a jejich aplikace SGS/8/2010 304

Ústav archeologie

Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. Archeologický průzkum a výzkum západní části Oderské brány SGS/9/2010 160

Ústav bohemistiky a knihovnictví

PhDr. Zbyněk Holub, Ph.D. Současný úzus běžně mluvené řeči na Opavsku SGS/10/2010 60
PhDr. Kateřina Homolová, Ph.D. Konstrukce měrného nástroje pro výzkum a modelování současného dospívajícího čtenáře SGS/3/2011 160
Mgr. Jana Brožovská Onderková, Ph.D. Veřejné knihovnictví na Novojičínsku a Bílovecku v letech 1919-1945 SGS/8/2011 98