Doktorský studijní program Archeologie (P7109) - doktorandi [CZ]

Seznam doktorandů

Doktorský studijní program Archeologie, studijní obor Archeologie

Jméno Téma disertační práce Školitel
V prezenční formě
Mgr. Jan Pavelka Orební nástroje z organického materiálu v pravěku střední Evropy a úloha experimentu při poznání procesu orby Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
Mgr. Lucie Malaníková Vzájemné postavení kultur se šňůrovou keramikou a se zvoncovitými poháry Prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc.
Mgr. Petr Rataj Středověká a raně novověká keramika z českého Slezska ve světle archeometrických, chemicko-technologických analýz a její odraz ve vývoji osídlení Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
V kombinované formě
Mgr. Jan Boček
Pás staroeneolitických povrchových dílen na výrobu kamenné štípané industrie mezi Krnovem a Opavou
Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
Mgr. Pavel Fojtík
Prostějovská kotlina v raném středověku Doc. PhDr. Pavel Kouřil, Ph.D.
Mgr. Hana Čižmářová, přerušeno
Laténské sklo na Moravě Prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc.
Mgr. Alena Nejedlá, přerušeno
Regionální diference postlineárního pohřebního ritu ve střední Evropě Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.